Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/12 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/12 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/12 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/12 Riskvärdering Riskvärdering är en avvägning mellan relevanta aspekter inom miljö, teknik, ekonomi och andra intressen Riskvärderingen bör utföras i nära samråd mellan huvudman, tillsynsmyndighet och andra berörda, i vissa fall också med allmänheten För en smidig process bör alla berörda vara överens om:  val och definition av kriterierna  hur dessa ska utvärderas och vägas samma

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/12 Förslag till metodik för riskvärdering Typ av multikriterieanalys −utvärdering med hjälp av urvalskriterier −utvecklad utifrån den metodik som beskrivs i Kvalitetsmanualen för bidragsobjekt Riskvärderingen kan fördjupas med hjälp av olika verktyg (t.ex. kostnads-nyttoanalys) Omfattning och ambitionsnivå bör anpassas till det specifika objektet Definition av urvalskriterier Gradering och värdering Sammanställning och sammanvägning Förslag till val av åtgärdsalternativ Riskvärdering i efterbehandlingssammanhang är under utveckling - Naturvårdsverkets vägledningen ger exempel på tillvägagångssätt

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/12 Urvalskriterierna i riskvärderingen Ger indikation om vilka åtgärder som är acceptabla Speglar åtgärdsalternativens för- och nackdelar Bör ta hänsyn till så många av åtgärdsalternativens miljökonsekvenser som möjligt −T.ex. resursanvändning, klimatpåverkan, utsläpp −Dock utan orimlig arbetsinsats i riskvärderingen

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5/12 Exempel på vanliga typer av urvalskriterier Måluppfyllelse avseende minskning av risk −inklusive belastning och risker under åtgärdsgenomförandet Måluppfyllelse avseende skydd av naturresurser och övriga intressen −t.ex. kultur- och naturmiljö, markanvändning, resurs- och energihushållning Tekniska aspekter −inklusive tillgänglighet, genomförbarhet, beständighet, reparerbarhet, kontrollerbarhet, etc. Ekonomiska aspekter −inklusive investerings-, drifts- och underhållskostnader, totalkostnader, eventuella intäkter samt kostnadseffektivitet ”Mjuka” parametrar −t.ex. inverkan på allmänna och enskilda intressen, estetiska och psykologiska aspekter

6 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende… Skydd av naturresurser och övriga intressen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6/12

7 Totalkostnader Marginalkostnader Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7/12 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende…

8 Gradera och värdera urvalskriterierna Kvantitativa kriterier kan jämföras direkt −till exempel avlägsnad mängd förorening (kg) eller halt förorening efter åtgärd (mg/kg) Kvalitativa kriterier behöver beskrivas i ord eller med hjälp av skalor, till exempel −”ja…kanske…nej” −”minskar…oförändrad…ökar” −”5…3…1” Se till att skalor och värden är kompletterade med skriftliga resonemang Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8/12

9 Sammanställning Sammanställ åtgärdsalternativen och konsekvenserna utifrån urvalskriterierna överskådligt, till exempel i en matris Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9/12

10 Sammanvägning Ibland kan urvalskriterierna behöva vägas mot varandra (är ett kriterium viktigare än ett annat och hur mycket viktigare), till exempel genom: −viktning −sammanvägning i flera steg (kriterier som värderas i senare steg har högre prioritet) Olika intressenter kan ha olika syn på hur kriterierna ska vägas samman – enas om hur sammanvägningen ska gå till Att hitta balansen är en av riskvärderingens viktigaste uppgifter! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10/12

11 Fördjupad riskvärdering Ibland finns behov av att fördjupa riskvärderingen −omfattande underlag krävs ofta Exempel på verktyg −kostnads-nyttoanalyser −kostnadseffektivitetsanalyser −livscykelanalyser −multikriterieanalyser −multiattributstekniker −analytisk-hierarkisk process Se bl.a. rapporter från kunskapsprogrammet Hållbar sanering (www.naturvardsverket.se/hallbarsanering) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11/12

12 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12/12 Val av åtgärdsalternativ Riskvärderingen resulterar i förslag till val av åtgärdsalternativ Om de övergripande åtgärdsmålen inte fullt ut kan uppnås behöver –åtgärdsutredningen kompletteras med andra teknikalternativ eller –finansieringen förstärkas eller –åtgärdsmålen omformuleras


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/12 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser