Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisningens syften

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisningens syften"— Presentationens avskrift:

1 Redovisningens syften
Uppfylla myndigheternas krav – bokföringsskyldighet, bokslutsinformation och skatteunderlag. Ge redovisningsinformation – resultat, ekonomisk ställning, kundfordringar, leverantörsskulder Ge beslutsunderlag – för ekonomisk styrning © ABC.Workflow Ekonomiutbildning

2 Bokföringslagen (BFL)
Kapitel Innehåll Hänvisning till kapitel 1 kap Inledande bestämmelser  Definitioner ur bokföringslagen 2 kap Kretsen av bokföringsskyldiga  Bokföringsskyldighet (vinstsyfte, varaktighet, självständighet) 3 kap Räkenskapsår  Räkenskapsår (dec, april, juni, aug) 4 kap Bokföringsskyldighetens innebörd  Bokföringsskyldighet (löpande bokföring m verifikationer) 5 kap Löpande bokföring och verifikationer  Bokföring (tidpunkt, dag-/huvudbok, rättelser) 6 kap Hur den löpande bokföringen avslutas  Årsbokslut  Årsredovisning 7 kap Arkivering räkenskapsinformation mm  Arkivering (oftast 10 år) 8 kap Utvecklandet av god redovisningssed  God redovisningssed © ABC.Workflow Ekonomutbildning -

3 Bokföringslagen - definitioner
1 kap Bokslutsföretag - Aktiebolag, ek för, HB med juridisk person som delägare - Företag omsättningen > 20 prisbasbelopp = SEK (2006) Bokföringspost varje enskild notering i grund/huvud-bokföringen Affärshändelse Verifikation Räkenskapsinformation - Balansräkning - Grund/huvud-bokföring - Sidoordnad bokföring - Verifikation + handling eller bilagor - Systemdokumentation - Årsredovisning, årsbokslut + noter - Avtal © ABC.Workflow Ekonomutbildning -

4 Årsredovisningslagen (ÅRL)
Kapitel Innehåll Hänvisning till kapitel 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap. Allmänna bestämmelser om  Redovisningsprinciper årsredovisning  Årsredovisning 3 kap. Balansräkning och  Balansräkning resultaträkning  Resultaträkning 4 kap. Värderingsregler  Värderingsregler 5 kap. Tilläggsupplysningar  Noter och tilläggsupplysningar 6 kap. Förvaltningsberättelse och  Förvaltningsberättelse finansierings/kassaflödesanalys  Finansieringsanalys 7 kap. Koncernredovisning  Koncernredovisning 8 kap. Offentliggörande  Informationsskyldighet 9 kap. Delårsrapport  Delårsrapport © ABC.Workflow - Ekonomutbildning -

5 Redovisningsprinciper
Ur ÅRL Fortlevnad (going concern) Försiktighet (BR värdering tillgångar lågt – skulder högt, RR realiserade intäkter – befarade förluster) Rättvisande bild (avvikelser i särskild not) Jämförbarhet och värdering (samma principer) Matchning (RR rätt period intäkter och kostnader) Post för post (ingen kvittning i BR och RR) Kontinuitet (IB = UB) Normer och rekommendationer Redovisningsenheten (var för sig) Väsentlighet (nytta för läsaren, postens betydelse) © ABC.Workflow Ekonomutbildning -


Ladda ner ppt "Redovisningens syften"

Liknande presentationer


Google-annonser