Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att fånga olika boendeaspekter Professor S. Iwarsson Centre for Ageing and Supportive Environments Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att fånga olika boendeaspekter Professor S. Iwarsson Centre for Ageing and Supportive Environments Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Att fånga olika boendeaspekter Professor S. Iwarsson Centre for Ageing and Supportive Environments Lunds universitet

2 Kunskapsluckor & forskningsbehov - Mer fokus på miljön i studier om äldre och åldrande - Ökad förståelse för och fördjupad kunskap om samspelet människa-miljö - Studier av samspel och samband mellan miljö och hälsa bland äldre och under åldrandet

3 Den ekologiska modellen  Person-environment fit, P-E Fit (Lawton & Nahemow, 1973)

4 The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) WHO, 2001

5 The Canadian Model of Occupational Performance Adapted by Carlsson, 2002

6 Ett relativt begrepp som avser mötet mellan person (funktionell kapacitet) och miljöns krav Tillgänglighet är en aspekt av ”Person-Environment Fit” (P-E fit) Omfattar a) personkomponent b) miljökompetent Objektivt, professionellt perspektiv Tillgänglighet

7 S. Iwarsson/maj 99 PERSON- KOMPONENTEN Bedömning av funktionella begränsningar (N=13) & beroende av förflyttnings- hjälpmedel (N=2) MILJÖ- KOMPONENTEN Bedömning av miljöhinder (N=188) TILLGÄNGLIGHETS- PROBLEM Analys baserad på P-E fit; poängsumma (Iwarsson & Slaug, 2001) Housing Enabler

8 Miljökomponenten Baserad på normer, riktlinjer & lagstiftning

9 Utveckling av personkomponenten  Profiler av funktionella begränsningar  Förbättrad validitet avseende synnedsättning  Förbättrad validitet avseende kognitiva funktionella begränsningar  Förbättrad validitet avseende beroende av förflyttningshjälpmedel

10 Utveckling av miljökomponenten  Anpassning till olika och/eller flera länders bygglagstiftning och regelverk  Reduktion av antalet bedömningspunkter  Utäkning av antalet bedömningspunkter för täckning av arenor utöver bostaden  Förbättrad validitet avseende kognitiva funktionella begränsningar  Förbättrad validitet avseende beroende av förflyttningshjälpmedel

11 Strategi för internationell tillämpning:  Kurser i olika länder  Kartläggning av nationell lagstiftning och regelverk  Strukturerade jämförelser och konsensusdiskussioner gällande normer/riktlinjer – expertpaneler  Strukturerade översättningar till olika språk  Studier av mellanbedömarreliabilitet

12 Forskningsversion av miljökomponenten för Sverige, Tyskland, England, Lettland & Ungern Nordic Housing Enabler – med en miljökomponent anpassad för Sverige, Danmark, Finland & Island Förfrågningar från många andra länder… Internationell instruktörskurs i Lund 2007 – uppföljningsdag 11 nov 2009

13 De viktigaste miljöhindren? En omfattande metodstudie med målet att identifiera de miljöhinder som bidrar mest till tillgänglighetsproblem… Baserad på expertpaneler och statistiska simuleringar – 188 bedömningspunkter i tre databaser: ENABLE-AGE (Sverige, Tyskland, Lettland; städer), N=1,150 Populationsurval, äldre personer (Sverige; landsbygd), N=133 Bostadsanpassningsklienter (Sverige; stad/landsbygd), N=131

14 Reducerad itemuppsättning, miljökomponenten Lista med 61 miljöhinder Korrelation med originalinstrumentet: r s = 0.97 - 0.99, p < 0.0005 Möjliggör evidensbaserad, giltig och tillförlitlig screening av tillgänglighetsproblem i boendet (Carlsson et al., J of Applied Gerontology, 2009)

15 Uppdatering av manual & instrument – det fullständiga instrumentet och screeningverktyget Housing Enabler, anpassade efter ”Bygg ikapp” (Svensson, 2008) En engelskspråkig antologi med den vetenskapliga grunden och den samlade forskningserfarenheten Webb-baserat material för programvaror, manualer och övningsuppgifter samt fotobibliotek

16 Utveckling av programvara  Datainsamling med handdator  Helt ny programvara utvecklad i samarbete med University of Applied Sciences, Jyväskylä och finska företag Uppbyggnad av databaser på kommunnivå  Baserade på individuella BAB-ärenden  Baserade på kartläggning av bostadsområden  Testas av bostadsföretag

17 Innebär att individen ska kunna ta sig till/ifrån och kunna använda, dvs förflytta sig, vistas i och bruka, den fysiska miljön på samma villkor som andra Innehåller en tredje komponent; aktivitet Baseras på brukarens subjektiva uppfattning Användbarhet

18 “Usability in My Home”, UIMH Perceptions of how housing design influences Everyday activities and leisure activities Social activities 4.To what extent is the housing environment suitably designed in relation to how you normally manage your personal hygiene, dressing, visiting the toilet, or how you eat? 1 2 3 4567 Not at all suitableVery suitable (Fänge & Iwarsson, 1999)

19 Construct Validity Accessibility Overall Outdoors Entrances Indoors Usability Activity aspects Personal and social aspects Physical environ- mental aspects

20 Construct Validity Activity aspectsAccessibility Among clients: aged 75-84 years living alone independent outdoors with less accessibility problems Physical environ-Accessibility mental aspects with high ADL dependence

21 Housing adaptation clients (N=131) Changes over time (T1-T3)

22 Konsortiet: Lettland Sverige England Tyskland Ungern The ENABLE-AGE Project: Enabling Autonomy, Participation, and Well-Being in Old Age: The Home Environment as a Determinant for Healthy Ageing

23 Boendeaspekter Objektiva Bostadsstandard Fysiska miljöhinder Tillgänglighetsproblem Subjektiva Tillfredsställelse med boendet Användbarhet Meningsbärande aspekter Kontroll över boendesituationen

24 “Four-domain Model of Perceived Housing” Tillfredsställelse med boendet Användbarheten i min bostad Meningsbärande aspekter i boendet Upplevd kontroll i boendesituationen

25 Explorativ faktorstruktur  Empiriskt stöd för en lösning med fyra faktorer: Vardera instrumentet representerar en viktig, separat subjektiv aspekt av skattning av hemmet/bostaden

26 Slutsatser  De fyra domänerna representerar olika subjektiva boendeaspekter  Resultaten håller i fem olika länder vilket indikerar att domänerna är jämförbara mellan länder I Europa – instrumentuppsättningen är giltig i olika nationella kontexter och gör jämförelser mellan länder möjliga  Viktigt att vara medveten om komplexiteten avseende subjektiva boendeaspekter… ……i relation till objektiva boendeaspekter ……i relation till olika hälsoaspekter Oswald et al., J of Environmental Psychology

27 Samband objektiva boendeaspekter x “hälsosamt åldrande”  Det är inte förekomsten av miljöhinder som visar samband med hälsosamt åldrande utan tillgänglighet (P-E fit)! Sambanden gäller även för subjektiva boendeaspekter! ++ -


Ladda ner ppt "Att fånga olika boendeaspekter Professor S. Iwarsson Centre for Ageing and Supportive Environments Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser