Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Managementkonsulttjänster Linda Öinert & Cecilia Carlander IT-upphandlingen Seminarium 2 december 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Managementkonsulttjänster Linda Öinert & Cecilia Carlander IT-upphandlingen Seminarium 2 december 2010."— Presentationens avskrift:

1 Managementkonsulttjänster Linda Öinert & Cecilia Carlander IT-upphandlingen Seminarium 2 december 2010

2 Agenda  Allmänt om upphandlingen  Tjänster och leverantörer som omfattas av ramavtalsområdena  Avtalets innehåll  Avrop, steg för steg  Avropsförfrågans innehåll  Hjälp till myndigheterna

3 Kort om upphandlingen  Upphandlingen föregicks av en förstudie som offentliggjordes i mars 2009.  Upphandlingen genomfördes med selektivt förfarande och annonserades i september 2009.  Tilldelningsbeslut fattades i oktober 2010.  Ramavtalen kan användas av samtliga statliga myndigheter över hela landet.  Avrop mot ramavtalen ska ske genom förnyad konkurrensutsättning.

4 Kort om upphandlingen  Detta är ett nytt ramavtalsområde.  Detta är inte ett IT-avtal! (ramavtalen återfinns än så länge dock under IT-avtal på www.avropa.se)

5 Stort intresse för upphandlingen  102 ansökningar inkom i ansökningsförfarandet. (Dessa ansökningar omfattade totalt 413 underleverantörer)  31 anbudssökande leverantörer inbjöds att inkomma med anbud inom tre anbudsområden.  Kammarkollegiet tilldelade 16 leverantörer ramavtal.

6 Agenda  Kort och allmänt om upphandlingen  Tjänster och leverantörer som omfattas av ramavtalsområdena - Ramavtalsområde A - Ramavtalsområde B - Ramavtalsområde C  Avtalets innehåll  Avrop, steg för steg  Avropsförfrågans innehåll  Hjälp till myndigheterna

7 Ramavtalsområden A) Verksamhets - och Organisationsutveckling (överprövat) som i sin tur omfattar följande fyra (4) tjänsteområden: Tj 1) Verksamhetsutveckling & Strategi Tj 2) Organisationsutveckling Tj 3) Ekonomistyrning Tj 4) HR & Kompetensförsörjning B) Chef- och ledarutveckling (överprövat) C) Analys

8 Ramavtalsområde A  I ramavtalsområde A skall ramavtalsleverantören kunna ta ett helhetsgrepp över de problem som kan förekomma i olika organisationer, dvs. allt från strategifrågor, förändrade processer, ekonomisk lönsamhet/effektivitet och kompetensförsörjningsfrågor.  Ramavtalsleverantören skall utöver att kunna identifiera problem, leverera nulägesanalyser och önskvärt läge även kunna implementera de föreslagna lösningarna i organisationen.

9 Ramavtalsleverantörer, Ramavtalsområde A  Connecta AB  Capgemini AB  Centigo AB  Preera AB  Karlöf Consulting AB

10 Ramavtalsområde B  Ramavtalsområde B, chef- och ledarutveckling omfattar tjänster rörande chefers utveckling i sitt ledarskap.  Tjänsterna omfattar även i viss mån utveckling av medarbetarnas handlingssätt och agerande i syfte att chefen skall uppnå uppsatta verksamhetsmål.

11 Ramavtalsleverantörer, Ramavtalsområde B  ABC Karriär och Kompetens AB  Indea AB  Perlan Dialog & Ledarskap AB  Gaia Leadership AB  Sandahl Partner Stockholm AB  K. Ekman & Partners AB  IPF Institutet för personal- och företagsutveckling AB

12 Ramavtalsområde C  Ramavtalsområdet C, Analys, omfattar utförliga analyser/utredningar som ofta utförs i syfte att utröna möjligheterna för en senare verksamhetsutveckling eller organisationsförändring. (Ex. större benchmarking studier, större analyser och utvärderingar om en myndighets verksamhet, eller omfattande omvärldsbevakning)  Analysen eller utredningen sammanställs ofta i ett skriftligt gediget beslutsunderlag som kan användas av ledningen.  Utredningar och analyser inom ramavtalsområde C omfattar ej implementering av föreslagna lösningar.

13 Ramavtalsleverantörer, Ramavtalsområde C  IBM Svenska AB  Gartner Sverige AB  Ernst & Young AB  PA Consulting Group AB

14 Agenda  Kort och allmänt om upphandlingen  Tjänster och leverantörer som omfattas av ramavtalsområdena  Avtalets innehåll - Ramavtalets innehåll - Leveransavtalets innehåll - Allmänna villkor innehåll Typ av uppdrag / Pris / Valbara klausuler  Avrop, steg för steg  Avropsförfrågans innehåll  Hjälp till myndigheterna

15 Ramavtalets innehåll  Ramavtalets huvudtext  Bilaga 1 Leveransavtalssidan  Bilaga 2 Allmänna villkor  Bilaga 3 Underleverantörer  Bilaga 4 Avropsberättigade  Bilaga 5 Tjänstebilaga  Bilaga 6 Priser

16 Leveransavtal vid avrop  Leveransavtalet ska alltid innehålla följande delar: - Leveransavtalssidan - Ramavtalets Allmänna villkor - Ramavtalets huvudtext - Avtalad specifikation (denna måste avropande myndighet själv upprätta!)  Avropande myndighet kan även frivilligt lägga till övriga bilagor, såsom säkerhetsskyddsavtal och sekretessavtal.

17 Allmänna villkor  Kammarkollegiet har i ramavtalet bestämt vilka avtalsvillkor som ska gälla mellan avropande myndighet och ramavtalsleverantör.  Allmänna villkor kan vid avrop ej ersättas av andra avtalsvillkor.

18 Allmänna villkor – typ av uppdrag  Villkoren gör skillnad på ”uppdrag för specifikt resultat” och ”uppdrag för rådgivning”.  Uppdrag för specifikt resultat: - Uppdrag med ett resultat som kan definieras. - Resultatet kan kontrolleras och följaktligen kan fel och dröjsmål föreligga. - Innehåll i den avtalade specifikationen framgår av allmänna villkor 2.1.

19 Allmänna villkor – typ av uppdrag  Uppdrag för rådgivning: - Används endast om ett resultat inte kan definieras. - Avtalsvillkoren inte lika gynnsamma då avropande myndighet inte på samma sätt kan göra gällande fel och dröjsmål när det inte finns ett resultat att jämföra med. - Innehåll i den avtalade specifikationen framgår av allmänna villkor 3.1.

20 Allmänna villkor - pris  Finns möjlighet att avropa tjänster till fast pris eller som timpris på löpande räkning.  Oavsett om uppdrag utförs till fast pris eller på löpande räkning ingår alltid: - övertidsersättning och dyl (allmänna villkor 5.2.1), - resa till myndighetens stationeringsort (allmänna villkor 5.2.2).  Utlägg ersätts endast om myndigheten på förhand godkänt utlägget (allmänna villkor 5.2.3)

21 Allmänna villkor – valmöjligheter  Punkt 1.4.5 angående efterlevnad av etiska principer och av miljöpolicy  Punkt 4 angående rättighet till resultat  Punkt 7.5 angående ansvarsförsäkring  Punkt 7.5.2 angående säkerhetskyddsupphandling  Punkt 7.6.2 angående särskild sekretessförbindelse

22 Agenda  Kort och allmänt om upphandlingen  Tjänster och leverantörer som omfattas av ramavtalsområdena  Avtalets innehåll  Avrop, steg för steg  Avropsförfrågans innehåll  Hjälp till myndigheterna

23 Allmän info på www.avropa.se  På www.avropa.se återfinns en ramavtalssida för varje ramavtalsområde (dock idag endast för C) inkluderande: - Samtliga ramavtalsbilagor - Ansökningsinbjudan och förfrågningsunderlag - Funktionsbrevlådor för avrop - Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna och till KamK

24 Avrop: Steg 1  Behovsanalys!  Tänk igenom era behov.  Vad är syftet?  Vad vill ni uppnå?  Kan ni definiera ett efterfrågat resultat?

25 Avrop: Steg 2  Omfattas ert behov av ramavtalet?  Läs i vägledning.  Titta på FFU.  Jämför med övriga ramavtal.  Se över de allmänna villkoren.

26 Avrop: Steg 3  Skapa avropsförfrågan!  Ange all relevant information! Tillkommande information i senare skede kan påverka leverantörers tidsplaner, priser etc.  Ha en tydlig utvärderings- och poängmodell!

27 Avrop: Steg 4  Skicka avropsförfrågan!  Avrop sker alltid genom förnyad konkurrensutsättning.  En avropsförfrågan skickas till samtliga ramavtalsleverantörer inom aktuellt ramavtalsområde.  Alla måste svara.  Ge skälig tid.

28 Avrop: Steg 5  Utvärdera!  Leverensavtalet skall tilldelas den som har lämnat det bästa avropssvaret på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan.  Meddela icke valda leverantörer.  Upprätta leveransavtal och använd leveransavtalssidan.

29 Agenda  Kort och allmänt om upphandlingen  Tjänster och leverantörer som omfattas av ramavtalsområdena  Avtalets innehåll  Avrop, steg för steg  Avropsförfrågans innehåll - Typ av uppdrag - Pris - Kravspecifikation - Utvärderingsmodell - Avtalsvillkor  Hjälp till myndigheterna

30 Följande ska framgå av avropsförfrågan:  huruvida det är ett uppdrag för specifikt resultat eller ett uppdrag för rådgivning  huruvida ersättning skall utgå som fast pris eller som timpris på löpande räkning  en tydlig utvärderingsmodell samt poängmodell  kostnadsdrivande delar av den avtalade specifikationen  precisering av de allmänna villkoren i den mån de är kostnadsdrivande

31 Avrop: Typ av uppdrag  Typ av uppdrag, dvs. uppdrag för specifikt resultat eller uppdrag för rådgivning är avgörande för de avtalsvillkor som tillämpas.  Tänk igenom vilka villkor som ni som avropande myndighet vill tillämpa.

