Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten 2009-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten 2009-2013."— Presentationens avskrift:

1 Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten 2009-2013

2 Medborgarnämnd Viktiga frågor 2011-2013  Försörjningsstöd/Arbetsmarknadssektion  Kvinnofridsmottagning  Ny lagstiftning  Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2010:197  Lag om stöd och skydd för barn och ungdomar (LBU) SOU 2009:68  Nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevård  Missbruksutredningen delbetänkande hösten 2010  Finansiering av Galaxen och Socialmedicinsk mottagning  Framtida finansiering av invandrarverksamhet  Familjecentral  Kompetensutveckling

3 Medborgarnämnd Försörjningsstöd  Osäkerhet i prognoser  April innebar en ökning av utbetalningar på ca 200 kkr högre än i mars månads prognos för april månad  Tidig rådgivning för att minska antalet nybesök  Behov av förstärkning av budget vid planeringsperiodens slut  Konsekvens om nuvarande KS-bidrag kvarstår  Pedagogiskt svårförklarat och otydligt  Förminskad handlingsfrihet som kan leda till oflexibel hantering av uppkomna problem kan bli dyrare på lång sikt

4 Medborgarnämnd Försörjningsstöd 1993-2013 Prognos 1003

5 Medborgarnämnd Prognosutveckling

6 Medborgarnämnd

7

8 Nybesök

9 Medborgarnämnd Kvinnofridsmottagning  Projektet har varit igång sedan hösten 2008 ett samarbete mellan GGVV-kommunerna  2 projektledare anställda av Gnosjö kommun  Mottagningslokaler finns i Gnosjö  Verksamheten utvärderas under våren 2010  Verksamheten är helt finansierad av statsbidrag tom 2010-09  Kostnaderna delas efter befolkning i varje kommun  Konsekvens vid utebliven finansiering  Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt

10 Medborgarnämnd Etableringsreform  Kommunens fortsatta ansvar och uppgifter  Introduktion av de personer som inte omfattas av den nya lagen precis som tidigare  Mottagande och praktisk hjälp  Bostadsförsörjning  SFI samhällsorientering och annan vuxenutbildning  Samma tillgänglighet som idag till kommunal service  Försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till en etableringsplan pga nedsatt prestationsförmåga

11 Medborgarnämnd LBU  Barnperspektivet förstärks ytterligare  Bättre uppföljning av familjehemsplacerade barn- och ungdomar  Krav olika socialsekreterare för familjehemmet och individen  Konsekvens vid utebliven finansiering  Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt

12 Medborgarnämnd Nationella riktlinjer  Bättre samverkan mellan huvudmännen  Implementering av riktlinjerna pågår i Jönköpings län av fem kommuner och landstinget varav Värnamo kommun är en  Länsövergripande processledare är anställd av Regionförbundet för att arbeta med implementeringen  Missbruksutredningens delbetänkande under hösten 2010  Tillnyktringsenheter troligtvis lagstiftning?  Huvudmannaskap ?  Konsekvens vid utebliven finansiering  Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt

13 Medborgarnämnd Finansiering SMM och Galaxen  Avtal uppsagda from 2010-01 pga Vårdval  Förhandlingar pågår med Värnamo sjukvårdsområde angående Galaxen  Förhandlingar pågår med den ny primärvårdsorganisationen angående SMM  Konsekvens vid utebliven finansiering  Egen finansiering tvingas fram annars kommer ett ökat vårdbehov som leder till ännu större underskott på sikt

14 Medborgarnämnd Framtida finansiering av Invandrarverksamheten  Tidigare finansierades verksamheten via statsbidrag och kommunala anslag  Idag finansieras verksamheten helt via statsbidrag  Långsiktigt så finns ett ansvar som sträcker sig längre än vad statsbidragen avser.  Konsekvens vid enbart statsbidragsfinansiering  Positiv särbehandling av målgruppen försvinner  Dagens handlingsfrihet att arbeta med problem inom målgruppen försämras/försvåras

15 Medborgarnämnd Familjecentral  Gemensam arbetsgrupp  Kommunens finansiering är klar  Lokalfrågan återstår att lösa då framarbetat förslag vid sjukhuset inte blir av.

16 Medborgarnämnd Kompetensutveckling  Utveckling av arbetsmetoder BBIC ASI DUR Funktionell familjeterapi  Ny lagstiftning  Systemkunskap  Handledning  Ny FOU-plattform  Kommunal utvecklingsplattform  Partnerskap mellan Landsting kommun och Hälsohögskolan  Mottagarorganisation i varje kommun  Konsekvens vid utebliven satsning  Försämrad rekryteringsläge  Mindre produktivitetsutveckling

17 Medborgarnämnd Besparingsprocess Steg 1 Dialog i alla arbetsgrupper samt genomgång av internbudget med fokus på finansiering och tillfälliga besparingar Identifiering av intern och extern samverkan Förslag och konsekvensanalys därefter beslut i nämnd Steg 2 Erbjudande av SAP till personal inom förvaltningen Totalt 2 tjänster försvann på detta vis Steg 3 Fördjupad genomgång med respektive verksamhet Minskning av anslag till nämnd föreningsbidrag Statsbidragsfinansiering av Invandrarbyrån fullt

18 Medborgarnämnd Bokslut 2009 och budgetläge 2010  Resultat 2009 +-0  KS bidrag totalt 7,5 Mkr  Budgetram 2010 79,3 Mkr  Prognos 2010-04 - 2,8 Mkr  KS bidrag prognos 15,9 Mkr  Försörjningsstöd totalt finns ca 30 Mkr anslaget i KS budget under planeringsperioden  Vuxensektion 2 LVM senaste veckan kostnad ca 1 Mkr  Arbetsmarknadssektionen - 1,0 Mkr

19 Medborgarnämnd


Ladda ner ppt "Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten 2009-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser