Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef"— Presentationens avskrift:

1 Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef

2 Länsövergripande VO med tilläggs- uppdrag:
Barnmorskemottagningar Ungdomsmottagningar Barn och familjehälsa 0-12 år BHV enhet MHV enhet Flyktingtraumaenhet Beroendecentrum Logopedenhet Hudkliniken

3 Ungdomsmottagning FINNS 9 UNGDOMSMOTTAGNINGAR
MOTTAGNINGAR HAR TVÄRPROFESSIONELLT TEAM BARNMORSKA PSYKOSOCIAL PERSONAL kurator och även tillgång till psykolog LÄKARE UNDERSKÖTERSKA

4 Verksamhetsidé att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomar i identitetsutveckling så att de kan hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. genom individuella samtal, undersökningar, behandlingar, gruppverksamheter samt utåtriktat arbete 13 – 23 år för all i kommunen

5 PROBLEMATIK/OMRÅDEN Sexualitet och samlevnad
Psykosociala frågeställningar Psykisk ohälsa Kulturrelaterade frågeställningar Livsstilsfrågor, levnadsvanor (kost, vikt, stress, tobak, alkohol och droger) Behov av preventivmedel • Oönskad graviditet och abort • Sexuellt överförbara infektioner • Gynekologiska, andrologiska och venereologiska frågeställningar

6 Även • Medicinering t.ex. antidepressiva hos unga
• Självdestruktivt beteende • Våld, hot och övergrepp

7 Tillgänglighet Öppettiderna ska anpassas efter ungdomarnas behov och efter lokala förutsättningar. Besöken ska vara avgiftsfria. Ungdomen kan få en kontakt inom rimlig tid. ”Drop-in” och kvälls mottagning kan vara ett komplement till tids bokade besök. Erbjuda ett första besök inom 1 vecka

8 Ungdomsmottagningar 2012 Psykisk ohälsa
2012 Ackumulerat Gävle Västra G Södra H Norra H Totalt Inom 1 vecka 309 114 107 62 592 Inom 1 månad 147 49 45 54 295 Efter en månad 10 6 1 24 41 Totalt påbörjade nya ärenden 466 169 153 140 928 Totalt Inkomna vård begäran 634 168 171 138 1111 

9 Samverkan Verksamheten medverkar till att utveckla väl fungerande samarbetsformer med socialtjänst, skola, övrig hälso- och sjukvård Utifrån lokala förutsättningar och behov samverka med andra aktörer som arbetar med ungdomar.

10 Samverkar med Skola BUP och VUP socialtjänst Primärvård HC
Psykosocial team Beroendemott Många fler

11 Utåtriktat arbete Vi har besökt några gymnasieskolor, folkhögskolan, tagit grupper till mottagningen. elevhälsopersonal såsom skolsköterskor och kuratorer vi möjlighet att ge dem en kortare information/utbildning kring människohandel och sexuell exploatering gällande barn och ungdomar. Vi har deltagit i antilangningsarbete Vi har haft bokbord och tipsrunda på gymnasieskolorna särskolegymnasiet Höghammar.

12 Utåtriktat arbete Drogförebyggargruppen i kommunen. Består av ett flertal aktörer bl.a. skola, polis, socialtjänst mm. TUVA (team-modell för unga vuxna år) med representanter från IV-program, elevhälsopersonal, socialtjänst BUP och vuxenpsykiatrin. kvällsöppet under klamydiadagen. Samverkansträffar/möten med socialtjänst, skola, länsstyrelsen (Iman) i samband med ärenden som rör hedersrelaterat våld. Ensamkommande invandrar barn

13 Utbildningsinsatser Orienteringskurs i KBT Cannabis
Prostitution och människohandel Barn i riskmiljöer Ätstörning KLARA kemikaliehantering Smittspårningsutbildning Högskoleutbildning i Andrologi (pågående) Kurs i prevention Hiv/STI. RFSU Inspirationsdag tobak Fördjupningsutbildning i kondomsamtal Att vara barn till utvecklingsstörd förälder Hygiendagar + möten Utvecklingsdag på abortmottagningen Temadag Eritrea Liv Lust och Normer Hot och våld Aids-HIV Webbutbildningar: HIV, Hepatit, UngKab, Risktagande m.fl. Miljöportalen Temadag Våld i nära relationer

14 Vårdprogram och rutiner
Tillämpliga nationella riktlinjer, lokala rutiner och riktlinjer ska följas. Medicinskt ansvarig läkare utarbetar rutinerna

15 Barnmorskan arbetar med
sexualitet och hälsa och med att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar genom ex. Samtal om sex- och samlevnad, graviditet och abort Preventivmedelsrådgivning och förskrivning ·     Provtagning för sexuellt överförda sjukdomar ·     Behandla och utföra smittspårning efter givna anvisningar ·     Provtagning för graviditet

16 Psykosocial personal Att möta ungdomars upplevelser och behov och utifrån dessa erbjuda lämpliga insatser ·     Gruppsamtal ·     Psykosocial konsultation ·     Stödjande och jagstärkande samtal ·     Krisbearbetning ·     Familjesamtal ·     Parsamtal Vid misstänkt psykisk ohälsa ex medelsvår depression, ångest eller liknande så bedöms ungdomen vb av läkare för val av insats. Vårdplan riktas därav utifrån bedömning Samordnad Individuell vårdplan SIP enl HSL, initieras vb.

17 Läkare har det medicinska ansvaret på Ungdomsmottagningen. I det arbetet ingår att lägga upp rutiner för det medicinska arbetet. Till läkarens uppgifter hör att diagnostisera och behandla olika sjukdomstillstånd och bedöma eventuella avvikelser. Psykisk ohälsa ökar

18 Effektiva och säkra processer
Vi jämför gärna våra resultat med andra. De som möter oss ska känna sig sedda och respekterade. Vi finns till hands för dem som behöver oss. Goda medicinska resultat Gott bemötande Hög tillgänglighet Effektiva och säkra processer Vi jobbar i kloka flöden och försöker alltid göra mer på bättre sätt. Varje medarbetare hos oss spelar roll. Rätt kompetens Rätt bemanning Vi använder våra resurser så klokt att de räcker till för dem som kommer efter oss.

19 Klamydia

20 Barn och familjehälsan 0-12 år
Psykisk ohälsa Målgrupp blivande föräldrar och barn 0-12 år Individuella samtal, grupper, föräldrar Grupper: även info i FUB inom Mödravården Grupper riktade mot Föräldrar &Barn som har en identifierad problematik

21 Vad söker man för Rädsla inför förlossning
Ångest oro och nedstämdhet under graviditet eller i samband med barnets födelse och spädbarns/småbarnstid Svårigheter i kontakten med barnet Osäkerhet eller svårigheter rörande föräldraskapet Oro över barnets utveckling Syskonproblematik Eller barns symptom på: Oro/ängslan/ångest Nedstämdhet/ledsenhet/ sorg/depression Bråkighet, utagerande beteende som leder till konflikter och problem inom familjen Kamratproblem/ensamhet Psykosomatiska problem 

22 Första linjen Primärvård BFH
Första linjen ska kunna erbjuda insatser till identifierad problematik och en första vård för lindriga och måttliga besvär som sker så tidigt som möjligt. Snabbt erbjuda första tid Bedöma och ge behandling

23 Tidig upptäckt Att tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa och utreda hur ofta dessa förekommer och i vilken grad ohälsan eller besvären påverkar barnet liv är ett första viktigt steg. Här ingår också att kartlägga händelser i barnets omgivning som kan tänkas påverka den psykiska hälsan och välbefinnandet.

24 Insatser vid lindrig måttlig psykisk ohälsa
läkare för medicinsk bedömning Bedömning sker kliniskt samt med screeningsinstrument Tydliga rutiner utarbetas Insats kan vara: Samtalsstöd Korttidsbehandling i form av stödjande kontakt, psykosocial intervention alternativt psykodynamisk och KBT behandling För yngre barn kan även visst familje- och nätverksarbete / grupp erbjudas. Grupper KOMET mfl Utredning 0-5 år

25 Vid tecken på allvarlig psykisk ohälsa
Tecken på allvarlig psykisk sjukdom ska kunna uppmärksammas och hänvisas direkt till specialistnivå. Likaså när det gäller tecken på funktionshinder som kognitiv utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och ADHD.

26 Hänvisas till BUP o VUP Generellt kan man säga att om en försämring av besvären inträder eller om ingen effekt kan ses efter sex till åtta veckors behandling bör barnet eller ungdomen slussas vidare till den specialiserade nivån. I undantagsfall kan längre behandlingstider vara befogade, t.ex. när det gäller motivationsarbete för ungdomar med psykosociala problem eller gravida. Konsultation sker regelbundet mellan BUP och första linje

27 Konsultation med BUP regelbundet
Specialistverksamheterna ska komplettera första linjens verksamheter med konsultation och kunskapsspridning samt ansvara för bedömning och utredning som kräver särskilda kunskaper i diagnostik och behandling. Specialistnivån ska bedöma, utreda och behandla allvarliga och komplexa tillstånd i dialog med vårdnadshavare och i samverkan med vårdgrannar.

28 Kompetenser Kurator Psykolog Leg sjuksköterska Hänvisning kan ske till
familjeläkare BUP Soc Skola mfl

29 Statistik BFH 744 275 391 297 1707 40 6 19 20 85 Barn o Familjehälsan
2012 Ackumulerat Gävle Västra G Södra H Norra H Totalt Inom 1 vecka 398 179 230 104 911 Inom 1 månad 236 78 114 142 570 Efter 1 månad 110 18 47 51 226 Totalt påbörjade nya ärenden 744 275 391 297 1707 Västra Gästrikland Södra Hälsingland Norra Hälsingland Antal avslutade psykologutredningar 40 6 19 20 85 Gävle Centrum Antal inkomna vårdbegäran 821 269 366 252 1708

30 Tillgänglighet Procent Gävle Västra G Södra H Norra H Totalt
Inom 1 vecka 53,5% 65,1% 58,8% 35,0% 53,4% Inom 1 månad 31,7% 28,4% 29,2% 47,8% 33,4% Efter 1 månad 14,8% 6,5% 12,0% 17,2% 13,2% 100,0%

31 FC - Socialtjänsten - öppen förskola/ Kyrkan - BVC - BMM


Ladda ner ppt "Division Primärvården Familjehälsa Kristina Lingman Verksamhetschef"

Liknande presentationer


Google-annonser