Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktivitetsersättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktivitetsersättning"— Presentationens avskrift:

1 Aktivitetsersättning
Vem kan få aktivitetsersättning Mellan19 – 30 år. Ha en dokumenterad funktionsnedsättning och diagnos Arbetsförmågan måste vara nedsatt under minst ett år med minst en fjärdedel. Nedsättningen gäller alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Klarar man en anställning med anställningsstöd Beviljas 1-3 år Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Klarar man en anställning med anställningsstöd?

2 Aktivitetsersättning
Hur går det till att söka? Ansökan aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga + läkarutlåtande Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång + intyg skola (särskola) Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång + intyg skola + läkarutlåtande (ordinarie skolgång) Fullmakter/Ombud – tänk på detta om du är handläggare… Samtalsdokumentation om social situation, hälsotillstånd och medicinska insatser sker av Försäkringskassan då alla handlingar kommit in Ansökan aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga + läkarutlåtande Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång + intyg skola och i vissa fall läkarutlåtande Utredning sker därefter om arbets-, studie-, sociala förhållanden samt om hur du ser på ditt hälsotillstånd och vilka medicinska insatser som pågår Handläggningstiden på ett ärende är upp till 4 månader. Tänk på fylla i ombud/fullmakt om du har någon annan som skall representera dig vid ansökningstillfället och vid fortsatt handläggning

3 Aktivitetsersättning
Hur mycket får man i ersättning?? Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning beroende på arbetsförmågan. Vid förlängd skolgång är det alltid en hel aktivitetsersättning. Aktivitetsersättningen kan bestå av garantiersättning och inkomstbaserad ersättning.

4 Bostadstillägg Om man får aktivitetsersättning har kunden möjlighet att ansöka om bostadstillägg. Är ett ekonomiskt bidrag till hyran med cirka 93 % av hyran upp till en hyra på kr. (begränsningar finns). Bostadstillägget är skattefritt. Bostadstillägg kan sökas både av dig som bor i egen lägenhet, gruppbostad, hos dina föräldrar.

5 Aktivitetsersättning
Kalle är 19 år och har aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning 7788 kr - Skatt 1836 kr Brutto 5952 kr + Bostadstillägg (fullt) 4650 kr = Totalt kr Kalle skall nu klara av att betala hyra på 5000 kr + alla övriga kostnader för att klara av att leva

6 Aktivitetsersättning
Under tiden med aktivitetsersättning Aktiviteternas syfte är att öka förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan Aktiviteter bygger på frivillighet Hjälp med att planera, samordna, ekonomisk ersättning för aktivitetens kostnad samt resor Exempel är träning, simning, Kom Vux, Sär Vux, Folkhögskola, kurser på Studieförbund Begränsningar finns och varje plan för aktivitet är individuell. Exempelvis resor till daglig verksamhet eller kostnader inom annan aktörs ansvarsområde, kläder, skor, körkort  En aktivitet är en regelbunden verksamhet som skall ha en gynnsam inverkan på ditt sjukdomstillstånd eller din fysiska/psykiska prestationsförmåga Aktiviteternas syfte är att öka förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan Att delta i aktiviteter är inget krav utan bygger på frivillighet Möjligheten innefattar såväl hjälp med att planera och samordna aktiviteter samt att även kunna få ekonomisk ersättning för aktivitetens kostnad samt resor Exempel är träning, simning, Kom Vux, Sär Vux, Folkhögskola, kurser på Studieförbund Begränsningar finns och varje plan för aktivitet är individuell. Exempelvis resor till daglig verksamhet, kläder, skor med mer 

7 Aktivitetsersättning
Gemensamt Kartläggningsmöte!! Den försäkrade är motiverad och redo för förändring. Bör klara aktivitet på 5-10 timmar per vecka. Möte som genomförs med Arbetsförmedlingen. Efter mötet så jobbar Försäkringskassan-Arbetsförmedlingen tillsammans med förberedande och motiverande insatser samt arbetsträning ut mot arbete. Arbetssökandes förmåga Arbetsmarknadens krav Arbetslivsinriktad Rehabilitering Sökandeinriktade insatser Arbetsgivarinriktade Arbetsplatsinriktade insatser Den som är motiverad till en förändring kan vara aktuell för Arbetsförmedlingen. Man skall själv kunna ta sig ut ur lägenheten. Man bör kunna vara igång i aktivitet 5-10 timmar per vecka. Det kan vara aktuellt med att utreda arbetsförmågan ex arbetslivsresurs för att se över möjligheten till att komma ut i lämplig planering med Arbetsförmedlingen. Vid första mötet lämnar Försäkringskassan över info till Arbetsförmedlingen om personen och dess resurser/svårigheter samt läkarutlåtande och eventuella utredningar som tidigare gjorts. Samtycke måste lämnas av den försäkrades. Ingen tidsbegränsning finns.

8 Aktivitetsersättning
Vilande aktivitetsersättning En person som haft aktivitetsersättning mer än ett år kan ansöka om att få sin aktivitetsersättning vilande om det är så att personen kommer ut i arbete. Man kan ansöka om en fjärdedels, halv, tre fjärdedelar och helt vilande aktivitetsersättning under max två år. Vilandebelopp betalas ut under max två år. Rätten till bostadstillägg kvarstår.

