Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening"— Presentationens avskrift:

1 Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening

2 Pensionssystemet Eget privat sparande Kollektivavtalad tjänstepension
KAP-KL – kommun och landsting Den allmänna pensionen

3 Begrepp: Premiebestämd Förmånsbestämd
En viss % av månadslönen avsätts i premie. Den enskilde kan välja placering helt eller delvis. Förmånsbestämd Pensionen blir en andel av lönen. Beräkning sker utifrån lönen i slutet av yrkes- livet. För full pension krävs 30 års tjänstgöring. SPV debiterar myndigheterna och förmedlar avgifterna till de valda bolagen. Viktigt med att betona de 5 sista kalenderårens stora påverkan på pensionens storlek.

4 Belopp 2013 Prisbasbelopp (pbb) 44 500 kr/mån
Inkomstbasbelopp (ibb) kr/mån

5 Allmän pension Inkomstpension Premiepension
Tilläggspension (födda 1938 – 1953) Efterlevandepension Garantipension Lagstadgad rätt till ålderspension m.fl. förmåner. De flesta av dessa förmåner är sedan 2001 avhängigt av individens livsinkomst , det är endast garantipensionen, (ersatt folkpensionen), som istället grundar sig på antal boendeår i Sverige. Övergångsvis finns även den s.k. tilläggspensionen som beräknas som den tidigare ATP pensionen.

6 Allmän pension Inkomstpension och premiepension
Född 1954 och senare Allmän pension Inkomstpension och premiepension 18,5% av taxerad inkomst 16% till inkomstpensionen 2,5% till premiepensionen Du kan välja placering genom pensionsmyndigheten (tidigare s.k. PPM). Gör du inget val: AP7Såfa Inkomstpension : Fiktivt fonderat system, behållningen registreras på varje individ men pengarna går direkt till utbetalning av pension och till AP-fonderna. Finansiering: Allmän pensionsavgift 7% på ink upp till 8,07 ibb och arbetsgivaravgift till ålderspension 10,21% på hela ink., dvs en ren skatt på inkomster över 8,07 eftersom det inte är pensionsgrundande. Saco arbetar för att få bort denna skatt. Premiepensionen: du ska välja fond av c:a 800 fonder, svårt men det många hjälpmedel t.ex. på webben: icke-valsalternativet är premiesparfonden.

7 Allmän pension Inkomstpension och premiepension
Född Allmän pension Inkomstpension och premiepension Tilläggspension 20-delar av det gamla systemet (ATP och folkpension) T.ex: född 1947 = 7/20 Inkomstpension 20-delar av inkomst-pensionen (16%) = 13/ 20 Premiepension 20-delar av 2,5% = 13/20 (=1,6%) Varje årskull växer med 20-delar in i det nya allmänna pensionssystemet.

8 Allmän pension Livsinkomsten avgörande
Lönetak 8,06 ibb ( kr, år 2013 motsvarar kr/mån) Avsättning baseras, efter avdrag med 7 % för pensionsavgift, på 7,5 ibb ( kr, år 2013) 2010 kommer ”räntan” på inkomstpensionskontona minskas med 1,4%= totalt 70 miljarder (förändring av inkomstindex/balansindex), Inkomstpensionen (följsamhetsindex) under utbetalning kommer att minskas med 3%.(-1,6%normen + - 1,4 balansindex). Inkomstbasbeloppet = år -09 blir år -10. Notera att tjänstepensionerna enligt PA 03 istället följer prisbasbeloppet (som för 2010 minskas med 0,9%).

9 Allmän pension Uttag: Flexibelt: 25, 50, 75 eller 100 procent.
Tidigast från 61 års ålder. Möjligt att ändra sig. Flexibelt: 25, 50, 75 eller 100 procent.

10 Tjänstepension KAP-KL premie- och förmånsbestämt
. Max 30 ibb ( kr, år 2013) 20 ibb ( kr, år 2013) Förmånsbestämd del = andel av lönen född t o m ,5 % - född fr o m % 7,5 ibb ( kr, år 2013) 4,5 % av inkomsten avsätts i premie (född 1947 och senare) = Premiebestämd del 27,5 %-31,25% 55 %-62,5 % 0 %

11 KAP-KL Premiebestämd ålderspension
4,5% i premie av utbetald lön från 21 års ålder upp till 30 ibb ( i månadslön år 2013). VAL Försäkringsbolag/bank Traditionell pensionsförsäkr. eller fondförsäkring Kan tas ut från 55 års ålder. Utbetalas efter överenskommelse med förvaltaren. 1 2 Utbetald Lön: pensionsavgifter tillgodoräknas även för vissa ledigheter: sjukdom (sjuklön, sjukpension, pensionsersättning, föräldraledighet max 18 mån, delpension, vid förtida uttag. Vid sjukpension och pensionsersättning beräknas premien istället på pensionsunderlaget. Premien 2,5% från tidigare var den 2,3% under åren ; Premien 2,0% från

12 Beräkningsperiod- förmånsbest.
För full förmånsbestämd pension krävs: Minst 30 års tjänstetid Lön över 7,5 ibb under beräkningsperioden ( kr, år 2013) ……… år Av de 7 åren mellan 57 och 63 års ålder väljs de 5 bästa inkomståren ut. Eftersom man får en andel av inkomst över 7,5 ibb är det viktigt att ha en 100 %-ig anställning under 5 år i beräkningsperioden. Född i januari: räknas som att man går i pension i dec. året innan. Vid förtida uttag förskjuts beräkningsperioden bakåt. Om man slutar före 65 års ålder utan att gå i pension, räknas en livränta ut. Fr.o.m inkomståret 2007 räknas en oantastbar livränta ut vid varje årsskifte.

13 KAP KL Förmånsbestämd pension forts.
Tjänstetid 28 år år Minst 3 månaders sammanhängande anställning. Hel ålderspension: 30 års tjänstgöring. Från 1 januari räknar varje arbetsgivare ut sin del av pensionen. D v s ingen samordning längre som innebär att siste arbetsgivaren står för hela pensionskostnaden. T.ex arbetat 28 år vid 60 års ålder. Slutar sin anställning och har 5 år kvar till pensionsåldern: 28./ = 0,85 i tidsfaktor. Tidsamordning: Upphörde från 2003 men finns övergångsvis för dem som var anställda under årsskiftet 2002/03. Ag vill ej betala för annan tid än den tid som anställd hos sig. Även tj.ledighet utan lön max 8 mån per orsak tillgodoräknas. Återstående tid tillgodoräknas vid förtida uttag.

14 KAP KL Förmånsbestämd pension forts
Uttag Livsvarig Förtida uttag från 61 års ålder – tiden räknas till 65 års ålder om den anställde avgår med pension. Vilken % som helst. Förtida uttag: - 0,4 % per månad fram till 65 års ålder. Livsvarigt lägre pension/månad. Uppskjutet uttag från 65 års ålder ger + 0,4 % per månad. Livsvarigt högre pension/månad. Om du går i pension något av åren 2014 – 2016: begär alternativ beräkning. (Det sker idag per automatik t o m år 2013.)

15 Löneväxling Frivilligt sparande genom avtal med din arbetsgivare.
En del av lönen kan sparas till pension (minst 300 kr/mån minst ett år i taget). Löpande avsättning till SPP eller Skandia. Du får 7 % extra att sätta av (p g a skatterabatt för arbetsgivaren), men betalar en adm. avgift på 150 kr till AG. Löneväxlat belopp ingår vid avsättning till tjänstepension m.m Löneväxla inte på lön under 8,06 ibb ( kr/mån år 2013) eftersom den allmänna pensionen då påverkas negativt. Vid löneväxling under 7,5 pbb ( kr/mån år 2013) påverkas bl a sjukpenning negativt.

16 KAP-KL - Särskild avtalspension (SAP)
Enskild överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare. Hel SAP – endast till 65 års ålder Partiell SAP – längst till 67 års ålder Vad bör regleras i avtalet? Från när utbetalning ska ske. Hur mycket den anställde ska arbeta, vilken % som helst Hur mycket ska lönebortfallet kompenseras (rimligt 55 – 75 %) Förläggning av arbetstid Ökning av avt.pension – t.ex knutet till kvarvarande lön/index Avsättning till pension utifrån samma löneunderlag som om nedtrappning inte gjorts Fråga om samordning mellan avt.pension och andra inkomster Övriga relevanta frågor i det enskilda fallet

17 KAP-KL - pension till efterlevande
Under anställning Under tid med ers. från AGS-KL Under tid med särskild avtalspension 6 månader efter anställningen upphört Till vuxen Till barn 15 % av pensionsunderlag upp till 20 ibb 10 % upp till 7,5 ibb 7,5 % av pensionsunderlag mellan ibb 28 % mellan 7,5 – 20 ibb 14 % mellan ibb Betalas max 5 år Om fler barn: fördelas mellan dem efter viss uppräkning. Betalas till års ålder eller 20 år om gymnasiestudier.

18 Att tänka på långt i förväg
Ev. välja placering av premier. Livsinkomsten viktig för premiebestämd pension. Lönen i slutet av yrkeslivet viktig för den förmånsbestämda pensionen. Ev. löneväxla. Dock viktigt att det sker för lön över 8,06 ibb, annars påverkas allmänna pensionen negativt. Behövs efterlevandeskydd i premiebestämda delen? Om inte, onödigt betala för det. Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension.

19 Att tänka på tätt inpå Förtida uttag från tidigast 61 år i KAP-KL. Lägre pension per månad vid livsvarig utbetalning. Uppskjutet uttag efter 65 år ökar pensionen. Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension. Ansök om pension från arbetsgivaren i god tid. Glöm inte att ansöka om pension hos tidigare arbetsgivare. Ansök om den allmänna pensionen i god tid hos Pensionsmyndigheten. KPA Pension administrerar förmånsbestämd tjänstepension. Begär alternativ beräkning om du går i pension åren

20 Hjälp med beräkning av pension
(ej helt aktualiserade uppgifter för förmånsbestämd tjänstepension) – klicka på ”KPA-kontoret”. Du kan se din egen tjänstepension i KAP-KL. Du behöver e-legitimation. om allmän pension Din arbetsgivare kan hjälpa till med beräkningar. OBS! Endast prognoser!

21 Vilket försäkringsskydd har du i övrigt som landstingsanställd?
AGS-KL vid sjukdom (AFA) TFA-KL vid arbetsskada (AFA) TGL-KL vid dödsfall (KPA Liv) OBS! Den anställde måste själv ansöka om ersättning, annars går han/hon miste om den. Ersättning enligt TGL-KL ansöker anhörig om. Mer information finns på

22 Nytt tjänstepensionsavtal
Förhandlingar pågår med SKL Förutsättningar: Nuvarande avtal KAP-KL fortsätter gälla tillsvidare Nytt pensionsavtal helt premiebaserat Gälla för födda 1986 och senare Träda i kraft 1 januari 2014


Ladda ner ppt "Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening"

Liknande presentationer


Google-annonser