Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärarträff för Biovet 9.5.2014 Heidi Karlsson och Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärarträff för Biovet 9.5.2014 Heidi Karlsson och Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärarträff för Biovet Heidi Karlsson och Tove Forslund Dagens material kommer in på Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

2 Dagens program  Aktuellt från studiekansliet  Granskning och godkännande av studieplanen 2014  Diskussion kring uppföljningen av studenterna och om vad som kan göras för att få studenterna att avlägga kurser som blivit "hängande" eller komplettera med alt. kurser  Stöd för kursutvärdering (blankettmallar, god praxis etc)  Önskemål på fortbildning för egenlärarna?  Vi reserverar tid för diskussion och frågor enligt era önskemål! Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet Personal på studiekansliet (Biovet och IT) under hösten 2014: Pia, Heidi, Jessica Övergångsperiod under hösten : Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Ulla Bäckström, utbildningskoordinator Heidi Karlsson, studierådgivare Kerstin Fagerström, studierådgivare Luzilla Backa, studierådgivare (Vasa, energiteknik) Jessica Lindroos, studiesekreterare Maria Hertell-Jalava, studiesekreterare Mary-Ann Hamberg Ahola, byråsekreterare Christel Engblom, avd.sekreterare (49 %) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 3

4 Aktuellt från studiekansliet forts. Ansökan och urvalsprov  Ansökningstiden till grundnivån (kand + mag) har utgått  I år sökte totalt 2715 personer till akademin (ifjol 3030). En liten nedgång från ifjol men bättre än alla tidigare år med undantag av  Biomedical Imaging: 13 antogs  Ansökningstiden till endast magisternivån för inhemska sökande utgick  Biovet urvalsproven infaller i år under vecka 22: måndag 26.5 och tisdag Påminnelse om datum, klockslag och platser har skickats ut, men kommer att göras ännu en gång.  Preliminära ansökningssiffror (kand&mag.nivån): Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo prefAlla sökande prefAlla sökande Farmaci Biokemi Cellbiologi Miljöbiologi

5 Aktuellt från studiekansliet forts. Gemensam antagning (KSHJ)  Gemensam antagning första gången våren 2015  Inmatning av information och material sker vid studiekansliet (studierådgivaren) i huvudsak under maj-juni.  Material till en del av fälten i KSHJ kommer från ämnena (utbildningsplaneraren) deadline är 9.5.  Viss information förs in central av studentexpeditionen för hela ÅA Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

6 Aktuellt från studiekansliet forts. Studierätter som tar slut  Alla vars studietid tar slut eller fick brev i början på mars.  Listor över studenterna som fått brev har skickats till ämnena  Tid att anhålla om tilläggstid (förlängning) tills 30.4 (anhållan + studieplan + eventuella sjuk/läkarintyg)  Beslut om eventuell förlängning senast 15.6  Förlängning kan fås för kandidat+magisterexamen max. 2 (+1) år. Endast magisterexamen max. 1(+1) år, endast kandidatexamen max. 1(+1) år  Listor över vem som fått förlängning och på dem vars studietid tar slut skickas till ämnena under sommaren efter att besluten gjorts Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 6

7 Aktuellt från studiekansliet forts. Examina  Examina 2014 (läget 29.4): NaK: biokemi 2, biovetenskap 1, cellbiologi 1, miljöbiologi 2, biologilärare 1, farmaci 5 FM: biokemi 2, miljöbiologi 1, Biomedical Imaging 3 FL: biokemi 1 FD: biokemi 2, cellbiologi 1, miljöbiologi 3, biovet m. farmaci 1  Anhållan om betygs görs med en blankett. Blanketten, tidtabellen för betygsanhållan och betygsdagarna hittas på webben: Inst för biovet > Studier > Slutskedet av studierna Kom ihåg:  Krav på avlagd NaK-examen före inledandet av avhandlingsarbetet pro gradu  Bedömningsblanketter (kandidatavhandling och pro gradu) hittas på webben: Inst för biovet > Blanketter  Den ifyllda bedömningsblanketten bifogas avhandlingen då den skickas till Språkcentret för språkgranskning.  Plagiatgranskning för alla avhandlingar (NaK, FM, FL, FD)! Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 7

8 Aktuellt från studiekansliet forts. Strukturändringar inför  Farmaci Kunskapsinventering 1 sp faller bort. Fritt valbara studierna ökar med 1 sp. Läsåret  Studiehandboken uppdateras på webben (juni).  studiehandboken i MinPlan uppdateras inte längre.  UP finns endast på webben som tidigare, små uppdateringar kan enligt behov göras inför varje ny period.  UP för är i Excel (tidigare i Word)  Studieorientering vecka 35, ti-fre.  Måndag 25.8 tutorskolningens andra del + tutor&egenlärarträff  Egenlärare för årskullen 2014: (biokemi), (cellbiologi), (miljöbiologi), (farmaci), (biovet med inr. farmaci),(Biomedical Imaging) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

9 Granskning och godkännande av studieplanen  Tidtabellen för studenter och egenlärare:  Inlämning av planen inom maj  Granskning och godkännande under juni-aug.  Studenterna har fått e-post om tidtabellen må 5.5. Datorklasstillfälle tisdag , Stansen, ASA  Obs! Språkkursernas kursanmälan öppnar redan i maj i MinPlan Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

10 Granskning och godkännande av studieplanen forts.  kontrollera att studenten har tidsbestämt kurser till en omfattning av ca 60 sp  kontrollera att inga kurser lyser röda i planen (röda kurser förhindrar det slutgiltiga godkännandet av studieplanen)  kontrollera att studenten har valt eventuellt biämne och fritt valbara studier. Första årets studerande behöver ännu inte veta vilket biämne de tänker läsa, men det är bra om egenläraren påminner om att valet ska göras i något skede. Studerandes planer kan godkännas utan att biämne eller fritt valbara studier har valts in så länge som studenten har tillräckligt många kurser/studiepoäng i sin studieplan för att kunna tidsbestämma ca 60 sp.  kontrollera fritextrutan i slutet av studieplanen för eventuella förklaringar om biämnesval, fritt valbara studier, studentutbyte utomlands, militärtjänstgörings osv Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 10

11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 11 Egenlärarens studenter > Egenlärarens granskningar

12 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 1

13 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

14 Problem i studieplanerna – vad göra?  Studenterna kan inte använda MinPlan – Hänvisa till e-guiderna [Guider]  Studenten kan inte skicka in planen – Kontrollera att studenten har satt den önskade studieplanen som aktiv studieplan, inte som utkast [Sätt som studieplan]  Planen är inlämnad för fel typ av granskning – Returnera planen och be dem skicka in den på nytt för rätt typ av granskning  MinPlan påstår att viss kurs inte är avlagd (men kursen syns nog i STURE) – Kursen har en ny kurskod – kursen har plockats in i MinPlan med den gamla kurskoden – Kursen har inte plockats in i MinPlan – Sp för en kurs syns i MinPlan först dagen efter att de förts in i STURE (sp för en ÖPU-kurs syns i MinPlan först efter att de också matats in i STURE)  Studier på magisternivå nästa läsår, men ännu inte kandidatexamen  De gör studieplan för annan utbildning eller med ”konstiga” biämnen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 14

15 System för kursutvärdering: Elektronisk utvärdering med e- blankett och sammanställning i excel Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 15

16 ÅA:s examensstadga (73 §)  Institutionen ska systematiskt samla in respons från studerande – som ger underlag för förbättringar – regelbundet – dokumentera – göra resultaten tillgängliga för studenter, läraren och insten  Tre olika utvärderingar – Studieklimatundersökningar (Lärcentret) – Arbetslivsenkäter (Arbetsforum) – Kursutvärderingar (institutionerna)  Institutionerna ska årligen behandla responsen (från alla tre utvärderingar) och besluta om åtgärder Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 16

17 Institutionen ska besluta (ES 73 § 5 mom.)  vilka kurser som utvärderas  hur och med vilken tidtabell utvärdering sker  vilka frågor som ställs  vilken skala som används samt  när och hur utfallet meddelas studerandena, lärarna och den ämnesansvarige Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 17

18 God praxis för kursutvärdering  Gemensamma frågor för hela institutionen (vid behov med möjlighet till egna frågor) – Modeller för blanketter (frågorna)  Elektroniska blanketter i e-lomake – Andra insters blanketter kan kopieras och modifieras enligt behov – Modellblankett vid insten som alla lärare kopierar (möjlighet till egna modifieringar) – Instens alla kurser utvärderas i samma blankett, studenten väljer kurs i drop-down (identiska frågor för alla)  Sammanställning av utvärderingarna – Per kurs i excel  Övrig utvärdering: – Utvärdering av avhandlingshandledning (exempelblankett) – Lärarens utvärdering av kursen (exempelblankett)  Hur få studenterna att besvara? – Se Simbergs presentation (IPL): Hur motivera studerande att fylla i kursutvärderingar? https://connect.vasa.abo.fi/p8i9g4mwrmt/https://connect.vasa.abo.fi/p8i9g4mwrmt/ Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 18

19 Processen att ta i bruk gemensamt system för kursutvärdering  Kontrollera institutionens beslut om kursutvärdering  Bestäm frågor (samma/olika för olika typer av undervisning)  Skapa elektronisk(a) blankett(er)  Gör underlag för sammanställning  Ge studenterna möjlighet att utvärdera  Läraren utvärderar själv kursen  Informera studenterna: resultaten av utvärderingen och åtgärder som ska/har vidtagits på basis av utvärderingarna  Använd resultaten av utvärderingen för att utveckla kursen/utbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 19

20 Gott råd: Ansvarsperson för instens kursutvärderingssystem  Ser till att det finns en uppdaterad blankett att kopiera alt. matar in och tömmer gemensam blankett efter varje termin (period?)  Ser till att nya lärare får tillgång till blankettmallen/-mallar  Hjälper läraren sammanställa alt. sköter sammanställningen av resultaten i excel Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 20

21 E-blankett för kursutvärdering – Ansvarspersonen för kursutvärderingen: Ge lärarna möjlighet att kopiera modellblanketterna (dvs. sätter in lärarna som administratörer i modellblanketterna) – Lärarna: Kopiera blankettmallen Redigera den egna kopian av mallen (Ifall man vill följa upp vem som svarat: Ladda upp deltagarlista för gruppinbjudan) Publicera blanketten Ta ut resultaten Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 21

22 Uppföljning av vem som svarat  Gruppinbjudan i e-blankett – Ladda upp kursdeltagarnas e-postadresser i excelformat – Inbjudan med personligt inloggningslösenord – Ser vem som svarat (kan inte koppla svar till respondent) > kan påminna dem som inte svarat  Möjliggör att kursutvärderingen är (obligatorisk) övningsuppgift i kursen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 22

23 Behandling av resultaten: från e-lomake till excel  Svaren fås i excelformat ur e-blankett  Kopiera in i excelfilen ”inkopiering-utskrift”  Om inga ändringar gjorts till blankettmallen i e- blankett > inga egentliga modifieringar till excelfilen ”inkopiering-utskrift”  Exempel: inkopiering-utskrift.xlsx inkopiering-utskrift.xlsx Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 23

24 Stöd för e-lomake och kursutvärdering  – Exempel på kursutvärderingsblanketter – Guide för kursutvärdering m.hj. av e-lomake – Modell för excel-blanketter för sammanställning av resultaten per kurs  E-blankett: – E-guide och textguider för e-blankett  Handledning: Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 24

25 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 25 E-blankettEgen enkät-funktionen i Moodle-kurs Pappers-blankett Genomföra utvärderingen Några steg för att kunna ta i bruk utvärderingen och för att distribuera till studenterna. Enkelt använda, modifiera och påminna studenterna. (Förutsätter att vi skapar frågeformulär i Moodle) Enklast Få studenterna att besvara Kan kontrollera vem som svarat och vem inte > påminnelse (gruppinbjudan) Om inte obligatorisk uppgift/gruppinbjudan > ev. svårt få in svar. Kan kontrollera vem som svarat och vem inte > påminnelse Om alla är närvarande på närstudier > svar av alla Samman- ställa resultaten Rätt enkelt om inte gör ändringar till modellblanketten. Enkelt fastän gör ändringar till blanketten. Moodle gör sammanställningen. Enkelt distribuera resultaten till studenterna. Mycket arbete! ÖvrigtAnonymitet. Enkelt jämföra kurser med varandra. Stabil programvara. Anonymitet. Om kursutvärdering (obligatorisk) uppgift i kurs > ser i Moodles Betyg-funktion vem som gjort uppgiften och vem inte. Svårt jämföra kurser med varandra. Anonymiteten ev. riskerad (handstilen bekant, ser vem som lämnar upp vilken blankett)

26 Önskemål på fortbildning? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 26


Ladda ner ppt "Egenlärarträff för Biovet 9.5.2014 Heidi Karlsson och Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser