Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskmotorn och dess användning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskmotorn och dess användning"— Presentationens avskrift:

1 Riskmotorn och dess användning
Mats Eliasson 2014

2

3 SCORE Risk att avlida i hjärtkärlsjukdom inom 10 år
Mycket hög risk >= 10 % Hög risk 5-10 % Måttlig risk 1-5% Låg risk <1%

4 NDR:s riskmotor Risk att insjukna o/e att dö i hjärtkärlsjukdom inom 5 år Mycket hög risk; >= 20 % Hög risk; 8-20 % Måttlig risk 2-8% Låg risk <2%

5 Begränsningar För typ 1 mellan 30 och 65 års ålder
Enbart för de som inte har haft stroke eller hjärtinfarkt/angina (”primärprevention”) För unga patienter bör risken också skattas, t ex, vid 50- eller 60 årsålder, annars underskattas livstidsrisken

6 Vad påverkar risk? Ålder Sjukdomsduration Kön
Högt (LDL)-kolesterol, lågt HDL Högt blodtryck Rökning Långvarigt högt glukos (Hba1c) Njurskada (makroalbuminuri) Opåverkbara

7 Typ 1-diabetes Typ 1 Ålder Kön Duration Hba1c SBT Kol HDL Rökning Makroalb CVD 5-årsrisk Grupp "SCORE" 40 M 17 63 135 5,1 1,2 N 2% Låg <1% 30 70 6 1 J 7% Måttlig 1-5% 50 140 j 16% Hög risk 5-10% 60 25% Mycket hög risk >10% 4 26% 3,3 23%

8 Typ 2-diabetes 70 M 7 61 135 5 1 N 28 15% 140 6 J 22% 4 3,3 20% Ålder
Kön Dura-tion Hba1c SBT Kol HDL Rök-ning Makro- albuminuri CVD Mikro-alb Förmaks-flimmer BMI 5-årsrisk Grupp 70 M 7 61 135 5 1 N 28 15% Hög risk 140 6 J 22% Mycket hög risk 4 3,3 20%

9

10 5-års risk vid normala riskfaktorer
” Normal absolut risk anges som den risk som samma person haft om målvärdena för de modifierbara riskfaktorerna hade uppnåtts.” Dessa målvärden är: HbA1c 53 mmol/mol, Systoliskt blodtryck 130 mmHg Kolesterol 4,4 mmol/l HDL kolesterol 1,1 mmol/l BMI 25 kg/m² Frånvaro av albuminuri

11 Modifierbar risk Modifierbar andel av totala 5-års risken
Modifierbar riskandel är skillnaden mellan den beräknade totala absoluta 5-årsrisken och den normala risken. Riskfaktorer som går att påverka

12

13 Strategi Alltid rökstopp
Nästan alltid blodtryck under 140/85 ACE/ARB-hämmare+Ca-blockad+diuretika Betablockerare vid kardiell indikation Om makroalbuminläckage, mål <130/80 Använd då alltid ACE/ARB-hämmare Räkna sedan risk och ta ställning till statinbehandling och eventuell intensifierad glukoskontroll

14 Lipidbehandling Rekommendationer Hälso- och sjukvården bör
erbjuda personer med diabetes och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom intensiv behandling med statiner (prioritet 1) erbjuda personer med diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner (prioritet 2). Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med diabetes och måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner (prioritet 5).

15 Statinval och doser Risknivå Behandlingsmodell
Rekommenderat preparat och dos Måttlig Ändrade levandsvanor eller standardiserad statinbehandling Simvastatin mg Atorvastatin mg Hög Standardiserad statinbehandling Mycket hög Intensiv statinbehandling Atorvastatin mg Rosuvastatin mg

16 Följ upp Blodtryck, elektrolyter och kreatinin 4-6 veckor efter HT-behandling start Lipider – mät LDL när behandling övervägs. Check av compliance, i enstaka fall målvärde <2,5 mmol/l (<1,8 vid känd koronarsjukdom) Förnya riskkalkylen, är gemensamma mål uppnådda? Journalför


Ladda ner ppt "Riskmotorn och dess användning"

Liknande presentationer


Google-annonser