Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"— Presentationens avskrift:

1 MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer
MÅLKORT - VO Internmedicin - Reumatologisektionen Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne) Rätt vård – bättre liv (Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé: Att med hög tillgänglighet, bra bemötande och rätt kompetens erbjuda vård för att lindra, bota och förebygga sjukdomar KUNDPERSPEKTIV MEDARBETARPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV UTVECKLINGSPERSPEKTIV EKONOMIPERSPEKTIV Strategiska mål Erbjuda våra kunder hög tillgänglighet, tydlig kommunikation och hög medicinsk kvalitet Utvecklande arbetsplats med kompetenta och delaktiga medarbetare Minska ledtider med bibehållen eller högre medicinsk kvalitet Utveckla en dynamisk och flexibel verksamhet som omfattar såväl närsjukvård som internmedicinsk specialistvård. Utveckla en lärande organisation. Kontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Välinformerade och trygga patienter Utöka vårdkvaliteten för våra patienter Inspiration och stimulans är viktiga ingredienser i arbetsdagen Förstärka team-samarbetet Evidensbaserad vård i klinisk vardag Välfungerande stödprocesser Kompetens i utvecklingens frontlinje Ny kunskap öppnar vägen för utveckling och förändring Kostnadsmedvetet tänkande och handlande Mått Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Skapat / Revideras senast

2 MÅLKORT - Reumatologisektionen Kundperspektiv
Strategiskt mål Erbjuda våra kunder hög tillgänglighet, tydlig kommunikation och hög medicinsk kvalitet Avgörande framgångsfaktorer Välinformerade och trygga patienter Utöka vårdkvaliteten för våra patienter Mått/Mål Att utarbeta nya skriftliga patientinformationer om långsamt verkande anti-reumatiska läkemedel i tablettform Att utarbeta skriftlig information till patienter som får infusioner på enheten samt utforma PM för patient- omhändertagande vid infusionsreaktioner Enhetens sjukgymnaster genomför studiebesök på SLE-mottagningen i Lund i syfte att utveckla omhändertagandet av våra egna SLE-patienter Enhetens sjuksköterskor genomför studiebesök på SLE- och MabThera- mottagningen i Lund i syfte att utveckla likvärdigt omhändertagande för våra egna patienter Handlingsplan - aktivitet Arbetsgrupp tillsätts och datum fastställs för flera träffar i arbetsgruppen Tid för att genomföra arbetet frigörs Kvalitetskriterier avseende informationsmaterialet diskuteras och fastställs Innehållet utarbetas och nya patientinformationer ges ut 100% uppnått mål = 10 nya skriftliga patientinformationer utarbetas Arbetsgrupp bestående av samtliga sjuksköterskor och reumatolog tillsätts Introduktionsmöte för planering Tre datum för arbetsträffar fastställs och nödvändig arbetsmaterial insamlas Skriftlig information och PM utarbetas och presenteras på ”sammanfattningslunch” för all personal på enheten 100% uppnått mål = information och PM utarbetas Kontakt med vederbörande sjukgymnast i Lund Fastställa lämpligt datum och genomföra studiebesöket Följa upp med reflektion i sjg-gruppen: Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Redovisning för hela teamet och handlingsplan med förslag till förändring 100% uppnått mål= genomfört studiebesök samt handlingsplan till förändring Två lämpliga dagar bokas i samråd med kollegor i Lund Studiebesöket genomförs av två sjuksköterskor/ gång Uppföljning med reflektion i ssk-gruppen: Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? - tidplan Jan-April 2009 Mätning dec 2009 Dec 2008-juni 2009 Våren-Hösten 2009 Hösten 2009 - ansvarig Eva Nitelius-reumatolog Lotta Ekström-sjuksköterska Kristina Forslind-reumatolog Sjuksköterskegruppen Catharina Löwegren -sjukgymnast Eva Müller- områdeschef Valentina Bala-sektionsledare Skapat / Revideras senast

3 MÅLKORT - Reumatologisektionen Medarbetarperspektiv
Strategiskt mål Utvecklande arbetsplats med kompetenta och delaktiga medarbetare Avgörande framgångsfaktorer Inspiration och stimulans är viktiga ingredienser i arbetsdagen Förstärka team-samarbetet Mått/Mål Att hela vårt team deltar i aktiviteter av inspirerande och stimulerande karaktär för det dagliga arbetet och arbetsmiljön Enhetens sjukgymnaster går bredvid på ssk-mottagningen ½ dag i syfte att få insikt i varandras yrkesfält Handlingsplan - aktivitet Möjlighet ska finnas för alla att deltaga i Inspirationsdagarna som anordnas återkommande på kliniken Möjlighet ska finnas för alla att deltaga även i andra aktiviteter av ovanstående karaktär som anordnas av vår enhet 100% uppnått mål= deltagande i minst två aktiviteter/ medarbetare/ år I samråd bokas tre halvdagar för bredvidgång Aktiviteterna genomförs Tid för sammanfattande diskussion/ återkoppling fastställs 100% uppnått mål = genomförda aktiviteter enligt planering - tidplan För 2009: Inspirationsdagar: 4/2, 11/2 ”Bemötande i vården” , fortsättning 24/2 e m ytterligare en aktivitet planeras till hösten Mätning dec 2009 Våren 2009 - ansvarig Eva Müller-områdeschef Linjechefer Catharina Löwegren-sjukgymnast Valentina Bala-sektionsledare Skapat / Revideras senast

4 MÅLKORT - Reumatologisektionen Processperspektiv
Strategiskt mål Minska ledtider med bibehållen eller högre medicinsk kvalitet Avgörande framgångsfaktorer Evidensbaserad vård i klinisk vardag Välfungerande stödprocesser Mått/Mål Att kvalitetssäkra att bedömning av sjukdomsaktiviteten görs konsekvent och enhetligt med DAS 28 ledindex och att DAS 28 värden journalförs på alla artrit-patienter Att införa ”Mina vårdkontakter” för enhetens patienter Handlingsplan - aktivitet Stickprovmätning skall genomföras för att mäta målet och alla reumatologer informeras om planerad mätning och mätperiod DAS 28-värdet finns som sökord i Melior och kommer att läggas på bevakning under mätperioden Antalet artrit-besök under mätperioden kommer att räknas ut med hjälp av diagnosregistreringen För resultat ställs antalet införda DAS 28 värden vs antalet registrerade artrit-besök 100% uppnått mål = på minst 75% av alla artrit-patienter finns registrerat DAS 28 värde i patientjournalen Arbetsgrupp tillsätts och datum för arbetsträffar fastställs Beslut fattas angående mallar och vilka valmöjligheter våra patienter skall ha Rutiner för hantering av inkomna ärenden fastställs Det nya arbetssättet införs 100% uppnått mål = införa ”Mina vårdkontakter” senast - tidplan Mätning (stickprov) Mars-Sept 2009 Mätning dec 2009 - ansvarig Läkargruppen Sekreterargruppen Irené Bindelöv- IT-ansvarig Skapat / Revideras senast

5 MÅLKORT - Reumatologisektionen Utvecklingsperspektiv
Strategiskt mål Utveckla en dynamisk och flexibel verksamhet som omfattar såväl närsjukvård som internmedicinsk specialistvård. Utveckla en lärande organisation. Avgörande framgångsfaktorer Kompetens i utvecklingens frontlinje Ny kunskap öppnar vägen för utveckling och förändring Mått/Mål Att hela vårt reuma-team deltar i ”Akademira”, special utformat fortbildningsprogram för sjukvårdspersonal som arbetar inom reumatiker vården Att enhetens sjuksköterskor genomgår kompetenshöjande, teoretiskt och praktiskt, internt undervisningsprogram i syfte att lära sig att utföra synovit-status Handlingsplan - aktivitet Tid till utbildningsaktiviteten frigörs och tre utbildningsdatum fastställs Föreläsare: Dr Eva Nitelius Lokal bokas Utvärdering av utbildningsprogrammet görs 100% uppnådd mål = minst 90 % personaldeltagande i all tre utb. tillfällena och ifylld utvärderingsformulär Introduktionsmöte för planering Inledande teoretisk föreläsning och demonstration av fullständig ledundersökning, 2 h. Föreläsare dr Kristina Forslind Praktisk undervisning under handledning av reumatolog i samband med ledinjektioner och återbesök. Varje sjuksköterska skall deltaga i undersökning och bedömning av minst 20 patienter (12 vid ledinjektioner och 8 vid återbesök) Reumatologbedömning (golden standard) vs sjuksköterskebedömning på två kontrollgrupper (6 pat./ grupp) planeras för att uppskatta resultat Kompetensbevis utfärdas 100% uppnådd mål = genomgånget program och kompetensbevis för alla sjuksköterskor - tidplan Tre utbildnings-e m: 10 mars, 7 april och 5 maj Mätning: dec 2009 Jan 2009 – Maj 2010 Mätning: juni 2010 - ansvarig Eva Müller- områdeschef; Eva Nitelius- reumatolog; Valentina Bala- sektionsledare Eva Müller-områdeschef; Kristina Forslind-reumatolog; Sjuksköterskegruppen Skapat / Revideras senast

6 Kostnadsmedvetet tänkande och handlande
MÅLKORT - Reumatologisektionen Ekonomiperspektiv Strategiskt mål Kontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Kostnadsmedvetet tänkande och handlande Mått/Mål Att optimera personalbemanningen för att även fortsättningsvis kunna erbjuda god och säker vård av hög kvalitet samt undvika ohälsa bland personalen relaterad till hög arbetsbelastning Att renovera våra mottagningslokaler för att skapa en miljövänlig omgivning för både patienter och personal Handlingsplan - aktivitet Reumateamet behöver personaltillskott med ytterligare reumatolog, sjuksköterska, undersköterska och sekreterare Nya tjänster budgeteras och tillsätts 100% uppnått mål = en nyanställd reumatolog 100%, en nyanställd ssk 75%, en nyanställd usk 50% och en nyanställd sekreterare 75 % Budgetutrymme skapas för byte av golv byte av takbelysning målning av väggar i mottagningsrum och korridorer 100% uppnått mål = genomförd renovering enligt ovan senast - tidplan Hösten 2009-Våren 2010 Mätning: juni 2010 - ansvarig Verksamhetschef, områdeschef, linjechefer Verksamhetschef, Områdeschef Skapat / Revideras senast


Ladda ner ppt "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser