Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 Kristina Ullgren December 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 Kristina Ullgren December 2008."— Presentationens avskrift:

1 DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008
Kristina Ullgren December 2008

2 13.10 – 13.20 Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna?
13.00 – Inledning 13.10 – Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna? Prorektor Lennart Weibull 13.20 – Vad innehåller Doktorandreglerna? Universitetsjurist Kristina Ullgren 14.10 – Hur kan reglerna tillämpas? Vicedekan Börje Haraldsson 14.30 – Vad betyder Doktorandreglerna för doktoranderna? Ordförande för GUDK/HDR Karin Friberg Heppin Frågor Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

3 Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna? Prorektor Lennart Weibull
3 Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna? Prorektor Lennart Weibull Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

4 Studieregelskommittén
4 Fakultetsnämnderna Studentinflytande Förlängnings nyckeln Regelsamlingen Doktorandreglerna Studieregelskommittén Vaka över Föreslå ny regler Revidera Informera Länk: Ordförande, prorektor Representant för lärarna Studieadministration, forskarnivå Studieadministration, grund/avancerad Studenterna, grund/avancerad nivå Studenterna/forskarnivå Tjänsteman inom studentkårerna Adjungerad/studentombudsman samt fördragande och sekreterare Uttalar endast i principfrågan Intention: Utgöra hjälp till ”självhjälp” Universitetets JO

5 Vad innehåller Doktorandreglerna? Universitetsjurist Kristina Ullgren
5 Vad innehåller Doktorandreglerna? Universitetsjurist Kristina Ullgren Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

6 Det allmänna regelverket
6 Det allmänna regelverket och Doktorandreglerna Förvaltningslag Doktorandreglerna Justitie kanslern Justitieombuds mannen Högskoleverkets Rapporter/beslut Högskole förordning Högskolans överklagande nämnd

7 Doktorandreglerna och dess innehåll
7 Värdegrund Verksamheten vid universitetet skall präglas av ömsesidig respekt och hänsyn mellan dem som verkar där, studenter, doktorander, lärare och andra. Ingen skall särbehandlas på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller könstillhörighet. Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

8 Doktorandreglerna och dess innehåll
8 1. Inledning Gemensamma regler för all utbildning på forskarnivå Baseras på gällande regelverk Information till sökande/doktorander ansvarar fakultetsnämnderna – även engelska Fakultetsnämnderna inrättar forskarämnen och ansvarar för allmän studieplan Rätt att delegera till t.ex. institution Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

9 Doktorandreglerna och dess innehåll
9 2. Grundläggande och särskild behörighet samt allmän studieplan Grundläggande behörighet (Antagningsordningen) och allmän studieplan och i förekommande fall anges den särskilda behörigheten Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

10 Doktorandreglerna och dess innehåll
10 3. Ledigförklarande av utbildningsplats på forskarnivå Universitetets webbplats Undantag för s.k. ”industridoktorand” och i samband med byte av lärosäte Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

11 Doktorandreglerna och dess innehåll
11 4. Urval vid antagning till utbildning på forskarnivå Urval baseras på grundläggande behörighet/särskild behörighet som fastställts i den allmänna studieplanen samt bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7:35) Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

12 Doktorandreglerna och dess innehåll
12 5. – del 1 Antagning till utbildning på forskarnivå Beslut om antagning sker i den ordning som fakultetsnämnden har bestämt, och beslutet skall vara skriftligt och omfatta ….(5.2) Doktoranden skall tas väl om hand/information och faciliteter Byte av forskarämne/ny antagning Endast den som är antagen/bedriva utbildning - skuggdoktorander

13 Doktorandreglerna och dess innehåll
13 5. – del 2 Antagning till utbildning på forskarnivå Beslut om antagning träder ikraft i o m justering/annonsering – registreras i Ladok/inte möjligt att överklaga sådant beslut (HF 12 kap) Beslut om lic/nytt beslut till doktorsexamen Om doktoranden själv vill avsluta med lic OK! inte tvärsom ”Avbrott” – begäran skall vara skriftlig

14 Doktorandreglerna och dess innehåll
14 6. Individuell studieplan Fakultetsnämnd ansvarar för att individuell studieplan upprättas/revideras minst 1 gång/år Innehållet skall omfatta tidplan, handledare o.s.v. samt HF 6 kap 36§ Förlängning av utbildningstid – tiden är de facto 2 alt. 4 år – förlängningsnyckeln/studentfackligt arbete

15 Doktorandreglerna och dess innehåll
15 7. Finansiering av utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden har huvudansvaret för finansiering under hela utbildningstiden om ej annan ordning har bestämts genom t.ex. avtal Doktorandanställning/utbildningsbidrag ”Annan finansiering” – skriftligt avtal upprättas t.ex. beträffade ”industridoktorander” Ej stipendiefinansiering

16 Doktorandreglerna och dess innehåll
16 8. Allmänt om handledning Handledning är doktorandens rättighet/två eller flera handledare Handledare utför myndighetsutövning och skall därför vara anställda eller via uppdragsavtal Doktorandens rätt till byte av handledare Processen skall underlättas av universitetet

17 Doktorandreglerna och dess innehåll
17 9. Indragning av doktorandresurser Krav på doktoranden – ”väsentligen” åsidosätter sina åtaganden enligt individuell studieplan Endast under de förutsättningar som anges i HF 6 kap 37 och 38 §§

18 Doktorandreglerna och dess innehåll
18 10. Ledigförklarande av doktorandanställning Ledigkungörande på universitetets webbplats Kombinerat med antagning till utbildning på forskarnivå

19 Doktorandreglerna och dess innehåll
19 11. Doktorandanställning Doktorandanställning – arbete på heltid, annan arbetstid på doktorandens begäran Tjänstledighet – högst 50%

20 Doktorandreglerna och dess innehåll
20 12. Institutionstjänstgöring Institutionstjänstgöring högst 20% och skall anges i individuell studieplan – och vara till ”gagn” för doktoranden Genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning

21 Doktorandreglerna och dess innehåll
21 13. Avhandlingsarbetet Avhandlingsarbetets omfattning skall regleras i den allmänna studieplanen Avhandlingsmanuskriptet ges möjlighet till diskussion vid seminarier Får innebära en ”samproduktion” – måste dock klart framgå vem som skrivit vad

22 Doktorandreglerna och dess innehåll
22 14. Licentiatuppsats och seminarium Kapitlet innehåller fyra ”allmänna” regler

23 Doktorandreglerna och dess innehåll
23 15. Anmälan om lic seminarium/disputation och spikning Tidpunkt fastställas för seminarium/disputation och skall ske under terminstid/fakultetsnämnd beslutar Formalia vid anmälan Spikning i Vasaparken – därefter får inga ändringar göras

24 Doktorandreglerna och dess innehåll
24 16. Doktorsavhandling Formalia kring doktorsavhandlingen

25 Doktorandreglerna och dess innehåll
25 17, 18, 19, 20, 21, 22 Examensbevis Kursvärderingar Doktorandinflytande Disciplinära åtgärder och avskiljande Medlemskap i studentkår

26 Regelsamlingen och Doktorandreglerna
26 Tjäna som ett ”hjälpmedel” i det dagliga arbetet Utgångspunkt – alla kan inte veta var alla regler finns och hur de skall uttolkas Hindra att det uppkommer ”vanföreställningar” Hitta en ”konstant i kosmos” som både studenten/doktoranden och universitetet/medarbetare har att utgå ifrån Möjlighet att vända sig till Studieregelskommittén för tolkningsstöd Öka kvalitén i mötet mellan studenterna/doktoranderna och universitetet Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

27 Hur kan reglerna tillämpas? Vicedekan Börje Haraldsson
27 Hur kan reglerna tillämpas? Vicedekan Börje Haraldsson Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

28 Vad betyder Doktorandreglerna för doktoranderna?
28 Vad betyder Doktorandreglerna för doktoranderna? Ordförande för GUDK/HDR Karin Friberg Heppin Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

29 Information Studieregelskommitténs webbsida:
29 Studieregelskommitténs webbsida: Lagtexter: Högskolelagen SFS 1992:1434 (HL) och Högskoleförordningen SFS 1993:100 (HF) Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

30 Kontakt 30 Lennart Weibull, prorektor Lennart.Weibull@jmg.gu.se
Börje Haraldsson, vicedekanus Karin Friberg, ordförande i GUDK/HDR Kristina Ullgren, universitetsjurist Kristina Ullgren December 2008

31 Inledning DataL från 1973 upphör att gälla PUL träder i dess ställe EU antog den 24 oktober 1995 ett direktiv “om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter”. Direktivet kallas “dataskyddsdirektivet” Detta direktiv skall vara genomfört dvs implementerat i alla EU:s medlemsstater senast 24 oktober 1998. PUL reglerar i princip alla som behandlar personuppgifter professionallet, företag, näringsidkare, föreningar, kommuner, landsting och statliga myndigheter.


Ladda ner ppt "DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 Kristina Ullgren December 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser