Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare Helene Wrede Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård Behörighetsutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare Helene Wrede Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård Behörighetsutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare Helene Wrede Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård Behörighetsutbildning i Försäkringsmedicin försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR och företagsläkare

2 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 kan vara nödvändig och ibland viktig för att den försäkrade ska bli frisk, men kan också vara destruktivt och medikalisera tillstånd som skulle kunna förbättras snabbare om personen är kvar i arbete Stark medicin med biverkningar

3 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod Socialstyrelsen och FK fick 2005 i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. År 2007 gav Socialstyrelsen som ett led i detta ut ett - försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

4 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Beslutsstödet Består av två delar Rekommendationerna bygger på kunskaper om sjukdomars naturalförlopp och funktionspåverkan samt förhållandet till arbetets belastning och krav.  Övergripande principer vid sjukskrivning  Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga (lämpliga sjukskrivningstider) för olika diagnoser Ett stöd både för läkare och personliga handläggare på FK

5 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Sjukskrivningen Beslutsstödet  En mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker SS-process  Vägledning för bedömning av arbetsförmåga och längd på SS  SS ska grundas på medvetna ställningstaganden om en SS:s effektivitet och ändamålsenlighet  Lika över hela landet  Tydlighet och förutsägbarhet

6 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården Den som avser att utfärda ett intyg ska vara objektiv vid insamlingen av det material som ska ligga till grund för intyget Ett intyg ska som regel utfärdas efter en personlig undersökning av personen Skrivas på ett språk som kan förstås av lekman Ange var olika uppgifter kommer ifrån, egen iakttagelse, patientuppgift etc.

7 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Är man som läkare skyldig att skriva läkarintyg - sjukintyg?

8 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Det är viktigt att läkaren begränsar sin bedömning till det som han eller hon verkligen kan bedöma och ta ansvar för Uttala sig om individens sjukdom och funktionstillstånd och hur dessa faktorer påverkar arbetsförmågan Sjukskrivning

9 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Det är inte sjukdomen i sig utan en sjukdoms konsekvens för funktionstillståndet och arbetsförmågan som kan motivera en sjukskrivning Det är inte sjukdomen i sig utan en sjukdoms konsekvens för funktionstillståndet och arbetsförmågan som kan motivera en sjukskrivning DFA-kedjan observationer, undersökningsfynd, utredningsresultat Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller handling

10 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 När man fyller i ett läkarintyg är det viktigt att sjukskrivande läkare och FK i så stor utsträckning som möjligt har ett gemensamt språkbruk. Läkaren ansvarar för att lämna uppgifter på ett språk som kan förstås av lekmän. Informationen ska också vara rätt och relevant, enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:29).

11 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Läkarutlåtande om Hälsotillstånd Medicinsk historia som är av betydelse! Tänk på att detta är ett juridiskt dokument!

12 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Vilka diagnoser finns i aktuell dokumentationen - varifrån kommer uppgifterna! När/hur sjukdomen debuterat, utvecklats och visar sig för närvarande. Vilka utredningar som genomförts och vad de har visat. Vård, rehab (typ) ev funktionstester, självskattningsskalor (inga gamla fynd). Behandlingsresultat....... Patienten uppger... Psykologtest 14-03-02 visar...... Sjukgymnast status14-02-13......... Bedömning av ortoped.........

13 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Beskriv observerade funktionsnedsättningar (det vi hör och ser!) Inte pats berättelse. Sitter utan problem i 15 min, reser sig sedan. Smärtbeteende. Undviker ögonkontakt. Fast handslag. Rör sig obehindrat i korridoren. Gradera gärna! Undersökningsfynd. (fokus på det som har någon betydelse) Rörlighet, kraft, koncentration, känsloadekvat, redogör väl för sin sjukhistoria. Minne, energi, emotioner. Huvuddiagnos = diagnos som ger störst aktivitetsbegränsning! Depression. lätt/måttlig/svår/eller med psykotiska symtom – tre positioner Andra diagnoser som har betydelse för aktivitetsförmågan anges i text. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder F32.X

14 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Beskriv funktionsbegränsningarnas konsekvenser avseende aktivitetsförmåga Exemplifiera och gradera. Tänk på att det gäller i alla sorters aktivitet hela dygnet även ADL. Tänk i dessa grupper! Ange det som är aktuellt! Det som inte anges-finns ej! o syn-hörsel-tal o balans-koordination-finmotorisk kvalitet o minne-inlärning-koncentration o exekutiv funktion o affektiv funktion o psykisk uthållighet Specificera, värdera och motivera!

15 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Vilka resurser-förmågor har patienten? (positiv till nyordning, motivation, utbildning, tidigare yrkeserfarenhet, bra socialt nätverk mm........) Patientens uppfattning om arbetshinder. Gäller i nuvarande arbete eller om man är arbetssökande. Finns det psykiska/fysiska hinder eller båda? Vilka insatser har gjorts kopplat till arbetet tex via företagshälsovård eller via arbetsgivaren/arbetsförmedlingen? Ändrade arbetstider, ändrade arbetsuppgifter, personliga hjälpmedel, förkortad arbetstid, arbetsbiträde, lönebidrag.

16 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Ex kan vara skriv- och språksvårigheter, kraftigt nedsatt syn eller hörsel. Personlighetsstörning, ökad sårbarhet såsom resurssvag, psykisk utvecklingsstörning Skriv kort och kärnfullt!

17 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Om du uttalar dig om prognosen så koppla den till evidensbaserad medicin. Vad baserar du prognosen på? Om du inte kan uttala dig om prognosen – skriv det!

18 Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Fyrfältaren (ambivalenskors) Att komma tillbaka till arbete 1. Vad är bra för dig med sjukskrivning 4. Vad skulle vara bra med att komma i arbete 2. Vad är mindre bra för dig med sjukskrivning? 3. Om du skulle gå tillbaka till arbetet vad skulle problemet med det vara?


Ladda ner ppt "Försäkringsmedicin Helene Wrede 2014 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare Helene Wrede Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård Behörighetsutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser