Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

32 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/12

33 Riskvärdering Riskvärdering är en avvägning mellan relevanta aspekter inom miljö, teknik, ekonomi och andra intressen Riskvärderingen bör utföras i nära samråd mellan huvudman, tillsynsmyndighet och andra berörda, i vissa fall också med allmänheten För en smidig process bör alla berörda vara överens om: val och definition av kriterierna hur dessa ska utvärderas och vägas samma Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/12

34 Förslag till metodik för riskvärdering
Typ av multikriterieanalys utvärdering med hjälp av urvalskriterier utvecklad utifrån den metodik som beskrivs i Kvalitetsmanualen för bidragsobjekt Riskvärderingen kan fördjupas med hjälp av olika verktyg (t.ex. kostnads-nyttoanalys) Omfattning och ambitionsnivå bör anpassas till det specifika objektet Definition av urvalskriterier Gradering och värdering Sammanställning och sammanvägning Förslag till val av åtgärdsalternativ Riskvärdering i efterbehandlingssammanhang är under utveckling - Naturvårdsverkets vägledningen ger exempel på tillvägagångssätt Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/12

35 Urvalskriterierna i riskvärderingen
Ger indikation om vilka åtgärder som är acceptabla Speglar åtgärdsalternativens för- och nackdelar Bör ta hänsyn till så många av åtgärdsalternativens miljökonsekvenser som möjligt T.ex. resursanvändning, klimatpåverkan, utsläpp Dock utan orimlig arbetsinsats i riskvärderingen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/12

36 Exempel på vanliga typer av urvalskriterier
Måluppfyllelse avseende minskning av risk inklusive belastning och risker under åtgärdsgenomförandet Måluppfyllelse avseende skydd av naturresurser och övriga intressen t.ex. kultur- och naturmiljö, markanvändning, resurs- och energihushållning Tekniska aspekter inklusive tillgänglighet, genomförbarhet, beständighet, reparerbarhet, kontrollerbarhet, etc. Ekonomiska aspekter inklusive investerings-, drifts- och underhållskostnader, totalkostnader, eventuella intäkter samt kostnadseffektivitet ”Mjuka” parametrar t.ex. inverkan på allmänna och enskilda intressen, estetiska och psykologiska aspekter Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5/12

37 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende…
Skydd av naturresurser och övriga intressen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6/12

38 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende…
Totalkostnader Marginalkostnader Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7/12

39 Gradera och värdera urvalskriterierna
Kvantitativa kriterier kan jämföras direkt till exempel avlägsnad mängd förorening (kg) eller halt förorening efter åtgärd (mg/kg) Kvalitativa kriterier behöver beskrivas i ord eller med hjälp av skalor, till exempel ”ja…kanske…nej” ”minskar…oförändrad…ökar” ”5…3…1” Se till att skalor och värden är kompletterade med skriftliga resonemang Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8/12

40 Sammanställning Sammanställ åtgärdsalternativen och konsekvenserna utifrån urvalskriterierna överskådligt, till exempel i en matris Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9/12

41 Sammanvägning Ibland kan urvalskriterierna behöva vägas mot varandra (är ett kriterium viktigare än ett annat och hur mycket viktigare), till exempel genom: viktning sammanvägning i flera steg (kriterier som värderas i senare steg har högre prioritet) Olika intressenter kan ha olika syn på hur kriterierna ska vägas samman – enas om hur sammanvägningen ska gå till Att hitta balansen är en av riskvärderingens viktigaste uppgifter! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10/12

42 Fördjupad riskvärdering
Ibland finns behov av att fördjupa riskvärderingen omfattande underlag krävs ofta Exempel på verktyg kostnads-nyttoanalyser kostnadseffektivitetsanalyser livscykelanalyser multikriterieanalyser multiattributstekniker analytisk-hierarkisk process Se bl.a. rapporter från kunskapsprogrammet Hållbar sanering (www.naturvardsverket.se/hallbarsanering) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11/12

43 Val av åtgärdsalternativ
Riskvärderingen resulterar i förslag till val av åtgärdsalternativ Om de övergripande åtgärdsmålen inte fullt ut kan uppnås behöver åtgärdsutredningen kompletteras med andra teknikalternativ eller finansieringen förstärkas eller åtgärdsmålen omformuleras Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12/12


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser