Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014."— Presentationens avskrift:

1 Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014

2

3 SCORE Risk att avlida i hjärtkärlsjukdom inom 10 år Mycket hög risk >= 10 % Hög risk 5-10 % Måttlig risk 1-5% Låg risk <1%

4 NDR:s riskmotor Risk att insjukna o/e att dö i hjärtkärlsjukdom inom 5 år Mycket hög risk; >= 20 % Hög risk; 8-20 % Måttlig risk 2-8% Låg risk <2%

5 Begränsningar För typ 1 mellan 30 och 65 års ålder För typ 2 mellan 30 och 75 års ålder Enbart för de som inte har haft stroke eller hjärtinfarkt/angina (”primärprevention”) För unga patienter bör risken också skattas, t ex, vid 50- eller 60 årsålder, annars underskattas livstidsrisken

6 Vad påverkar risk? Ålder Sjukdomsduration Kön Högt (LDL)-kolesterol, lågt HDL Högt blodtryck Rökning Långvarigt högt glukos (Hba1c) Njurskada (makroalbuminuri) Opåverkbara

7 Typ 1-diabetes Typ 1 ÅlderKönDurationHba1cSBTKolHDLRökningMakroalbCVD5-årsriskGrupp"SCORE" 40M ,11,2NNN2% Låg<1% 40M JNN7% Måttlig1-5% 50M jNJ16% Hög risk5-10% 60M JNJ25% Mycket hög risk>10% 60M JNJ26% Mycket hög risk>10% 60M ,31JNJ23% Mycket hög risk>10%

8 Typ 2-diabetes ÅlderKön Dura- tion Hba1 cSBTKolHDL Rök- ning Makro- albuminuriCVD Mikro- alb Förmaks- flimmerBMI 5- årsriskGrupp 70M NNNNN2815% Hög risk 70M JNNNN2822% Mycket hög risk 70M JNNJN2822% Mycket hög risk 70M ,31JNNJN2820% Hög risk

9

10 5-års risk vid normala riskfaktorer ” Normal absolut risk anges som den risk som samma person haft om målvärdena för de modifierbara riskfaktorerna hade uppnåtts.” Dessa målvärden är: HbA1c 53 mmol/mol, Systoliskt blodtryck 130 mmHg Kolesterol 4,4 mmol/l HDL kolesterol 1,1 mmol/l BMI 25 kg/m² Frånvaro av albuminuri

11 Modifierbar risk Modifierbar andel av totala 5-års risken Modifierbar riskandel är skillnaden mellan den beräknade totala absoluta 5-årsrisken och den normala risken. Riskfaktorer som går att påverka

12

13 Strategi Alltid rökstopp Nästan alltid blodtryck under 140/85 ACE/ARB-hämmare+Ca-blockad+diuretika Betablockerare vid kardiell indikation Om makroalbuminläckage, mål <130/80 Använd då alltid ACE/ARB-hämmare Räkna sedan risk och ta ställning till statinbehandling och eventuell intensifierad glukoskontroll

14 Lipidbehandling Rekommendationer Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med diabetes och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom intensiv behandling med statiner (prioritet 1) erbjuda personer med diabetes och hög risk för hjärt- kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner (prioritet 2). Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med diabetes och måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner (prioritet 5).

15 Statinval och doser RisknivåBehandlingsmodellRekommenderat preparat och dos Måttlig Ändrade levandsvanor eller standardiserad statinbehandling Simvastatin mg Atorvastatin mg Hög Standardiserad statinbehandling Simvastatin mg Atorvastatin mg Mycket hög Intensiv statinbehandling Atorvastatin mg Rosuvastatin mg

16 Följ upp Blodtryck, elektrolyter och kreatinin 4-6 veckor efter HT-behandling start Lipider – mät LDL när behandling övervägs. Check av compliance, i enstaka fall målvärde <2,5 mmol/l (<1,8 vid känd koronarsjukdom) Förnya riskkalkylen, är gemensamma mål uppnådda? Journalför


Ladda ner ppt "Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser