Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) samt våld i samkönade relationer 56 åtgärder inom sex insatsområden:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) samt våld i samkönade relationer 56 åtgärder inom sex insatsområden:"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) samt våld i samkönade relationer 56 åtgärder inom sex insatsområden: + Ökat skydd och stöd till våldsutsatta, + Stärkt förebyggande arbete, + Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, + Utveckling av insatser riktade till våldsutövare, + Ökad samverkan och + Ökade kunskaper. 800 miljoner under perioden varav en del direkt riktade mot hederselaterat våld

2 Handlingsplanen: LÄNSSTYRELSERNAS INSATSER mot hedersrelaterat våld och förtryck
Förebyggande arbete - stöd till bl.a. myndigheters långsiktiga insatser Konsultativt stöd till socialtjänsten Fortsatt stöd till att utveckla skyddat boende och dessas kvalitet

3 Handlingsplanen: UNGDOMSSTYRELSENS UPPDRAG
Genomföra nationella utbildningar förebygga våld mot unga kvinnor och mot hedersrelaterat våld. Insatser för kunskapsutveckling för tjejjourer om det hedersrelaterade våldets uttryck, hur nå utsatta unga kvinnor och om samverkan Undersöka förekomsten av arrangerade äktenskap mot parts vilja och föreslå t.ex. förebyggande insatser mot dessa tvångsäktenskap

4 Handlingsplanen: RIKSPOLISENS INSATSER
Öka polisens kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet. Ytterligare intensifiera arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer. Genom ex: utbildning, informationsspridning till allmänheten och andra åtgärder som bedöms stärka det arbetet långsiktigt.

5 Handlingsplanens uppdrag till: NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRÅGOR OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR (NCK)
Får ett utökat ansvar att också arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt med våld i samkönade relationer. Att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott, våld i samkönade relationer och för hedersrelaterat våld.

6 Handlingsplanen: SOCIALSTYRELSEN skapar ”virtuell ungdomsmottagning”
Den virtuella ungdomsmottagningens uppgifter Att stärka och stödja ungdomars identitetsutveckling Ge lättillgänglig information inom områden som kan upplevas som känsliga Informera om sexuell och reproduktiv hälsa, relationer, könsroller, kroppens utveckling, stress, psykisk hälsa mm Informera om mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i samkönade relationer Ge möjlighet att få personliga svar av behörig hälso- och sjukvårdspersonal med relevant kompetens.

7 Handlingsplanen REGERINGEN följer upp åtgärder
Har ett pågående arbete efter utredningen om det straffrättsliga skyddet mot barn- och tvångsäktenskap Inrättar ett forskningsprogram som omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Gör översyn av socialtjänstlagen och lagen om vård av unga och om frågan: att påbörja utredningar gällande minderåriga utan vårdnadshavares vetskap

8 Hoten om tvångsäktenskap mycket vanliga
Exempel: + Rapporter från Socialtjänster, elevvård, ungdomsmottagningar: ORO ÖVER TVÅNGSÄKTENSKAP VANLIGT BLAND UNGDOM + VG län: 250 rådgivningsärenden rörande 298 ungdomar: RISK FÖR TVÅNGSÄKTENSKAP VANLIGAST

9 Olika insatser mot hedersrelaterat våld och därmed också mot tvångsäktenskap pågår
Förebyggande attitydbearbetande projekt finns i många län Diskussioner och kamp sker i de flesta etniska grupper Förstärkt metodisk kunskap inom socialtjänst, skola, ungdomsmottagningar m.fl Skyddade boendet väl utbyggt och organiserat

10 Exempel på NYA VIKTIGA BIDRAG till arbetet mot hedersrelaterat våld
På gång: Förstärkt straffrättsligt skydd mot barn- och tvångsäktenskap förväntas Integrations- och jämställdhetsministern: + Tvångs- och barnäktenskap måste kriminaliseras + Dispensmöjligheten för äktenskap innan 18 år måste avskaffas. + Reglerna för arrangerade äktenskap bör skärpas

11 Skyddat boende Verksamheter och boendeformer
Elva verksamheter: - 4 med kommunalt ägarinflytande, - 6 ideella organisationer eller stiftelse - 1 privatägt företag Boendeformer: - Skyddslägenheter - Särskilda familjehem - Institutioner ( hem för vård och boende) - Kollektiv ( ex tjejhus) - Kvinnojourers boenden

12 Skyddat boende: Platser och antal skyddade
Antal skyddsplatser i mars 2008: - 188 platser för samtidigt skydd 98 i Västra Götalands län, 70 i Stockholms län, 20 i Skåne län Antal skyddade i mars 2008: 133 ungdomar skyddades 86 i Västra Götalands län, 36 i Stockholms län, 11 i Skåne län

13 Något om de som skyddas Mars 2008/ skyddade: 133 Könsfördelning
80 % Flickor/unga kvinnor 20 % Pojkar/unga män Åldersfördelning: 54 % Över 18 år (myndiga) 46 % Under 18 år (omyndiga)

14 Skyddade boenden: Samordning och utveckling
Nationell information Kvartalsrapporter några gånger per år Samverkan Kvalitetsutveckling: Studier, Familjepåverkan, PTSD Personal utbildning och Nordiskt samarbete är nödvändigt


Ladda ner ppt "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) samt våld i samkönade relationer 56 åtgärder inom sex insatsområden:"

Liknande presentationer


Google-annonser