Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Samordnad vårdplanering i Västra Götaland Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt EN GEMENSAM RUTIN presentation sept-okt 2009 www.vgregion.se/SVP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Samordnad vårdplanering i Västra Götaland Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt EN GEMENSAM RUTIN presentation sept-okt 2009 www.vgregion.se/SVP."— Presentationens avskrift:

1 1 Samordnad vårdplanering i Västra Götaland Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt EN GEMENSAM RUTIN presentation sept-okt 2009 www.vgregion.se/SVP Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt EN GEMENSAM RUTIN presentation sept-okt 2009 www.vgregion.se/SVP

2 2 Utbildningens innehåll Bakgrund Genomgång av gemensam rutin Kaffe Workshop Avslutning

3 Olika sätt att se på saker

4 Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vårdcentraler Sjukhus Kommuner Yrkesroller Vi Vårdtagare Patient Medborgare Närstående Brukare

5 Syftet med regiongemensam rutin och IT-tjänst   Öka kvalitet och säkerhet i den samordnade vårdplaneringsprocessen samt förenkla processen kring de planerat utskrivningsklara och utskrivningsklara patienterna   Få ett standardiserat utbyte av information   En gemensam rutin för hela Västra Götaland.

6 Styrdokument Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso-och sjukvård (1990:1404) Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) Avtal / överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalands- regionen - Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland (2006) - Överenskommelse om regiongemensam inriktning för nya rutiner för samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter m.m.

7 Överenskommelse om regiongemensam inriktning för nya rutiner för samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter m.m. (2006).  Införa nya regiongemensamma rutiner  Tidsgräns vid överföring/utbyte av information  Uppskjuten utskrivning  Vård av patienter i livets slutskede  Läkemedel

8 Dokumentet som fastslår att hela Västra Götaland jobbar efter samma rutin Finns att hämta på: www.vgregion.se/SVP

9 Samordnad vårdplanering - övergripande process Besluta om vårdbehov vid öppenvårdsbesök Skriva in patient i slutenvård Initiera vård- planering Genomföra vårdplanering Besluta utskrivning Skriva ut patient Utebliven utskrivning Behov av vård Vård begära n Preliminär bedömning om utskrivning Vård plan Patien t Utskrive n patient

10 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden som görs tillgängliga

11 Skapa vårdbegäran rutinen 4.2 Vårdbegäran initieras av kommun, primärvård Information om vårdtagaren / orsak till vårdbegäran Kan kompletteras

12 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden

13 Meddelande till Vård och omsorg rutinen 4.3 Svar om patienten ej blir inskriven

14 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden

15 Inskrivningsmeddelande rutinen 4.3 Skickas till kommun och primärvård om ansvarig sjukhus-läkare bedömer att patienten efter utskrivning från sjukhus kommer att vara i behov av insatser.

16 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden

17 Kallelse och underlag för vårdplanering rutinen 4.4 Skickas från sjukhus till kommun och primärvård. Läkaren är ansvarig för innehållet. Av underlaget skall framgå vilka åtgärder som genomförts eller initierats under vårdtiden. Förslag på tid för gemensam vårdplanering kan anges. Kommunen och primärvården skall inom ett dygn bekräfta att man mottagit kallelse och vårdplaneringsunderlag. Karensdagarna börjar löpa dagen efter det att kallelse och vårdplaneringsunderlag gjorts tillgängligt för kommunen.

18 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden

19 Genomföra vårdplanering rutinen 4.5 Respekt för den enskildes integritet och värdighet. Upprättas gemensamt av berörda parter tillsammans med patienten. Ska framgå dels vilka insatser som skall genomföras efter utskrivning och dels vem/vilka som är ansvariga för insatserna Sjukhuset har ansvar för att vårdplanen blir dokumenterad. Samtliga berörda parter skall justera vårdplanen.

20 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden

21 Utskrivningsmeddelande rutinen 4.6 Ett ställningstagande av ansvarig läkare att patienten inte längre behöver sluten vård. Skall sändas senast dagen före planerad utskrivning. Patienten ska kunna tas hem samma dag som denne bedömts utskrivningsklar.

22 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden

23 Meddelande om utebliven utskrivning rutinen 4.7 Beslut att inte verkställa planerad utskrivning tas av ansvarig sjukhusläkare. Nytt beslut och meddelande om utskrivningsklar krävs. Dröjer beslut om utskrivningsklar mer än 7 kalenderdagar skall ny vårdplanering genomföras. Ny vårdplanering ska genomföras om patientens tillstånd förändrats så att tidigare justerad vårdplan ej kan anses gälla.

