Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Att lösa tvister (kap 5). Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Att lösa tvister (kap 5). Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Att lösa tvister (kap 5)

2 Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 Rättsliga konflikter  TVISTEMÅL  Två personer är oense  FÖRVALTNINGSMÅL  Person oense med myndighet  BROTTMÅL  Person har begått en brottslig handling anser staten

4 TVISTEMÅL  En tvist är en konflikt mellan två parter, personer och/eller myndigheter.  Kan man lösa tvister utan rättegång?  Ja

5 Hur det går till i tvistemål (1)  1. Lämna in stämningsansökan till tingsrätten.  Den som ansöker om stämning kallas:  Kärande  Motparten kallas:  Svarande

6 Hur det går till i tvistemål (2)  2. Tingsrätten granskar och skickar sedan stämningen till svaranden genom delgivning.  Svaranden skickar sitt svaromål, dvs. framför sina invändningar.

7 Hur det går till i tvistemål (3)  3. Förberedelsen  Informellt sammanträde som leds av domare. Käranden och svaranden framför sina ståndpunkter, utreder vilken bevisning som finns mm.  Parterna uppmuntras att komma överens, dvs. förlikas.

8 Hur det går till i tvistemål (4)  4. Om parterna inte kommer överens ska huvudförhandling inledas.  Käranden framställer sitt yrkande  Svaranden medger eller bestrider yrkandet.  Sakframställan dvs. berättar mer i detalj vad som hänt.  Bevisning, t ex förhör av vittnen.  Plädering, ung. sammanfattning.

9 Hur det går till i tvistemål (5)  5. Överläggning av domstolens ledamöter för att komma fram till en dom.  Ska kärandens yrkande godkännas, bifallas till viss del, eller ogillas.  Domen avkunnas.

10 Bevisning  Kan i tvistemål t ex vara:  Avtal, fakturor, brev o dyl.  Vittnen  Oftast har käranden bevisbördan  Vittnen avlägger ed – vad kallas det om vittnet ljuger?  Mened

11 Skiljedom  Tvister löses genom skiljeförfarande, inte i domstol  Fördelar:  Kan välja skiljemän med goda kunskaper  Kan gå snabbare  Blir inte offentligt  Vanligen används tre skiljemän

12

13 Förvaltningsmål  Olika myndigheter som tillämpar lagar och utför den verksamhet som regering och riksdag bestämt.  Exempel på myndigheter:  Skatteverket  Polisen  Försäkringskassan

14 Förvaltningsmål  När person eller företag oense med en myndighet avgörs tvisten av förvaltningsdomstol.  Exempel:  En privatperson anser att Skatteverket begär för mycket i skatt

15 Förvaltningsmål  Be myndigheten ompröva beslutet  Om parterna ändå inte blir överens:  Överklaga myndighetens beslut.  Får sedan framföra sina åsikter i förvaltningsrätten.  Vanligt att rätten tar beslut utifrån de skriftliga handlingarna.  Oftast en domare och tre nämndemän.

16  Rättsfall sid 88

17  Om du tycker att du har blivit illa behandlad av en myndighet, t ex att polisen behandlat dig illa på något sätt, kan du anmäla detta till riksdagens  Justitieombudsman (JO)  JO ska alltså se till att myndigheterna följer de regler som finns.

18  Justitiekanslern  Har ungefär samma uppgifter som JO men har dessutom tillsyn över advokatväsendet

19 Offentlighetsprincipen  Innebär att du har rätt att läsa vad som finns hos statliga och kommunala myndigheter.  Bestämmelserna återfinns i Tryckfrihetsförordningen (2 kap).

20 Offentlighetsprincipen forts  Finns dock begränsningar för denna öppenhet, t ex så kan alla inte ta fram all information om alla andra  Exempel på sådan känslig information är sjukjournaler.  Bestämmelser om detta finns i Offentlighets- och Sekretesslagen samt i Personuppgiftslagen

21 Offentlighetsprincipen forts  Svår balansgång! Vad ska vara offentligt för alla och vad är integritetskränkande för enskild medborgare?

22 Offentlighetsprincipen forts  Vad är en offentlig handling ?  Ett skrivet eller tryckt papper, eller mejl, betyg, bild, film etc.

23  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Att lösa tvister (kap 5). Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser