Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolkompassen Ett verktyg för skolutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolkompassen Ett verktyg för skolutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Skolkompassen Ett verktyg för skolutveckling

2 Skolkompassen Konkret utvärderingsverktyg för värdering och bedömning av kvaliteten i skolans styr- och ledningsprocess Riktar sig till den politiska nämnden och förvaltningen

3 Skolkompassen Visar hur förvaltningen och den politiska nämnden lever upp till kraven på demokrati, offentlighet, lärande organisation. Möjligheten ges också till jämförelse med andra kommuner och resultatet kan med fördel kopplas ihop med förvaltningens kvalitets- och resultatmätning.

4 Skolkompassen Ger en lägesbeskrivning av starka och svaga sidor
Pekar på utvecklingsområden och visar på konkreta förbättringsvägar genom goda exempel Ger möjlighet att jämföra sitt eget utvecklingsarbete över tid, samt möjligheten att jämföra sig med andra På kort tid ger en direkt återkoppling till den politiska ledningen och förvaltningen

5 Skolkompassen Bakgrund
Utvecklingsarbete i samverkan med fem kommuner och forskning Kommunkompassen en förebild Inventering; ”Vad kännetecknar en framgångsrik skolkommun?” Testat Erbjudande om utvärdering fr.o.m. 1 mars 2007

6 Utvärderar en kommuns skolverksamhet utifrån samspelet mellan
Skolkompassen Utvärderar en kommuns skolverksamhet utifrån samspelet mellan politiska systemet förmedling av tjänster inom skolans område skolan som arbetsplats på kommunnivå resultat hur man arbetar med kvalitet

7 Grundvärderingar i Skolkompassen
Mål- och resultatstyrning Decentralisering Medborgar- brukarorientering

8 Hur går utvärderingen till?
Skolkompassen Hur går utvärderingen till? Specialiserat team knutet till SKL genomför utvärderingen Genomläsning och studier av insända dokument och webbsidor Intervjuer under två dagar med; - Politiker i ansvarig nämnd/styrelse - Ansvariga tjänstemän vid förvaltningen - Rektorer/enhetschefer - Fackliga företrädare ”Förhållningssätt - Kritiska vänner”

9 Skolkompassen Huvudområden Offentlighet och demokrati
Tillgänglighet och brukarorientering Samspel politiker och tjänstemän Styrning och ledning Kontroll och rapportering Personalpolitik Verksamhetsutveckling Verksamhetens resultat

10 Skolkompassen 1. Offentlighet och demokrati Dialog med medborgare
Information till medborgare Tillgång till och likvärdighet i utbildning Rättssäkerhet för den enskilde

11 Skolkompassen 2. Tillgänglighet och brukarorientering
Information om tjänsternas innehåll och kvalitet Brukarorientering - brukarinflytande Synpunkts- och klagomålshantering

12 Skolkompassen 3. Samspel politiker och tjänstemän
Tydlighet i fördelning av ansvar och befogenheter Medvetenhet om uppdraget Hantering av uppdrag och ärenden Dialog och samordning Koppling mellan vision, mål och resurser

13 Skolkompassen 4. Styrning och ledning
Helhetssyn inom kommunen för barn och ungdomar Effektiv resursanvändning Rekrytering av ledare Stöd/utveckling i ledarskapet

14 Skolkompassen 5. Kontroll och rapportering System för kontroll/uppföljning/utvärdering Kvalitetsredovisningar Hantering av avvikelser i förhållande till mål och/eller budget Rapportering till den politiska ledningen

15 Skolkompassen 6. Personalpolitik Rekrytering och kompetensutveckling
Introduktions - och bemötandeutbildning Arbetsförhållanden och lönepolicy

16 Skolkompassen 7. Verksamhetsutveckling
System/strategier för verksamhetsutveckling Uppföljnings- och förbättringsarbete Forskningsanknytning i utvecklingsarbetet Samverkan med näringsliv - internationella kontakter

17 Skolkompassen 8. Verksamhetens resultat Resultat i verksamheten
Brukare och medborgares nöjdhet med verksamheten Personal

18 Struktur i utvärderingsfrågorna
Skolkompassen Struktur i utvärderingsfrågorna Process/angreppssätt Hur gör ni.. På vilket sätt… Tillämpning I vilken omfattning…. Med vilken regelbundenhet…. Resultat/Förbättring Vilka resultat har ni uppnått….. Hur planerar ni för utveckling….

19 Skolkompassen Återrapportering Muntlig direkt efter utvärderingen
Skriftlig rapport (efter att ha fått ge synpunkter) efter ca 1 månad - Innehåller genomgång per område - Beskriver styrkor och möjlig förbättringsområden - Jämförelser/hänvisning till andra likvärdiga kommuner Möjlighet till muntlig presentation av rapporten

20 Resultat redovisas även i ett spindeldiagram
Skolkompassen Resultat redovisas även i ett spindeldiagram 20 40 60 80 100 2. Tillgänglighet och brukarorientering 3. Samspel politiker och tjänstemän 4. Styrning och ledning 5. Kontroll och rapportering 6. Personalpolitik 7. Verksamhets - utveckling 8 . Verksamhetens resultat 1. Offentlighet och demokrati

21 Skolkompassen Resultat av huvudområden och delområden
7 23 40 2. Tillgänglighet och brukarorientering Information om tjänsternas innehåll och kvalitet Brukarorientering -brukarinflytande Erhåll poäng Max Område

22 Jämförelser och goda exempel
Skolkompassen Jämförelser och goda exempel Publicering av utvärderingsrapporter på SKL hemsida Skolkompassen - Webb- verktyg för att underlätta sökningen - Goda exempel på kvalitets- och utvecklingsarbete - Jämförelse med andra

23 Skolkompassen Spridning goda exempel Skrifter Konferenser/Seminarier
Kommunal Skolriksdag Nätverk för utvecklingsarbete

24 Skolkompassen Några erfarenheter och synpunkter från utvärderade kommuner/organisationer Proffsig utvärdering av aktuella och relevanta områden Utvärderingen belyser både tjänstemannarollen och politikerrollen på ett nytt och konkret sätt Frågebatteriet sätter fokus på olika områden som inte blir belysta genom andra redovisningar som t ex kvalitets- och budgetredovisningen eller Skolverkets granskningar Intervjuerna stimulerar till tankar och idéer omkring vad som kan förbättras inom verksamheten Vi hade många utomordentligt givande samtal med utvärderarna, samtal som gav oss många nya och viktiga infallsvinklar för den fortsatta verksamhetsutvecklingen

25 Skolkompassen ”Fick en tydligare bild av vår resultatutveckling kopplat till vår styrning och ledning” Gav oss många impulser att utveckla områden som vi tidigare inte prioriterat t.ex.: hur vi presenterar våra verksamheters resultat Redovisningen med styrkor och möjliga förbättringsområden är ett ovärderligt hjälpmedel för det fortsatta utvecklingsarbetet som vi också påbörjat De områden där utvärderingen pekat på förbättringsmöjligheter blir tydliga. Möjliggör en prioritering för det fortsatta utvecklingsarbetet

26 Intresserad av en utvärdering eller av mer information kontakta:
Britt-Marie Hedlund 08 – 073 –


Ladda ner ppt "Skolkompassen Ett verktyg för skolutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser