Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till SOFIA-studien. Ansvariga forskare  Seniora forskare  Henrik Andershed, docent, vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien, Örebro universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till SOFIA-studien. Ansvariga forskare  Seniora forskare  Henrik Andershed, docent, vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien, Örebro universitet."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till SOFIA-studien

2 Ansvariga forskare  Seniora forskare  Henrik Andershed, docent, vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien, Örebro universitet  Anna-Karin Andershed, fil.dr., Örebro universitet  Staffan Janson, professor, Karlstads universitet, Örebro universitet  Åsa Källström Cater, Fil.dr., Örebro universitet  Doktorander  Ida Eriksson, fil.mag., lärare, doktorand, projektledare, Örebro universitet  Birgitta Svensson, doktorand, Karlstads universitet

3 SOFIA-gruppen – Styrgrupp för projektet  Henrik Andershed, Örebro universitet  Ida Eriksson, Örebro universitet  Birgitta Svensson, Karlstads universitet  Anna-Lena Norlander-Groth, kvalitetschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun  Johan Sjövall, kvalitetschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun  Elisabeth Olausson, Rektor, Karlstads kommun  Maria Holm, Rektor, Karlstads kommun  Frida Lindberg, Representant enskilda förskolor

4 Varför ytterligare en vetenskaplig studie?  Vi behöver mer kunskap om varför det går bra för vissa och sämre för andra i det långa loppet  Vi behöver mer specifik kunskap om risker och skydd och hur vi mer effektivt kan hjälpa barn med behov av extra stöd

5 Vad är SOFIA-studien?  En vetenskaplig studie av barns utveckling och anpassning  i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.

6 Övergripande syften och mål  Att bättre förstå utvecklingen av barns sociala, fysiska och psykiska hälsa, inklusive normbrytande beteende (såsom att bryta mot regler och vara trotsig).  Att studera vilka insatser som ges och hur samverkan sker över tid kring barn med uppmärksammade svårigheter.  Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är:  Att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.

7 SOFIA-studien: Exempel på frågeställningar  Vilka är risk- och skyddsfaktorerna?  Vilka av risk- och skyddsfaktorerna är viktigast i att förstå barns utveckling?  Vad är det som förklarar att vissa barn utvecklas positivt trots att risker finns närvarande (maskrosbarnen)?  Alltså, vad skyddar ett barn från en negativ utveckling?  Vilka insatser ges till barn med uppmärksammade svårigheter och på vilka grunder?  Hur samverkar olika instanser i att hjälpa barn med behov av stöd och insatser?

8 SOFIA-studien: Exempel på frågeställningar (forts.)  Förskole-/skolrelaterade frågor:  Hur ser sambanden mellan förskoleavdelningens pedagogik/arbetssätt och barnens välmående och utveckling ut?  Kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger  Vårdnadshavares deltagande – t.ex. vid föräldramöten  T.ex. nöjdhet med föräldramöten

9 Vilka barn följs?  2.121 barn i kommunala och enskilda förskolor i Karlstads kommun födda år 2005, 2006 och 2007  Ca 85% av samtliga barn på förskolor i Karlstads kommun i dessa åldrar  Skriftligt samtycke om deltagande från vårdnadshavare har erhållits från samtliga SOFIA-barn

10 När och hur ska barnen följas?  När?  En gång per år med start i mars 2010  Fram t.o.m. 2012 till att börja med  Plan att följa dessa barn upp till vuxen ålder  Hur?  Webbenkät som vårdnadshavare och pedagog svarar på  Förskolechefer/Rektorer/verksamhetsansvariga svarar också på webbenkät - en enkät per förskoleavdelning/klass – ca 10-15 min per avdelning

11 Mars - 2010 Mars- 2011 Till föräldrar, pedagoger, rektorer Enkät Ca 30-35 min. till föräldrar Ca 25-30 min. till pedagoger Mars- 2012 Till föräldrar, pedagoger, rektorer Enkät Ca 30-35 min. till föräldrar Ca 25-30 min. till pedagoger 3-5 år 4-6 år5-7 år När sker datainsamlingar? 7-9 år 10-12 år 15-17 år 20-22 år 25-27 år 35-37 år 2014 2017 2022 2027 2032 2042 Fortsatt plan

12 Sekretess och hantering av data  Vi är mycket noggranna med att dina frågeformulärssvar tas emot och lagras på ett säkert sätt.  Vi som arbetar i projektet har samtliga tystnadsplikt och ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet, eller veta hur du svarat.

13 Etik och finansiering  SOFIA-studien är granskad och godkänd av forskningsetisk nämnd (Dnr 2009/429).  SOFIA-studien finansieras av medel från Vetenskapsrådet, Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.

14 Hur får man information om studiens resultat?  Resultaten presenteras endast på gruppnivå så att inget enskilt barn, vårdnadshavare, pedagog eller rektor/verksamhetsansvarig kan identifieras.  Presenteras löpande och på flera olika sätt;  SOFIA-studiens nyhetsbrev – SOFIA-nytt – som skickas ut via förskolorna/skolorna och publiceras på www.sofiastudien.se.  Rapporter som tas fram efter kommunens eller de enskilda förskolornas eller skolornas önskemål  Till pedagoger och förskolechefer/rektorer/verksamhetsansvariga på en årlig informationsträff om SOFIA-studien samt till forskare och andra professionella via artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och internationella och nationella konferenser.

15 Nytta för kommunen av att vara med i SOFIA-studien?  Verksamhetsutveckling för förskolor och skolor  Kommunledning, förvaltningar, rektorer, pedagoger och föräldrar får kontinuerlig information  Via nyhetsbrev och internet om studien och dess resultat  Även via föreläsningar på studiedagar om så önskas  Kartläggning över tid:  Barnens utveckling och hälsa över tid  Vad man gör och hur man samverkar kring barn med behov av stöd och insatser  Hur kan man bli mer effektiv i detta?

16 Nytta för kommunen av att vara med i studien? (forts.)  Kommunen, förskola/skola, kan tidigt få koll på hur det ser ut i den här gruppen av barn  kartläggning och möjlighet att planera vilka resurser som kommer behövas i kommunen i framtiden

17 SOFIA-studiens betydelse nationellt och internationellt  Svensk kunskap behövs om precis dessa frågor!  Kunskapen kommer att bli unik för Sverige och kommer också bli ett viktigt bidrag internationellt

18 Hur går våg 3 konkret till?  Start 12-13 mars 2012  All personal inbjuds till Karlstads universitet Aula  Information om SOFIA-studien och dess resultat och utdelning av SOFIA-pärmar  Nu startar datainsamlingen  Pedagogerna delar ut information till alla SOFIA- barnens vårdnadshavare  Innehåller inloggning till webenkäten  Pedagogen/läraren ansvarar för att en lärare eller fritidspedagog svarar på ”pedagogenkäten” via webben på samtliga SOFIA-barn  Rektorer svarar på enkät om samtliga sina klasser i vilka det finns SOFIA-barn  Svarar på enkät som tar 10-15 minuter per klass

19 www.sofiastudien.se


Ladda ner ppt "Introduktion till SOFIA-studien. Ansvariga forskare  Seniora forskare  Henrik Andershed, docent, vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien, Örebro universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser