Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialnämnden UPPDRAG för vård och omsorg Vård och omsorg har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlag, SoL samt hälso-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialnämnden UPPDRAG för vård och omsorg Vård och omsorg har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlag, SoL samt hälso-"— Presentationens avskrift:

1 Socialnämnden UPPDRAG för vård och omsorg Vård och omsorg har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlag, SoL samt hälso- och sjukvårdslag, HSL

2 Socialtjänstlagen Kommunens yttersta ansvar Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

3 Socialtjänstlagen Rätten till bistånd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt Den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå Biståndet skall utformas så att det stärker möjligheten att leva ett självständigt liv

4 Nationell värdegrund Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Socialtjänstlagen

5 Ökat brukarinflytande Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges Socialtjänstlagen

6 Socialnämnden ska verka för att äldre och får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

7 Socialtjänstlagen Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

8 Verksamhet SoLHSL Hjälp i hemmet –Service – matlåda, städ, inköp, tvätt, trygghetslarm –Personlig omvårdnad Dagverksamhet Anhörigstöd –råd/stöd, samtal, cirklar –avlösning i hemmet –avlastning /växelvård Korttidsvård Särskilt boende –vårdboende Hemsjukvård –Medicinska insatser Rehabilitering –Hjälpmedelsutprovning –Rehabiliterande insatser Palliativ koordinator Demensteam –Deltar i utredning –Råd, stöd, handledning - personal

9 Enhetsstruktur Enhetschef Sjuksköterska Biståndshandl Arbetsterapeut MAS och MAR Sjukgymnast Arbetsgrupp

10 Personal inom vård och omsorg ca 800 Undersköterskor och vårdbiträden (680) Sjuksköterskor (60) Arbetsterapeuter (17) Handläggare (9) Enhetschefer (21) Tekniker, anhörigstödjare, demensteam, vårdplaneringsteam, assistenter, vaktmästare, transportör

11 Vård och omsorg 1 Sjuksköterskeenheten Rehabenheten Bergmästaren* /Österbylaget Solbringen* /CarlsÅby Elefanten/Rävåsen * Seniorbonde Geologen Högehus* /Möckeln Nickkällan* Ekeby/Karlberg Nattpatrull Handläggare/före- byggande och hälsofrämjande insatser

12 1100 personer har hjälp i hemmet -insatsbeslut varav ca 475 personer med omvårdnad enbart HSL ca 95 personer Serviceinsatser ca 125 personer

13 Seniorboende Bergmästaren Solbringen Nickkällan Högehus Hanverksgatan, Järnvägsgatan mm

14 Förebyggande verksamheter Social dagverksamhet Demensinriktad dagverksamhet Förebyggande hembesök – 80 år Social aktiviteter –Utveckla träffpunkter Utgångspunkt - seniorboende I dialog

15 Vård och omsorg 2 Saxlyckan 48 Lötängen 1 40 Lötängen 2 40 Björkliden 40 Torpdalen 46 –varav korttidsvård 4 –möjlighet till parbo 12 Skrantahöjden 1 35 Skrantahöjden 2 20 Skrantahöjden 3 40 Skrantahöjden 4 20 –Treklövern (korttids) 20 Sjuksköterskor vårdbo

16 Aktuellt Utvecklingsarbete ÄBIC (äldres behov i centrum) Resursfördelningsmodell –Genom verksamhetssystemet beräkna insatsernas omfattning –Förslag på ny organisation VO1 Aktiviteter i särskilt boende

17 Aktuellt Ny föreskrift och allmänna råd –biståndbeslut om hjälpens omfattning –bemanning i särskilt boende Krav på dokumentation Teknikutveckling

18 Kvalitets- och utvecklingsarbete Registering, analys & systematiskt förbättringsarbete Evidensbaserad praktik Ständiga förbättringar – Leda för resultat

19 Regional utveckling Visam Samverkan – sammanhållen vård –Västra länsdelen – –utvecklad samverkan –Följa Gå från ord till handling Styrgrupp - Operativ arbetsgrupp


Ladda ner ppt "Socialnämnden UPPDRAG för vård och omsorg Vård och omsorg har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlag, SoL samt hälso-"

Liknande presentationer


Google-annonser