24 Informations- utbyte Informationsutbyte Mottagningsbevis Information vid utskrivning Inskrivningsmeddelande Vårdplan/upprättad vårdplan Meddelande till Vård och omsorg Kallelse och Underlag till vårdplanering Utskrivningsmeddelande Meddelande om utebliven utskrivning Vårdbegäran Rutinen är uppdelad på ett antal meddelanden

25 Information vid utskrivning rutinen 4.8 Information om vårdtillfället på sjukhus Möjliggöra överlämnandet av ansvar för patienten enligt upprättad vårdplan Patienten skall, om det inte finns hinder för detta, få informationen skriftligt vid utskrivningen.

26 Förkortad vårdplaneringsprocess rutinen 4.9 Sjukhusvården kan föreslå att tidigare upprättad vårdplan gäller. Om parterna inte är överens skall ny vårdplan upprättas.

27 Betalningsansvar Beräkning av betalningsansvar sker utifrån gällande lag och regionala överenskommelser samt vårdavdelningens inriktning (somatik eller psykiatri). Inom somatisk vård gäller 5 karensdagar. Inom psykiatrisk vård gäller 30 karensdagar. Vårdplanen skall vara justerad av alla berörda parter och patienten vara utskrivningsklar innan betalningsansvar kan träda i kraft.

28 Undantag från regelverk om betalningsansvar Patienter i den palliativa vårdens sista fas blir ej utskrivningsklara.

29 Avvikelsehantering Att tydliggöra bristerna vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering för att skapa bättre gemensamma rutiner för patientens/vårdtagarens bästa. Händelser som avviker från de överenskomna rutiner skall skrivas på särskilt utformad blankett, ”Avvikelserapport för informationsöverföring och samordnad vårdplanering”. När du har åtgärdat och kommunicerat avvikelserapporten lämnas den till din närmaste chef för underskrift. Chefen vidarebefordrar avvikelserapporten till berörd enhet där avvikelsen hänt. Kopia av avvikelserapporten skickas enligt lokalt fastställd rutin för sammanställning; på SU till ansvarig per område/inom kommunen till MAS eller motsvarande och i primärvården till chefläkare.

30

31 Projektledning i LGS-området NamnEpostRoll Lars Alfredssonlars.alfredsson@vgregion.seProjektledare för LGS Marina Fyrpihl Lundin marina.fyrpil.lundin@vgregion.seProjektledare för LGS Gisela Fridstedtgisela.fridstedt@vgregion.seProjektledare för SU Åsa Jahnssonasa.jahnsson@stadshuset.goteborg.seProjektledare Göteborgs stad Karin Hedbergkarin.hedberg@vgregion.seProjektledare PV Södra Bohuslän Lena Arvidssonlena.arvidsson@vgreion.seProjektledare PV Göteborg

32 Motivationsskapare kommun KommunNamnTelefonMejl Göteborg, ÖrgryteLiselott Lilja3656325 liselott.lilja@ orgryte.goteborg.se Göteborg, GunnaredLena Dahlström 3651320, 073- 6651094 lena.dahlstrom@gunnared. goteborg.se HärrydaSofia Sandberg0766-494063 sofia.sandberg@ harryda.seofia.sandberg@ harryda.se MölndalÅsa Lûttschwager031-3152617 asa.luttschwager@ molndal.se MölndalLisbet Hultin031-315 26 22lisbeth.hultin@molndal.se

33 Motivationsskapare SU SjukhusNamnTelefonMejl SU/område 1Christina Stigsson342 10 68 christina.stigsson@ vgregion.se SU/område 1Lotta Ljunggren -Thomasson 343 49 21 0704-54 81 36 lotta.ljunggren thomasson@vgregion.se SU/område 2Kjell Klint343 57 66kjell.klint@vgregion.se SU/område 2 PsykiatriHåkan Mathiasson343 69 49 håkan.mathiasson@ vgregion.se SU/område 3Anna Hyltner343 08 78anna.hyltner@vgregion.se SU/område 4Lotta Eiserman-Fasth343 42 92 charlotte.eiserman- fasth@vgregion.se SU/område 5Eva Ryberg 342 81 35eva.ryberg@vgregion.se SU/område 6Marita Wiklund 342 72 89 0736-25 48 48marita.wiklund@vgregion.se

34 Motivationsskapare primärvård PrimärvårdNamnTelefonMejl Södra BohuslänKarin Hedberg 031-862705, 070-3368859 karin.hedberg@ vgregion.se Göteborgs PrimärvårdLena Arvidsson 0706-73 04 30 lena.arvidsson@ vgregion.se

35 w w w. v g r e g i o n. s e / S V P


Ladda ner ppt "1 Samordnad vårdplanering i Västra Götaland Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt EN GEMENSAM RUTIN presentation sept-okt 2009 www.vgregion.se/SVP."

Liknande presentationer


Google-annonser