Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAG för vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAG för vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 UPPDRAG för vård och omsorg
Socialnämnden UPPDRAG för vård och omsorg Vård och omsorg har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlag, SoL samt hälso- och sjukvårdslag, HSL

2 Socialtjänstlagen Kommunens yttersta ansvar
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

3 Socialtjänstlagen Rätten till bistånd
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt Den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå Biståndet skall utformas så att det stärker möjligheten att leva ett självständigt liv Skälig levnadsnivå = kunna sammanbo med make eller sambo

4 Nationell värdegrund Socialtjänstlagen
Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

5 Ökat brukarinflytande
Socialtjänstlagen Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges

6 Socialtjänstlagen Socialnämnden ska verka för att äldre och får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

7 Socialtjänstlagen Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

8 Verksamhet SoL HSL Hjälp i hemmet Dagverksamhet Anhörigstöd
Service – matlåda, städ, inköp, tvätt, trygghetslarm Personlig omvårdnad Dagverksamhet Anhörigstöd råd/stöd, samtal, cirklar avlösning i hemmet avlastning /växelvård Korttidsvård Särskilt boende vårdboende Hemsjukvård Medicinska insatser Rehabilitering Hjälpmedelsutprovning Rehabiliterande insatser Palliativ koordinator Demensteam Deltar i utredning Råd, stöd, handledning - personal

9 Enhetsstruktur MAS och MAR Enhetschef Arbetsgrupp Arbetsterapeut
Sjuksköterska Arbetsgrupp Biståndshandl Sjukgymnast

10 Personal inom vård och omsorg ca 800
Undersköterskor och vårdbiträden (680) Sjuksköterskor (60) Arbetsterapeuter (17) Handläggare (9) Enhetschefer (21) Tekniker, anhörigstödjare, demensteam, vårdplaneringsteam, assistenter, vaktmästare, transportör

11 Vård och omsorg 1 Sjuksköterskeenheten Rehabenheten
Bergmästaren* /Österbylaget Solbringen* /CarlsÅby Elefanten/Rävåsen * Seniorbonde Geologen Högehus* /Möckeln Nickkällan* Ekeby/Karlberg Nattpatrull Handläggare/före-byggande och hälsofrämjande insatser SSk 41 AT 16 – Hjm tekn 2 – Dagvård 4 – instruktör 1 Bergmästaren/Österby 16-16 Geologen 23 Ekeby/Karlberg 15 – 11 Högehus/möckeln 18 – 14 Solbringen/Carls-Åby 15-13 Rävåsen/Elefanten 16 – 16 Nattpatrullen 27

12 1100 personer har hjälp i hemmet -insatsbeslut
varav ca 475 personer med omvårdnad enbart HSL ca 95 personer Serviceinsatser ca 125 personer

13 Seniorboende Bergmästaren Solbringen Nickkällan Högehus
Hanverksgatan, Järnvägsgatan mm

14 Förebyggande verksamheter
Social dagverksamhet Demensinriktad dagverksamhet Förebyggande hembesök – 80 år Social aktiviteter Utveckla träffpunkter Utgångspunkt - seniorboende I dialog

15 Vård och omsorg 2 Saxlyckan 48 Lötängen 1 40 Lötängen 2 40
Björkliden Torpdalen varav korttidsvård 4 möjlighet till parbo 12 Skrantahöjden Skrantahöjden Skrantahöjden Skrantahöjden Treklövern (korttids) 20 Sjuksköterskor vårdbo

16 Aktuellt Utvecklingsarbete ÄBIC (äldres behov i centrum)
Resursfördelningsmodell Genom verksamhetssystemet beräkna insatsernas omfattning Förslag på ny organisation VO1 Aktiviteter i särskilt boende Implementering av demensriktlinjer Validationsmetoden Demensteam – utredning, handledning, anhörigstöd

17 Aktuellt Ny föreskrift och allmänna råd Krav på dokumentation
biståndbeslut om hjälpens omfattning bemanning i särskilt boende Krav på dokumentation Teknikutveckling

18 Kvalitets- och utvecklingsarbete
Registering, analys & systematiskt förbättringsarbete Evidensbaserad praktik Ständiga förbättringar – Leda för resultat

19 Regional utveckling Visam Samverkan – sammanhållen vård
Västra länsdelen – utvecklad samverkan Följa Gå från ord till handling Styrgrupp - Operativ arbetsgrupp


Ladda ner ppt "UPPDRAG för vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser