Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder."— Presentationens avskrift:

1 2005-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder för utformning, utveckling, utvärdering och forskning. Lärare Helena Lindgren helena@ Lena Palmqvistlenap@

2 2005-01-21Helena Lindgren 2 Kursens upplägg Teori Projekt del 1 (v5 – v7 genomförande, v8 rapportering) Syfte: Få tillämpa metoder och teorier genom att utföra ett utvärderingsuppdrag hos något företag. Studieobjekt: En arbetsprocess vari en eller flera dator- applikationer ingår Tillvägagångssätt: Arbetsanalys, utvärdering Projekt del 2 (v8 – v9 genomförande, v10 – v11 rapportering) Syfte: Designa alternativa lösningar, rapportera resultat tillbaka till företag. Tillvägagångssätt: Prototyping, utvärdering

3 2005-01-21Helena Lindgren 3 Kurslitteratur “HCI Models, Theories and Frameworks – Towards a Multidisciplinary Science” J. M. Carroll (editor). Referenslitteratur: “Perspectives on HCI – Diverse Approaches” - Monk, Gilbert (editorer) Artiklar

4 2005-01-21Helena Lindgren 4 Innehåll MDI som disciplin / forskningsområde Utvärdera / jämföra existerande system / företeelser Uppfinna / designa nya system / företeelser (vad, hur?) Upptäcka och testa relevanta vetenskapliga principer Etablera riktlinjer och standarder Olika referensramar / perspektiv på området... Ger olika metoder för hur design och utvärdering ska ske Arv från föräldradisciplinerna: psykologi, DV, sociologi Likheter – skillnader: Hur förena olika vetenskapliga kontexter?

5 2005-01-21Helena Lindgren 5 Boken Varje kapitel behandlar en approach och innehåller Motivering Hur metoden skiljer sig från andra metoder Exempel Vetenskaplig grund

6 2005-01-21Helena Lindgren 6 Boken: beskrivna teorier / modeller ”Minsta enhet för analys” Stimulus-respons-modeller / diskreta handlingar (kap 2,3) Sekventiella integrerade beteenden – ”skill” (kap 4) Lärande/förståelse hos noviser, ex: Abductive reasoning Learning by exploration Externa representationer mentala modeller (kap 6) Systemiska beteenden i interaktion (kap 8,9,11,12,13,15)

7 2005-01-21Helena Lindgren 7 Historik Multidisciplinär utveckling, internationalisering, teknikutveckling Skillnader i synen på Människan Användaren Uppgiften Artefakten Miljön Utvärderaren / designern / systemutvecklaren

8 2005-01-21Helena Lindgren 8 Datavetenskap Ursprung: matematik, teknik Mål: göra program Generella ingenjörsproblem: Identifiera krav på system Specificera design Implementera Testa Modellering av system

9 2005-01-21Helena Lindgren 9 Psykologi Traditionell experimentell psykologi Hypotes -> testning -> slutsats Samla kvantitativt data Baseras på statistik och sannolikheter Genererar / bekräftar abstraktioner och modeller (generaliseringar) Toleransgrad för avvikelser (och vad som är ”normalt”) bestäms av den som tolkar

10 2005-01-21Helena Lindgren 10 Etnografi Utgår ifrån att arbete utförs i ett kontext; i en organisation i samarbete med andra Studier sker i miljön genom observationer Svara på VAD, VARFÖR Förutsätter TEORI för att göra enorm datamängd hanterbar i analysfasen Nardi föreslår som relevanta teorier för MDI-området: Activity theory, ”Situated action” och ”Distributed cognition”

11 2005-01-21Helena Lindgren 11 Arbete Utveckling av program som ska stödja arbete......kräver förståelse av arbetsuppgifterna Task analysis, arbetsanalys, organisationsanalys, Activity theory...förståelse av hur den/de som ska utföra uppgifterna fungerar Kognitiv modellering – Kognitionsvetenskap, Activity theory...och kanske även av hur och av vad arbetsuppgifter förändras över tid..?! Evolutionär design – ”Action science”, Activity theory

12 2005-01-21Helena Lindgren 12 Kvalitativa vs kvantitativa metoder Kvantitativ studie: Man vill veta hur typiskt ett fenomen är för en större grupp människor Så representativ undersökningsgrupp som möjligt för den grupp man vill säga något om Man måste hålla reda på variabler som kan påverka resultatet Resultatet analyseras med kvantitativa metoder (statistik) Kvalitativ studie: Man vill upptäcka / studera ett fenomen Man vill samla så många olika aspekter som möjligt på fenomenet – heterogen undersökningsgrupp Resultatet analyseras med kvalitativa metoder

13 2005-01-21Helena Lindgren 13 Utmaningar Hur förena olika vetenskapliga kontexter? Problem: Brist på gemensamma värderingar och koncept Enas om målet Hitta / enas om relevant perspektiv och metoder för ett specifikt utvecklingsprojekt och ”använda dessa på ett kreativt sätt”... Hur använda information om kontext i designspecifikationen? Hur balansera prototyping och behov av utvärdering i verklig miljö?


Ladda ner ppt "2005-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser