Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI"— Presentationens avskrift:

1 Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI
Vad är människor tvungna att göra? Och under vilka restriktioner? Praktiskt fokus – viktigare att lösa ett existerande problem än att förstå orsaken till dem Vad är människor tvungna att göra? Och under vilka restriktioner? Praktiskt fokus – viktigare att lösa ett existerande problem än att förstå orsaken till dem. Ex: Ibland är det bättre med utbildning av arbetskraften än att göra arbetet mindre komplext

2 Huvusakliga syftem med TA
definiera och ringa in problem systematiskt insamlande av problem-info organiserande av insamlad information modellera delprocesser för att hitta felkällor skapa hypoteser för hur man ska lösa problem att underlätta definierandet och inringandet av problem att underlätta ett systematiskt insamlande av information om problem att underlätta organiserandet av insamlad probleminformation att modellera delprocesser för att hitta felkällor att skapa hypoteser för hur man ska lösa problem

3 Från fysisk till kognititiv TA [1]
I början 1900-talet: fokus på enkla repetitiva arbetsuppgifter I mitten på 1900-talet: inkluderar även informations- och kognitiva aspekter (Ex: Crossman,1956) I början 1900-talet: fokus på enkla repetitiva arbetsuppgifter (observerbara aktiviteter) I mitten på 1900-talet: inkluderar även informations- och kognitiva aspekter (Ex: Crossman,1956)

4 Från fysisk till kognititiv TA [2]
”Sensimotor” process chart från (Crossman,1956) Kombinerar traditionell workstudy (fokuserar på observerbara aktiviteter) och psykologiska processer som perception planering minne

5 TA enligt Miller (1962 och framåt) [1]
1) task description beskriver vad en operatör måste göra uttryckt i systemtermer 2) task analysis består i att utforska arbetsuppgifternas beteendevetenskapliga aspekter Miller (1962 och framåt) förspråkar TA i sekvensen 1) task description beskriver vad en operatör måste göra uttryckt i systemtermer (dvs vad som måste göras av operatören för att ändra systemets tillstånd) 2) task analysis består i att utforska arbetsuppgifternas beteendevetenskapliga aspekter (dvs arbetsuppgifterna ur ett informationsbehandlingsperspektiv) se diagram nästa slide!

6 TA enligt Miller [2] Millers scheme for task analysis

7 TA enligt Miller [3] Pragmatisk approach
Hur människan verkligen fungerar är ointressant. Målet är ett praktisk ramverk för bedömning av olika sakers inverkan på ens arbetsinsats (ur informationsbehandlings-hänseende). Generellt problem: Det är ofta svårt att självklart skilja mellan task description och task analysis Lösning: Hierarkisk TA Miller är pragmatisk. Försöker inte beskriva hur människans informationsbehandling går till Målet är bara att definiera ett praktisk ramverk för bedömning av olika sakers inverkan på ens arbetsinsats. Generellt problem: Det är ofta svårt att självklart skilja mellan task description och task analysis (eftersom många till synes enkla arbetsuppgifter faktiskt involverar komplexa kognitiva processer som beslutsfattande och problemlösning) Lösning: Hierarkisk TA

8 Task classification (”Uppgiftsklassificering”) [1]
Grundide’: återanvändning av lösningar Problem: kontext kan göra den generella lösningen obrukbar Grundide’: när man identifierat en viss deluppgift som en variant av uppgiftskategori x, kan man ta i tu med denna deluppgift på ett sätt som i det generella fallet visat sig vara framgångsrikt. Återanvändning av lösningar alltså! Problem: kontext kan göra den generella lösningen obrukbar Exempel på uppgiftsklassificering: Gagne et al. (1988), se nästa slide!

9 Task classification [2]
Exempel på uppgiftsklassificering: Förutsättningar för lärande enl Gagne et. al (1988): problemlösning applicering av högre ordningens regler applicering av regler och definierade koncept applicering av konkreta koncept urskiljning (discrimination) Exempel på uppgiftsklassificering: Förutsättningar för lärande enl Gagne et. al (1988): problemlösning applicering av högre ordningens regler applicering av regler och definierade koncept applicering av konkreta koncept urskiljning (discrimination)

10 Task classification [3]
problemlösning involverar skapandet av högre ordningens regler som förutsätter regler och definierade koncept applicering av konkreta koncept urskiljning (discrimination) Gagnes ordnar kategorierna hierarkiskt och utvidgar därmed kategoriseringen så att diagrammet relaterar uppgifts-dekompositionen från Miller till kognitiv dekomposition (eftersom han är intresserad av inlärning) Hierarki! (Gagne et al., 1988)

11 Insamlande av information
kan vara kostsamt ofta är intervju med experter mest kostnadseffektivt kan vara kostsamt ofta är intervju med experter mest kostnadseffektivt

12 Hierarkisk TA (HTA) [1] utvecklat av Annett & Duncan 1967 och framåt
från linjearbete till systemövervakning utvecklat av Annett & Duncan 1967 och framåt ett av målen var att kunna analysera det ökande antalet systemövervakningsuppgifter (dvs mer komplexa arbetsuppgifter, inte bara linjearbete)

13 HTA [2]: Mål och operationer
produktionsmål som ska nås under påverkan av kontextuella restriktioner operationer det en människa gör för att få systemet att komma närmare målet input action feedback I hierarkisk TA analyseras uppgifter från perspektivet vilken operationen som måste utföras för att föra systemet närmare måltillståndet. mål produktionsmål som ska nås under påverkan av kontextuella restriktioner (dvs inte ”psykologiska mål”) operationer (ingrepp) det en människa gör för att få systemet att komma närmare måltillståndet input action feedback

14 HTA [3]: Två sätt human-task interaction redescription
analyseras genom kritisk granskning av input, action, och feedback-bitarna redescription när human-task interaction-analys är svår att utföra består i att mål delas upp i delmål och en ”plan” Ex: se fig 7.2 i boken mål i HTA kan analyseras på två sätt human-task interaction analyseras genom kritisk granskning av input, action, och feedback-bitarna i varje enskild operation. Man letar efter svagheter. redescription när human-task interaction-analys är svår att utföra eller ej funkar pga annat består i att mål delas upp i delmål och dessa tilldelas en gemensam organiserande komponent kallad ”plan” Ex: se fig 7.2 i boken

15 HTA [4]: Olika typer av planer
bestämda sekvenser händelse-initierade (cued) villkorligt bestämda sekvenser val cykler tidsdelade godtyckliga bestämda sekvenser händelse-initierade (cued) ex: varningssignal triggar nödplan x villkorligt bestämda sekvenser ex: delmål är utförda i ordning, dock efter godkännande av systemet vid varje byte till nästa delmål val cykler tidsdelade ex: när två eller fler delmål måste utföras mer eller mindre parallellt godtyckliga ex: när användaren har frihet att välja själv (Shepherd & Duncan 1980)

16 HTA [5]: När ska man sluta?
P x C-regeln P = sannolikheten för inadekvat prestation (av systemet) C = kostnad för inadekvat prestation när produkten P x C är tillfredsställande kan man lägga av med TA:n P x C-regeln P = sannolikheten för inadekvat prestation (av systemet) C = kostnad för inadekvat prestation När produkten P x C är tillfredsställande kan man lägga av med TA:n

17 HTA [6]: Ett ramverk i nio steg
OBS ej ett garanterat vinnande recept. Snarare en samling tumregler: identifiera och bestäm (arbetsuppgiftens) mål som ska undersökas undersök restriktionerna bedöm om målet kan nås under rådande omständigheter avsluta analysen för närvarande undersök human-task interaction approximera kostnadsbesparningen av hypotesen spara hypotesen och avsluta analysen för närvarande försök omskriva (redescription) målet sök råd och se över restriktionerna OBS ej ett garanterat vinnande recept. Snarare en samling tumregler: identifiera och bestäm (arbetsuppgiftens) mål som ska undersökas undersök restriktionerna bedöm om målet kan nås under rådande omständigheter avsluta analysen för närvarande undersök human-task interaction approximera kostnadsbesparningen av hypotesen spara hypotesen och avsluta analysen för närvarande försök omskriva (redescription) målet sök råd och se över restriktionerna

18 HTA [7]

19 Applicering av TA på MDI
MDI-arbetsuppgifter är ofta bara komponenter i en icke-MDI-arbetsuppgift Försök ej fånga all funktionalitet! Lösning: analysera typiska arbetsuppgifter Vid användning av mjukvara är plantyperna ”val” och ”procedurer” vanligast. val – relaterade till vad användaren vill göra procedurer – beskriver sekvens-restriktioner för att göra det Viktig insikt:MDI-arbetsuppgifter är ofta bara komponenter i en icke-MDI-arbetsuppgift Viktigt att inte frestas att fånga in all funktionalitet i en komplex mjukvara (exvis MS Word) – risk att man tappar känsla för hur funktionaliteterna används av människan Lösning: analysera typiska arbetsuppgifter som mjukvaran används för, börja med nåt enkelt Vid användning av mjukvara är plantyperna ”val” och ”procedurer” vanligast. val – relaterade till vad användaren vill göra procedurer – beskriver sekvens-restriktioner för att göra det

20 Vad TA ger MDI allocation of function – är datorsystemet eller människan bäst lämpad för att utföra (del-)uppgiften? specification of information – inom TA kan man undersöka informationsflödet som finns implicit i varje arbetsuppgift sequensing – analysera planer för att utröna hur delmål är relaterade till varandra job-aids – hjälpmedel för att leda användaren till rätt aktivitet när något specifikt inträffar träning – stöds också av den strukturerade representation som HTA ger Vid design av system som innefattar mänsklig verksamhet (Human Factors) försöker man optimera uppgiftskomponenter så att både datorsystem och människa möter arbetsuppgiftens krav inom ramen för befintliga restriktioner. Detta innefattar allocation of function – är datorsystemet eller människan bäst lämpad för att utföra (del-)uppgiften? inom HTA kan man överväga detta på varje nivå och inom ramen för varje delmål specification of information – inom TA kan man undersöka informationsflödet som finns implicit i varje arbetsuppgift sequensing – analysera planer för att utröna hur delmål är relaterade till varandra (efter varandra, parallellt, eller som alternativ) job-aids – hjälpmedel för att leda användaren till rätt aktivitet när något specifikt inträffar träning – stöds också av den strukturerade representation som HTA ger


Ladda ner ppt "Task Analysis (”uppgiftsanalys”) inom MDI"

Liknande presentationer


Google-annonser