Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter."— Presentationens avskrift:

1 Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

2 Om Ungdomsstyrelsen tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

3 Svensk ungdomspolitik Den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma– rätt till välfärd antogs av riksdagen 2004. De övergripande målen för ungdomspolitiken är: att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. Fyra perspektiv: Ungdomar är en resurs Ungdomar har rättigheter Ungdomars självständighet och oberoende ska stödjas Ungdomar är olika

4 Regeringsuppdraget En studie som ska analysera: 1)Tjejer och killars utsatthet för och användning av våld 2)Pojkar och unga mäns attityder till och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld 3) Metoder för förebyggande attitydförändrande arbete

5 Metod och material Officiell brottsstatistik Självskattningsstudier Ungdomsstyrelsens egna enkätstudier Aktuell forskning

6 Huvudsakliga resultat Våldet vardag för många barn och unga Ungas utsatthet för våld två-fyra gånger högre än äldres Unga utsatta för sexualbrott betydligt oftare än äldre

7 Huvudsakliga resultat Unga män är den grupp som oftast är inblandade i våldshändelser - både som förövare och offer Samband mellan attityder till kön och jämställdhet samt våldsutövande Få förebyggande insatser som blivit effektutvärderade

8 Bild från: Estrada, F. (1999): Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem.

9 Utsatthet och utövande?

10 Utsatthet för våld Misshandel Killar 8,9 % (ca 40 000) Tjejer 4,8 % (ca 22 000) Sexualbrott Killar 0,5 % (ca 2 000) Tjejer 3,4 % (ca 15 000) (NTU 2012, 16-24 år)

11 Utsatthet för våld Lindrigare våld (åk 9) Killar 27 % Tjejer 21 % Grövre våld (åk 9) Killar 8 % Tjejer 5 % (SUB 2008)

12 Användande av våld Killar misstänkta för misshandelsbrott (av samtliga) 15-19 år: 21 % (ca 5 000) 20-24 år: 15 % (ca 3 600) 25-29 år: 10 % (ca 2 300) Killar misstänkta för sexualbrott (av samtliga) 15-19 år: 13 % (ca 700) 20-24 år: 15 % (ca 800) 25-29 år: 13 % (ca 700) (Brå, misstänkta för brott 2011, 2009-2011) Totalt: 46% Totalt: 41%

13 Var hände utsattheten senaste gången? Grövre våld Lindrigare våld TjejerKillarTjejerKillar Skolan/skolgården34463959 I bostaden173255 Hemma hos annan13184 Kommunikationsmedel7233 Annanstans30472630

14 Homo- och bisexuella ungdomar extra utsatta Utsatta för hot om våld: 20% av tjejerna (8%) 24% av killarna (6%) Utsatta för våld: 12% av tjejerna (5%) 36% av killarna (9%) 34% bland transpersoner (jämfört med heterosexuella inom parantes)

15 Huvudsakliga resultat Särskilt angeläget att se de yngsta männen och kvinnorna Ungas förståelse av och upplevelser av våld i nära relationer Olika syn på kvinnor och män som offer respektive förövare Jämställdhet har betydelse för våldsutövande

16 Attityder?

17 Attityder till våld “Lekar" med slag Killar: 27 % gjort 58 % tar avstånd Tjejer: 10 % gjort 84 % tar avstånd Elaka kommentarer på nätet Killar: 10 % gjort 85 % tar avstånd Tjejer: 6 % gjort 91 % tar avstånd (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012)

18 Attityder till jämställdhet Viktigt med jämställdhet mellan killar och tjejer 95% instämmer (killar 92%, tjejer 98%) (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012) tjejerkillar I stort sett är män bättre chefer än kvinnor6,6%21,2% Kvinnor bör ta ett större ansvar än män när det gäller sysslor i hemmet 6,0%16,5% I en familj bör kvinnan ta det största ansvaret för barnen 6,6%14,4%

19 Attityder till maskulinitet tjejerkillar Det finns förväntningar hur jag ska vara som kille eller tjej 90 %87% Det är viktigt att tjejer är kvinnliga25 %54 % Det är viktigt att killar är manliga32 %56 % De flesta i mitt umgänge/min omgivning tycker att det är viktigt att killar är manliga 59 %64 %

20 Sambandsanalys Instämmer i stereotypa påståenden om könsroller och maskulinitet samt utövat våld Killar (31 %): risken ökar med 3,2 gånger Tjejer (12 %): risken ökar med 2,5 gånger ”En acceptans för våldslegitimerande maskulinitets- normer bidrar till att förklara våldsamt beteende. Resultat visar därmed att stereotypa attityder kring könsroller samt kring maskulinitet och femininitet kan vara en riskfaktor för våldsamt beteende.”

21 Metoder?

22 Förebyggande metoder Effektutvärderade, universella våldsförebyggande metoder med genusperspektiv finns ej i Sverige Vi saknar också metoder för att förebygga våld i ungas nära relationer Skolan viktig men problematisk arena

23 Förebyggande metoder Många aktörer, brister i kunskapsbas, genomförande, uppföljning Det finns relevant forskning: utmaning att ändra vårt förhållningssätt

24 Goda exempel -Åskådarperspektiv -Kunskaps- och teoribaserat -Kontinuerligt -Relationsbaserat

25 Förslag Stärk det kunskapsbaserade arbetssättet Stimulera utvärdering och ett dokumenterat, erfarenhetsbaserat arbetssätt i det främjande och förebyggande arbetet Stimulera erfarenhetsutbyte Främja jämställdhet bland barn och unga Stimulera forskning och kunskap

26 Förslag Uppmärksamma ungas villkor Förebygg killars våld och stöd killar att sluta med våld Uppmärksamma unga våldsoffer och förövare Utveckla sex- och samlevnadsundervisningen

27 Förslag Sätt in tidiga insatser och utvärdera En nationell aktör med ansvar för det universella våldsförebyggande arbetet

28 Mer information E-post: Fornamn.efternamn@ungdomsstyrelsen.seFornamn.efternamn@ungdomsstyrelsen.se Web: www.ungdomsstyrelsen.se/maskulinitetwww.ungdomsstyrelsen.se/maskulinitet


Ladda ner ppt "Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter."

Liknande presentationer


Google-annonser