Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension

2 Tjänstemännens tjänstepension
ITP planen innehåller två avdelningar ITP1 & ITP2. ITP2 , den gamla planen kom till 1960 och är en förmånsbestämd plan. Innehåller 2 ålderspensioner, en efterlevandepension och en sjukförsäkring. Planen ger även möjlighet till vissa val. ITP1, den nya planen kom till 2007 och är en premiebestämd plan. Innehåller 1 ålderspension med ett antal valmöjligheter och en sjukförsäkring. ITP 1 ITP 2

3 Två pensionsplaner Förmånsbestämd ITP 2 Premiebestämd ITP 1
Tjänstemän födda 1978 och tidigare Tjänstemän födda 1979 och senare Privatanställda tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom PTK-området omfattas av ITP planen. Huvudregel: ITP 1 omfattas den som är född 1979 eller senare, medan ITP2 omfattas den som 1978 eller tidigare. Undantag: De arbetsgivare som tecknar ITP efter den 25 april 2006 kan tillämpa ITP1 även för anställda som är födda 1978 eller tidigare. Tjänsteman med inkomst över 10 inkomstbasbelopp kan komma överens med sin arbetsgivare om att tillämpa ITP1 istället för ITP2. Man omfattas av kollektivavtalet från 18 års ålder

4 Vad är det som är bestämt på förhand?
ITP 1 ITP 2 Premien Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli Förmånen Arbetsgivaren vet inte kostnaden Den anställde vet sin kommande pension

5 ITP2 – Två ålderspensioner!
Förmånsbestämd Ålderspension Ålderspensionen = % x lönen x tjänstetid Premiebestämd ITP 2% av pensionsmedförande lön I ITP 2 finns två olika ålderspensioner, en förmånsbestämd och en premiebestämd. I ITP 2 finns det ett tak på 30ibb Förmånsbestämd ålderspension ITP2 Man har rätt till den förmånsbestämda ålderspensionen, månaden efter man fyller 28 år.

6 Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension?
Fast lön + semestertillägg Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad Restidsersättning Max 30 inkomstbasbelopp. ITP 2 lönebegrepp: - månadslönen x 12,2 - rörliga lönedelar (provision,tantiem) genomsnitt på 3 år -naturaförmåner (fri kost eller fri bostad) Ta inte med: övertid eller bilförmån Det är den sista lönen som ligger till grund för förmånsbestämd ITP2 När det gäller lönehöjningar de fem sista åren före pensionsåldern finns det en begränsningsregel som kan påverka den pensionsmedförande lönen (sk lönekapningsregel) Max 30 inkomstbasbelopp

7 Så räknas ITP-pensionen ut
Procent av slutlönen 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb 32,5 % 65 % 10 % Man omfattas av den förmånsbaserade ålderspensionen från 28 år. Det är ”normalt” den sista lönen som ligger till grund för ålderspensionen. Ålderspensionen räknas ut i procent av den pensionsmedförande lönen. Det sker med olika procentsatser för olika inkomstskikt.

8 För full ITP 2 krävs 360 månader
Godkänd tid när man arbetar när man är sjuk tid med föräldrapenning För att man ska få oreducerad ålders- och familjepension från ITP2 krävs en pensionsgrundande tjänstetid på 360 månader, dvs 30 år. Man får tillgodoräkna sig tjänstetid från och med månaden efter det man fyllt 28 år. Hur mycket tjänstetid man har (beräknat) står redovisat på värdebeskedet från Collectum.

9 Familjepension - Förmånstagare - make/a, barn 20 år
30 ibb Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension 16,25 % 20 ibb 32,5% Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK 7,5 ibb ITP:s familjepension betalas ut på lön över 7,5 inkomstbasbelopp till änka, änkling, registrerad partner och barn. Sambo kan inte vara förmånstagare. Familjepensionen betalas ut livsvarigt till änka, änkling. Barn får familjepension till och med den månad de fyller 20 år. Familjepensionen gäller även om den avlidne var äldre än 65 år om han/hon innan pensioneringen haft en lön över 7,5 ibb. Avstående familjepension Den försäkrade har möjlighet att avstå från framtida intjänande av familjepension. Den familjepension som redan är intjänad finns dock kvar i försäkringen. Premien som inte längre betalas för familjepensionen betalas istället till en förstärkt ITPK-pension. Avstående görs på separat blankett till Collectum. Görs ett avstående gäller det för all framtid! - 9

10 ITPK Ålderspension 100 % Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön
Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond ITPK är en premiebestämd pension som man omfattas av från 28 år ålder. Premien är 2% av den pensionsmedförande lönen. Man får själv välja hur pengarna ska förvaltas och hur försäkringen ska se ut. Har man inte gjort ett val kan man när som göra det hos Collectum som är administratör. Hur ska premien förvaltas? Traditionell eller fondförsäkring Vem ska förvalta pengarna? Något av de upphandla bolagen Allt själv eller en del till de närmaste? Återbetalningsskydd? Familjeskydd?

11 Hur ska du placera pengarna?
Traditionell försäkring Fondförsäkring Garanti Avgift Inga garantier Hög risk Låg risk Avgift Valet kan delas upp i tre steg: Hur ska premien förvaltas? Traditionell försäkring Försäkringsbolaget bestämmer hur premien ska placeras i aktier, räntebärandevärdepapper och/eller fastigheter. Ibland kan man själv påverka hur riskfyllt premien ska placeras. Försäkringsbolaget garanterar att man får en viss lägsta pension. Denna garanti kan vara utformad på olika sätt. Pensionen storlek beror på: - Hur mycket pengar som betalats in - Hur bra pengarna har förvaltats - Vilka avgifter bolagen tar ut för att administrera försäkringen Fondförsäkring Här placeras premierna i olika värdepappersfonder. Du bestämmer själv risk (hög eller låg). I en fondförsäkring finns inga garantier om att få ett visst försäkringsbelopp. Pensionen storlek beror på fondens utveckling. Pensionens storlek beror på: - Hur mycket som betalats in - Vad fondandelarna är värda

12 Valbara försäkringsbolag
Traditionell försäkring Fondförsäkring Alecta AMF Folksam Skandia AMF Danica Pension SEB Trygg Liv SPP Swedbank Val 2: Att välja bland de upphandlade försäkringsbolagen Nio försäkringsbolag (AMF valbart både för trad & fond) är utvalda för att ta hand om dina tjänstepensionspengar. Det finns fyra bolag utvalda för den traditionella försäkringen och fem fondbolag. Man kan jämföra bolagens olika avgifter på Collectums hemsida, Konsumenternas försäkringsbyrå och med hjälp av PTK:s rådgivningstjänst.

13 Vad händer om jag dör? Du kan välja återbetalningsskydd familjeskydd
Val 3: Allt själv eller en del till det närmaste? Återbetalningsskydd: I ITP 1 finns inget obligatoriskt skydd till efterlevande. Man kan dock välja ett återbetalningsskydd. Att teckna återbetalningsskydd kan passa den som har barn, är gift, sambo eller registrerad partner. Pensionens storlek till de efterlevande motsvarar värdet av inbetalda premier som man själv inte hunnit få utbetalda som pension. Återbetalningsskyddet minskar den egna pensionen till en viss del eftersom man inte får några arvsvinster. Återbetalningsskyddet kan bara läggas till eller tas bort innan pensionen börjar betalas ut. Familjeskydd: Familjeskydd är en tidsbegränsad efterlevandepension som kan passa den som har barn, är gift, sambo eller registrerad partner.

14 Använda en del av premien till ett familjeskydd?
Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till make/maka eller sambo eller barn Familjeskyddet betalas ut till de närmaste om man avlider före 65 år. Det betalas ut månadsvis under vald utbetalningstid från och med månaden efter dödsfallet. I ITP valet väljer man dels försäkringsnivå (1,2,3 eller 4 pbb) dels under hur lång tid beloppet ska betalas ut (5,10,15 eller 20 år). Utbetalningstid av familjeskyddet kan som längst vara till dess att man skulle fyllt 70 år. Ex. Tecknas familjeskyddet av en som är 55 år, är längsta möjliga valbara utbetalningstid 15 år. Premien för familjeskydd dras från ITPK eller ITP 1-premien. Om väljer man familjeskydd blir den egna ålderspensionen lägre.

15 ITPK:s historia syns i ditt årsbesked
1977 Ingen uppräkning 5 årig utbetalning 1990 Egenpension Livslång utbetalning 2008 Flytträtt till upphandlande bolag ITPK upphandling UITPK ITPK val ITPK skapades i samband med att ITP planen ändrades år 1977. Sparandet skedde i början endast i Alecta. Premierna placerades i något som i dag kallas för ITPK i ursprunglig form. 1990 fick privattjänstemännen en möjlighet att själv välja hur ITPK försäkringen skulle se ut. 1994 blev det även möjligt att välja fondförsäkring. 2007 upphörde intjänande i den ursprunglig ITPK. Premier går istället till en traditionell försäkring som ger garanterat belopp och värdeförändring. 2008 började flytträtt av redan placerat kapital att gälla. Man kan därmed flytta traditionellt placerat kapital till fondplacering, och tvärtom.

16 ITP 1 -Premie varje månad till pension
från 25 år 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp 30 % på lönedelar däröver. 30 % Ersättningar enligt ITP 1 beräknas på den kontant utbetalda bruttolönen. I bruttolönen ska följande ingå: Månadslön Övertid/mertid, ersättning för skiftarbete och liknande Sjuklön enligt lag Semestertillägg Bonus/provision och liknande Restidsersättning Däremot inte kostnadsersättningar! För ålderspension finns det inget övre lönetak för hur höga löner som är pensionsmedförande. 7,5 inkomstbasbelopp 4,5 %

17 Premie varje månad till pension
Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”. Premien betalas månadsvis. 30 % i premie 7,5 inkomstbasbelopp Löneutbetalningen varierar under året och då kommer även att pensionspremien från arbetsgivaren att variera. Den försäkrade kan kontrollera vad arbetsgivaren har anmält för kontant bruttolön månad för månad på Collectums värdebesked. 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

18 Vilka inkomster ger kollektivavtalad premiebestämd ITP 1 ?
Ingår ej i lönen Traktamente Reseersättning, bilersättning, trängselskatt Sjuklön (kollektivavtalad) Skattepliktiga förmåner Föräldralön Kostnader för användande av egen bil Ingår i lönen Utbetald bruttolön/månad Övertidsersättning Semesterersättning Semesterlön Bonus Provision Gratifikation Inget lönetak

19 Hälften i en trygg sparform
Traditionell pensionsförsäkring 50% 50 % Trygg sparform Hur ska premien förvaltas? Av den premie som är inbetald av arbetsgivaren så måste minst 50% av premierna Placeras i en traditionell försäkring. Återstående 50% får man dela upp i två delar om 25%. Dessa kan placeras i fond- och eller traditionell försäkring. Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

20 Om du inte gör något val Traditionell pensionsförsäkring i Alecta
Garanti och avkastning Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj Gör man inget eget ITP val tecknas en traditionell försäkring i Alecta. Ålderspensionen tecknas utan återbetalningsskydd och inget familjeskydd. Det är ett alternativ som t ex kan passa för ensamstående utan barn. Den passar även också den som vill ha hela premien ska användas till den egna ålderspensionen.

21 Kompletterande premier – ITP 1 och ITPK
Extra pensionsavsättningar Kan vara engångspremier eller löpande / månad Fast summa eller % av lönen Premietrappa

22 Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?
Tjänstepension överhuvudtaget? Ingen ram att hålla sig till? Vilka upplägg är vanliga i icke- kollektivavtalade tjänstepensioner Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepenisoner?

23 Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften
Avgiften i ITP valet och traditionell försäkring ligger mellan 0,10 – 0,23 % av kapitalet. Utöver detta kapitalförvaltningsavgift. Avgiften i ITP valet och fondförsäkring ligger mellan 0,16- 0,3 % av kapitalet. Utöver detta kan det tillkomma fondavgift. Collectum och Konsumenternas försäkringsbyrå har bra jämförelser på sina hemsidor. En avgift utanför de upphandlade produkterna kan ligga på ca 2,5%

24 Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir?
Storlek på premien tid Hur mycket premier har betalats in? Har efterlevandeskydd valts? Hur hög har avkastningen varit? Vilka avgifter tas ut? Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? familjeskydd återbetalningsskydd

25 Ersättningar vid sjukdom
80 % 90 % 30 IBB 77,6 % 77,6 % 80 % 90 % ITPs sjukpension 32,5 % 20 IBB Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 65 % Från arbetsgivaren ITPs sjukpension 10% Från Alecta 7,5 PBB Sjuklön 10 % ITPs sjukpension 10 % Lön K A R E N S D G Sjuklön 80 % Sjukpenning 77,6 % ITPs sjuk-pension 15 % När man har varit sjuk i tre månader upphör rätten till kollektivavtalad sjuklön och istället får man ITP:s sjukpension som en komplettering till sjukpenningen. Sjukpensionen betalas ut av Alecta. Rätt till sjukpension från ITP: Från 18 år Arbetsoförmögen pga av sjukdom till minst 25% och får sjukpenning från försäkringskassan. Har varit sjuk i 90 dagar i följd eller mer än 105 sjuklönedagar under de senaste 12 månaderna Sjukpensionen beräknas på olika löner ITP1 : Beräknas på den genomsnittliga pensionsmedförande lönen 12 månader bakåt ITP2: Sjukpension beräknas på den gällande årslönen. Premiebefrielseförsäkring ITP1: Inträder från dag 15 och gäller även vid föräldraledighet (även sk VAB) ITP2: Inträder från och med månaden efter 90 dagars sjukdom 72,75 % Sjuk- eller aktivitets-ersättning 64 % Från arbetsgivaren Från Försäkringskassan Dag 2 _ 14 15 _ 90 91 _ 360 361 _ 365 366

26 Tjänstegrupplivförsäkring TGL - ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall
6 pbb 3 pbb TGL är ett inkomstskattefritt engångsbelopp som utbetalas om den försäkrade tjänstemannen avlider före pensioneringen. För att försäkringen ska gälla med fulla belopp så krävs det att man har en ordinarie tjänstetid på minst 16 timmar/vecka. Är arbetstiden minst 8 timmar men mindre än 16 timmar/vecka gäller TGL med halv ersättning. 55 år 64 år Om den försäkrade vid dödsfallet fyllt Grundbelopp i prisbasbelopp 18 men inte 55 6,0 55 men inte 56 5,5 56 men inte 57 …..osv 5,0 63 men inte 64 1,5 64 men inte 70 1,0 Om barnet vid den försäkrades död Barntillägg i prisbasbelopp Inte fyllt 17 år 2,0 Fyllt 17 men inte 19 år 1,5 Fyllt 19 men inte 20 år 1,0 Vem får pengarna? Generellt förmånstagarförordnande (om inget annat skrivits): Make/maka/registrerad partner Barn/barnbarn Föräldrar Särskilt förmånstagarförordnande – att ändra det generella förmånstagarförordnandet Alt 1: Vidgar förmånstagarkretsen Alt 2: Sambo till förmånstagare Alt 3: En fysisk person som förmånstagare Alt 4: Återgår till det generella förmånstagarförordnandet Alla tjänstemän bör skriva ett särskilt förmånstagarförordnande!

27 Information från Collectum
Information om ITP Ny anställning Vid 25 år Vid avslutad anställning Årsbesked varje år Skickas ut till 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän Valpaket skickas ut till hemadressen då din arbetsgivare anmäler att du börjat på företaget. Vid ny anställning hos arbetsgivare med ITP inom 12 månader skickar vi inte ut ett brev. Har det gått mer än 12 månader skickar vi ett nytt valpaket. När du slutar och arbetsgivaren avanmäler dig skickar vi också ut ett besked om detta. Varje år skickas cirka årsbesked ut. För ITP 1 skickas stycken. För ITP 2 skickas stycken.


Ladda ner ppt "Tjänstepension."

Liknande presentationer


Google-annonser