Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IED-Statusrapporter 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IED-Statusrapporter 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1."— Presentationens avskrift:

1 IED-Statusrapporter 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1

2 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2 Vad är en statusrapport? Ett dokument som beskriver föroreningstillståndet i mark och grundvatten och Innehåller tillräcklig information så att en jämförande utredning kan göras vid nedläggningen av verksamheten Ett verktyg för att avgöra om efterbehandlingsåtgärder behöver vidtas vid verksamhetens nedläggning

3 Statusrapport - Utredningar i Sverige dag Tillvägagångssättet med att ta fram statusrapporter liknar vedertagna metoder Krav på noggrannhet och redovisning - höga vid framtagandet av en statusrapport Man behöver även förutse risken för framtida förorening samt av vilka ämnen Omfattar endast mark och grundvatten på anläggningsområdet 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3

4 Hur tar man fram en statusrapport? Steg 1-3: Identifiera relevanta farliga ämnen- utreda om statusrapport krävs Steg 4-7: Utredning och undersökning av anläggningsområdet Steg 8: Upprätta själva dokumentet – vilka uppgifter som ska ingå 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4

5 Steg 1: Identifiering av farliga ämnen som för närvarande används, produceras eller släpps ut vid anläggningen Ta fram en lista över alla de farliga ämnen som hanteras inom anläggningsområdet 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5

6 För att skapa ett enkelt regelverk bör miljöbalkens innebörd av ”förorening” – som inbegriper de föroreningar som direktivet tar sikte på – användas även för de nya bestämmelserna om ansvar vid nedläggning. Det bedöms att en ökad detaljeringsgrad inte är nödvändig för att direktivet ska anses genomfört i svensk rätt.” När man läser i kommissionens riktlinjer om statusrapporter ska man, med hänvisning till det ovan anförda, i möjligaste mån jämställa begreppet ”farliga ämnen” med begreppet ”förorening” som det definieras i 10 kap. miljöbalken. 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6 Utifrån förarbetena till miljöbalkens industriutsläppsbestämmelser (prop. 2012/13:35): Farliga ämnen

7 Steg 2: Identifiera ämnen som har potential att orsaka förorening i mark och grundvatten Utifrån listan som upprättades i steg 1, fastställs den potentiella föroreningsrisken för varje farligt ämne – inneboende egenskaper Ämnen som inte bedöms kunna förorena undantas från det fortsatta arbetet 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7

8 Steg 3: Bedömning av den platsspecifika föroreningsrisken För varje ämne från steg 2 - föroreningsrisken utifrån nuvarande förutsättningar/verksamhet Ämnen som inte riskerar att förorena undantas det fortsatta arbetet De ämnen som man går vidare med från steg 3 - s.k. relevanta farliga ämnen 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8

9 Steg 4: Områdeshistorik Avgör vilka av de relevanta farliga ämnena som redan kan finnas i mark och grundvatten Sammanfaller områden som kan vara förorenade med potentiella framtida utsläppspunkter? 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9

10 Steg 5: Förhållandena på platsen En bedömning av var i mark eller grundvatten farliga ämnen kan påträffas efter utsläpp Sammanställning av information om förhållandena på platsen 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10

11 Steg 6: Konceptuell platsmodell Beskriver föroreningskällor, spridningsvägar och de objekt som kan exponeras för föroreningen Beskriver platsen, omfattning av historisk förorening och potentiella framtida utsläpp 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11

12 Steg 7: Miljöteknisk undersökning Otillräcklig information - miljöteknisk undersökning Provtagningsstrategi: slumpmässig, riktad eller båda. Höga krav på att resultatet speglar den faktiska föroreningssituationen Vägledningar för miljötekniska undersökningar: www.naturvardsverket.se och Svenska Geotekniska föreningen www.sgf.net www.naturvardsverket.sewww.sgf.net 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12

13 Litteraturtips NV:s rapport nr 4310 och 4311 Vägledning för miljötekniska undersökningar (strategi resp fältarbete) NV:s rapport nr 4667 Rätt datakvalitet- Vägledning i kvalitetssäkring vid miljötekniska undersökningar SGF:s rapport nr 1:2004 Fälthandbok- miljötekniska undersökningar (el senaste utgåva) Hållbar sanering rapport nr 5888 Provtagningsstrategier för förorenad jord Hållbar sanering rapport nr 5932 Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord NV:s rapport nr 4918 Metodik för inventering av förorenade områden – bedömningsgrunder för miljökvalitet – vägledning för insamling av underlagsdata 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 13

14 Steg 8: Upprättandet av statusrapporten I statusrapporten ska föroreningstillståndet i mark och grundvatten framgå Statusrapporten i sig bör ge en korrekt och tydlig beskrivning av vilka uppgifter som har använts för att fastställa tillståndet i marken och grundvatten Underlaget från steg 1-7 ska framgå 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 14

15 Ansvarsbestämmelserna och skäligheten enligt 10 kap MB Gäller fortfarande! Mer långtgående krav Möjligheterna utifrån nuvarande lagstiftning inskränks inte. 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 15


Ladda ner ppt "IED-Statusrapporter 2015-04-02 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1."

Liknande presentationer


Google-annonser