Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

−ges förutsättningar för en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet genom ett individuellt utformat stöd. Syftet är att nyanlända snarast ska…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "−ges förutsättningar för en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet genom ett individuellt utformat stöd. Syftet är att nyanlända snarast ska…"— Presentationens avskrift:

1 −ges förutsättningar för en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet genom ett individuellt utformat stöd. Syftet är att nyanlända snarast ska…

2 Regeringens ambition med reformen −Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet −Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen −Bättre tillvarata individens kompetens −Skapa lika villkor för nyanlända över hela landet −Tydliggöra ansvarsförhållanden hos offentliga aktörer

3 Målgrupp Med nyanländ invandrare avses här den som har fyllt 20 med inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 men inte 20 år när uppehållstillstånd beviljades och som saknar föräldrar här i landet omfattas av den nya lagen.

4

5 −Kartläggning av asylsökandes utbildning och arbetslivserfarenhet −Bosättning av kvotflyktingar och de som inte har rätt till etableringsplan Migrationsverkets ansvar

6 Arbetsförmedlingens ansvar - Information under Asyltiden - Etableringssamtal - Vissa nyanländas bosättning - Etableringslots via valfrihetssystem - Etableringsplan - Etableringsersättning - Uppföljning och utvärdering

7 −Mottagande och bostadsförsörjning −Praktisk hjälp vid bosättning −Medverka vid upprättande av etableringsplan −Sfi och annan vuxenutbildning −Samhällsorientering −Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg etc. −Visst försörjningsstöd −Nyanlända som ej omfattas av reformen Kommunernas ansvar

8 Länsstyrelserna har ett särskilt utpekat ansvar för samverkan på regional nivå Det gäller t.ex: −mellankommunal samverkan rörande sfi och samhällsorientering −frågor rörande bostäder och infrastruktur −träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända mm −samt regionala samråd i olika former Länsstyrelsernas ansvar

9 Etableringssamtal Arbetsförmedlingen ska säkerställa (enligt SFS 2010:409) ”Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd”Innehåll −Kartläggning/fördjupad kartläggning −Samtal om bosättning −Samtal om den sökandes prestationsförmåga −Information om Sfi/samhällsorientering −Information om etableringsersättning/beslut om etableringsersättning under medverkan −Information om rätten att välja etableringslots

10 Etableringsplan Arbetsförmedlingen ska säkerställaenligt SFS 2010:409) Arbetsförmedlingen ska säkerställa (enligt SFS 2010:409) ”Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan för den nyanlände inom två månader. Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid. Giltighetstiden ska bestämmas med beaktan av den nyanländes behov av insatser. Dock som längst motsvarande tiden för beviljat uppehållstillstånd eller högst 24 kalendermånader”. Innehåller bl.a. −Sfi och samhällsorientering −Arbetsförberedande insatser −Beslut om Lots −Beslut om etableringsersättning

11 Etableringslots Enligt förordningen ska Arbetsförmedlingen… ”Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger den nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingens godkända och kontrakterade leverantör av tjänsten” −Valfrihetssystem −Arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen −Stöd att genomföra etableringsplanen på vägen till arbete −Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda ett ickevalsalternativ −Där etableringslotsar saknas ska Arbetsförmedlingen ge stöd för genomförande av etableringsplanen −Ersättningen till lotsen är prestations- och resultatbaserad och betalas ut i fyra olika steg.

12 Prognos nyanlända som omfattas av reformen December 2010 Cirka 1 400 personer 2011 Cirka 10 000 personer

13 Generationsväxlingen -Under de kommande femton åren når 1,6 miljoner pensionsåldern jämfört med drygt 1,3 miljoner åren 1995 till 2010 -Påverkar alla regioner och merparten av yrkesområdena

14 Arbetsförmedlingens syn på uppdraget - Samarbete - Jobbfokus - Individuellt stöd


Ladda ner ppt "−ges förutsättningar för en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet genom ett individuellt utformat stöd. Syftet är att nyanlända snarast ska…"

Liknande presentationer


Google-annonser