Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

en intervjuundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "en intervjuundersökning"— Presentationens avskrift:

1 en intervjuundersökning
Vårdplaneringar och avvikelserapporteringar för neurologiskt funktionshindrade under 65 år en intervjuundersökning

2 Innehåll Inledning Samordnad vårdplanering, avvikelse- rapporting och lagar som reglerar samverkan Avgränsning och metod Resultat Summerande reflektion

3 Studiens huvudfrågeställningar
Hur upplever de intervjuade att vårdplaneringarna för målgruppen fungerar med avseende på rutiner, samverkan och egen kunskap? Vilka hinder och framgångsfaktorer kan identifieras? Vilka faktorer kan identifieras som orsaker till att det görs så få avvikelserapporteringar för informationsöverföring och samordnad vårdplanering?

4 Kontextuella ramar Brist på rehabplatser inom kommun och sjukvård
Delvis styrande på utfall av vårdplanering Betalningsansvar Samtliga kände till konsekvenserna av lagen men tolkade tillämpningen olika. Fem dagar för kort tid för kommunen

5 Vårdplanering- kommun o sjukvård
Det vårdplaneras i alla relevanta ärenden Samarbetet fungerar tillfredsställande

6 Vårdplanering - minus Handläggarna upplevde de kom in för sent i rehab-/vårdplanerinsprocessen Inskrivningsmeddelandet kom för sent pga sjukvården inte kunde varselrutinen För många med på vårdplaneringen- jobbigt för den enskilde

7 Vårdplanering- minus Sjukvården upplevde det tidskrävande att få tag i rätt handläggare Kände sig överkörda av vissa handläggare Det är för många med på mötet-ibland

8 Gemensam syn Samtliga upplevde att de ibland bemöttes med bristande respekt för sin yrkesroll och motarbetades Okunskap hos andra parten –bådas syn

9 Handläggarnas kritik Sjukvården la sig i kommunens beslutsfattande, patientens placering Gav löften till patienten om insatser Kunskap om handläggarens uppgift brister hos sjukvårdspersonalen

10 Sjukvårdens kritik Handläggarnas fokusering på beslutsfattandet- de behöver nämna alternativ för framtiden patientens process Handläggarna saknade tillräckligt med kunskap om sjukdomsproblematiken- uttrycken olika? Olika sdf arbetar olika, bör vara samma bedömning o tillvägagångssätt

11 Känna sig utelämnad handläggare känner sig ensamma i sin roll att själva representera kommunen ensamma inom sin egen organisation sjuksköterskan ensam fick bära ett alltför stort ansvar vid vårdplaneringarna. både handläggare och vårdpersonal kände behov av stöd- visar på den klyfta som finns mellan parterna.

12 Patienter och anhörigas upplevelser
Vårdplanering utföll väl för patient o anh Bristande tillgång till rehabplatser Bristande pillgång till boenden för yngre Det stora antalet pers på vårdplaneringen

13 Förslag till förenklingar/förbättringar-hl
Utbilda sjukvårdspersonal i varselrutiner Förbättra rutiner och vårdplanerings- blankett. Skapa rutiner som gör kommunikation tvingande och mer utförlig. Skall påbörjas direkt efter inskrivning och sedan ske fortlöpande. Mer utförlig praktisk information t.ex om ADL-bedömningar från sjukvårdens sida.

14 Förslag förbättringar, forts.
Vårdplaneringar tidigare i processen för få tid att ordna och planera kommunens hjälpinsatser. Återkommande fortbildningar för handläggare för att skapa samsyn. Gemensam fortbildn. för sjukvård och kommun En gemensam koordinator/samordnare för alla handläggare i Göteborgs stad dit de kan vända sig med frågor om vårdplanering.

15 Förslag till förenklingar/förbättringar- SU
Utbilda handläggarna i de aktuella sjukdomarna och dess konsekvenser Utbildning för sjukvårdspersonal i hur kommunen arbetar. Gemensamma instrument, gärna datoriserat, för att kunna följa upp och garantera patienterna fortsatt rehabilitering även efter utskrivning.

16 Förslag till förenklingar/förbättringar-forts
En mötesplats på Internet där patienter, anhöriga, och personal kan hämta information hur olika situationer hanterats på andra platser. Ökad information mellan stadsdelar om vilka resurser som finns. Ett team med representanter från både kommun och sjukvård som arbetar med denna målgrupp Enskilt möte med kommunens handläggare innan själva vårdplaneringsmötet där inte patienter och anhöriga deltar.

17 Förslag till förenklingar/förbättringar- forts
Ha ett förmöte/planeringsmöte innan själva vårdplaneringen som är obligatorisk för handläggarna att delta i Minska antalet deltagare på vårdplaneringarna och se till att rätt personer är med. Mer och utförligare skriftlig information till patienter efter utskrivning. Utvärderingsformulär till patienterna så att det ges återkoppling även efter utskrivning. Standardvårdplaner för att garantera att alla får samma vård

18 Avvikelserapportering
Viktigt skriva avvikelserapport kunskapen om hur och när en avvikelse skall göras saknas blanketten är svår att hitta Rapportering enbart vid stora avvikelser? Brist på återkoppling – ingen funktion? Saknas rutiner och tid Svårt veta vem som ansvarar Behövs inte, vårdplaneringen fungerar

19 Förlag till förbättringar
mer lättillgängligt genom att datorisera blanketterna och skapa ett gemensamt system kopplat till det elektroniska varselsystemet mer information om och utbildning i skrivandet av avvikelserapporteringar för att skapa kunskap om hur och när det skall göras. avdramatisera avvikelserna och se till att det blir en del av rutinerna och inte personlig kritik

20 Förlag till förbättringar - forts
lägga in en ruta om avvikelse uppstått i varje ärende, eventuellt en kryssruta som är obligatorisk att fylla i på vårdplanering. att cheferna prioriterar att avvikelser skrivs och uppmuntrar sin personal till att skriva dem.


Ladda ner ppt "en intervjuundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser