Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anita Sandberg Kvalitetschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anita Sandberg Kvalitetschef"— Presentationens avskrift:

1 Anita Sandberg Kvalitetschef
Kvalitet i Attendo 2012 Anita Sandberg Kvalitetschef

2 Bred verksamhet över hela Norden genom Attendo Finland och Attendo Skandinavien
15 000 individer i boenden och hemtjänst (8800 SÄBO, 6400 hemtjänst) inom äldreomsorg, LSS och IOF Befolkningsansvar för 310 000 invånare i primär- och tandvård (primär , tandvård ). 580 000 besök per år Läkarbemanning till närakuter med befolkningsansvar för 3,8 miljoner invånare, 5,5 miljoner besök per år 16 000 medarbetare 400 verksamheter 2

3 Våra verksamhetsområden
Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Personer med funktionsnedsättning Vårdboenden på Entreprenad Egen regi Kundval Hemtjänst Gruppbostad vuxna Gruppbostad barn Personlig assistans Daglig verksamhet Korttidsvistelse Ledsagning Öppenvård Jour- och familjehem HVB Beroendevård Krisboenden Transitboenden

4 Organisation Attendo Skandinavien
Ammy Wehlin VD Margareta Nyström vVD Region Syd Region Sydost Region Mellan Region Kundval Mellan Region Skåne/ Blekinge Region Väst Region Norr Region Kundval Norr Region Göteborg/Halland Region LSS Syd Region Stockholm Gotland Region Stockholm Väst Region LSS Norr Region LSS Mellan Region Stockholm Öst Region Stockholm Norr Region Norge Region Danmark Region Individ och familj Affärsutveckling Egen regi Ekonomi Personal Kvalitet Marknad Kost och inköp

5 Vi har en lång tradition av kvalitetsutveckling och våra metoder har blivit branschstandard
5

6 Exempel på resultat från 2011
98% av externa granskningar blev godkända, hela 62% utan en enda synpunkt Nöjdheten i äldreomsorgen är 78%, LSS 82% och i individ- och Familjeomsorgen 74%. Både äldreomsorgen och LSS har ökad nöjdheten sedan 2010. Under 2011 rapporterade Attendo 10 Lex Sarah och 11 Lex Maria. 6

7 Attendo har ett gediget kvalitetssystem...
Alla Attendos enheter följs upp med ett månatligt kvalitetsindex Attendo har mer än 300 kvalitetssamordnare anställda Över 200 utvecklingsprojekt inom kvalitet pågår inom företaget Avvikelser rapporteras löpande och Lex Sarah samt Lex Maria publiceras på Attendos hemsida Kvalitet jämförs löpande mellan enheter Interna priser för kvalitetsbedrifter Kunderna (kommunerna) och individen skall känna att de får tillgång till ett unikt kvalitetssystem när de väljer Attendo 7 7

8 Hur definierar vi kvalitet?
Nöjda individer Systematiskt kvalitetsarbete Evidens – forskningsbaserad kunskap 8

9 Kvalitetsorganisationen
Medarbetare Regionchef Lokal kvalitets- grupp, Verksamhets- chef VD Kvalitetschef Ledningsgrupp Kvalitets- utvecklare Medarbetare

10 Värderingar Tydliga och förankrade mål och visioner ger en ledstjärna att sträva efter Tydligt formulerade och förankrade värderingar skapar samsyn och fungerar som guider i små och stora beslut

11 Vår vision – Att stärka individen
Vi uppmuntrar självständighet och oberoende för den enskilde Vi utgår från den enskildes behov och förutsättningar Den enskilde ska känna att han/hon blir bemötta med respekt inför sin egen självbestämmanderätt och integritet Den enskilde ska ska känna sig säker och trygg

12 Våra ledord Kompetens – Vi kan Att se möjligheter i alla situationer
Engagemang – Vi vill Att ge det lilla extra Hjälpsamhet – Vi bryr oss om Att se till det friska

13 Värderingscoacher Minst en coach på enheten
Ansvarar för aktiviteter med syfte att förankra värderingarna hos medarbetarna Samtal/diskussioner utmynna i konkreta åtgärder Följs upp på arbetsplatsträffarna, egenkontroll samt utvecklingssamtal

14 Systematiskt kvalitetsarbete

15 Hur mäter man kvalitet? Kvalitetstermometern - bakgrund
Företaget har vuxit och överblicken har blivit svårare Stor mängd kvalitetsinformation som rapporterats var för sig Ingen sammanvägning av kvaliteten – svårt att se samband

16 Kvalitetstermometern - frågeställningar
Hur vet vi att kvalitetsarbetet leder till avsedda resultat Hur kan vi hjälpa verksamheterna att leda , mäta och utveckla kvalitetsarbetet Hur kan vi visualisera kvalitetsarbetet så att våra medarbetare känner sig delaktiga och kan se vart förbättringsarbetet leder Slutsats: Skapa ett kvalitetsinstrument som väger samman olika kvalitetskriterier så ledning och uppföljning av kvalitet blir tydlig

17 Kvalitetstermometern - åtgärd
Kvalitetstermometern skapas av en arbetsgrupp bestående av vice VD, kvalitetsutvecklare, kvalitetschef, koncernresurs samt IT-konsult Syftet: Verktyg för kvalitetsledning och uppföljning Att kunna se styrkor och svagheter genom att väga samman olika delar i kvalitetsarbetet och visualisera resultatet Underlätta för våra medarbetare att följa förbättringsarbetet Öka delaktigheten i kvalitetsarbetet

18 Kvalitetstermometerns sju komponenter
18 18

19 Kvalitetstermometern rent praktiskt
Uppföljning av kvalitet utifrån sju kategorier: Brukarundersökningar Externa granskningar Särskilda händelser Egenkontroller Händelser - avvikelser Innovationer & projekt Positiva händelser Indelning i resultatnivåer: RÖD – GUL – GRÖN

20 Kvalitetstermometern - viktning

21 Exempel på hur ett kriterium kan beräknas Särskilda händelser
>1 särskild händelse ger betyg röd 1 särskild händelse ger betyg gul Särskilda händelser är: Lex Maria – anmälan av vårdskada Lex Sarah- anmälan av allvarliga missförhållanden Allvarliga klagomål t.ex. från närstående Händelser av dignitet allvarlig t.ex. hot och våld, stöld, vårdtagare som avviker

22 Exempel på hur ett kriterium kan beräknas Händelserapporteringar
Att enheten redovisat händelsearbetet i tid, d.v.s. senast den 10:e varje månad Att enheten har ett fungerande kvalitetsarbete (godkänd protokollhantering) Att enheten har ett fungerande kvalitetsarbete i meningen att antalet händelser inte är färre än 5 st./100 brukare

23 Godkänt protokoll (Mäter systematiskt kvalitetsarbete)
Beskrivning av händelse. Bakomliggande orsak/er till händelsen. Långsiktiga åtgärder som vidtagits. Vilka åtgärder krävs för att händelsen inte ska inträffa igen? Ansvarig för genomförandet av förbättringsåtgärd. Startdatum för genomförandet. Hur planeras förbättringsåtgärden följas upp? Datum för uppföljning. Resultat av förbättringsåtgärden

24 Händelsehantering

25 Kvalitetstermometern Sammanvägning
All information d.v.s. de olika kriterierna förs in i en kvalitets databas och vägs samman. Månadsrapporter skapas för alla verksamheter samt för alla regioner och företagsövergripande

26 Kvalitetsindex företagsövergripande över tid

27 Kvalitetstermometern Månadsrapport enhet

28 Kvalitetstermometern Månadsrapport region

29 Resultat och utveckling
Ökning av kvalitetsindex från 47 % februari 2009 till 81 % i juli 2012 Bättre inrapportering av händelser och utvecklingsarbete Bättre resultat på externa granskningar Systematiskt kvalitetsarbete har ökat från 69% till 98% Nytt system som ger större möjligheter att spara kvalitetsdata samt att förenkla hanteringen.

30 Framtida utveckling – vi driver både projekt och skapar nya koncept
Projektexempel: Livsstilsboende: 30

31 Utmaning under kommande år Implementering av evidensbaserad praktik i våra verksamheter
I en evidensbaserad praktik (EBP) integreras: Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter Individens erfarenheter och förväntningar Den lokala situationen och omständigheter Den professionelles expertis


Ladda ner ppt "Anita Sandberg Kvalitetschef"

Liknande presentationer


Google-annonser