Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning om bokföring Ola Eriksson. RKR 23 Bokföring Ny rekommendation med tillhörande vägledning Ersätter tidigare informationer som hänvisar till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning om bokföring Ola Eriksson. RKR 23 Bokföring Ny rekommendation med tillhörande vägledning Ersätter tidigare informationer som hänvisar till."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning om bokföring Ola Eriksson

2 RKR 23 Bokföring Ny rekommendation med tillhörande vägledning Ersätter tidigare informationer som hänvisar till bokföringsnämnden Bygger på bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning Träder i kraft 2015-01-01 2

3 Innehåll Löpande bokföring och dess presentation Bokföringstidpunkt Krav på verifikationer Krav på anläggningsregister Systemdokumentation och behandlingshistorik Räkenskapsinformation och dess arkivering 3

4 Löpande bokföring När får flera ekonomiska händelser presenteras i en bokföringspost? – Gemensam verifikation Samma dag – Bokfört i delsystem Tex kassajournal, fakturajournal Avstämning – Avvikelser och hantering dokumenteras Rättelser – Ska ske i den period felet upptäckts 4

5 Tidpunkten för bokföring Kontant – påföljande arbetsdag – Nästa helgfria dag Övrigt – så snart det kan ske – Tillräckliga (tillgängliga) uppgifter Faktura eller god affärssed Senareläggning – Kontant – systematiska bokföringen T.ex. certifierat kassaregister Myntautomater - tömning 5

6 Krav på verifikationer Mottagen uppgift – Komplettering Hämtat från web-plats (SMS mm) Verifikationsnummer eller motsvarande identifikationstecken ska ingå Krav på obruten verifikationsnummerserie 6

7 Verifikationer - innehåll Det ska vara möjligt att identifiera den ekonomiska händelsen och förstå dess innebörd Motpart ska framgå om det inte är förenat med svårighet – Anonym kundkrets – Om kund inte registreras i kommunens kassaregister OBS - mervärdesskattelagen 7

8 Gemensam verifikation Samlingsfaktura Automatiskt genererade ekonomiska händelser Kontantförsäljning – Kassaregister, eller – mindre belopp – vid kontantfakturor får inte gemensam verifikation användas 8

9 Anläggningsregister Vilka objekt ska ingå? Uppgifter om tillgångar som inte funnits i verksamheten under räkenskapsåret, dvs. uppgifter om tillgångar som överlåtits eller utrangerats tidigare räkenskapsår, bör regelmässigt tas bort från anläggningsregistret i samband med bokslutsarbetet. Anläggningsregister för såväl tidigare som aktuellt räkenskapsår utgör räkenskapsinformation och ska arkiveras 9

10 Anläggningsregister - Innehåll Ett anläggningsregister ska för varje enskild tillgång innehålla uppgift om uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången, anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt, beräknat restvärde, tillämpad avskrivningsmetod, om annan metod än linjär används, eller uppgift om att tillgången inte skrivs av, nyttjandeperiod, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och omklassificeringar. Har en tillgång överlåtits eller utrangerats under räkenskapsåret, ska anläggningsregistret innehålla uppgift om detta. Har en tillgång delats upp i komponenter eller separata avskrivningsenheter, ska uppgifterna anges för varje komponent respektive avskrivningsenhet. 10

11 Anläggningsregister -detaljeringsgrad Likartade tillgångar som var och en har ett lågt värde och som anskaffats vid samma tillfälle får tas upp som en post i anläggningsregistret Flera tillgångar får i anläggningsregistret tas upp som en post om – de funktionellt sett framstår som en enhet, och – nyttjandeperioden är densamma för de olika tillgångarna. 11

12 Systemdokumentation Kontoplan Samlingsplan – dokumentation över bokföringssystemets uppbyggnad och sambanden mellan bokföringssystemets delar Arkivplan Kompletterande systemdokumentation – hur verifikationer identifieras – verifieringskedjor – behandlingsregler – informationsflöden 12

13 Systemdokumentation Kassaregister – Programmeringar och inställningar – Manualer Behandlingshistorik 13

14 Arkivering Reglerar räkenskapsinformation Arkivplan Förstöring eller överföring 14

15 Att fundera på Vem ansvarar för att regelverket följs? Behövs nya anvisningar? – Tillämpningsföreskrifter – Tydliggörande av ansvar 15

16 Frågor? 16


Ladda ner ppt "Vägledning om bokföring Ola Eriksson. RKR 23 Bokföring Ny rekommendation med tillhörande vägledning Ersätter tidigare informationer som hänvisar till."

Liknande presentationer


Google-annonser