Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala samrådet Direktiv Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala samrådet Direktiv Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Regionala samrådet Direktiv Hälsa

2 Föreslå lösningar där individens behov och önskemål tas tillvara
Direktivet Uppdragets huvudfokus är att förkorta den nyanländes väg till etablering genom att skapa en bättre samordning av hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsinsatser i Stockholms län. Genom att: Ta fram en översiktlig processkarta där myndigheternas olika ansvar och roller framgår. Identifiera de delar i processen där svårigheter i samarbetet och samordningen mellan kommun, landsting, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan uppstå. Föreslå lösningar där individens behov och önskemål tas tillvara Tar fram ett förslag på en regional viljeinriktning för hur dessa processer ska fungera Arbetsgruppen: Ann Marie Sjöblom SLL(Rissne VC) Kajsa Hubinette SLL(Valsta VC) Anne Öster Länsstyrelsen Josefine Spolander Arbetsförmedlingen Kristina Gedeborg Arbetsförmedlingen Feryan Denyz Arbetsförmedlingen Kerstin Nygren Haninge kommun Monika Stridh Selander Sollentuna Kommun Marita Johansson Stockholms Stad Liljan Litzel Försäkringskassan Mathias Holmlund Försäkringskassan Christian Wigren Migrationsverket Mehrnaz Aram Hälso- och sjukvårdsförvaltning Lena Eriksson Hälso- och sjukvårdsförvaltning

3 Problembeskrivning Bristande kommunikation mellan berörda myndigheter vilket bl.a. skapar begreppsförvirring Bristande samverkan mellan olika myndigheter/parter Svårt att få kontinuitet i samverkan Okunskap om varandras uppdrag och roller Oklara riktlinjer rörande prestationsförmåga Otydliga förfrågningar vid begäran av medicinska underlag

4 Problembeskrivning Osäkerhet bland handläggarna om när och hur man kan/ska kontakta andra myndigheter Få personer som beviljas uppehållstillstånd av anknytningsskäl genomgår hälsoundersökning Rutiner saknas hos AF för att fråga om hälsoundersökning har gjorts eller hänvisa till ansvarige vårdcentral Hälsoundersökning; hörsel -och synundersökning ingår inte i undersökning. Speciella vårdcentraler med uppdrag att bedöma prestationsförmåga saknas Bosättningsunderlagen från Migrationsverket är bristfälliga vad gäller hälsofrågor Rehabplan saknas ofta för individer med nedsatt prestationsförmåga

5 Migrationsverket Kommun Försäkringskassan Landsting Arbetsförmedlingen
Underlag om nykomna asylsökande för att kalla till HU Bosättningsunderlag Genomför etableringssamtal inkl. frågor om hälsotillstånd Gör en bedömning av prestationsförmåga Beslutar om etableringsplanens omfattning Samordningsansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering Gör en bedömning av arbetsförmåga vid etableringstidens slut Arbetsförmedlingen Kommun Personer med nedsatt prestationsförmåga Begär läkarutlåtande Försäkringskassan Biståndsprövning(?) Rehabiliteringsinsatser SFI Samhällsorientering Barnomsorg Skola Bostad Medicinskt underlag Landsting Samordningsansvar för alla med nedsatt prestationsförmåga Betalar ut etableringsersättning Hälsoundersökning Utredning och bedömning av prestationsförmåga

6 Arbetsgruppens förslag
Kompetenshöjande insatser för berörda aktörer kring olika aktörernas roller och ansvarsområde i form av utbildningar, seminarier mm Bjuda in landstinget i RÖK-arbetet Bjuda in Försäkringskassan och landstinget- speciella, utvald vårdcentraler i LÖK-arbetet Hälso- och sjukvårdens ansvar att utreda och bedöma individens medicinska förutsättningar att delta i etableringsinsatser ska förtydligas/Arbetsförmedlingens förfrågningar ska vara tydliga-inga lokala avvikelse Undersök möjligheten att utöka HU till att den inkluderar även hörsel och syn undersökning eller om det finns andra möjligheter o vägar Undersök möjligheten att utse några vårdcentraler /team för bedömning av prestationsförmåga

7 Arbetsgruppens förslag
Försäkringskassan ska kontaktas av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen vid behov av samordnade insatser kring personer med nedsatt prestationsförmåga Ett gemensamt handläggarstöd/checklista för alla berörda myndigheter kring arbetet med hälsofrågor ska finnas

8 Förslag till viljeinriktning
Alla berörda myndigheter bör ha förståelse och kunskap om migrationsprocessens påverkan på hälsan och därmed på den nyanländas etablering Alla berörda myndigheter bör ha förståelse och kunskap kring sin egen och andras roll och ansvarsområden i etableringsprocessen Lyfta hälsoperspektivet i ett framtida RÖK-arbete Lyfta hälsoperspektivet i LÖK-arbetet


Ladda ner ppt "Regionala samrådet Direktiv Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser