Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014."— Presentationens avskrift:

1 Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014

2

3 SCORE Risk att avlida i hjärtkärlsjukdom inom 10 år Mycket hög risk >= 10 % Hög risk 5-10 % Måttlig risk 1-5% Låg risk <1%

4 NDR:s riskmotor Risk att insjukna o/e att dö i hjärtkärlsjukdom inom 5 år Mycket hög risk; >= 20 % Hög risk; 8-20 % Måttlig risk 2-8% Låg risk <2%

5 Begränsningar För typ 1 mellan 30 och 65 års ålder För typ 2 mellan 30 och 75 års ålder Enbart för de som inte har haft stroke eller hjärtinfarkt/angina (”primärprevention”) För unga patienter bör risken också skattas, t ex, vid 50- eller 60 årsålder, annars underskattas livstidsrisken

6 Vad påverkar risk? Ålder Sjukdomsduration Kön Högt (LDL)-kolesterol, lågt HDL Högt blodtryck Rökning Långvarigt högt glukos (Hba1c) Njurskada (makroalbuminuri) Opåverkbara

7 Typ 1-diabetes Typ 1 ÅlderKönDurationHba1cSBTKolHDLRökningMakroalbCVD5-årsriskGrupp"SCORE" 40M17631355,11,2NNN2% Låg<1% 40M307013561JNN7% Måttlig1-5% 50M307014061jNJ16% Hög risk5-10% 60M307014061JNJ25% Mycket hög risk>10% 60M407014041JNJ26% Mycket hög risk>10% 60M40701403,31JNJ23% Mycket hög risk>10%

8 Typ 2-diabetes ÅlderKön Dura- tion Hba1 cSBTKolHDL Rök- ning Makro- albuminuriCVD Mikro- alb Förmaks- flimmerBMI 5- årsriskGrupp 70M76113551NNNNN2815% Hög risk 70M76114061JNNNN2822% Mycket hög risk 70M76114041JNNJN2822% Mycket hög risk 70M7611403,31JNNJN2820% Hög risk

9

10 5-års risk vid normala riskfaktorer ” Normal absolut risk anges som den risk som samma person haft om målvärdena för de modifierbara riskfaktorerna hade uppnåtts.” Dessa målvärden är: HbA1c 53 mmol/mol, Systoliskt blodtryck 130 mmHg Kolesterol 4,4 mmol/l HDL kolesterol 1,1 mmol/l BMI 25 kg/m² Frånvaro av albuminuri

11 Modifierbar risk Modifierbar andel av totala 5-års risken Modifierbar riskandel är skillnaden mellan den beräknade totala absoluta 5-årsrisken och den normala risken. Riskfaktorer som går att påverka

12

13 Strategi Alltid rökstopp Nästan alltid blodtryck under 140/85 ACE/ARB-hämmare+Ca-blockad+diuretika Betablockerare vid kardiell indikation Om makroalbuminläckage, mål <130/80 Använd då alltid ACE/ARB-hämmare Räkna sedan risk och ta ställning till statinbehandling och eventuell intensifierad glukoskontroll

14 Lipidbehandling Rekommendationer Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med diabetes och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom intensiv behandling med statiner (prioritet 1) erbjuda personer med diabetes och hög risk för hjärt- kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner (prioritet 2). Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med diabetes och måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner (prioritet 5).

15 Statinval och doser RisknivåBehandlingsmodellRekommenderat preparat och dos Måttlig Ändrade levandsvanor eller standardiserad statinbehandling Simvastatin 20-40 mg Atorvastatin 10-20 mg Hög Standardiserad statinbehandling Simvastatin 20-40 mg Atorvastatin 10-20 mg Mycket hög Intensiv statinbehandling Atorvastatin 40-80 mg Rosuvastatin 20-40 mg

16 Följ upp Blodtryck, elektrolyter och kreatinin 4-6 veckor efter HT-behandling start Lipider – mät LDL när behandling övervägs. Check av compliance, i enstaka fall målvärde <2,5 mmol/l (<1,8 vid känd koronarsjukdom) Förnya riskkalkylen, är gemensamma mål uppnådda? Journalför http://www.ndr.nu/risk/


Ladda ner ppt "Riskmotorn och dess användning Mats Eliasson 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser