Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.  Tvärvetenskapligt ämne med utgångspunkt i barnet som aktör i olika sammanhang  Samverkansforskning  Forskning med koppling till omgivande samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.  Tvärvetenskapligt ämne med utgångspunkt i barnet som aktör i olika sammanhang  Samverkansforskning  Forskning med koppling till omgivande samhälle."— Presentationens avskrift:

1 1

2  Tvärvetenskapligt ämne med utgångspunkt i barnet som aktör i olika sammanhang  Samverkansforskning  Forskning med koppling till omgivande samhälle avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat Lärande (AIL) Lena.a.nilsson@hv.seLena.a.nilsson@hv.se, Olof.Wiedel@hv.seOlof.Wiedel@hv.se Barn och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor 2

3  Undersökningsprocess som växer fram  Vetenskaplig kunskap införlivas med organisationens kunskap och används för att lösa verkliga problem  Bidra till kompetensutveckling och eventuellt förändrad organisation  Ge bidrag till vetenskaplig kunskap  Genomförs i en anda av samarbete och gemensamt ansvar för forskningen Samverkansforskning, vad och varför? 3

4  När fenomenet är komplext och det finns lite kunskap  När det finns behov av att generera kunskap som är nyttig för både forsknings- och praktikersamhället  När det finns behov av att förnya, förändra eller etablera hur verksamheten arbetar När är det lämpligt med samverkansforskning? 4

5  ”Bråkiga pojkar” – identitet, kamratrelationer och lärande. Fokus på pojkar som uppfattas som stökiga i skolan. Hur kan dessa pojkar bemötas? Hur kan onda spiraler brytas?  Barnrättsarbete genom ombud. Är det möjligt att implementera barnrätt i verksamheter genom ombud? Några fler exempel 5

6  Kunskap som tas fram ska leda till handling och samtidigt bidra till ”teori” (inte testa teorier)  Kunskap byggs utifrån det som redan finns i verksamheten (vardagsteorier) och befintlig akademisk kunskap  Relevant kunskap för den som berörs  Forskningen ska resultera i kunskap som verksamheten lätt kan omsätta i handling – ej nödvändigtvis färdiga checklistor  Förmedla kunskapen på ett sätt som underlättar förståelse och som bidrar till att verksamheten enkelt kan konvertera resultaten till handling Handlingsbar kunskap 6

7 Finansiering samverkansforskning, 30% av heltid 7 10% Verksamhet 10% BUV 10% Forskaren

8  Ej fördefinierade frågor  Gemensam problemformulering  Gemensam kunskapsproduktion  Vad är det vi kan hitta gemensamma frågeställningar kring? Framväxande forskningsprocess 8 Verksamhet Forskning

9 Tidiga insatser för förskolebarn som är i behov av särskilt stöd. Projektet berör barn med sociala, fysiska eller kognitiva svårigheter samt barnets familj. Fokus är på om tidiga insatser kan bidra till en mer positiv utveckling för barnet. Vara kommun 9

10  Insatser i förskolan för att främja gott lärande, delaktighet och välbefinnande  Chefsgruppen – ”äger” och styr projektet  Ingår i ett sammanhang av skolutveckling  Långsiktighet? – förskolan idag – välbefinnande och godkända betyg om ca 10 år  Mätbara resultat? Vad kan mätas, hur ska det mätas, sekretess Bygga upp samverkansforskning 10

11  Aktionsforskning, Forskningscirklar, ”Critical incidents” – reflektera, diskutera och analysera händelser  Följeforskning – ”processmöten” 11

12  Spec- och soc-pedagoggruppen (forskningscirkel)  Representanter för förskollärare och barnskötare (fokusgruppsintervjuer)  Elevhälsoteam, vad av befintlig dokumentation kan användas för ”mätning”  Intervjuer med föräldrar  Intervjuer med politiker Kontinuerlig datainsamling, samtal, reflektioner 12

13  Internationell forskningsbaserad policy om tidiga insatser för att förebygga utanförskap och fattigdom  Lpf 98/ 2010 lyfter fram förskolans betydelse för lärande och utveckling  Socioekonomisk utgångspunkt eller barnperspektiv/barns perspektiv? Bygga på vetenskaplig grund 13

14  Kategoriskt relationellt perspektiv  Dilemmaperspektiv  Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion (Bygdeson Larsson 2010)  Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete (Åberg & Lenz Taguchi 2005) Specialpedagogik med ett inkluderande förhållningssätt 14

15  Vilken roll får de ”nya” pedagogerna?  Vilket lärande kring inkluderande arbete sker mellan olika nivåer i förskoleverksamheten?  Hur kan det överföras till skolan?  Hur ser berörda föräldrar på det ”extra” stöd som ges genom socialpedagoger i förskolan?  Vilka användbara ”mätinstrument” finns i verksamheten? Preliminära forskningsfrågor 15

16 Nuläge - fokusgruppsintervjuer ”ordinarie personal har kompetens för särskilt stöd”  Hanterar vardagssituationer hela tiden  Mat, konflikter, undvika ”stämpling”, vara nära, steget före, höja statusen för barn som riskerar att få negativ bild i egna och andras ögon  Lyssnar på barnen, vad vill de göra, ”gratis demokrati” lena.a.nilsson@hv.se 16

17 Dilemman? Exempel  Neddragningar – indragning av extra resurs  Språksvårigheter – blir inte delaktig i andra barns samspel  Flera av personalen har jobbat länge men utbildat sig sent  ”Lärt sig massor” – men hinner inte använda  Behöver reflektionstid lena.a.nilsson@hv.se 17

18 Samhällsfrågor – Exempel  Barnen har väldigt långa dagar  Trångbodda lokaler  Försöker lösa genom att använda lokalerna ”rätt”  Kan nu ge tidigare och enklare hjälp lena.a.nilsson@hv.se 18

19 Utgångspunkt i socioekonomisk forskning och internationell policy Politiska beslut Leds av förvaltningschef – förskolechefsgruppen Samverkan med elevhälsoteamet Förstärkning av tidiga insatser Framgångsfaktorer 19

20  Artiklar  Konferenser  Studentarbeten  Rapport till kommunen o Preliminärt februari 2015 o Slutrapport februari 2016 Redovisningsformer 20


Ladda ner ppt "1.  Tvärvetenskapligt ämne med utgångspunkt i barnet som aktör i olika sammanhang  Samverkansforskning  Forskning med koppling till omgivande samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser