Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff eHälsa Välkomna !!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff eHälsa Välkomna !!

2 Lokala eHälsosamordnare
Dagordning Föregående minnesanteckning Information från SKL Info. projekt Meddix öppenvård Kvalitetssäkring av processer och rutiner kring larm och larmhantering Vad finns i respektive kommun Trygghet, service och delaktighet i hemmet med genom digital teknik Hur arbetas i respektive kommun med planerna. Övriga frågor Återrapportering av stimulansmedel till socialstyrelsen 2014 Infoväg avbrott NPÖ ÖLL-kommunerna

3 SKL:s styrelsen beslutade 13 juni 2014 att:
Information från SKL SKL:s styrelsen beslutade 13 juni 2014 att: rekommendera landsting/regioner att ta ställning till att påbörja ett arbete för att gemensamt med SKL genomföra en översyn av Ineras tjänsteportfölj utforma ett avtalsförslag kring framtida finansiering och användning av densamma samt ett överlåtelseavtal av Inera AB till SKL Företag AB uppdra åt kansliet att utarbeta principer och riktlinjer för styrning, finansiering, förankring och kriterier för urval av gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting

4 Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”
Information från SKL Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet” ehälsokommittén, tillsatt av socialdepartementet för att: Se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ehälsokommittén menar att: Staten behöver styra det nationella e-hälsoarbetet genom normering, tillsyn, myndighetsstyrning och samordning Det finns behov av nationella krav för att säkerställa interoperabilitet Det behövs en långsiktig ekonomisk satsning från stat och huvudmän Den statliga tillsynen behöver förstärkas Staten i större utsträckning behöver ge råd, stöd, vägledning

5 Information från SKL Staten bör se till att en ny eHälsostrategi med handlingsplan utarbetas Det finns behov av tydligare rollfördelning mellan statliga myndigheter eHälsomyndigheten bör få ett utökat uppdrag och koordinera insatser i handlingsplanen (eHälsostrategin) Tempot måste höjas för att införa strukturerad och entydig information, samt att läkemedelsområdet bör prioriteras Vårdgivare måste ta större ledningsansvar för informationshanteringen Innehåller generella resonemang och tyckanden på övergripande nivå, inga skarpa förslag redovisas Kommittén har precis satt samman en referensgrupp med representanter från SKL, Inera, myndigheterna m.fl. Uppdraget ska redovisas i ett betänkande den 27 mars 2015

6 Information från SKL Infrastruktur 2.0 Delprojekt
Katalogtjänst I (kortsiktig förlängning av nuvarande HSA) Delprojektarbetet klart Slutrapport bearbetas just nu Katalogtjänst II (Framtida katalogtjänster) Beslut om start av arbetet tas inom kort (Förvaltning av) Säkerhetstjänster Upphandlingen har officiellt avbrutits då ingen utav de 4 anmälda bolagen klarade samtliga skall krav Övergår i en öppen upphandling istället för som tidigare selektiv (Förvaltning av) Tjänsteplattformen Kravanalys i slutskedet Granskning kod klar – acceptansgranskning pågår Framtagning FFU pågår Video Fortsätter

7 Upphandling av datakommunikation – Sjunet
Information från SKL Upphandling av datakommunikation – Sjunet Kommande aktiviteter/tidplan – Upphandling Upphandling pågår – anbud inne 2/9 Förhandlingar v38-42 Tilldelning oktober Avtal klart november Avtalsstart 1/1-15

8 Upphandling av identifieringstjänst
Information från SKL Upphandling av identifieringstjänst Förlängning av nuvarande avtal i 12 månader klart (t.o.m ) Fastställer krav på CA och administrationssystem Kravställer avrop av kort. Hjälp åt kommuner och landsting. Färdigställs efter upphandling av CA (jan/feb 2015) Samordning av avrop – kommunikation med medlemmarna Tar fram en affärsmodell Inera-CA leverantör Upprättar förfrågningsunderlag Påbörjat samarbete med Myndighets CA (= Försäkringskassan)

9 Upphandling/Avrop av kort
Information från SKL Upphandling/Avrop av kort Den part som upphandlar eller avropar kort där avsikten är att använd det som SITHS-kort måste i sin kravspecifikation ta med krav som bygger på policy, regelverk och tekniska krav som definieras av projektet. Om något av de krav som definierats inte tas med vid upphandling/avrop kommer kortet inte att godkännas. Policy och rutiner för att beställa, producera och lämna ut SITHS-kort kommer att kontrolleras både via interna revisioner och av extern revisionsbyrå.

10 Journal- och läkemedelstjänster
Information från SKL Från ”Nya NPÖ” till Journal- och läkemedelstjänster

11 Slutsatser De nordiska länderna är på väg mot att information delas mellan invånare och profession. Den traditionella uppdelningen i invånartjänster, vårdtjänster och infrastruktur är inte optimal. Harmonisering krävs för att underlätta för invånare och profession. Pågående projekt saknar gemensam målbild. Flera viktiga faktorer saknas för att kunna nå målbilden 2018 Ansvarsfördelning – lokalt/regionalt respektive gemensamt. Projektfokus – samverkande delar i helhet. Prestanda – svarstider och tillgänglighet. Tillhandahållande – säker drift och förvaltning.

12 Juni 2013….. NPÖ 2.0 NPÖ 1.0 Presentation Infrastruktur Källsystem
Min Journal på nätet Personligt Hälsokonto NPÖ 2.0 Applikation Presentation Appl. X NPÖ 1.0 Applikation TGP Adapter EI Nationell TP Infrastruktur SÄK Tjänstekontrakt Omsorg xx 13606 ? Vård NOD Vård Omsorg X Regional TP Källsystem Vård Omsorg

13 Lokala/regionala/nationella system Undersöknings- resultat
Målbild Portal Vårdsystem Journal Läkemedel Journal Läkemedel Lokal/regional/nationell infrastruktur Tillgång till gemensamma funktioner för invånare och vårdpersonal Invånare – via portal Vårdpersonal – via vardagliga arbetsverktyg i första hand, men även via portal Lokala/regionala/nationella system Läke-medel Vård- kontakt Diagnos Undersöknings- resultat

14 Initiativ från SLL i slutet av juni
Den 1 oktober 2014 skall teknisk utveckling av nya NPÖ och Vårdgivaringången vara klar, test och rättning 1-15 oktober. Den 15 oktober till sista december 2014 genomförs piloter i utvalda landsting och kommuner gällande nya NPÖ och Vårdgivaringången. Q görs förbättringar i nya NPÖ utifrån piloter. Utöver detta färdigställs ny vårdgivaringång fram till 31 december 2014. SLL finansierar utvecklingen med 23 miljoner. Q produktionssätter 15 landsting och X antal kommuner nya NPÖ. Q produktionssätter 6 landsting och X antal kommuner nya NPÖ.

15 Ineras åtagande Anslutningsstöd till säkerhetstjänster
Tjänstekontraktsutveckling (läkemedel och kommunrelaterade informationsmängder) Kommunala pilotverksamheter Adaptrar mellan befintliga och kommande patientöversikt Anslutning av relevanta tjänstekontrakt till tjänsteplattformen Eventuell stabilisering av tjänsteplattform och engagemangsindex Test i samarbete med NordicMedTest

16 Nytt koncept utifrån SLLs Vårdhändelser

17 SKL:s styrelse beslutar under sommaren  Att projektet Journal- och läkemedelstjänster startar med en första etapp under sommaren  Beslut 17 september om eventuell fortsättning på projektet  Att utreda konsekvenserna av en senareläggning av utvecklingen av NOD  Att projektet ska samordnas av en huvudprojektledare från Inera  Att en finansieringsmodell utarbetas för de delar av projektet som ska genomföras under 2015

18 Behov av kommunala piloter
Testa nya gränssnittet: Brett deltagande. Tidiga piloter bör synkas med de landsting som blir piloter för produktion med de nya kontrakten Testa produktion med nya kontrakten: Vilka leverantörer vill starta snabbt? Tänkbara kandidater enligt nuvarande kunskaper: Falun/Örebro (CGI), Jönköping mfl i Jönköpings län (Pulsen), Haparanda (Tieto). Finns det fler i dagsläget? Testa integration i det egna journalsystemet Utöver piloter vill ju SLL ha kommundeltagande ”direkt” kring 1) ”utveckling av klienten” och 2) ”TGP-relaterade frågor” Inera ha hjälp med kravställning kring tillgänglighet och prestanda

19 Meddix öppenvård Status i projektet Status på kommunerna
Utbildningsplanering klar Start 9/10 Manualer, lathundar framtagna Kommer att finnas på OVK sidan Förvaltningsplan under framtagande Support under hösten: Kerstin T Kommunerna Inger L Landstinget Status på kommunerna Underlag klara Resurspersoner finns SIP-kunskaper, webbutbildningar Rutindiskussioner behöver föras

20 Lokala eHälsosamordnare
Kvalitetssäkring av processer och rutiner kring larm och larmhantering Vad finns i respektive kommun ?? Är hela larmkedjan digital? Finns ledningssystem? Finns rutiner, ingår de i ledningssystemet? Är rutinerna kända i verksamheten? Har riskanalys gjorts? Finns fastställda nödrutiner för ex.vis felinstalerade trygghetslarm, strömavbrott, mobila nät som slås ut, latmcentral slutar fungera?

21 Lokala eHälsosamordnare
Trygghet, service och delaktighet i hemmet med genom digital teknik Hur arbetas i respektive kommun med planerna?

22 Övriga frågor Återrapportering av stimulansmedel till socialstyrelsen 2014 Varje projekt redovisas separat Socialstyrelsen tillhanda 15 dec. Återrapportering både digatalt och i pappersform Återrapporteringen ligger till grund för SKL:s beslut om ev. återbetalning av stimulansmedel ..\..\..\2 Ekonomi\Redovisning Socialstyrelsen -14\Återrapporteringsblankett stimulansmedel ehälsa (2).doc Infoväg avbrott NPÖ ÖLL-kommunerna

23 Lokala eHälsosamordnare
Nästa möte: 3 november TACK !!! för i dag Solveig


Ladda ner ppt "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!."

Liknande presentationer


Google-annonser