Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Healthy ageing Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Healthy ageing Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun."— Presentationens avskrift:

1 Healthy ageing Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun

2 Hälsosamt åldrande betyder • Att optimera möjligheterna för fysisk, psykisk och social hälsa genom att göra det möjligt för äldre att aktivt delta i samhällslivet utan diskriminering och att njuta av oberoende och god livskvalitet. • Det betyder att anta en holistisk approach och att ta i beaktande de olika aspekter i livet som spelar roll. • Healthy ageing means optimising opportunities for physical, social and mental health to enable older people to take an active part in society without discrimination and to enjoy an independent and good quality of life. • It means taking a holistic approach, taking into consideration the many different aspects of life which play a role.

3 WHO Malta september 2012 WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 2012-2020 Resolution Malta 10-13 september 2012

4 WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 2012-2020 Resolution Malta 10-13 september 2012 • Innehåller strategi och handlingsplan för hälsosamt åldrande I Europa 2012-2020 • Synergi med Health 2020 • En guide för medlemsstater med olika inkomstnivåer eller som kommit olika långt med att skapa policies eller den demografiska omställningen

5 Vision - An age-friendly WHO European Region WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 2012-2020 1. En åldrande befolkning – en möjlighet snarare än en börda för samhället 2. Äldre kan behålla sin hälsa, funktionell kapacitet och njuta av välbefinnande genom att  Leva med värdighet, utan diskriminering och med adekvata finansiella medel  I omgivningar som stödjer dem att känna sig säkra, vara aktiva, känna att man har makten över sitt liv och socialt engagerade  Och att man har tillgång till lämplig, högkvalitativ hälso- och social service och stöd

6 Vision - An age-friendly WHO European Region WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 2012-2020 3. An age-friendly European Region hjälper människor • Att åldras med bättre hälsa och  Att fortsätta leva aktivt liv i olika roller  Inkluderande arbete och frivilliga insatser

7 A number of principles of the Health 2020 policy framework  Delaktighet - involvera äldre personer  Empowerment - på individuell och samhällelig nivå  Fokusera på jämlikhet med uppmärksamhet på sårbara eller missgynnade grupper av äldre  Genus perspektiv  Behov av intersektoriella handlingar  Hållbarhet och valuta för pengarna

8 Fyra strategiska prioriterade områden för handling 1.Hälsosamt åldrande i ett livscykelperspektiv 2.Stödjande miljöer 3.Hälso- och långtidsvårdssystemen redo för den åldrande populationen 4.Stärka den evidensbaserade forskningen

9 Mål för de fyra områdena 1.Healthy ageing over the life-course – att utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för ett hälsosamt åldrande med fokus på vuxna i åldrande 50 år och däröver 2.Supportive environments – utveckla strategier för att bli mer ”age-friendly” • Tillhandahålla stödjande miljöer för äldre personer för att skydda deras hälsa • Utveckla inkluderande miljöer i lokalsamhällen så att äldre kan spela en aktiv roll i utformningen av den sociala miljön • Och lokala policys för hälsosamt åldrande

10

11 Åtta olika teman har identifierats i arbetet med Age- friendly Cities ( blomman på föregående bild, texten på svenska) 1.Utemiljöer och byggnader 2.Transporter 3.Bostäder 4.Socialt deltagande 5.Respekt och social inkludering 6.Delaktighet och inflytande samt arbete och sysselsättning 7.Kommunikation och information 8.Social service och hälso- och sjukvård

12 Mål för de fyra områdena 3. Stärka kapaciteten inom hälso- och sjukvårdssystemen för att svara mot den åldrande befolkningen och för att öka hälsa och välbefinnande hos äldre Genom att underlätta användningen av lämplig högkvalitativ service och finansiella och sociala mekanismer – för att äldre ska kunna förbli med hälsa och kapabla att bo oberoende så länge som möjligt och för att förebygga ohälsa och funktionell nedsättning som leder till social exklusion

13 Mål för de fyra områdena 4. Stärka evidensen och forskningen Stärka den tekniska kapaciteten hos medlemsstaterna och hos det regionala kontoret För att kunna mäta och utvärdera hälsa och funktionell status hos äldre och deras tillgång till hälso- och sjukvård och social service

14 Fem prioriterade interventioner 1.Främja fysisk aktivitet 2.Fallprevention 3.Vaccinering av äldre och sjukdomsförebyggande infektionsarbete i hälso- och sjukvården 4.Offentligt stöd till informellt vårdarbete med fokus på hemvård 5.Geriatrisk och gerontologisk kapacitetsbyggande hos hälso- och sjukvårds- samt hos äldrevårdens arbetsstyrka

15 Stödjande interventioner – understryker intersektoriella handlingar 1.Prevention av social isolering och social exklusion 2.Prevention av felbehandling av äldre 3.Kvalitet på vårdstrategier för äldre inkluderande demensvård och palliativ vård för långtidssjuka patienter

16 Prioriterade interventioner

17 KLK Birgitta Brännström Forss


Ladda ner ppt "Healthy ageing Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser