Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-01-121 Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-01-121 Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 2015-01-121 Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010

2 2015-01-122 Vad betyder rättssäkerhet? Det ska vara möjligt att förutse hur en rättsliga fråga kommer att behandlas –Reglerna ska vara enkla, tydliga och ändamålsenliga –De ska vara kända i förväg (offentliggjorda) –De ska tillämpas lojalt och korrekt av de rättstillämpande organen –Myndighetsutövande beslut kan ofta överklagas

3 2015-01-123 Överklagandenämnden för högskolan: www.onh.se Högskolans avskiljandenämnd: www.han.se Juridiska avdelningen sköter handläggningen åt två nämnder

4 2015-01-124 Högskoleverkets arbetsmetoder i tillsynen Enskilda ärenden och förfrågningar Tillsynsbesök Egeninitierade projekt och uppföljningar Regeringsuppdrag

5 2015-01-125 Efter anmälningar från studenter, studentkårer eller lärare Verket bedömer om frågan behöver utredas Resulterar i ett beslut Högskoleverket kan uttala kritik och ge rekommendationer Uppföljning av beslutet vid behov Inga sanktioner; legitimitet och kunskap Enskilda ärenden

6 2015-01-126 Antagning och tillträde Antagningsbeslut är gynnande och får inte ändras till nackdel för en student Högskolorna beslutar om behörighetsvillkor för antagning till en viss utbildning; verkets kritik kan gälla dålig information eller bristande efterföljd Bristfällig tillämpning av urvalsreglerna S.k. skuggdoktorander

7 2015-01-127 Utbildnings- och kursplaner/studieplaner Det saknas föreskrivna planer De planer som finns är otydliga eller ofullständiga Planer ändras under en utbildnings gång utan genomtänkta övergångsbestämmelser Särskilt ofta brister i doktorandernas individuella studieplaner och fakultetsnämndernas årliga uppföljningen

8 2015-01-128 Tillgodoräknande och examination Det ska vara klart vem som är examinator Beslut om betyg får inte överklagas; bedömningar av studenters prestationer ingår inte i tillsynen Om högskolan begränsar antalet prov eller praktiktillfällen – minst 5 prov respektive 2 provtillfällen Begäran om tillgodoräknande måste avgöras genom beslut, som kan överklagas

9 2015-01-129 Handledning Grund- och avancerad nivå: handledning under praktik eller annan verksamhetsförlagd utbildning respektive handledning vid uppsatsskrivning Forskarnivå: handledning av doktorandens hela forskarutbildning fram till disputationen Brister i handledningen kan få till konsekvens att en student inte godkänns

10 2015-01-1210 Allmän förvaltningsrätt Vägran att lämna ut handlingar, t.ex. gamla tentamina Dålig service, t.ex. underlåtenhet att besvara e- post Långa handläggningstider, t.ex. för att få examensbevis Felaktig hantering av överklaganden

11 2015-01-1211 www.hsv.se – fliken Regler och tillsyn www.studera.nu - fliken Livet som student; Studenträtt Tillsyn: -Nyhetsbrevet Studenträtt -Beslut och rapporter Vanliga frågor och svar Information om tillsyn

12 2015-01-1212 Anmälan: -Jag vill göra en anmälan till Högskoleverket -Jag vill ställa en högskolejuridisk fråga till Högskoleverket Viktigare beslut – rapport vartannat år Information om tillsyn (forts.)


Ladda ner ppt "2015-01-121 Högskoleverket arbetar för studenternas rättssäkerhet Kårdagen den 7 oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser