Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkaren och sjukintyget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkaren och sjukintyget"— Presentationens avskrift:

1 Läkaren och sjukintyget
Läkarprogrammet VT 2015 Monika Engblom Specialist i allmänmedicin

2 Lärandemål sjukskrivning T5
Att känna till grunderna för sjukförsäkringen i Sverige Att kunna reflektera över läkarens roll Att kunna reflektera över risker och nytta med sjukskrivning Att känna till DFA kedjan

3 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor
Seminarium med patientfall

4 Statistik Invånare i Sverige 9 500 000 Ålder 19-64 år ca 5 200 000
Sjukskrivna idag Sjuk- och aktivitetsersättning Prisbasbelopp 2009 Från och med 1 januari 2009 är prisbasbeloppet 42 800 kronor. Höjningen av prisbasbeloppet innebär att det nya taket för bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning blir (7,5 prisbasbelopp). För föräldrapenning ligger taket på (10 prisbasbelopp) Arblöshet ,3% Antal innevånare i Sverige vid årsskiftet Före årsskiftet hade ännu ej förtidspension o sjukbidrag bytts ut mot sjukersättning (SE) och aktivitetsersättning (SA), varför antalet med pensionsförmån skall ses mot åldersgruppen mellan år. Efter årsskiftet gäller istället för SA år och för SE år. För sjukpenning kvarstår den nere åldersgränsen på 16 år, varur sjukpenningförsäkrade är alla svenska och utländska medborgare som är bosatta i Sverige och beräknas tjäna minst 9300 kr/år. För september 2003 gäller SA personer och SS över 1år är nu 060820

5 Sjukpenningtalen

6 Grundläggande termer Sjuklön från arbetsgivaren
Sjukpenning från försäkringskassan Aktivitetsersättning rehabiliteringsstöd års ålder Sjukersättning >30 år, f.d. förtidspension

7 Regler Dag 1: Karensdag Dag 8: Läkarintyg till arbetsgivaren
Dag 2-14: Sjuklöneperiod för anställda Sjukpenning om arbetslös Dag 15: Läkarintyg till FK Sjukpenning från FK

8 Ersättning och omfattning
Sjukskrivning kan ske på 25, 50, 75 eller 100% Max kr per månad som ska beskattas

9 Rätt till sjukpenning Sjukdom
På grund av sjukdomen nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel Den grundläggande bedömningen av rätten till sjukpenning har sett likadan ut senan 1955. Först i slutet av 1990 talet kom regleringen att hänsyn inte får tas till arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden t.ex. bristande språkkunskaper, utbildning eller arbetsmarknadsproblem Exemplifiera gärna

10 Sjukdom och arbetsförmåga
Ej entydiga begrepp Läkarens ord väger tungt

11 Sjukpenningtalet varierar geografiskt

12

13 Läkaren skriver utlåtandet– FK bestämmer
FK fattar beslut om sjukpenning Det går att överklaga Ca 2% av sjukintygen ”underkänns”

14 Sjukskrivning är en del av vård och behandling
Jämför med att skriva ut antibiotika eller sömntabletter Läkaren är aldrig tvungen att skriva ett sjukintyg Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet

15 Rehabiliteringskedjan
Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Rehabiliteringskedjan För att råda bot på passiviteten i sjukskrivningsprocessen beslutade regeringen att fr om juli 2008 ska försäkringskassan bedöma rätten till sjukpenning utifrån en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för bedömningen. Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som har en anställning. När det gäller arbetslösa bedöms arbetsförmågan i förhållande till arbeten på hela den reguljära arbetsmarknaden redan från början i sjukperioden. Möjlighet att skjuta upp bedömningen vid 180:e dagen , dock längst till den 364:e dagen Om det finns en hållbar plan för återgång i arbete inom året Väntar på operation eller med behandling som gör att den sjukskrivne kan vara tillbaka inom året Det försäkringsmedicinska beslutsstödet anger längre sjukskrivning än 6 månader Rehabgarantin Kommer inledningsvis att satsa på ortopedi och lättare psykiska sjukdomar OBS Sjukskrivningsperioder läggs samman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.

16 Försäkrings- medicinskt beslutsstöd…

17 Rekommenderade sjukskrivningstider enligt beslutsstödet – några exempel.
Lumbago - vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor Hjärtinfarkt - helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor Stressreaktion /krisreaktion – vid allvarliga tillstånd, med påtagliga sömnstörningar och viss kognitiv svikt, kan sjukskrivning, 2-6 veckor, gärna på deltid, övervägas

18 DFA-kedjan Diagnos Funktions- nedsättning Aktivitets- begränsning
Fält 2 Fält 4 Fält 5

19 Viktigaste fältet på läkarintyget
Aktivitetsbegränsning Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga till aktivitet? Beskriv på vilket sätt patienten inte kan göra vissa arbetsuppgifter Fråga patienten!

20 D F A Knäledsartros Smärtfunktion Stabilitet Rörlighet
Ändra kropps-ställning Stå Medelsvår depressiv episod Energi och driftfunktioner Emotionella funktioner Kognitiva funktioner Mellanmänsklig interaktion Hantera stress och Krav Hantera dagliga rutiner

21 Sjukskrivning är en klinisk utmaning!

22 Sjukskrivningsdilemman
Uppstår när läkaren har svåra val att göra – mellan rätt och gott och egna intressen

23 Inte doktorns bord

24 Inte doktorns bord Tydligt besked Ärlig kompromiss

25 Sjukskrivning som rätt och/eller nytta
rätt till sjukskrivning sjukskrivningsskada nytta ej rätt till sjukskrivning

26 Att tänka på för att sjukskrivningen ska bli bra
Sjukdomsbegreppet är inte entydigt Arbetsförmåga är ett relativt begrepp Sjukskrivning har risker Samtala med patienten så att hans/hennes resurser kommer till sin rätt All sjukskrivning ska vara planerad

27 Sjukskrivning behöver tränas
Seminarier om konsultation och sjukskrivning


Ladda ner ppt "Läkaren och sjukintyget"

Liknande presentationer


Google-annonser