Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2013 RMPG Rehabilitering och smärta. Aktiva grupper 2014 Ryggmärgsskador FoU Smärta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2013 RMPG Rehabilitering och smärta. Aktiva grupper 2014 Ryggmärgsskador FoU Smärta."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2013 RMPG Rehabilitering och smärta

2 Aktiva grupper 2014 Ryggmärgsskador FoU Smärta

3 Ryggmärgsskadegruppen Gemensam uppföljningsmall Gemensamt vårdprogram enl regional mall

4 FoU-gruppen Mötesfinansiering via FORSS Reviderat gruppens uppdrag Kartlagt och dokumenterat pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom. Ett 10-tal FoU-projekt avslutades under 2013. Ett 20-tal pågående projekt 2013. Kartlagt handledarkompetens inom Regionen. Genomgång av nationella databasen WebRehab med mål att finna projekt som kan vara kopplade till denna och hur det ska gå att använda denna databas för ett regionövergripande samarbete. Gemomgång av bedömningsinstrument i WebRehab i syfte att hitta ”cut-off” nivåer att kunna relatera till kliniska resultat. Planerat för gemensam arena för medarbetare inom regionen som arbetar i regionövergripande projekt och forskning. En första träff i maj 2014 för att diskutera rehabilitering vid svår hjärnskada.

5 Smärta En regional konferens gällande smärta/MMR anordnades i augusti 2013. Välbesökt och uppskattad. Cirka 170 personer deltog. Under 2013 togs initiativ till att initiera ett årligt återkommande möte för distriktsläkare rörande smärta och kopplat till detta en hemsida. Ett första möte genomfördes i Jönköping med ett 30-tal deltagare. Sedan mer än 15 år tillbaka har varje år anordnats ett regionmöte för den specialiserade smärtvården i regionen. Om det är riktigt att fortsätta med detta bör analyseras särskilt ur perspektivet att Swedish Pain Society numera arrangerar ett årligt möte (Smärtforum) som håller hög kvalitet samt att årligen förekommer minst en internationell stor kongress (EFIC eller IASP). Utmaningar: Primärvården i hela regionen behöver ansluta till NRS light Fler patienter behöver kunna erbjudas MMR 2 inom specialistvården Se över indikationer och praxis vad gäller opioder för patienter med kroniska benigna smärtor

6 Redovisning av verksamheten omfattning vid de olika sjukhusens kliniker

7 Konsekvenser av nya riktlinjer och metoder En kostnadsdrivande utveckling vad gäller nya dyra läkemedel och möjlighet till individanpassade tekniska lösningar. En utvidgning av ansvaret inom respektive landsting för spasticitetsmottagning och handläggning av pumpar ställer krav på ekonomiska resurser.

8 Fördelning patienter implanterade pumpar för intratekal läkembeh (104 st)

9 RIMA-dygn i sydöstra regionen

10 Mätbara mål och mätetal för uppföljning och redovisning – jämförelse med nationella mätvärden I dagsläget finns två nationella kvalitetsregister inom rehabilitering, NRS och Webrehab Sweden. NRS riktar sig till smärtrehabilitering och Webrehab till övrig rehabilitering inom både sluten- och öppenvård. Registren är internetbaserade och för enheten går det att få kontinuerliga rapporter för den egna verksamheten. Årsvis sammanställs resultaten som jämför klinikerna med varandra över hela landet.

11 Tillgänglighet – brister och lösningar Tillgängligheten till specialiserad och högspecialiserad ryggmärgsskaderehab generellt god, mycket tack vare väl utvecklat regionalt rehabprogram. En utveckling av uppföljningsprogram inom respektive landsting har bidragit till minskad belastning på den högspecialiserade rehabiliteringen Situationen för rehab i Kalmar Län har under året försämrats med bristande läkarresurs. Verksamheten har under slutet av året övergått till att tillhöra medicinkliniken i Västervik. Brist på specialistkompetens i Västervik innebär en ökad belastning på framförallt Linköping och risk för att patientens process inom rehabiliteringen avsevärt försämras. Det är ett absolut behov i Västervik att lyckas med rekrytering av specialist inom rehabiliteringsmedicin för att säkerställa en patientsäker, specialiserad rehabiliteringsprocess. Inför 2014 förändras situationen även i Jönköping då verksamhetschef och flera specialister slutar vid kliniken, vilket kan komma att påverka rehabiliteringen i regionen. I dagsläget finns ingen spasticitetsmottagning Jönköpings län.


Ladda ner ppt "Årsrapport 2013 RMPG Rehabilitering och smärta. Aktiva grupper 2014 Ryggmärgsskador FoU Smärta."

Liknande presentationer


Google-annonser