Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdraget Kartläggning av målgruppen och närståendes situation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdraget Kartläggning av målgruppen och närståendes situation"— Presentationens avskrift:

1 Uppdraget Kartläggning av målgruppen och närståendes situation
Säkerställa att fastställda rutiner avseende avvikelserapportering följs, vilket skall ske i nära samverkan med den Centrala avvikelsehanteringsgruppen Säkerställa att rutiner avseende samordnad vårdplanering följs Utreda om behov föreligger, inom befintliga ramar, av ett gemensamt processansvar t ex i form av ett rehabteam.

2 Kartläggning av målgruppen
Vuxna under 65 år med förvärvad hjärnskada: Stroke, ca 400 insjuknar per år. Låg dödlighet men många med varierande följder av stroke Trauma, ca 200 insjuknar per år. Överrepresentation av personer med tidigare problematik såsom neuropsykiatriska diagnoser och missbruk/beroende Multiple skleros (MS) totalt fler än 500 individer i Göteborg Parkinsons sjukdom, tyngdpunkt över 65 år men vanlig även i yngre åldrar

3 Kartläggning, forts Amyotrofisk lateralskleros (ALS) kan ha behov av omfattande insatser från både sjukvård och kommun Huntingtons sjukdom, ärftlig progressiv sjukdom. Stort mörkertal ca 20 kända fall i Göteborg men det finns långt fler. En grupp med omfattande behov som inte sällan döljs i andra diagnoser (missbruk, demens, social belastning) Anoxisk hjärnskada efter hjärtstopp. 5 – 10 personer per år, ofta kognitiv nedsättning som medför omfattande negativa konsekvenser på arbetsförmåga, familjesituation och delaktighet i samhället.

4 Kartläggning, forts Ca 150 personer per år skrivs ut från neurorehab efter omfattande rehabiliteringsinsatser 90% går direkt hem till eget boende Kraftig överrepresentation av män, ca 70% Kommunen ger insatser enligt SoL och LSS såsom; hemtjänst, boendestöd, korttidsboende, daglig verksamhet/ sysselsättning, personlig assistans eller bostad med särskild service

5 Inventering av behov av bostäder
Enkät besvarad av samtliga stadsdelsförvaltningar (21) våren 09: 68 personer har behov av bostad med särskild service (gruppbostad eller servicebostad) 58 personer har behov av korttidsboende Stadsdelarna köper för närvarande 31 bostäder med särskild service och 39 korttidsplatser varav de flesta är belägna utanför Göteborg

6 Anhörigas situation Båda huvudmännen har lagstadgad skyldighet SoL och HSL) att ge stöd till anhöriga Betydande behov av utökat och mer fokuserat stöd till anhöriga Nästan två tredjedelar av de anhöriga har förvärvsarbete som ofta får skötas ”vid sidan om” Barnperspektiv

7 Intervjuundersökning angående rutiner för SVPL FoU i Väst/GR, rapport november 2008
Intervjupersonerna belyste följande svagheter i nuvarande system: Brister inom kommunikation mellan kommun och sjukvård Okunskap om den andra partens roll och uppdrag Känsla av utsatthet hos både kommunens och sjukvårdens representanter Otydlig ansvarsfördelning mellan parterna - kommunen kommer in för sent i processen. Olika tolkning av lagen om betalningsansvar För många deltagare på vårdplaneringsmötena Brist på helhetssyn för patienten/den enskilde och överlappande rehabiliteringsplaner Brist på uppföljning och utvärdering av tagna beslut

8 Avvikelserapportering
Stor samstämmighet kring behovet och funktionen av avvikelserapportering. Bristande rutin, tidsbrist och osäkerhet kring ansvarsfördelningen är orsaker till att så få avvikelserapporter skrivs. Osäkerhet kring när och hur samt att man saknar återkoppling i de fall man gjort avvikelserapport. Behov av utbildning och mer lättarbetade rutiner.

9 Processkartläggning (bilaga 2)
Syfte: att tydliggöra vårdkedjan, att identifiera utvecklingsområden och att skapa samsyn vårdgivarna emellan. Följande utvecklingsområden lyfts fram som särskilt betydelsefulla: Kunskap om varandra Samordnad Vårdplanering (SVPL) Kompetensutvecklingsbehov Övriga identifierade områden

10 Arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen permanentas och bildar Samverkansgruppen för förvärvade hjärnskador med uppdrag på motsvarande sätt som övriga samverkansgrupper inom LGS organisation (se bilaga 1). En gemensam resurs behöver organiseras till stöd för personal som arbetar med personer med förvärvade hjärnskador. Arbetssättet ska vara konsultativt med rådgivning, handledning, utbildning och praktiskt stöd. Samverkansgruppen ska arbeta för att få till stånd en sådan gemensam resurs.


Ladda ner ppt "Uppdraget Kartläggning av målgruppen och närståendes situation"

Liknande presentationer


Google-annonser