32 Avrop: Pris  Avropande myndighet kan välja att avropa managementkonsulttjänster till fast pris eller som timpris på löpande räkning.  Avropande myndighet kan också välja att kombinera fast pris och löpande räkning.  Leverantörerna har lämnat bindande takpriser i upphandlingen som inte får överskridas vid den förnyade konkurrensutsättningen. Även ett fast pris skall beräknas på angivet takpris. (Framgår av FFU).  Lämnade priser framgår av bilaga 6 till ramavtalet.

33 Avrop: Fast pris  Lämnade takpriser i upphandlingen skall även gälla vid beräkning av det fasta priset.  Ett fast pris kräver ett tydligt beskrivet uppdrag.  Observera vad som sagt ovan om vad som alltid ingår i priset (övertid, resor).  Myndighet kan kräva att leverantören skall redovisa antalet timmar och övriga kostnader om sådan förfrågan har gjorts i förväg.

34 Avrop: Timpris på löpande räkning  Leverantörerna får aldrig vid förnyad konkurrensutsättning offerera högre priser än angivna takpriser, endast lägre!  Priserna är även applicerbara för dagspriser (som beräknas på 8 h per dag) samt veckopriser (som beräknas på 40 h per vecka).  Avropande myndighet kan i avropsförfrågan begära att ramavtalsleverantören lämnar redogörelse för uppskattad tidsåtgång samt uppskattat totalpris för uppdraget.

35 Avrop: Kravspecifikation  Myndigheten bör alltid beskriva bakgrund, syfte och målsättning med anskaffning av tjänsten.  Ange de tjänster som omfattas av avropsförfrågan.  Ange ansvarsfördelning mellan avropande myndighet och leverantör.

36 Avrop: Kravspecifikation  Kraven ang. tjänstens utförande måste hämtas ur FFU!  Precisering av KamK:s redan ställda krav är möjligt. OBS! får ej vara en väsentlig förändring!  I FFU, bilaga 2, 3 och 4, i punkten 5 återfinns ett ”kravbatteri” som avropande myndigheter kan använda sig av vid utformning av avropsförfrågan.

37 Avrop: Kravspecifikation & kravbatteri  Kravbatteriet omfattar möjliga skall-krav och bör- krav.  Avropande myndighet kan begära att ramavtalsleverantörerna kan visa att de konsulter som skall utföra ett uppdrag uppfyller de krav som ställs i ett specifikt avrop - via CV:n, - via intervjuer, - via referenstagning och/eller - via skriftlig redovisning.  Alla krav måste uppfylla 1:9 LOU och skall ha direkt koppling till det aktuella upphandlingsföremålet.

38 Avrop: Utvärderings- och poängmodell  Avropande myndighet är fri att välja den mest lämpade utvärderingsmetodik och poängmodell för aktuellt avrop.  KamK använde sig av tilldelningskriterierna Kvalitet (80%) och Pris (20%) i ramavtalsupphandlingen.  Avropande myndighet är ej förbunden att göra samma viktning avseende tilldelningskriterierna.  Väsentligt att avropande myndighet är tydlig, 1:9 LOU

39 Avrop: Allmänna villkor  Justering och precisering av avtalsvillkor är möjligt.  Alla kostnadsdrivande förändringar måste framgå i avropet. - Punkt 1.4.5 angående efterlevnad av etiska principer och av miljöpolicy (ev. kostnadsdrivande) - Punkt 4 angående rättighet till resultat (kostnadsdrivande) - Punkt 7.5 angående ansvarsförsäkring (kostnadsdrivande) - Punkt 7.5.2 angående säkerhetskyddsupphandling (måste enligt allmänna villkor framgå av avropsförfrågan) - Punkt 7.6.2 angående särskild sekretessförbindelse

40 Agenda  Kort och allmänt om upphandlingen  Tjänster och leverantörer som omfattas av ramavtalsområdena  Avtalets innehåll  Avrop, steg för steg  Avropsförfrågans innehåll  Hjälp till myndigheterna

41 Hjälp för myndigheter  Vägledning samt frågor och svar kommer att läggas ut på www.avropa.se för respektive ramavtalsområde.www.avropa.se  All dokumentation kring upphandlingen och dess genomförande framgår av www.avropa.se.www.avropa.se  Ramavtalsservice finns för frågor.

42 Kontaktuppgifter  Ramavtalsservice: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se ramavtalsservice@kammarkollegiet.se  Kontaktperson på ramavtalet: Cecilia Carlander cecilia.carlander@kammarkollegiet.se cecilia.carlander@kammarkollegiet.se  Projektledare för upphandlingen: Linda Öinert linda.oinert@kammarkollegiet.se linda.oinert@kammarkollegiet.se


Ladda ner ppt "Managementkonsulttjänster Linda Öinert & Cecilia Carlander IT-upphandlingen Seminarium 2 december 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser