Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hög kvalitet??  Hög kvalitet – förutsättning för barns lärande och utveckling – vad är hög kvalitet i förskolan?  Barns bästa – en god start i livet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hög kvalitet??  Hög kvalitet – förutsättning för barns lärande och utveckling – vad är hög kvalitet i förskolan?  Barns bästa – en god start i livet!"— Presentationens avskrift:

1 Hög kvalitet??  Hög kvalitet – förutsättning för barns lärande och utveckling – vad är hög kvalitet i förskolan?  Barns bästa – en god start i livet!  Internationellt perspektiv - olika program och läroplaner  Mål – inga mål, olika teorier och synsätt med konsekvens för lärarens professionella agerande  Hur bidrar förskolan i Sverige till barns lärande - vad sker med barnet?

2 Samlad forskning  Förskoleerfarenhet är bra för barn och bidrar till barns allsidiga utveckling och lärande  Barn från sårbara socioekonomiska förhållanden gynnas bäst av förskolor med hög kvalitet, professionella lärare och av att vara i grupper med barn från skilda socioekonomiska bakgrunder. Oftast har dessa barn lärare med lägre utbildningsnivå  Hög kvalitet i förskolan bidrar till bättre kognitiv och social utveckling och lärande hos barn  Motstridiga resultat om barns vistelsetid och start i förskola: tidig förskolestart är mer gynnsam för barns lärande  Föräldrarnas delaktighet viktigt

3 Samlad forskning – forts.  Läroplan och pedagogiken påverkar förskolans kvalitet: Tydliga mål och strategier för lärande är väsentligt för barns lärande Professionella och kompetenta lärare - som interagerar med värme och skapar ett ömsesidigt och hållbart tänkande mellan sig och barnen Förskoleverksamheten - är en blandning av lärar- och barn initierade aktiviteter Föräldrar - vad föräldrar gör tillsammans med sina barn är viktigare än deras utbildningsnivå och inkomst

4 Pedagogisk kvalitet Pedagogisk kvalitet - Ett mångdimensionellt pedagogiskt fenomen av samvarierande aspekter och definieras:  Ett multidimensionellt pedagogiskt fenomen där interagerande aspekter konstituerar en lärandemiljö som på olika sätt bidrar till människors/barns möjlighet att lära och utvecklas i förskolan och skolan.  Dessa aspekter är dels konstituerade av hållbara kvaliteter, dels av föränderliga och dynamiska kvaliteter, vilka är intersubjektivt överenskomna och subjektivt erfarna beroende på perspektiv, tid och kontext. Sonja Sheridan

5 Pedagogisk kvalitet ett interaktionistiskt perspektiv  Pedagogiskt kvalitetsarbete handlar om perspektivtagande och att ha kunskap om vad kvalitet innebär i förskolan och skolan  Pedagogisk kvalitet utvecklas och gestaltas i interaktionen mellan människor och mellan människor och omgivning  Pedagogisk kvalitet i förskolan skapas i skärningspunkten mellan det individuella och det kollektiva där: -läroplansmålen utgör riktning för barn och ungdomars lärande -barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla egna mål och intressen  Fokuserar barns förutsättningar till lärande i förskolan och skolan  Fokuserar på vad och hur barn lär i förskolans och skolans kontext

6 Pedagogisk kvalitet och barns lärande  Vad karaktäriserar en lärandemiljö av hög pedagogisk kvalitet i förskolan?  Hur lär barn och vad förväntas barn utveckla kunskap och förståelse om i förskolan?  Hur stimulerar och utmanar lärare barn i förskolan för att de skall kunna gå vidare i sitt lärande?  Vilka förutsättningar ges förskolan att bedriva en verksamhet av hög pedagogisk kvalitet?  Vad är relationen mellan förskolans pedagogiska kvalitet och barns lärande?

7 Utvärderingar av förskolans arbete  läroplanens intentionella nivå och lärarnas egna målformuleringar hänger oftast inte samman med genomförda aktiviteter, dvs. realiseringsnivån  dokumentation och utvärderingar bildar en egen entitet där det som utvärderas inte alltid är det som varit fokus i arbetet med barn  Utvärderingens fokus är på barn istället för att vara på förskolans pedagogiska kvalitet

8 Att utvärdera förskolans pedagogiska kvalitet?  Vad innebär det att utvärdera verksamhetens pedagogiska kvalitet istället för enskilda barn?  Hur kan pedagogisk kvalitet observeras och urskiljas i pedagogiska processer i förskolan?  Hur kan pedagogisk kvalitet dokumenteras, utvärderas och utvecklas i förskolan?  Vad innebär kvalitetsarbete?

9 Samhällsdimension  Betraktad utifrån olika perspektiv:  Rådande samhällsdiskurser  Krav och förväntningar  Kvalitetsproposition och Allmänna råd för utvärdering av förskolans kvalitet?  Måldokument och riktlinjer  Resurser och förutsättningar?

10 Lärardimension  Betraktad utifrån lärarperspektiv och lärares perspektiv:  Attityder och värderingar  Syn på lärande och kunskap  Kompetens och förhållningssätt

11 Barndimension  Betraktad utifrån barnperspektiv och barns perspektiv:  Syn på barn, stödja och utmana barn, föra barns talan, strävan att närma sig barns perspektiv  Barns eget perspektiv, delaktighet och inflytande

12 Lärares utmaning  Att förena barns egna intressen och intentioner att lära med samhällets mål på ett sådant sätt att barn utvecklar lust till livslångt lärande

13 Verksamhetsdimension  Betraktat utifrån perspektiv på:  Strukturella aspekter  Pedagogiska processer  Måluppfyllelse

14 Måluppfyllelse  Barns lärande ska ses i relation till läroplansmålen och de förutsättningar barn har haft att lära i förskolan  Förskolans bidrag till barns lärande

15 Verksamhetsperspektiv Barnperspektiv Lärarperspektiv Samhällsperspektiv Interaktion Lärare/Barn Interaktion Barn/Barn Föräldraperspektiv Strukturella aspekter Pedagogiska processer Måluppfyllelse

16 P lanering - observation - dokumentation - utvärdering och utveckling av kvalitet i förskolan  Samhällets förändringsprocess  Lärares lärandeprocess  Barns och ungdomars lärandeprocess  Verksamhetens förändringsprocess Sonja Sheridan

17 Barns tidiga lärande Syfte: Studera lärandemiljöer i förskolan och hur dessa bidrar till barns lärande

18 Vad vill vi uppnå Varför en svensk longitudinell studie? Den svenska studien i förhållande till andra longitudinella studier förväntas bidra med kunskap om….

19 Lärandemiljö- barns lärande Lärandemiljön: Antal barn, lärarnas kompetens och förmåga att arbeta målmedvetet, den fysiska miljöns utformning, kamratskap mellan barn Barns lärande studeras specifikt utifrån deras: kommunikativa, matematiska, estetiska och sociala/etiska kompetenser

20 Begrepp som skall beaktas i relation till varje lärandeområde: Identitet (kön och jämlikhet) Samvarokompetens (lyssna, uttrycka sig, ömsesidighet) Resilience (motståndskraft, uthållighet, självständighet) Kreativitet (fantasifull, idérikedom, överskridande)

21 Studiens uppläggning HT-05 Välja och påbörja samarbete med 40 förskolegrupper Göra kvalitetsbeskrivningar av förskolans verksamhet (ECERS) VT-06 Påbörja datainsamlingen med alla barn som 2006 fyller 2 år Enkäter till föräldrar och lärare Följa barnen inom olika kompetensområden


Ladda ner ppt "Hög kvalitet??  Hög kvalitet – förutsättning för barns lärande och utveckling – vad är hög kvalitet i förskolan?  Barns bästa – en god start i livet!"

Liknande presentationer


Google-annonser