Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet – Attendo Skandinavien 20130924 Anita Sandberg Kvalitetschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet – Attendo Skandinavien 20130924 Anita Sandberg Kvalitetschef."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet – Attendo Skandinavien 20130924 Anita Sandberg Kvalitetschef

2 Organisation Attendo Skandinavien Region SydRegion Sydost Region Skåne/ Blekinge Region Väst Region Göteborg/Halland Region LSS Syd Region LSS NorrRegion LSS Mellan Region NorgeRegion Danmark EkonomiPersonal Ammy Wehlin VD Region Mellan Region Kundval Mellan Region Stockholm Gotland Region Stockholm Väst Region Stockholm Öst Region Stockholm Norr Region Kundval Norr Region Norr Region Individ och familj Affärsutveckling Egen regi Kvalitet Margareta Nyström vVD Kost och inköp Marknad

3 Våra verksamhetsområden •Vårdboenden på –Entreprenad –Egen regi –Kundval •Hemtjänst –Entreprenad –Kundval •Gruppbostad vuxna •Gruppbostad barn •Daglig verksamhet •Korttidsvistelse •Ledsagning •Socialpsykiatri •Öppenvård •Jour- och familjehem •HVB •Beroendevård •Krisboenden •Transitboenden Äldreomsorg Funktions nedsättning Individ- och familjeomsorg

4 Hur definierar vi kvalitet? • Nöjda individer • Systematiskt kvalitetsarbete • Evidens - forskningsbaserad kunskap 4

5 Kvalitetsorganisationen regionalt Medarbetare Lokal kvalitets- grupp, Verksamhets- chef Medarbetare Regionchef Kvalitets- utvecklare VD Kvalitetschef Ledningsgrupp

6 Lokal Kvalitetsgrupp • Alla verksamheter har en kvalitetssamordnare som är sammankallande • Följ upp månadens händelserapporter och tidigare åtgärdsplaner • Gå igenom och utred varför händelserna har skett • Ge förslag på hur händelserna kan förhindras och ta fram förbättringsåtgärder • Gör en riskbedömning för händelsen • Mötet protokollförs

7 Kvalitetssamordnarens ansvar • Ordförande i kvalitetsgruppen • Sammankallande till möten • Samordnar kvalitetsarbetet • Skriver in statistik i databasen och mejlar protokollet till regional kvalitetsutvecklare • Deltar vid egenkontrollen • Verksamhetschefen är alltid ytterst ansvarig för kvaliteten och kvalitetsarbetet på verksamheten

8 Händelsehantering Syfte: Att verksamheten ska vara säker och trygg för brukare/klient. Arbetet ska syfta till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker och negativa händelser Definition av en händelse: Allt som inte är en förväntad händelse och som avviker från våra riktlinjer och lokala rutiner och som innebär skada eller risk för skada för enskild person. Vad som är att definiera som en händelse kan skilja sig åt verksamheter emellan. Alla händelser ska rapporteras in skriftligt på särskild blankett. Händelserapportera är underlag till förbättringsarbetet.

9 Kategorier • Läkemedelshantering • Fall • Omvårdnad/behandling • Hot och Våld/aggressioner • Informationsöverföring • Medicintekniska produkter • Avvikit från enheten • Kost/Mat hantering • Förkomna medel/ägodelar • Larm • Leverantörer • Rutiner • Synpunkter och klagomål • Övrigt • Sammanbrott (IOF)

10 Flöde för Händelsehantering

11 Särskilda händelser • Lex Sarah-allvarliga missförhållande, -risk för allvarliga missförhållande • Lex Maria- skada eller risk för skada i hälso- o sjukvård • Allvarliga klagomål • Allvarliga händelser –sexuella, fysiska och psykiska övergrepp –suicidförsök –svåra våld och hot utbrott –då vi använt nödvärnsrätten t. ex fasthållning och nedläggning Alla särskilda händelser ska utredas utifrån modellen för händelseanalys!

12 Vad är kvalitet och hur ska den mätas? • Många olika metoder, modeller och mått används – dessutom följs verksamheter upp i olika grad • Det råder inte brist på lagar, författningar och förordningar – men tillämpningen är inte adekvat • Viktigaste frågan – vad är kvalitet? • Viktigt idag, viktigare i morgon – allt aktivare konsumenter inom vård och omsorg

13 2014-06-2913Värderingarnas ABC KVALITETSTERMOMETERN •Databas som underlättar uppföljning samt ger ökad översikt •Indelning i resultatnivåer: RÖD – GUL – GRÖN •Uppföljning av kvalitet utifrån nio kategorier: 1.Egenkontroller 2.Händelser - avvikelser 3.Externa granskningar 4.Särskilda händelser 5.Brukarundersökningar 6.Innovationer & projekt 7.Värderingar 8.Riskanalyser 9. Metoder el. Genomförandeplan •Månads- och kvartalsrapporter

14 Viktning • Brukarundersökning 20 % • Extern granskning 17 % • Särskilda händelser 14 % • Egenkontroll 13 % • Händelsehantering 8 % • Projekt 7 % • Värderingar7 % • Riskanalyser7 % • Metoder el. genomförandeplan7 %

15 Flera målgrupper behöver en gemensam måttstock för äldreomsorg • Äldre och deras närstående som ska välja äldreboende, hemtjänst mm • Kommuner som ska kunna göra adekvata uppföljningar • Utförarna som på ett rättvist sätt ska kunna jämföras • Politiker som fattar beslut • Övriga intressenter som söker information

16 Attendos förslag till lösning - SeniorLotsen • Baserad på mångårig erfarenhet från systematiskt kvalitetsarbete • Belyser kvalitet ur tre perspektiv –Den enskildes bedömning –De nationella regelverken –Kommunens krav

17 SeniorLotsen i praktiken • Den enskildes bedömning = brukarnöjdhet • De nationella regelverken –Verksamhetsnivå – kvalitetsledningssystem för SoL, HSL –Individnivå – genomförandeplaner, riskbedömningar • Kommunernas krav – kontinuitet, meningsfull vardag • BIB ansvarar för uppföljning

18 SeniorLotsen – översiktlig ”trafikljusmodell” där enheter betygssätts och kan jämföras

19 Var är vi nu • Ny hemsida • Resultat från Kvalitetstermometern redovisas månadsvis för varje verksamhet • Samarbete mellan branschorganisationerna och SKL

20 Tack för mig Kontaktuppgifter Anita Sandberg Kvalitetschef Attendo anita.sandberg@attendo.se 08-586 252 05


Ladda ner ppt "Kvalitet – Attendo Skandinavien 20130924 Anita Sandberg Kvalitetschef."

Liknande presentationer


Google-annonser