9 Ej aktuell för insatser på Arbetsförmedlingen
Behov av medicinska eller sociala insatser Behov av motiverande samtal genom Försäkringskassan Aktiviteter för att höja arbetsförmågan Förebyggande insatser för att höja funktionsförmågan ex Finsam Uppföljningsmöte var 3-6:e månad Stora svårigheter – kan inte tillgodogöra sig insatser exempel daglig verksamhet i basgrupp eller liknande (har ej arbetsförmåga i framtiden). Aktiviteter för att höja livskvaliten kan vara aktuellt. Uppföljningsmöte en gång per år alternativt vid ansökningstillfället Behov av medicinsk rehabilitering innan man kan vara aktuell för arbetslivsinriktade åtgärder

10

11 Individen FK Landsting AF Kommun 8 7 5 ARBETE 1 4 3 10 2 6 9 Behov av
Avstämningsmöten Aktiveras rätt/journalutdrag vid sjukskrivning Komplettera utredning/arbete under utredningstid Medicinska underlag Ej arbetsförd – aktivitetsersättning Har/Inte har arbetsförmåga Ej arbetsförmåga LSS Arbetslivsinriktat/Ingen arbetsförmåga just nu Behov av insatser för att höja arbetsförmågan Ingen arbetsförmåga LSS/Fungerar i LSS och arbeta mot arbete Behov av samarbete medicinskt underlag 6 Kommun FK AF Ansökan aktivitetsers. Individen Avslag Rehabsamverkan Utredning, Utbildning, Praktik Beviljad Plan för återgång Aktiviteter Ej plan Nej Ja Studier Rimlig nivå kommer ej vidare Fungerar bra Verksamhet enl LSS/SoL Ex. träning – fungerar bra Motivations-arbete Fungerar ej enl. kommunens krav, ev. ans. akt.ers. FK Kommunens krav/aktiviteter Ekonomiskt bistånd Specialister SIUS Stöd Landsting Gemensam Kartläggning ARBETE Ansökan LSS/SoL 2 1 3 4 5 7 8 9 10

12 Samarbete med Kommun, Landsting, Arbetsförmedlingen
Samarbete i mer ordnad form finns idag uppbyggt med Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommun Fasta mötestillfällen med LSS-, Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassans handläggare. Vårdcentralen finns initierad liksom socialtjänsten. Varje instans kan då lyfta en person till ett nätverksmöte Samordnad planering för unga (allmänpsykiatrin) Försäkringskassan skall vara samordnande instans så att alla som har aktivitetsersättning - har en aktuell planering Med de erfarenheter som vi har om samverkan runt unga personer i dessa kommuner finns goda förutsättningar att utveckla ett välfungerande samarbete med Landstinget Kronoberg. Utgångspunkten blir att utgå ifrån en vårdenhet som har en stor del av målgruppen hos sig och där det i dagsläget inte finns en väl utbyggd samverkansstruktur. Berörda aktörer är Allmänpsykaitrisk mottagningen i Växjö samt Försäkringskassan i Kronoberg (LFC Växjö) Syfte Att skapa en välfungerande samverkan mellan Allmänpsykaitriska mottagningen och Försäkringskassan där kontaktytor och samarbetsformer för målgruppen är välkända för båda parter. Målgrupp Personer som bor i Växjö kommun i ålder mellan 19 och 29 år som har sin vårdkontakt på Allmänpsykiatriska mottagningen med beviljad aktivitetsersättning och som är i behov av samordnad planering.

13 Daglig verksamhet – möjlighet till anställning
Personen har oftast ekonomiskt ersättning från Försäkringskassan. Kommunen tillsammans med berörd person tar kontakt med Försäkringskassan / Arbetsförmedlingen. Gemensam kartläggning. Se över möjlighet på platsen där personen är – finns det motsvarande arbetsuppgifter på annan plats. Det är inte självklart bara för du har en daglig verksamhet att du har rätt till aktivitetsersättning. Uppföljning av personer med utflyttad daglig verksamhet bör ske 1 gång per år.

14 Förlängd skolgång Tidigare var huvuddelen inom särskola
Idag är fördelningen så att fler går i ordinarie skolform Nätverksmöte mellan Skolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vuxenhabiliteringen, Kommunen 2 gånger per år (särskola) Utökat samarbete med kommunala och privata skolor. Följa den försäkrade under sista året på skolan. Jobb mot arbete. Resurser finns. Är ute i aktivitet, sitter inte hemma. Har rutiner.

15 Intresserad av mer information
Du hittar mer information om alla våra förmåner och blanketter på vår hemsida: Camilla Trenck (Uppvidinge + Växjö) Liljana Amidzovska (Tingsryd + Växjö) Sara Hultmark (Lessebo + Växjö) Maria Svensson (Alvesta + Växjö) Eva Elmenmyr (Älmhult + Växjö) Carina Källerholm (Markaryd + Ljungby) Jessica Joabsson (Ljungby + Växjö)


Ladda ner ppt "Aktivitetsersättning"

Liknande presentationer


Google-annonser