Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Offentlig upphandling och e-affärer, seminarium den 17 januari 2008 i Stockholm Vilka krav och möjligheter innebär de nya lagarana för upphandlande enheter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Offentlig upphandling och e-affärer, seminarium den 17 januari 2008 i Stockholm Vilka krav och möjligheter innebär de nya lagarana för upphandlande enheter?"— Presentationens avskrift:

1 1 Offentlig upphandling och e-affärer, seminarium den 17 januari 2008 i Stockholm Vilka krav och möjligheter innebär de nya lagarana för upphandlande enheter? Förbundsjurist Ulf Palm Sveriges Kommuner och landsting Avdelningen för juridik E-post:ulf.palm@skl.se

2 2 Aktuella lagar Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (klassiska lagen) Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) Ikraftträdande: 2008-01-01 För upphandling som påbörjas före den 1 januari 2008 gäller gamla regler (LOU). Med påbörjas avses annonsering av upphandlingen eller annat sätt fär att begära in anbud.

3 3 Ändringarna (samman- fattning) Lagarna överensstämmer i stor utsträckning med tidigare regelverk. Två lagar i stället för en. Huvudregeln om affärsmässighet ersätts med de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Skyldighet att utesluta en leverantör som har gjort sig skyldig till viss brottslighet (deltagande i kriminell organisation m.m.) Införandet av regler om miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingsprocessen.

4 4 Ädringarna (sammanfattning) Nya bestämmelser om ramavtal i den klassiska lagen. Krav på viktning av utvärderingskriterierna vid upphandling över EU:s tröskelvärden.

5 5 De nya lagarna och elektroniska affärer De nya lagarna förändrar knappast förutsättningarna för att tillämpa elektroniska affärer vid offentlig upphandling. Nya regler om ramavtal i den klassiska lagen som komplicerar bl.a. avrop på ramavtal vid parallella ramavtal och s.k. förnyad konkurrensutsättning (5 kap. 7 § i den klassiska lagen). En nyhet är att en upphandlande myndighet/enhet får bestämma att anbudsansökningar och anbud skall lämnas med elektroniska medel (9 kap. 1 §)

6 6 De nya lagarna och elektroniska affärer Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara icke- diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används (9 kap. 2 §). En upphandlande myndighet/enhet får kräva att elektroniska anbud skall vara försedda med en avancerad elektrisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (9 kap. 3 §). Krav på viss elektronisk utrustning hör annars närmast hemma i de tekniska specifikationerna (prestanda- eller funktionskrav) eller som särskilda kontraktsvillkor (6 kap.)

7 7 Pågående lagstiftningsarbete som rör elektroniska affärer och offentlig upphandling Dynamiskt upphandlingssystem som innebär att den upphandlande myndigheten uteslutande skall använda elektroniska medel. Elektroniska auktioner som får användas i öppet eller selektivt förfarande, förhandlat förfarande, förnyad inbjudan att lämna anbud i ett ramavtal (förnyad konkurrens- utsättning), inbjudan att lämna anbud inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Dynamiskt upphandlingssystem och elektroniska auktioner behandlas i Upphandlingsutredningens slutbetänkande (SOU 2006:28).


Ladda ner ppt "1 Offentlig upphandling och e-affärer, seminarium den 17 januari 2008 i Stockholm Vilka krav och möjligheter innebär de nya lagarana för upphandlande enheter?"

Liknande presentationer


Google-annonser