Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ärendehantering och tillgodoräknanden i Ladok3 »NUAK 2014-09-23 »Matz-Ola Cajdert, Bo Sehlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ärendehantering och tillgodoräknanden i Ladok3 »NUAK 2014-09-23 »Matz-Ola Cajdert, Bo Sehlberg."— Presentationens avskrift:

1 Ärendehantering och tillgodoräknanden i Ladok3 »NUAK 2014-09-23 »Matz-Ola Cajdert, Bo Sehlberg

2

3 Fokus för passet »Ärendehantering i Ladok3 »Tillgodoräknandehantering

4 Vad är ett ärende? »NE:s ordbok: Formellt avgränsad fråga (inom visst område) som tas upp till behandling, vanl. av viss myndighet e.d. »Förslag till definition: En till lärosätet inkommen begäran som kräver handläggning och vanligen avslutas med ett beslut eller annan åtgärd »Vi begränsar oss till studieadministrativa ärenden som behöver systemstöd. Exempel: Anmälan/ansökan till utbildning Ansökan om tillgodoräknande Anmälan om studieuppehåll inklusive ansökan om platsgaranti vid återkomst Ansökan om examen/bevis

5 Ärendehantering i Ladok3 – man kan »Diarieföra inkommet ärende »Fördela ärenden på handläggare »Göra anteckningar/noteringar som hör till ärendet »Följa ärendegången »Dokumentera beslut

6 Ärendehantering Ärendenummer Datum Handläggare Status Underlag Anteckningar/ noteringar Beslut Ärende Generell ärendehantering Ärendeslag

7 Ärendets livscykel För att man ska veta vad som händer har ärendet ett antal tillstånd det kan befinna sig i. Förutom denna övergripande tillståndshantering på ärendet kan det även finnas en specifik tillståndshantering inom ett ärendeslag. Denna tillståndshantering finns då inom ”Behandlas”-tillståndet för ärendet.

8 Generell ärendehantering Ärendehantering - ärendeslag Ärende Notering Ärendeslag Tillgodo- räknande Ärendeslag Tillgodo- räknande Ärendeslag Bevis Ärendeslag Bevis Ärendeslag Ändring i studieväg Ärendeslag Ändring i studieväg Examensbevis Kursbevis Exempel: Byte av inriktning Uppehåll Exempel: Resultat från annat lärosäte Yrkesverksamhet

9 Exempel: Examensärende

10 Tillgodoräknande

11 Definition av tillgodoräknande »Beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. »Högskoleförordningen: Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. »Styrs av olika regelverk för olika utbildningsformer: Högskoleutbildning, SFS 1993:100, 6 kap, 6-8§§ Uppdragsutbildning, SFS 2002:760, 7§ Yrkeshögskoleutbildning, SFS 2009:130, 2 kap, 12§

12 Övergripande hantering »Den utbildning/yrkeserfarenhet som ligger till grund för tillgodoräknande sammanställs i en ansökan och lämnas tillsammans med underlag (t.ex. betyg/intyg, kursplan, litteraturlista etc.) till handläggare (t.ex. studievägledare) för beredning. »Beslut om tillgodoräknande fattas av beslutsfattare (t.ex. studierektor) enligt delegation. »Student delges beslutet och nödvändiga uppgifter dokumenteras i Ladok.

13 Nya Ladok – tilltänkt övergripande flöde »Från ansökan till beslut En student ansöker elektroniskt om tillgodoräknande (skapar ett ärende) och har möjlighet att bifoga underlag Utifrån definierade flöden i Ladok tilldelas ett ärende rätt handläggare (t.ex. en studievägledare) En handläggare har möjlighet att skapa delärenden, komplettera med uppgifter och har möjlighet att dirigera vidare ett ärende till en beslutsfattare enligt delegation Ärendet kan godkännas eller avslås av beslutsfattare Beslutet dokumenteras i resultatdomänen eller domänen för studiedeltagande (del av studieplan)

14 Beslut om tillgodoräknande »Det studenten har gjort får tillgodoräknas som hel kurs del av kurs en kombination av kurser och/eller delar av kurser del av huvudområde (annan precisering) direkt som del av examen del av studieplan (del av program) »Beslut relateras till målen för en viss kurs eller målen för en viss examen och aktuell studieplan Mot mål i kursplan Mot mål för examen

15 Förhållandet mellan ”grundas på” och ”tillgodoräknas som” Kurs/er Del/ar av kurs/er Examen Del av examen (antal poäng) Tillgodoräknande grundas på Får tillgodoräknas som Del av huvudområde (poäng o fördjupning) Del av kurs Flera kurser En kurs Del av examen/studieplan (poäng) Annan verksamhet Mot mål i kursplan Mot mål för examen

16 Nya Ladok – hantering av tillgodoräknande Kurs/er Del/ar av kurs/er Examen Del av examen (antal poäng) Del av huvudområde (poäng o fördjupning) Del av kurs Flera kurser En kurs Del av examen (poäng)Annan verksamhet »Hittills har funktionalitet byggts för att dokumentera tillgodoräknanden som grundas på kurs/er, del/ar av kurs/er och annan verksamhet och som tillgodoräknas som del av kurs

17 Några synpunkter från målseminariet 2014-04-02 »Generellt ärendehantering: Bra koppling till diarium Dela upp inkommet ärende i flera Bra översikt över ärenden – pågående ärenden, mina ärenden Bifoga dokument Plats för egna anteckningar Utskrift av beslutsunderlag i ändamålsenligt format

18 Några synpunkter från målseminariet 2014-04-02 »Specifikt tillgodoräknandehantering Smidig hantering av kurser från annat lärosäte som ska ingå i (generell) examen Bättre specifikation av ”förbrukade poäng” och av vad som återstår att eventuellt använda för andra tillgodoräkananden när tillgodoräknande grundas på del av kurs Bättre presentation av tillgodoräknandebeslutet så att man förstår beslutet korrekt Peka ut vilken examen tillgodoräknandet görs för Dokumentation i studieplan av vad studenten slipper läsa till följd av tillgodoräknandet Tydligare specifikation av ”annan verksamhet”

19 Exempel:

20

21 Frågor?

22 Mer information om Ladok3 »Din lokala projektledare för införandet »ladok.se > fliken Ladok3 »Wikin > ladok.se fliken Ladok3 »Ladokbrevet: elektroniskt nyhetsbrev »Öppna frågestunder


Ladda ner ppt "Ärendehantering och tillgodoräknanden i Ladok3 »NUAK 2014-09-23 »Matz-Ola Cajdert, Bo Sehlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser