Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmland Missbruks- och beroendevård för Värmlänningen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmland Missbruks- och beroendevård för Värmlänningen!"— Presentationens avskrift:

1 Värmland Missbruks- och beroendevård för Värmlänningen!

2 Värmland  ”Kunskap till Praktik” Värmland startade januari 2009  Samtliga kommuner och Landstinget är delaktiga i ”Kunskap till Praktik” Värmland 2 Värmland

3 Viktiga förutsättningar  Politisk mandat hos de båda huvudmännen om samverkan ur ett individperspektiv där den enskildes behov lyfts fram  Tid och resurser avsätts för att arbeta med dessa frågor med fokus på samverkan  Gemensam länsövergripande styrgrupp  Lokala styrgrupper 3 Värmland

4 ”Kunskap till Praktik” - Värmland Länsövergripande Styrgrupp Politisk/Tjänstemän Projektgrupp: Nyckelpersoner Processledare Utbildare Metodstödjare Lokala styrgrupper Primärvård Psykiatri Socialtjänst Brukarråd Värmlands Läns Vårdförbund VLV Landstinget I Värmland Liv SKL Nationellt ?

5 5 Riktlinjerna ger vägledning  Upptäckt och rådgivning  Bedömningsinstrument och dokumentation  Behandling vid missbruk och beroende av narkotika  Behandling vid missbruk och beroende av alkohol  Missbruk och beroende under graviditet  Samsjuklighet mellan missbruk och beroende och psykisk och somatisk sjukdom Gemensamma begrepp och termer! Värmland

6  Personal inom kommuner och landstinget har kompetens för att fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med riktlinjerna  Huvudmännen har tydliggjort ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård  Rutiner för samverkan finns såväl internt inom kommuner och landsting som gemensamt mellan huvudmännen så att personer med missbruks- och beroendeproblematik får ett adekvat omhändertagande i sammanhängande vårdprocesser  Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag en plan för vilka metoder som kommer att användas för systematisk dokumentation och uppföljning Delmål för utvecklingsarbetet 6 Värmland

7 7 Ansvarsfördelning- lokal nivå  Förankra det gemensamma styrdokumentet  Tydliggöra vårdkedjan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst  Utarbeta gemensamma mål för verksamheten  Definiera den gemensamma målgruppen  Utveckla brukarinflytandet  Öka samsynen för att överbrygga skilda ideologier och kunskapsbakgrunder  Välja ut vilka som bör fortbildas Värmland

8 BC Primärvården Socialtjänsten Öppenvårdspsykiatrin Lokalt: Styrgrupper Lokalt: Styrgrupper Lokalt: Styrgrupper Länsövergripande styrgrupp

9 Vad händer i projektets regi just nu? För att uppnå projektets målsättning har följande delmoment satts igång/är på gång för år 2009:  En länsövergripande styrgrupp har tillsatts.  Den 11 september anordnas en politiker- och chefsdag av SKL/VLV/LiV.  Lokala styrgrupper har tillsatts och träffar genomförs i september-oktober.  Den 14 oktober anordnas en chefsdag för styrgruppsmedlemmarna i den länsövergripande styrgruppen och för de lokala styrgrupperna.  En länsövergripande styrdokument ”överenskommelse om missbruks- och beroendevård i Värmland” är under bearbetning. 9 Värmland

10 Forts.  Utbildning av utbildare i ASI, AUDIT/DUDIT, MI, Samordnad Vårdplan samt processledarutbildning genom SKL  Utbildningspaket gällande screeningsinstrumenten AUDIT/DUDIT och utredningsverktyget ASI erbjuds kommun- och landstingspersonal.  Fortsatt metodstöd och implementering av olika evidensbaserade metoder samt processtöd i olika verksamheter efter avtal pågår fortsatt (sattes igång under ett tidigare projekt)  Ett nätverk för erfarenhetsutbyte på nationell nivå har skett/sker; nyckelpersonsträffar med SKL, metodnätverk 10 Värmland

11 Utmaningar  Att skapa gemensam syn och förhållningssätt i arbetet  Att skapa vårdprocesser och samverkansrutiner mellan huvudmännen  Att skapa en hållbar kompetensutveckling över tid  Att skapa ett gemensamt styrdokument för missbruks- och beroendevården i länet och lokalt 11 Värmland

12 SKL - konferenser och utbildningar till utbildare  ”Nyckelpersoner” VT –HT 2009  ”Processledare” VT 2009  ”AUDIT/DUDIT-utbildning” VT-HT 2009  ”ASI-utbildning” VT 2009  ”MI-utbildning” HT 2009  ”Samsjuklighet” HT 2009  ”Nationell baskurs” Riskbruk, missbruk och beroende HT 2009

13 Information  www.skl.se/kunskaptillpraktik www.skl.se/kunskaptillpraktik  www.varmlandsvardforbund.se www.varmlandsvardforbund.se  leif.martinsson@liv.se (processledare/utbildare SKL- Värmland) leif.martinsson@liv.se  anneli.koivuniemi@liv.se (processledare/utbildare SKL- Värmland) anneli.koivuniemi@liv.se  bjarne.olsson@karlstad.se (nyckelperson SKL-Värmland) bjarne.olsson@karlstad.se  mervi.dahlstrom@liv.se mervi.dahlstrom@liv.se (nyckelperson SKL-Värmland) Värmland


Ladda ner ppt "Värmland Missbruks- och beroendevård för Värmlänningen!"

Liknande presentationer


Google-annonser