Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning Sandvika 2012-01-02

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning Sandvika 2012-01-02"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning Sandvika 2012-01-02 Karin.alnervik@hallonett.se

2 Förskolan en kommunikativ arena

3 Samtal Gör något med verkligheten

4 Erfarenheter och kunskaper byggs upp genom att vi tänker och utför olika praktiska projekt via interaktion med andra människor

5 Samtal/sammanhang är medierande Vi ser det vi lärt oss se Det sociala sammanhangets sätt – skapar mening och sammanhang Tolkningsredskap – bidrar till konformitet Genom att betrakta världen på liknande sätt skapas sociala gemenskaper

6 Samtal som verktyg i verksamhetsutveckling – i den bäste av världar Tillit –modet att våga betrakta sig själv Tankerespekt –glädje att få formulera sig Lyssnandet – ödmjukheten inför den Andres tankar Lekfullhet och allvar Motståndet som kittlar eller stör och som kan expandera

7 Att gå från samtal kring minnessituation till att föra samtal kring situationer som finns tillgängliga för alla genom en dokumentation och som vi kan återkomma till om och om igen

8 Barnobservation? Eller pedagogisk dokumentation?

9 DOKUMENTATIONSPRAKTIK

10 Dokumentationspraktik hör intimt samman med hur vi ser på barn, lärande, kunskap och utveckling samt vår roll som förskollärare och barnskötare.

11 Dokumentationspraktik Har historiskt separerat barnet och verksamheten

12 2.6 Uppföljning, Utvärdering och Utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

13 Bästa möjliga förutsättningar? Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. (Lpfö 98 reviderad)

14 DOKUMENTATION FÖR ATT KONTROLLERA ELLER EXPANDERA LÄRANDET ?

15 Pedagogisk dokumentation syftar till att expandera lärandet för barn och vuxna

16 Verksamhetsteori Ett sätt att förstå hur dokumentationspraktiken i pedagogisk dokumentation kopplat till projekt konceptualiseras.

17 Människor är inbäddade i en sociokulturell kontext och deras beteende kan inte förstås oberoende av det

18 Utgår från kulturhistorisk teori “Vygotskys triangel” subjekt objekt Medierande akt till medierande artefakt

19 Papper och penna, kamera eller mp3… som verktyg FörskollärareBarns utforskande, strategier, hypoteser Observations material Vad vi ser är bara toppen på ett isberg – när vi ser någon observera

20 Medierande artefakt Objekt Utfall reglerarbetsfördelninggemenskaper Engeströms (1987) modell av ett verksamhetssystem Subjekt

21 Praktiken på bordet Att synliggöra och lägga praktiken på bordet för att försöka förstå och kritiskt granska den kan innebära att andra och nya sätt att tänka och tala praktik synliggörs”. (Lenz-Taguchi 2000)

22 Förbereda projekt observation reflektion samman- ställning förbereda (fortsättning) Berättelser i rörelse E X P A N D E R A T L Ä R A N D E

23 Pedagogiska året Det pedagogiska året är vårt sätt att fokusera och systematisera verksamheten och den pedagogiska dokumentationen.

24 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Projektet fortsätter, fördjupning … Litteraturseminarium Semestertider Inledning av utvärderingen, extern utvärderare och kollega besök under en dag Sammanställa och utvärdera, Samtalsdag med varje avdelning Förbereda miljön, Välkomnande av nya barn och deras familjer Workshops inför projektet Observations- period, samla material Planeringsdag, föräldramöte, vilken riktning ska projekt ta Projekt, vägval Utvecklingssamtal, enskilt eller i grupp Utvärdering, traditioner Medarbetarsamtal Samtal om nästa läsårs projekt Återkoppling på PowerPoint- presentationen Utvecklingssamtal, enskilt eller i grupp Återkoppling på PowerPoint- presentationen

25 En etisk dokumentationspraktik kan förstås med hjälp av Östrems texter En demokratisk mötesplats Ett erkännande av barns perspektiv Ett sökande hos både barn och pedagoger där bägge kan ses som subjekt och meningsskapande Ett sökande efter det tredje (något som får ett reellt värde ur bägges perspektiv) (fritt Östrem 2008)


Ladda ner ppt "Föreläsning Sandvika 2012-01-02"

Liknande presentationer


Google-annonser