Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjehälsa Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjehälsa Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef."— Presentationens avskrift:

1 Familjehälsa Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef

2 Länsövergripande VO med tilläggs- uppdrag: Barnmorskemottagning ar Ungdomsmottagningar Barn och familjehälsa 0-12 år BHV enhet MHV enhet Flyktingtraumaenhet Beroendecentrum Logopedenhet Hudkliniken

3 Ungdomsmottagning FINNS 9 UNGDOMSMOTTAGNINGAR MOTTAGNINGAR HAR TVÄRPROFESSIONELLT TEAM BARNMORSKA PSYKOSOCIAL PERSONAL kurator och även tillgång till psykolog LÄKARE UNDERSKÖTERSKA

4 Verksamhetsidé att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomar i identitetsutveckling så att de kan hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. genom individuella samtal, undersökningar, behandlingar, gruppverksamheter samt utåtriktat arbete 13 – 23 år för all i kommunen

5 PROBLEMATIK/OMRÅDEN Sexualitet och samlevnad Psykosociala frågeställningar Psykisk ohälsa Kulturrelaterade frågeställningar Livsstilsfrågor, levnadsvanor (kost, vikt, stress, tobak, alkohol och droger) Behov av preventivmedel Oönskad graviditet och abort Sexuellt överförbara infektioner Gynekologiska, andrologiska och venereologiska frågeställningar

6 Även Medicinering t.ex. antidepressiva hos unga Självdestruktivt beteende Våld, hot och övergrepp

7 Tillgänglighet Öppettiderna ska anpassas efter ungdomarnas behov och efter lokala förutsättningar. Besöken ska vara avgiftsfria. Ungdomen kan få en kontakt inom rimlig tid. ”Drop-in” och kvälls mottagning kan vara ett komplement till tids bokade besök. Erbjuda ett första besök inom 1 vecka

8 Ungdomsmottagningar 2012 Psykisk ohälsa 2012 AckumuleratGävleVästra GSödra HNorra H Totalt Inom 1 vecka30911410762592 Inom 1 månad147494554295 Efter en månad10612441 Totalt påbörjade nya ärenden466169153140928 Totalt Inkomna vård begäran 6341681711381111

9 Samverkan Verksamheten medverkar till att utveckla väl fungerande samarbetsformer med socialtjänst, skola, övrig hälso- och sjukvård Utifrån lokala förutsättningar och behov samverka med andra aktörer som arbetar med ungdomar.

10 Samverkar med Skola BUP och VUP socialtjänst Primärvård HC Psykosocial team Beroendemott Många fler

11 Utåtriktat arbete Vi har besökt några gymnasieskolor, folkhögskolan, tagit grupper till mottagningen. elevhälsopersonal såsom skolsköterskor och kuratorer vi möjlighet att ge dem en kortare information/utbildning kring människohandel och sexuell exploatering gällande barn och ungdomar. Vi har deltagit i antilangningsarbete Vi har haft bokbord och tipsrunda på gymnasieskolorna särskolegymnasiet Höghammar.

12 Utåtriktat arbete Drogförebyggargruppen i kommunen. Består av ett flertal aktörer bl.a. skola, polis, socialtjänst mm. TUVA (team-modell för unga vuxna 16-25 år) med representanter från IV-program, elevhälsopersonal, socialtjänst BUP och vuxenpsykiatrin. kvällsöppet under klamydiadagen. Samverkansträffar/möten med socialtjänst, skola, länsstyrelsen (Iman) i samband med ärenden som rör hedersrelaterat våld. Ensamkommande invandrar barn

13 Utbildningsinsatser Orienteringskurs i KBT Cannabis Prostitution och människohandel Barn i riskmiljöer Ätstörning KLARA kemikaliehantering Smittspårningsutbildning Högskoleutbildning i Andrologi (pågående) Kurs i prevention Hiv/STI. RFSU Inspirationsdag tobak Fördjupningsutbildning i kondomsamtal Att vara barn till utvecklingsstörd förälder Hygiendagar + möten Utvecklingsdag på abortmottagningen Temadag Eritrea Liv Lust och Normer Hot och våld Aids-HIV Webbutbildningar: HIV, Hepatit, UngKab, Risktagande m.fl. Miljöportalen Temadag Våld i nära relationer

14 Vårdprogram och rutiner Tillämpliga nationella riktlinjer, lokala rutiner och riktlinjer ska följas. Medicinskt ansvarig läkare utarbetar rutinerna

15 Barnmorskan arbetar med sexualitet och hälsa och med att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar genom ex. Samtal om sex- och samlevnad, graviditet och abort Preventivmedelsrådgivning och förskrivning · Provtagning för sexuellt överförda sjukdomar · Behandla och utföra smittspårning efter givna anvisningar · Provtagning för graviditet

16 Psykosocial personal Att möta ungdomars upplevelser och behov och utifrån dessa erbjuda lämpliga insatser · Gruppsamtal · Psykosocial konsultation · Stödjande och jagstärkande samtal · Krisbearbetning · Familjesamtal · Parsamtal Vid misstänkt psykisk ohälsa ex medelsvår depression, ångest eller liknande så bedöms ungdomen vb av läkare för val av insats. Vårdplan riktas därav utifrån bedömning Samordnad Individuell vårdplan SIP enl HSL, initieras vb.

17 Läkare har det medicinska ansvaret på Ungdomsmottagningen. I det arbetet ingår att lägga upp rutiner för det medicinska arbetet. Till läkarens uppgifter hör att diagnostisera och behandla olika sjukdomstillstånd och bedöma eventuella avvikelser. Psykisk ohälsa ökar

18 Vi använder våra resurser så klokt att de räcker till för dem som kommer efter oss. Rätt bemanningRätt kompetens Hög tillgänglighet Gott bemötande Effektiva och säkra processer Goda medicinska resultat Varje medarbetare hos oss spelar roll. Vi jobbar i kloka flöden och försöker alltid göra mer på bättre sätt. De som möter oss ska känna sig sedda och respekterade. Vi finns till hands för dem som behöver oss. Vi jämför gärna våra resultat med andra.

19 Klamydia

20 Barn och familjehälsan 0-12 år Psykisk ohälsa Målgrupp blivande föräldrar och barn 0-12 år Individuella samtal, grupper, föräldrar Grupper: även info i FUB inom Mödravården Grupper riktade mot Föräldrar &Barn som har en identifierad problematik

21 Vad söker man för Rädsla inför förlossning Ångest oro och nedstämdhet under graviditet eller i samband med barnets födelse och spädbarns/småbarnstid Svårigheter i kontakten med barnet Osäkerhet eller svårigheter rörande föräldraskapet Oro över barnets utveckling Syskonproblematik Eller barns symptom på: Oro/ängslan/ångest Nedstämdhet/ledsenhet/ sorg/depression Bråkighet, utagerande beteende som leder till konflikter och problem inom familjen Kamratproblem/ensamhet Psykosomatiska problem

22 Första linjen Primärvård BFH Första linjen ska kunna erbjuda insatser till identifierad problematik och en första vård för lindriga och måttliga besvär som sker så tidigt som möjligt. Snabbt erbjuda första tid Bedöma och ge behandling

23 Tidig upptäckt Att tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa och utreda hur ofta dessa förekommer och i vilken grad ohälsan eller besvären påverkar barnet liv är ett första viktigt steg. Här ingår också att kartlägga händelser i barnets omgivning som kan tänkas påverka den psykiska hälsan och välbefinnandet.

24 Insatser vid lindrig måttlig psykisk ohälsa läkare för medicinsk bedömning Bedömning sker kliniskt samt med screeningsinstrument Tydliga rutiner utarbetas Insats kan vara: Samtalsstöd Korttidsbehandling i form av stödjande kontakt, psykosocial intervention alternativt psykodynamisk och KBT behandling För yngre barn kan även visst familje- och nätverksarbete / grupp erbjudas. Grupper KOMET mfl Utredning 0-5 år

25 Vid tecken på allvarlig psykisk ohälsa Tecken på allvarlig psykisk sjukdom ska kunna uppmärksammas och hänvisas direkt till specialistnivå. Likaså när det gäller tecken på funktionshinder som kognitiv utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och ADHD.

26 Hänvisas till BUP o VUP Generellt kan man säga att om en försämring av besvären inträder eller om ingen effekt kan ses efter sex till åtta veckors behandling bör barnet eller ungdomen slussas vidare till den specialiserade nivån. I undantagsfall kan längre behandlingstider vara befogade, t.ex. när det gäller motivationsarbete för ungdomar med psykosociala problem eller gravida. Konsultation sker regelbundet mellan BUP och första linje

27 Konsultation med BUP regelbundet Specialistverksamheterna ska komplettera första linjens verksamheter med konsultation och kunskapsspridning samt ansvara för bedömning och utredning som kräver särskilda kunskaper i diagnostik och behandling. Specialistnivån ska bedöma, utreda och behandla allvarliga och komplexa tillstånd i dialog med vårdnadshavare och i samverkan med vårdgrannar.

28 Kompetenser Kurator Psykolog Leg sjuksköterska Hänvisning kan ske till familjeläkare BUP Soc Skola mfl

29 Statistik BFH Barn o Familjehälsan 2012 AckumuleratGävleVästra GSödra HNorra HTotalt Inom 1 vecka398179230104911 Inom 1 månad23678114142570 Efter 1 månad110184751226 Totalt påbörjade nya ärenden 7442753912971707 Västra Gästrikland Södra Hälsinglan d Norra Hälsinglan d Antal avslutade psykologutredningar 406192085 Gävle Centru m Västra Gästrikland Norra Hälsinglan d Antal inkomna vårdbegäran8212693662521708

30 Tillgänglighet ProcentGävleVästra GSödra HNorra HTotalt Inom 1 vecka53,5%65,1%58,8%35,0%53,4% Inom 1 månad31,7%28,4%29,2%47,8%33,4% Efter 1 månad14,8%6,5%12,0%17,2%13,2% 100,0%

31 FC - Socialtjänsten - öppen förskola/ Kyrkan - BVC - BMM


Ladda ner ppt "Familjehälsa Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef."

Liknande presentationer


Google-annonser