Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av projekt"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av projekt
Qaisar Mahmood | Utvärderingsavdelningen INTEGRATIONSVERKET

2 Vad är utvärdering? Två viktiga kännetecken. Utvärdering är:
att samla in material för att kunna göra en bedömning att noggrant efterhandsbedöma om något är bra eller dåligt, jämfört med ett tidigare angivet ideal

3 Innebär utvärdering alltid samma sak?
Beroende på syftet med det som utvärderas innebär utvärderingen olika och utförs på olika sätt. Beroende på syftet är det också olika grupper som formulerar kriterierna för idealet. Beroende på syftet utförs utvärderingen under olika faser av projektet.

4 Varför utvärdering? Tre syften – Tre modeller
1. Syfte: Nya arbetsmetoder och öka effektiviteten Modell: Processutvärdering Ideal: Kriterier ställs upp av målgrupp och projektansvariga kring vad som utmärker en god arbetsprocess. Frågeställning: Är vi på rätt väg?

5 Varför utvärdering? Tre syften – Tre modeller
2. Syfte: Kontroll av resultat. Modell: Mål- och resultatutvärdering. Ideal: Beställarna / finansiärerna. Frågeställning: Blev effekten den vi önskade?

6 Varför utvärdering? Tre syften – Tre modeller
3. Syfte: Delaktighet och återkoppling Modell: Reflekterande utvärdering Ideal: Ställs upp av målgrupp, intressenter och arbetsledare. Frågeställning: Vad gör vi med erfarenheterna från projektets starka sidor, svagheter, möjligheter och hot.

7 Utvärderingsmoment under projektprocessen
I Förstudien: Definiering av kriterier för ett lyckat projekt. På planeringsnivå: Formulering av övergripande riktmärken i form av mål: SMART-test. Under genomförande: Processutvärdering Sammanfattning: Mål- och resultatutvärdering. Reflektion och återkoppling: Reflekterande utvärdering.

8 Mätmetoder Individuella målgruppsundersökningar
enkät intervju Generella målgruppsundersökningar gruppsamtal Opponent- och intressentundersökning intervju/gruppsamtal

9 Falluckor Att se utvärdering som ett avslutande moment istället för en återkommande aktivitet under hela projektprocessen. Att uppfatta att projektprocessen är liktydigt med genomförandefasen. Att glömma bort att även mäta och observera s.k. förvrängda effekter. Förvrängda effekter är effekter som inte varit planerade. Varje enskilt resultat har oundvikliga förvrängda effekter.

10 Checklista innan själva projektprocessen startar
Kan vi området? Vilka krav skall vi sätta upp för att vårt projekt skall anses vara lyckat? Går resultatet att mäta? Mätmetoderna kan vara både kvalitativa och kvantitativa. Vilka mål är realistiska att sätta upp? Vilka resultat måste uppnås? Håller våra mål för en S.M.A.R.T analys? (Simple, Measurable, Achievable, Reliable, Time) Finns erfarenheter på annat håll som vi kan dra nytta av?

11 Checklista under själva projektprocessen
Kan projektets målgrupper skaffa sig kännedom om projektet (Tillgänglighet)? Har vi någon metod för kontinuerlig dokumentation? I vilken mån känner målgruppen att de är delaktiga i arbetsprocessen (Projektets genomskinlighet)? Finns det någon klagomålshantering eller annan ”Tyck till” - låda?

12 Checklista efter projektprocessen
Vad hände med arbetsgruppen? Vad hände med målgruppen? Vilka är just vårt projekts starka sidor? (interanalys) Vilka är vårt projekts svagheter? (internanalys) Vilka möjligheter har det funnits? (omvärldsanalys) Vilka hot har det funnits? (omvärldsanalys) Hur förmedlar vi våra erfarenheter vidare? Vilka spridningseffekter leder vårt resultat till?


Ladda ner ppt "Utvärdering av projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser