Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI  Vad är människor tvungna att göra?  Och under vilka restriktioner?  Praktiskt fokus – viktigare att lösa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI  Vad är människor tvungna att göra?  Och under vilka restriktioner?  Praktiskt fokus – viktigare att lösa."— Presentationens avskrift:

1 1 Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI  Vad är människor tvungna att göra?  Och under vilka restriktioner?  Praktiskt fokus – viktigare att lösa ett existerande problem än att förstå orsaken till dem

2 2 Huvusakliga syftem med TA  definiera och ringa in problem  systematiskt insamlande av problem-info  organiserande av insamlad information  modellera delprocesser för att hitta felkällor  skapa hypoteser för hur man ska lösa problem

3 3 Från fysisk till kognititiv TA [1]  I början 1900-talet: fokus på enkla repetitiva arbetsuppgifter  I mitten på 1900-talet: inkluderar även informations- och kognitiva aspekter (Ex: Crossman,1956)

4 4 Från fysisk till kognititiv TA [2]

5 5 TA enligt Miller (1962 och framåt) [1]  1) task description  beskriver vad en operatör måste göra uttryckt i systemtermer  2) task analysis  består i att utforska arbetsuppgifternas beteendevetenskapliga aspekter

6 6 TA enligt Miller [2]

7 7 TA enligt Miller [3]  Pragmatisk approach  Hur människan verkligen fungerar är ointressant.  Målet är ett praktisk ramverk för bedömning av olika sakers inverkan på ens arbetsinsats (ur informationsbehandlings-hänseende).  Generellt problem: Det är ofta svårt att självklart skilja mellan task description och task analysis  Lösning: Hierarkisk TA

8 8 Task classification (”Uppgiftsklassificering”) [1]  Grundide’: återanvändning av lösningar  Problem: kontext kan göra den generella lösningen obrukbar

9 9 Task classification [2]  Exempel på uppgiftsklassificering: Förutsättningar för lärande enl Gagne et. al (1988):  problemlösning  applicering av högre ordningens regler  applicering av regler och definierade koncept  applicering av konkreta koncept  urskiljning (discrimination)

10 10 Task classification [3]  problemlösning  involverar skapandet av  högre ordningens regler  som förutsätter  regler och definierade koncept  som förutsätter  applicering av konkreta koncept  som förutsätter  urskiljning (discrimination) Hierarki! (Gagne et al., 1988)

11 11 Insamlande av information  kan vara kostsamt  ofta är intervju med experter mest kostnadseffektivt

12 12 Hierarkisk TA (HTA) [1]  utvecklat av Annett & Duncan 1967 och framåt  från linjearbete till systemövervakning

13 13 HTA [2]: Mål och operationer  mål  produktionsmål som ska nås under påverkan av kontextuella restriktioner  operationer  det en människa gör för att få systemet att komma närmare målet  input  action  feedback

14 14 HTA [3]: Två sätt  human-task interaction  analyseras genom kritisk granskning av input, action, och feedback-bitarna  redescription  när human-task interaction-analys är svår att utföra  består i att mål delas upp i delmål och en ”plan”  Ex: se fig 7.2 i boken

15 15 HTA [4]: Olika typer av planer  bestämda sekvenser  händelse-initierade (cued)  villkorligt bestämda sekvenser  val  cykler  tidsdelade  godtyckliga (Shepherd & Duncan 1980)

16 16 HTA [5]: När ska man sluta?  P x C-regeln  P = sannolikheten för inadekvat prestation (av systemet)  C = kostnad för inadekvat prestation  när produkten P x C är tillfredsställande kan man lägga av med TA:n

17 17 HTA [6]: Ett ramverk i nio steg  OBS ej ett garanterat vinnande recept. Snarare en samling tumregler: 1. identifiera och bestäm (arbetsuppgiftens) mål som ska undersökas 2. undersök restriktionerna 3. bedöm om målet kan nås under rådande omständigheter 4. avsluta analysen för närvarande 5. undersök human-task interaction 6. approximera kostnadsbesparningen av hypotesen 7. spara hypotesen och avsluta analysen för närvarande 8. försök omskriva (redescription) målet 9. sök råd och se över restriktionerna

18 18 HTA [7]

19 19 Applicering av TA på MDI  MDI-arbetsuppgifter är ofta bara komponenter i en icke-MDI-arbetsuppgift  Försök ej fånga all funktionalitet!  Lösning: analysera typiska arbetsuppgifter  Vid användning av mjukvara är plantyperna ”val” och ”procedurer” vanligast.  val – relaterade till vad användaren vill göra  procedurer – beskriver sekvens-restriktioner för att göra det

20 20 Vad TA ger MDI  allocation of function – är datorsystemet eller människan bäst lämpad för att utföra (del-)uppgiften?  specification of information – inom TA kan man undersöka informationsflödet som finns implicit i varje arbetsuppgift  sequensing – analysera planer för att utröna hur delmål är relaterade till varandra  job-aids – hjälpmedel för att leda användaren till rätt aktivitet när något specifikt inträffar  träning – stöds också av den strukturerade representation som HTA ger


Ladda ner ppt "1 Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI  Vad är människor tvungna att göra?  Och under vilka restriktioner?  Praktiskt fokus – viktigare att lösa."

Liknande presentationer


Google-annonser