Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008."— Presentationens avskrift:

1 DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008

2 13.00 – 13.10Inledning 13.10 – 13.20Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna? Prorektor Lennart Weibull 13.20 – 14.10Vad innehåller Doktorandreglerna? Universitetsjurist Kristina Ullgren 14.10 – 14.30Hur kan reglerna tillämpas? Vicedekan Börje Haraldsson 14.30 – 15.00Vad betyder Doktorandreglerna för doktoranderna? Ordförande för GUDK/HDR Karin Friberg Heppin 15.00 - Frågor Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 2

3 Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna? Prorektor Lennart Weibull Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 3

4 4 Studieregelskommittén Ordförande, prorektor Representant f ö r l ä rarna Studieadministration, forskarnivå Studieadministration, grund/avancerad Studenterna, grund/avancerad nivå Studenterna/forskarnivå Tjänsteman inom studentkårerna Adjungerad/studentombudsman samt fördragande och sekreterare Regelsamlingen 1.Vaka över 2.Föreslå ny regler 3.Revidera 4.Informera Doktorandreglerna Uttalar endast i principfrågan Intention: Utgöra hjälp till ”självhjälp” Länk: www.rk.gu.se/juridik/studieregels kommittén Studentinflytande F ö rl ä ngnings nyckeln Universitetets JO Fakultetsnämnderna

5 Vad innehåller Doktorandreglerna? Universitetsjurist Kristina Ullgren Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 5

6 Det allmänna regelverket och Doktorandreglerna 6 Högskole förordning Högskoleverkets Rapporter/beslut Högskolans överklagande nämnd Justitieombuds mannen Justitie kanslern Förvaltningslag

7 Doktorandreglerna och dess innehåll Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 Värdegrund Verksamheten vid universitetet skall präglas av ömsesidig respekt och hänsyn mellan dem som verkar där, studenter, doktorander, lärare och andra. Ingen skall särbehandlas på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller könstillhörighet. 7

8 Doktorandreglerna och dess innehåll Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 1. Inledning 1.Gemensamma regler för all utbildning på forskarnivå 2.Baseras på gällande regelverk 3.Information till sökande/doktorander ansvarar fakultetsnämnderna – även engelska 4.Fakultetsnämnderna inrättar forskarämnen och ansvarar för allmän studieplan 5.Rätt att delegera till t.ex. institution 8

9 Doktorandreglerna och dess innehåll Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 2. Grundläggande och särskild behörighet samt allmän studieplan Grundläggande behörighet (Antagningsordningen) och allmän studieplan och i förekommande fall anges den särskilda behörigheten 9

10 Doktorandreglerna och dess innehåll Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 3. Ledigförklarande av utbildningsplats på forskarnivå Universitetets webbplats Undantag för s.k. ”industridoktorand” och i samband med byte av lärosäte 10

11 Doktorandreglerna och dess innehåll Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 4. Urval vid antagning till utbildning på forskarnivå Urval baseras på grundläggande behörighet/särskild behörighet som fastställts i den allmänna studieplanen samt bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7:35) 11

12 Doktorandreglerna och dess innehåll 5. – del 1 Antagning till utbildning på forskarnivå Beslut om antagning sker i den ordning som fakultetsnämnden har bestämt, och beslutet skall vara skriftligt och omfatta ….(5.2) Doktoranden skall tas väl om hand/information och faciliteter Byte av forskarämne/ny antagning Endast den som är antagen/bedriva utbildning - skuggdoktorander 12

13 Doktorandreglerna och dess innehåll 5. – del 2 Antagning till utbildning på forskarnivå Beslut om antagning träder ikraft i o m justering/annonsering – registreras i Ladok/inte möjligt att överklaga sådant beslut (HF 12 kap) Beslut om lic/nytt beslut till doktorsexamen Om doktoranden själv vill avsluta med lic OK! inte tvärsom ”Avbrott” – begäran skall vara skriftlig 13

14 Doktorandreglerna och dess innehåll 6. Individuell studieplan Fakultetsnämnd ansvarar för att individuell studieplan upprättas/revideras minst 1 gång/år Innehållet skall omfatta tidplan, handledare o.s.v. samt HF 6 kap 36§ Förlängning av utbildningstid – tiden är de facto 2 alt. 4 år – förlängningsnyckeln/studentfackligt arbete 14

15 Doktorandreglerna och dess innehåll 7. Finansiering av utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden har huvudansvaret för finansiering under hela utbildningstiden om ej annan ordning har bestämts genom t.ex. avtal Doktorandanställning/utbildningsbidrag ”Annan finansiering” – skriftligt avtal upprättas t.ex. beträffade ”industridoktorander” Ej stipendiefinansiering 15

16 Doktorandreglerna och dess innehåll 8. Allmänt om handledning Handledning är doktorandens rättighet/två eller flera handledare Handledare utför myndighetsutövning och skall därför vara anställda eller via uppdragsavtal Doktorandens rätt till byte av handledare Processen skall underlättas av universitetet 16

17 Doktorandreglerna och dess innehåll 9. Indragning av doktorandresurser Krav på doktoranden – ”väsentligen” åsidosätter sina åtaganden enligt individuell studieplan Endast under de förutsättningar som anges i HF 6 kap 37 och 38 §§ 17

18 Doktorandreglerna och dess innehåll 10. Ledigförklarande av doktorandanställning Ledigkungörande på universitetets webbplats Kombinerat med antagning till utbildning på forskarnivå 18

19 Doktorandreglerna och dess innehåll 11. Doktorandanställning Doktorandanställning – arbete på heltid, annan arbetstid på doktorandens begäran Tjänstledighet – högst 50% 19

20 Doktorandreglerna och dess innehåll 12. Institutionstjänstgöring Institutionstjänstgöring högst 20% och skall anges i individuell studieplan – och vara till ”gagn” för doktoranden Genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning 20

21 Doktorandreglerna och dess innehåll 13. Avhandlingsarbetet Avhandlingsarbetets omfattning skall regleras i den allmänna studieplanen Avhandlingsmanuskriptet ges möjlighet till diskussion vid seminarier Får innebära en ”samproduktion” – måste dock klart framgå vem som skrivit vad 21

22 Doktorandreglerna och dess innehåll 14. Licentiatuppsats och seminarium Kapitlet innehåller fyra ”allmänna” regler 22

23 Doktorandreglerna och dess innehåll 15. Anmälan om lic seminarium/disputation och spikning Tidpunkt fastställas för seminarium/disputation och skall ske under terminstid/fakultetsnämnd beslutar Formalia vid anmälan Spikning i Vasaparken – därefter får inga ändringar göras 23

24 Doktorandreglerna och dess innehåll 16. Doktorsavhandling Formalia kring doktorsavhandlingen 24

25 Doktorandreglerna och dess innehåll 17, 18, 19, 20, 21, 22 Examensbevis Kursvärderingar Doktorandinflytande Disciplinära åtgärder och avskiljande Medlemskap i studentkår 25

26 Regelsamlingen och Doktorandreglerna Tjäna som ett ”hjälpmedel” i det dagliga arbetet Utgångspunkt – alla kan inte veta var alla regler finns och hur de skall uttolkas Hindra att det uppkommer ”vanföreställningar” Hitta en ”konstant i kosmos” som både studenten/doktoranden och universitetet/medarbetare har att utgå ifrån Möjlighet att vända sig till Studieregelskommittén för tolkningsstöd Öka kvalitén i mötet mellan studenterna/doktoranderna och universitetet Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 26

27 Hur kan reglerna tillämpas? Vicedekan Börje Haraldsson Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 27

28 Vad betyder Doktorandreglerna för doktoranderna? Ordförande för GUDK/HDR Karin Friberg Heppin Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 28

29 Information Studieregelskommitténs webbsida: http://www.rk.gu.se/juridik/studieregelskommitten Lagtexter: http://www.riksdagen.se Högskolelagen SFS 1992:1434 (HL) och Högskoleförordningen SFS 1993:100 (HF) Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008 29

30 Kontakt Lennart Weibull, prorektor Lennart.Weibull@jmg.gu.se Börje Haraldsson, vicedekanus Borje.Haraldsson@gu.se Karin Friberg, ordförande i GUDK/HDR Karin.Friberg@svenska.gu.se Kristina Ullgren, universitetsjurist Kristina.Ullgren@gu.se Kristina Ullgren December 2008 30

31


Ladda ner ppt "DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser