Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 ETU 2010 / 11 Elitstöd Utvecklingsverktyg 4 kompetensområden
Fördjupningsarbete

3 Elitstöd Erfarenheter Kultur Tradition Vetenskap Kunskap Behov? SF:s
Idrottsfysiologi Idrottspsykologi Idrottsmedicin Idrottsnutrition

4 RIG / Gymnasiala studier Postgymnasiala studier / arbete
Talang- och elitplan Processkarta Grenprofil Utvecklings- trappa Träningskoncept Kapacitetsprofil / rådgivning Individuella utvecklingsplaner Utvecklingsmiljö RIG / Gymnasiala studier Postgymnasiala studier / arbete Resurser a SF:s elit- organisation Tränar- kompetens Kvalitets- säkring Framgångsrik svensk elitidrott Övrigt Omvärldsbevakning Karriärövergångar Värdegrund Genusperspektiv

5 Möter behov och ger ledning och stöd till utveckling
Elitstöd Möter behov och ger ledning och stöd till utveckling Gränsöverskridande utveckling Elitidrott och utbildning Nätverksträffar Landslagsutbildningar Tränarutbildningar (SISU IU) SF-specifik utveckling Kompetensstöd; tester, träning, behandling, utbildning och rådgivning

6 Prestationsutveckling och långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete
långsiktig systematik prestationsutveckling SF är ansvariga med RF som stöd och ledning Stöd och insatser i båda ”vågskålarna” balans

7 SF:s utvecklingsverktyg
Talang- och elitplansarbete Grenprofil Beskriver vilka krav som idrotten ställer på den aktive för en prestation på internationell elitnivå nu och om ett antal år Utvecklingstrappa Beskrivning av vad, hur och när olika faktorer (fysiska, psykiska, sociala och kulturella samt tekniska och taktiska) bör planeras in i den idrottsliga utvecklingen Långsiktiga planer Beskrivning av SF:s verksamhetsplaner för talanger och elit de närmaste åren ETU, fördjupningsarbete?

8 Syfte Systematiskt kvalitetsarbete! Engagerat ledarskap Samverkan
För att skapa en kultur som sätter målgrupperna (aktiva med flera) i främsta rummet krävs ett personligt, synligt och aktivt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, skapa förutsättningar, samt att i dialog med dem identifiera och följa upp målen. Samverkan Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan kombinera många kompetenser, erfarenheter och olikheter, såväl hos medarbetare som hos aktiva, tränare och ledare.

9 Allas delaktighet Fokus på aktiva
En förutsättning för framgångsrik elitidrott är att alla inblandade känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina uppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, kunskap om de förutsättningar som behövs samt kunskap om de resultat som uppnås. Fokus på aktiva Långsiktig framgång beror på organisationens förmåga att skapa värde för dem som det finns till för - aktiva med flera. Deras uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande för elitverksamheten. Kompetensutveckling Kompetens är grunden för framgång och konkurrenskraft. Därför ska alla ges möjlighet till förkovran och vidareutveckling på ett sätt som stärker såväl individen som elitverksamheten sin helhet.

10 Långsiktighet, ständiga förbättringar
Lära av andra För att kunna vidareutvecklas måste elitverksamheten skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst i ett avseende eller på ett område. Långsiktighet, ständiga förbättringar Verksamheten ska utvecklas med tanke på långsiktighet som betonar helheten. Framsynthet, snabb reaktion på förändringsbehov och att arbeta i förebyggande syfte i stället för att reagera i efterhand på problem är andra nyckelbegrepp för framgångsrik elitverksamhet. All verksamhet ska genomsyras av ambitionen att ge bästa möjliga förutsättningar att lyckas på internationell elitnivå. Processorientering Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för verksamhetsutveckling – bättre elitidrott!

11 Grenprofil, kravprofil, kravanalys, träningslära…
Kan du skriva ett träningsprogram till mig?

12 Kravprofil – vad är det? En analys över vilka krav som idrottsgrenen ställer på den aktive & omgivande miljö för att nå en given prestationsnivå.

13 Varför kravprofil? Skapa förståelse vad som krävs inom olika områden för att nå en viss nivå. För att kunna göra en adekvat träningsplanering. Utforma adekvata tester – hjälp vid träningsstyrning. Pedagogiskt verktyg för aktiva & ledare. Bra bas för utbildningsmateriel, utvecklingstrappor & träningskoncept. Viktig vid rekrytering & organisation av landslagsverksamheten. Se med nya ögon på sporten – myt eller sanning – idrotten är traditionsbunden… Titta in i framtiden – idrotten utvecklas hela tiden så det gäller att ligga på framkant…

14 Hur gör man? Studera de bästa inom idrotten.
Tester, gamla testresultat & utveckling över tid. Intervjuer med kunniga tränare & aktiva Träningsdagböcker Utvecklingskurvor Forskningsstudier inom idrotten & närliggande idrotter Följa resultatutvecklingen över tid. Materielutvecklingen över tid. Regelverk & tävlingsprogram.

15 Tävlingsmomentet 500m 1:50 & 1:35 1000m 3:55 & 3:25

16 Erfarenheter En spännande resa…
Ständigt ifrågasättande – Vad vet vi & vad tror vi? Finns många vägar till framgång. Ta ställning = svårt – vad är den svenska modellen? Stor tacksamhet till FK som dokumenterat data & träning. Bra med bollplank inom skilda områden. Givande att prata med andra idrotter. Fördel att både varit aktiv & tränare – frågorna finns där. Väckte många tankar kring utvecklingsprojekt & studier. Tar tid men det är helt klart värt jobbet!!

17 Stor ödmjukhet – men våga!
Var ödmjuk inför att det finns många vägar till framgång – men våga sätta ner foten & tro på några gemensamma framgångsnycklar. FRAMGÅNG INSATS TRÄNINGSKONCEPT UTVECKLINGSTRAPPA KRAVPROFIL

18 SOK:s kravprofil Idrott, idrotter eller grenar:
Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsfrekvens i dag. Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsfrekvens om 5 år. Prestationsnivå (resultat) för världseliten i dag Prestationsnivå (resultat) för världseliten om 5 år. Karakteristika för världseliten i dag; kvinnor och män, ålder, längd, vikt, antal år i idrotten… Träningsinsats och tyngdpunkt i träningen i dag, svensk elit jämfört med världselit.

19 Forts. SOK:s profil Sannolik träningsutveckling om 5 år. Kapacitetsprofil - Idrottsgrenens karaktär och viktigaste kvaliteter; uthållighet, precision… Spridning i resultatnivåer mellan olika toppaktiva. Testresultat och andra data som beskriver toppaktivas resultatnivåer, i de viktigaste kvaliteter som beskrivits ovan. Vilka testresultat och andra data saknar och behöver vi för att beskriva toppaktivas resultatnivåer. Mentala och sociala krav i dag.

20 Forts. SOK:s profil Mentala och sociala krav om 5 år. Träningsinsats i dag och om 5 år; timmar/år, pass/vecka, periodisering… Vad ger nya eller bibehållna internationella framgångar i framtiden?

21 Självskattning, Krav- och kapacitetsprofil Aerob kapacitet Teknik
5 Teknik 4 5 Tröskel 4 5 3 3 4 2 2 3 2 1 1 Styrka 1 5 4 3 2 1 Mental förmåga 1 1 2 3 4 5 2 1 1 3 2 2 4 3 5 3 Rörlighet 4 4 Taktisk förmåga 5 5 Anaerob kapacitet

22 Analys och målformulering
Gör en kravprofil på din gren, utifrån dina kunskaper eller idrottsfysiologisk testning, litteratur och vetenskap. Krav 5 4 3 2 1 Kvalitet Anaerob Teknik Mentalt Aerob Styrka Rörlighet

23 Forts. Analys och målformulering
Gör en kapacitetsprofil. Krav 5 4 3 2 1 Kvalitet Anaerob Teknik Mentalt Aerob Styrka Rörlighet

24 Forts. Analys och målformulering
Gör en differensprofil genom att jämföra krav- och kapacitetsprofilerna. +, plus -, minus Kvalitet Anaerob Teknik Mentalt Aerob Styrka Rörlighet

25 Vilka är de idrottspsykologiska kraven i din idrott?

26 Ambition att förenkla Hitta ett gemensamt språk, såsom fysiologin.
Den förändrade idrotten / de förändrade aktiva

27 Målsättning Anspänning Fokusering Självförtroende Imagery Inre samtal

28 Målsättning - Resultatmål - Prestationsmål - Känslomål
- Lång o kortsiktiga mål - SMART

29 Anspänning Behärska - Att höja anspänning - Att sänka anspänning

30 Fokusering - Att vara koncentrerad på uppgiften - Att återta fokus

31 Självförtroende Att tro på sig själv och sin förmåga att prestera

32 Imagery Att skapa minnen av framtiden - Se - Höra - Känna - Lukt
- Smak

33 Inre samtal Att föra ett positivt inre samtal
Att hantera negativa inre samtal

34 Målsättning Anspänning Fokusering Självförtroende Imagery Inre samtal

35 Grenprofil Idrott / gren: _____________________
Vilken, av de sex färdigheterna är den viktigaste i din idrott / gren: ______________ Gör en grenprofil på din grens idrottspsykologiska krav, utifrån dina kunskaper och erfarenheter. 5 4 3 2 1 Värdera, sätt ”betyg” Anspänning Självförtroende Inre samtal Målsättning Fokusering Imagery

36 Vilka är de idrottspsykologiska kraven i din idrott?
Värdera färdigheterna

37 Hemligheterna som ger dig ett lyckligt liv!
Förenkla tillvaron …

38 VAD? Erfarenheter Kultur Tradition Vetenskap Kunskap Behov? SF:s
Idrottsfysiologi Idrottspsykologi Idrottsmedicin Idrottsnutrition

39 En samlad elitsatsning
Landslagsstöd Riktat stöd Gemensamt stöd

40 Fördjupningsarbete, ETU
Omfattning? Innehåll? Krav? Exempel! Redovisning

41 TACK! Liselotte Ohlson, ,


Ladda ner ppt "Välkommen!."

Liknande presentationer


Google-annonser