Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygg- och miljökontoret Ånge Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygg- och miljökontoret Ånge Kommun"— Presentationens avskrift:

1 Bygg- och miljökontoret Ånge Kommun
Tjänsteerbjudande Bygg- och miljökontoret Ånge Kommun

2 Kontakt och ärendehantering
Under kontorstid ska du kunna få kontakt med någon på den enhet du söker eller kunna lämna ett meddelande så någon handläggare på Bygg- och miljökontoret kan ringa upp dig. Bygg- och miljökontoret ska i möjligaste mån besvara inkomna ärenden inom 5 arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning ska kontoret: bekräfta att ansökan/anmälan kommit in informera om vem som handlägger ärendet och handläggares direkttelefonnummer Om handlingarna i ett ärende behöver kompletteras ska detta begäras snarast och senast inom tre veckor från de att handlingarna kommit in. Sökanden eller den som enligt någon författning lämnat in ansökan/anmälan ska ha fått möjlighet att ta del av beslutet i sitt ärende inom tre arbetsdagar efter att beslut fattas.

3 Livsmedelsärenden Beskrivning av tjänsten:
Snabb och rationell handläggning av ärenden. Kontroll över att företagen efterlever livsmedelslagen, föreskrifter, domar och andra beslut meddelade med stöd av livsmedelslagstiftningen. Kunden kan kräva: Snabb och rationell handläggning Lika behandling enligt lagar och bestämmelser Saklig och positivt bemötande Tydlig och klar information om lagstiftningen Hjälp till ”självhjälp”

4 Livsmedelsärenden Vad krävs av kunden:
Att blankett angående anmälan om registrering är komplett ifylld Att andra lagstiftningar som krävs är uppfyllda Att livsmedelsföretagaren på begäran tar fram de upplysningar och handlingar som behövs när bygg- och miljökontoret utför livsmedelskontroll. Att verksamheten bedrivs i enlighet med livsmedelslagstiftningen Kunden kan inte kräva: Att bygg- och miljönämnden upprättar rapporter och övriga handlingar (inklusive egenkontrollprogram), vilka ska upprättas av livsmedelsföretagaren, som behövs för kontrollen. Att nämnden agerar som konsult.

5 Miljöskyddsärenden Beskrivning av tjänsten:
Snabb och rationell handläggning av ärenden. Tillsyn över att verksamhetsutövaren, företag såväl som enskilda, efterlever miljölagstiftningen samt de särskilda villkor som ges vid tillståndsprövning eller andra beslut. Kunden kan kräva: Snabb och rationell handläggning Lika behandling enligt lagar och bestämmelser Saklig och positivt bemötande Tydlig och klar information om lagstiftningen Hjälp till ”självhjälp”

6 Miljöskyddsärenden Vad krävs av kunden:
Att verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet, miljölagstiftningen. Att verksamhetsutövaren lämnar de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Att verksamhetsutövaren utför undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen eller på annat sätt håller sig underrättad om verksamheten eller åtgärdens påverkan på miljön. Kunden kan inte kräva: Att bygg- och miljönämnden upprättar rapporter och övriga handlingar inklusive egenkontrollprogram, vilka ska upprättas av verksamhetsutövaren, som behövs för tillsynen. Att nämnden agerar konsult.

7 Hälsoskyddsärenden Beskrivning av tjänsten:
Snabb och rationell handläggning av ärenden. Tillsyn över att verksamhetsutövaren, såväl företag som enskilda, efterlever miljö- och hälsoskyddslagstiftningen samt de särskilda villkor som ges vid tillståndsprövning. Kunden kan kräva: Snabb och rationell handläggning Lika behandling enligt lagar och bestämmelser Saklig och positivt bemötande Tydlig och klar information om lagstiftningen Hjälp till ”självhjälp”

8 Hälsoskyddsärenden Vad krävs av kunden:
Att verksamheten bedrivs i enlighet med miljölagstiftningen samt de särskilda villkor som ges vid tillståndsprövning, Att verksamhetsutövaren lämnar de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Att verksamhetsutövaren utför undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen eller på annat sätt håller sig underrättad om verksamheten eller åtgärdens påverkan på hälsa och miljön. Kunden kan inte kräva: Att bygg- och miljönämnden upprättar rapporter och övriga handlingar inklusive egenkontrollprogram, vilka ska upprättas av verksamhetsutövaren, som behövs för tillsynen. Att nämnden agerar konsult.

9 Byggärenden Beskrivning av tjänsten:
Snabb och rationell handläggning av ärenden. Kontroll över att verksamhetsutövaren, företag såväl som enskilda, efterlever plan- och bygglagstiftningen samt särskilda villkor som ges vid tillståndsprövning eller andra beslut. Kunden kan kräva: Snabb och rationell handläggning Lika behandling enligt lagar och bestämmelser Saklig och positivt bemötande Tydlig och klar information om lagstiftningen Hjälp till ”självhjälp”

10 Byggärenden Vad krävs av kunden:
Att verksamheten bedrivs i enlighet med plan- och bygglagstiftningen och de villkor som lämnats i tillståndet. Att verksamhetsutövaren lämnar de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Kunden kan inte kräva: Att bygg- och miljönämnden upprättar rapporter och övriga handlingar, vilka skall upprättas av verksamhetsutövaren, som behövs för tillsynen. Att nämnden agerar konsult.

11 Bostadsanpassningsbidrag
Beskrivning av tjänsten: Snabb och rationell handläggning av ansökningsärenden. Kunden kan kräva: Snabb och rationell handläggning Lika behandling enligt lagar och bestämmelser Sakligt och positivt bemötande Tydlig och klar information om lagstiftningen Hjälp till ”självhjälp”

12 Bostadsanpassningsbidrag
Vad krävs av kunden: Att kunden lämnar erforderliga uppgifter för att bidragsansökan ska kunna handläggas Kunden kan inte kräva: Att kommunen utför de bidragsberättigade åtgärderna

13 Om tjänsteerbjudandet inte uppfylls?
Vart vänder du dig om det inte fungerar? Vi är angelägna om att du kontaktar oss om något inte fungerar eller om vi inte kan leva upp till tjänsteerbjudandet. Synpunkter och klagomål kan lämnas både muntligt och skriftligt. Du kan välja att kontakta handläggaren i ärendet eller förvaltningschefen. Om du uppger ditt namn, adress och telefonnummer kommer du att bli kontaktad av en ansvarig inom sju (7) arbetsdagar. Du som har kontakt med oss ska möta en kunnig personal som respekterar dig och dina synpunkter och önskemål.

14 Du kan kontakta Ånge kommun Tfn 0690-250 100
Bygg- och miljökontorets expedition Tfn Bygg- och miljöchef Karin Wennberg Tfn Bygg- och miljönämndens ordförande Erik Rapp Tfn

15 Handläggningstider Byggärenden
1-5 veckor beroende på om ärendet kan beslutas av tjänsteman eller om ärendet ska behandlas i bygg- och miljönämnden Miljö- och hälsoskydd Ansökan om tillstånd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 3 veckor Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 §, 6 veckor Anmälan av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2 veckor Livsmedelsärenden Bekräftelse av registrering av livsmedelsanläggning sker inom en (1) vecka. Kontroll av anläggningen sker inom 4 veckor eller senare beroende på anläggningens art. Övriga ärenden Övriga ärenden, 3 veckor


Ladda ner ppt "Bygg- och miljökontoret Ånge Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser