Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet – Attendo Skandinavien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet – Attendo Skandinavien"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet – Attendo Skandinavien
Anita Sandberg Kvalitetschef

2 Organisation Attendo Skandinavien
Ammy Wehlin VD Margareta Nyström vVD Region Syd Region Sydost Region Mellan Region Kundval Mellan Region Skåne/ Blekinge Region Väst Region Norr Region Kundval Norr Region Göteborg/Halland Region LSS Syd Region Stockholm Gotland Region Stockholm Väst Region LSS Norr Region LSS Mellan Region Stockholm Öst Region Stockholm Norr Region Norge Region Danmark Region Individ och familj Affärsutveckling Egen regi Ekonomi Personal Kvalitet Marknad Kost och inköp

3 Våra verksamhetsområden
Funktions nedsättning Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Öppenvård Jour- och familjehem HVB Beroendevård Krisboenden Transitboenden Vårdboenden på Entreprenad Egen regi Kundval Hemtjänst Gruppbostad vuxna Gruppbostad barn Daglig verksamhet Korttidsvistelse Ledsagning Socialpsykiatri

4 Hur definierar vi kvalitet?
Nöjda individer Systematiskt kvalitetsarbete Evidens - forskningsbaserad kunskap 4

5 Kvalitetsorganisationen regionalt
Medarbetare Regionchef Lokal kvalitets- grupp, Verksamhets- chef VD Kvalitetschef Ledningsgrupp Kvalitets- utvecklare Medarbetare

6 Lokal Kvalitetsgrupp Alla verksamheter har en kvalitetssamordnare som är sammankallande Följ upp månadens händelserapporter och tidigare åtgärdsplaner Gå igenom och utred varför händelserna har skett Ge förslag på hur händelserna kan förhindras och ta fram förbättringsåtgärder Gör en riskbedömning för händelsen Mötet protokollförs Vilket uppdrag har kvalitetsgruppen: Som chef ska du använda denna grupp som en resurs! Kvalitetssamordnaren som du utsett ska förbereda mötet och läst igenom månadens händelserapporter! Låt kvalitetssamordnaren vara mötesordförande och träna sig i detta uppdrag. Mötet utser sekreterare som inte ska vara kvalitetssamordnaren.

7 Kvalitetssamordnarens ansvar
Ordförande i kvalitetsgruppen Sammankallande till möten Samordnar kvalitetsarbetet Skriver in statistik i databasen och mejlar protokollet till regional kvalitetsutvecklare Deltar vid egenkontrollen Verksamhetschefen är alltid ytterst ansvarig för kvaliteten och kvalitetsarbetet på verksamheten Kvalitetssamordnarens ansvar är att… Statistiken ska mailas senast den 15:e varje månad till din regionale kvalitetssamordnare

8 Händelsehantering Syfte:
Att verksamheten ska vara säker och trygg för brukare/klient. Arbetet ska syfta till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker och negativa händelser Definition av en händelse: Allt som inte är en förväntad händelse och som avviker från våra riktlinjer och lokala rutiner och som innebär skada eller risk för skada för enskild person. Vad som är att definiera som en händelse kan skilja sig åt verksamheter emellan. Alla händelser ska rapporteras in skriftligt på särskild blankett. Händelserapportera är underlag till förbättringsarbetet.

9 Kategorier Läkemedelshantering Fall Omvårdnad/behandling
Hot och Våld/aggressioner Informationsöverföring Medicintekniska produkter Avvikit från enheten Kost/Mat hantering Förkomna medel/ägodelar Larm Leverantörer Rutiner Synpunkter och klagomål Övrigt Sammanbrott (IOF)

10 Flöde för Händelsehantering

11 Särskilda händelser Lex Sarah-allvarliga missförhållande, -risk för allvarliga missförhållande Lex Maria- skada eller risk för skada i hälso- o sjukvård Allvarliga klagomål Allvarliga händelser sexuella, fysiska och psykiska övergrepp suicidförsök svåra våld och hot utbrott då vi använt nödvärnsrätten t. ex fasthållning och nedläggning Alla särskilda händelser ska utredas utifrån modellen för händelseanalys! Ska alltid utredas av extern utredare. Anmälan av VC till regionchef, KVU o ev infochef.

12 Vad är kvalitet och hur ska den mätas?
Många olika metoder, modeller och mått används – dessutom följs verksamheter upp i olika grad Det råder inte brist på lagar, författningar och förordningar – men tillämpningen är inte adekvat Viktigaste frågan – vad är kvalitet? Viktigt idag, viktigare i morgon – allt aktivare konsumenter inom vård och omsorg

13 KVALITETSTERMOMETERN
Databas som underlättar uppföljning samt ger ökad översikt Indelning i resultatnivåer: RÖD – GUL – GRÖN Uppföljning av kvalitet utifrån nio kategorier: 1.Egenkontroller 2.Händelser - avvikelser 3.Externa granskningar 4.Särskilda händelser 5.Brukarundersökningar 6.Innovationer & projekt 7.Värderingar 8.Riskanalyser 9. Metoder el. Genomförandeplan Månads- och kvartalsrapporter Värderingarnas ABC 13 13 13

14 Viktning Brukarundersökning 20 % Extern granskning 17 %
Särskilda händelser % Egenkontroll % Händelsehantering 8 % Projekt % Värderingar 7 % Riskanalyser 7 % Metoder el. genomförandeplan 7 %

15 Flera målgrupper behöver en gemensam måttstock för äldreomsorg
Äldre och deras närstående som ska välja äldreboende, hemtjänst mm Kommuner som ska kunna göra adekvata uppföljningar Utförarna som på ett rättvist sätt ska kunna jämföras Politiker som fattar beslut Övriga intressenter som söker information

16 Attendos förslag till lösning - SeniorLotsen
Baserad på mångårig erfarenhet från systematiskt kvalitetsarbete Belyser kvalitet ur tre perspektiv Den enskildes bedömning De nationella regelverken Kommunens krav

17 SeniorLotsen i praktiken
Den enskildes bedömning = brukarnöjdhet De nationella regelverken Verksamhetsnivå – kvalitetsledningssystem för SoL, HSL Individnivå – genomförandeplaner, riskbedömningar Kommunernas krav – kontinuitet, meningsfull vardag BIB ansvarar för uppföljning

18 SeniorLotsen – översiktlig ”trafikljusmodell” där enheter betygssätts och kan jämföras

19 Var är vi nu Ny hemsida Resultat från Kvalitetstermometern redovisas månadsvis för varje verksamhet Samarbete mellan branschorganisationerna och SKL

20 Kvalitetschef Attendo
Tack för mig Kontaktuppgifter Anita Sandberg Kvalitetschef Attendo


Ladda ner ppt "Kvalitet – Attendo Skandinavien"

Liknande presentationer


Google-annonser