Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning om bokföring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning om bokföring"— Presentationens avskrift:

1 Vägledning om bokföring
Ola Eriksson

2 RKR 23 Bokföring Ny rekommendation med tillhörande vägledning
Ersätter tidigare informationer som hänvisar till bokföringsnämnden Bygger på bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning Träder i kraft

3 Innehåll Löpande bokföring och dess presentation Bokföringstidpunkt
Krav på verifikationer Krav på anläggningsregister Systemdokumentation och behandlingshistorik Räkenskapsinformation och dess arkivering

4 Löpande bokföring När får flera ekonomiska händelser presenteras i en bokföringspost? Gemensam verifikation Samma dag Bokfört i delsystem Tex kassajournal, fakturajournal Avstämning Avvikelser och hantering dokumenteras Rättelser Ska ske i den period felet upptäckts

5 Tidpunkten för bokföring
Kontant – påföljande arbetsdag Nästa helgfria dag Övrigt – så snart det kan ske Tillräckliga (tillgängliga) uppgifter Faktura eller god affärssed Senareläggning Kontant – systematiska bokföringen T.ex. certifierat kassaregister Myntautomater - tömning

6 Krav på verifikationer
Mottagen uppgift Komplettering Hämtat från web-plats (SMS mm) Verifikationsnummer eller motsvarande identifikationstecken ska ingå Krav på obruten verifikationsnummerserie

7 Verifikationer - innehåll
Det ska vara möjligt att identifiera den ekonomiska händelsen och förstå dess innebörd Motpart ska framgå om det inte är förenat med svårighet Anonym kundkrets Om kund inte registreras i kommunens kassaregister OBS - mervärdesskattelagen Förenklad faktura 2000

8 Gemensam verifikation
Samlingsfaktura Automatiskt genererade ekonomiska händelser Kontantförsäljning Kassaregister, eller mindre belopp vid kontantfakturor får inte gemensam verifikation användas

9 Anläggningsregister Vilka objekt ska ingå?
Uppgifter om tillgångar som inte funnits i verksamheten under räkenskapsåret, dvs. uppgifter om tillgångar som överlåtits eller utrangerats tidigare räkenskapsår, bör regelmässigt tas bort från anläggningsregistret i samband med bokslutsarbetet. Anläggningsregister för såväl tidigare som aktuellt räkenskapsår utgör räkenskapsinformation och ska arkiveras

10 Anläggningsregister - Innehåll
Ett anläggningsregister ska för varje enskild tillgång innehålla uppgift om uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången, anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt, beräknat restvärde, tillämpad avskrivningsmetod, om annan metod än linjär används, eller uppgift om att tillgången inte skrivs av, nyttjandeperiod, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och omklassificeringar. Har en tillgång överlåtits eller utrangerats under räkenskapsåret, ska anläggningsregistret innehålla uppgift om detta. Har en tillgång delats upp i komponenter eller separata avskrivningsenheter, ska uppgifterna anges för varje komponent respektive avskrivningsenhet.

11 Anläggningsregister -detaljeringsgrad
Likartade tillgångar som var och en har ett lågt värde och som anskaffats vid samma tillfälle får tas upp som en post i anläggningsregistret Flera tillgångar får i anläggningsregistret tas upp som en post om de funktionellt sett framstår som en enhet, och nyttjandeperioden är densamma för de olika tillgångarna.

12 Systemdokumentation Kontoplan Samlingsplan Arkivplan
dokumentation över bokföringssystemets uppbyggnad och sambanden mellan bokföringssystemets delar Arkivplan Kompletterande systemdokumentation hur verifikationer identifieras verifieringskedjor behandlingsregler informationsflöden

13 Systemdokumentation Kassaregister Behandlingshistorik
Programmeringar och inställningar Manualer Behandlingshistorik

14 Arkivering Reglerar räkenskapsinformation Arkivplan
Förstöring eller överföring

15 Att fundera på Vem ansvarar för att regelverket följs?
Behövs nya anvisningar? Tillämpningsföreskrifter Tydliggörande av ansvar

16 Frågor?


Ladda ner ppt "Vägledning om bokföring"

Liknande presentationer


Google-annonser