Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En femtedel av livet….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En femtedel av livet…."— Presentationens avskrift:

1 En femtedel av livet…

2 EN FEMTEDEL AV LIVET Det finns gott om pensionärer i Sverige. Ett av skälen är att vi lever allt längre. Det är inte ovanligt att vi är pensionärer uppemot 20 år av livet. När försäkringsmatematikerna räknar på hur länge vi lever som pensionärer så handlar det om en femtedel av livet. De pengar vi ska ha att leva på som pensionärer sparar vi ihop under arbetslivet. De betalas ut som pension. De flesta har pension från flera olika håll, dels från den statliga delen, dels från jobbet i form av tjänste- eller avtalspension och kanske även en privat pension. Men hur blir det med ” löneförhöjningen” på pensionerna? Finns det något man kan göra för att få mera pengar? Går pensionen att ärva? Och vad händer med pensionen om jag vill flytta till ett annat land?

3 Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär?
EN FEMTEDEL AV LIVET Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär? Privat pension Tjänstepension Allmän pension Som pensionär finns det ingen att löneförhandla med. Pensionen kommer ändå att förändras över tid och anpassas till inkomst- och prisutvecklingen i samhället. Men omräkningen ser lite olika ut för de olika delarna i pensionen. Därför är det bra att hålla reda på vad som är vad bland pensionerna. I botten finns den allmänna pensionen. I den ingår tilläggspension, inkomstpension, premiepension och garantipension. Den blå delen av pyramiden är tjänstepensionen. Det är den pension som oftast regleras av kollektivavtal. Den som har sparat av egna pengar kan även ha en privat pension. Den kommer vi inte att prata så mycket om i den här kursen.

4 ? ? Två olika pensionsmodeller? Förmånsbestämd
EN FEMTEDEL AV LIVET Två olika pensionsmodeller? ? 65 år Förmånsbestämd I ett förmånsbestämt system måste avgiften anpassas för att pensionsbeloppen ska kunna betalas ut. ? 65 år Premiebestämd/avgiftsbestämd I ett avgiftsbestämt system måste pensionerna regleras för att avgifterna ska räcka. Det finns några grundläggande begrepp som det är bra att ha klart för sig när man ska tala om pensioner. Det gäller både den lagstadgade pensionen och för avtalspensionerna, och även när man ska beskriva hur pensionerna i andra länder fungerar. Sättet att spara till pension brukar antingen vara via förmånsbestämda system eller avgiftsbestämda. Vi har mer och mer gått från förmånsbestämda system till avgiftsbestämda, även om många har en blandning av båda systemen. Enkelt kan man förklara de förmånsbestämda pensionerna med att det är enklare att förutse vad man får i pension. Förmånen är given - sedan anpassas avgifterna till det utställda löftet. Det är förmånen som bestämmer kostnaden men man har aldrig riktigt koll på vad systemet kostar från det ena året till det andra. I ett avgiftsbaserat system är det tvärtom. Vi har bestämt vilka avgifter som ska betalas in. Men däremot vet vi inte hur stor slutsumman blir. Den styrs av avgifterna, d v s hur hög lön vi haft, hur länge vi arbetat och hur värdeutvecklingen varit på pengarna.

5 Omräkning av allmän pension
EN FEMTEDEL AV LIVET Omräkning av allmän pension Sker varje årsskifte. Inkomst- och tilläggspension följer löneutvecklingen. Här kan bromsen slå till. Premiepensionen följer värdet på dina fonder. Garantipensionen följer prisutvecklingen (PBB). Den allmänna pensionen består av flera olika delar, tilläggs- eller inkomstpension, garantipension och premiepension. Tilläggs- och inkomstpensionen räknas om varje år med ett följsamhetsindex som är kopplat till inkomstutvecklingen i Sverige. Även premiepensionen räknas om vid varje årsskifte. Omräkningen sker för att pensionsbeloppet ska motsvara behållningen i valda fonder. Om man väljer traditionell försäkring när man går i pension är det tilläggsbeloppet som räknas om. Tilläggsbeloppet är den summa som betalas ut utöver det garanterade beloppet. Garantipensionens omräkning följer prisutvecklingen i Sverige.

6 Mer pension i början EN FEMTEDEL AV LIVET
Diagrammet ovan visar hur den allmänna pensionen utvecklas med de olika alternativen vid en tillväxt på 1,6 procent. I det gällande systemet med följsamhetsindexering så kommer pensionen i så fall att vara oförändrad från år till år. I ett system utan följsamhetsindexering skulle pensionen initialt vara lägre men sedan följa tillväxten och så småningom överstiga pensionen i systemet med följsamhetsindexering. För en person som uppnår genomsnittlig livslängd spelar valet av metod ingen roll eftersom den totala utbetalningen från inkomstpensionen blir lika stor i båda fallen. De som lever kortare än genomsnittet tjänar på det nuvarande systemet, medan de som lever längre än genomsnittet gör en förlust jämfört med om normen inte hade inkluderats i delningstalet. Källa: Swedbank, Institutet för Privatekonomi.

7 Balanstalet (bromsen)
EN FEMTEDEL AV LIVET Balanstalet (bromsen) Tillgångarna (årliga pensionsavgifter + avkastningen på AP-fonderna) – Skulderna (framtida förväntade pensionsutbetalningar) = Balanstalet Balanstal högre än 1 = högre pension Balanstal lägre än 1 = lägre pension 2010: 0,9826 2011: 0,9549 2012: 1,0024 2013: 1,0198 2014: 0,9837 ”Bromsen” är pensionssystemets regler för balansering. Balans­reglerna mäter ekonomin i systemet, det vill säga pensionssystemets tillgångar och skulder. Om skulderna är större än tillgångarna krävs lägre utgiftsökning för att återfå systemet i ekonomisk balans. För att åstadkomma detta görs en justering av indexeringen, det vill säga att balanseringen minskar räntan i pensionssystemet. När balanseringen aktiveras och systemet efter det får ett överskott används överskottet till att höja räntan i systemet. Inkomst- och följsamhetsindexeringen blir högre, tills man är tillbaka på den nivå pensionerna skulle ha legat på utan balansering. Egentligen är det fel att tala om en broms. Det är en balansmekanism. Balansmekanismen har behövt användas de senaste åren. Reglerna om balanseringen är några av de nya regler som finns i den allmänna pensionen. Skälet att man införde balanseringen är att man ville skapa ett hållbart system över tiden; ett system som rättar sig efter den ekonomiska verkligheten. Reglerna gäller också under spartiden men har då mindre betydelse eftersom pensionen kan återställas efter något eller några år och spartiden är lång.

8 Omräkning av tjänstepensionen
EN FEMTEDEL AV LIVET Omräkning av tjänstepensionen Förmånsbestämda tjänstepensioner har ofta en indexjustering en gång per år. Premiebestämda tjänstepensioner är beroende av hur förvaltningen gått och justeras en gång per år. När utbetalningarna startar gör bolagen antaganden om hur pensionskapitalet kommer att växa. De bolag som förvaltar dina pensionspengar skickar ut uppgifter i januari (alternativt lägger informationen på inloggade sidor) om hur stora årets pensionsutbetalningar blir. Förmånsbestämda tjänstepensioner räknas ofta om en gång per år utifrån prisutvecklingen. Men det finns också äldre tjänstepensioner som uppräknas efter särskilda beslut hos pensionsförvaltaren. Premiebestämda tjänstepensioner som är fondplacerade följer värdet på de valda fonderna. Premiebestämda tjänstepensioner som är traditionellt placerade i försäkringsbolag ges, utöver det garanterade beloppet, återbäring som beror av hur bra bolagets placeringar gått. När utbetalningarna startar sker beräkningar av pensionskapitalets framtida tillväxt genom antaganden om framtida avkastningsränta (prognosränta), avgifter, skatt och dödlighet.

9 Hur länge ska pengarna räcka?
EN FEMTEDEL AV LIVET Hur länge ska pengarna räcka? Livsvarig utbetalning Temporär utbetalning – utbetalning under en bestämd tid I den allmänna pensionen kan du inte välja utbetalningstid- den är livsvarig. I tjänstepensionerna kan du välja utbetalningstid, minst 5 år, mest livsvarig utbetalning. Hur gammal ska du bli? Om vi visste det skulle det förstås vara enklare att bestämma när du vill ha dina pengar. I den allmänna pensionen går det inte att välja utbetalningstid. Där är det livsvariga utbetalningar som gäller. I tjänstepensionernas avtal finns det möjlighet att välja utbetalningstid, minst 5 år eller i vissa fall ännu kortare. Valet ska göras innan du börjar ta ut pengarna. Många vet inte vilken utbetalningstid de har. För dem kommer det som en obehaglig överraskning när pensionen blir lägre, kanske när de fyller 70 år. Vill du veta vilken utbetalningstid du har ska du kontakta pensionsutbetalaren. Många privata pensioner betalas också ut under en tidsbestämd period.

10 Temporära uttag – tänk på det här
EN FEMTEDEL AV LIVET Temporära uttag – tänk på det här Påbörjade uttag kan inte ändras eller stoppas. Temporära pensioner upphör efter avtalad tid. Hur påverkas din ekonomi? Finns det pensionspengar du ännu inte tagit ut? Du som redan är pensionär har redan valt uttagsperiod för din tjänstepension. Men det är lätt att glömma vad man valt och många får en obehaglig överraskning när de upptäcker att tjänstepensionen upphör till exempel efter fem år. Hör av dig till den som betalar ut pensionen och hör vad som gäller. Du kan inte ändra uttagstid när du börjat ta ut tjänstepensionen. Du kan däremot ändra utbetalningar av den allmänna pensionen, genom att höja, sänka eller upphöra pensionen en tid. Konsumentverket har bra länkar där man kan göra beräkningar på sin hushållsekonomi.

11 Kan man ärva pension? EN FEMTEDEL AV LIVET
Så länge du lever får du pensionsutbetalningar varje månad. Men vad händer vid dödsfall? Kan någon annan överta pensionsutbetalningen då? Och finns det andra typer av ekonomiska skydd ? Behöver man ansöka eller kommer pengarna ändå? Hur påverkas min egen pension om jag vill att mina efterlevande ska ha tillgång till pengarna?

12 Efterlevandeskydden premiepensionen
EN FEMTEDEL AV LIVET Efterlevandeskydden premiepensionen Bara under utbetalningstiden. Förmånstagare: Make/maka, registrerad partner eller i vissa fall sambo. Man får arvsvinster om man inte har efterlevandeskydd. Ett efterlevandeskydd för premiepensionen kan du välja att lägga till när du börjar ta ut premiepensionen. Man kan inte ha det under tiden man sparar. Du kan inte ha barn som förmånstagare utan bara make, maka, registrerad partner eller en sambo som du levt tillsammans med under äktenskapsliknande former. Om du väljer att teckna ett efterlevandeskydd så får den efterlevande din premiepension. Men samtidigt innebär det att din pensionsutbetalning minskar. Det gäller även om din partner dör före dig. Ännu så länge är premiepensionsbehållningarna relativt små för de flesta som går i pension, men i framtiden kan kanske 20 procent av den totala pensionen komma från premiepensionen.

13 Obligatorisk efterlevandeskydd tjänstepensionen
EN FEMTEDEL AV LIVET Obligatorisk efterlevandeskydd tjänstepensionen SAF-LO ITP1 ITP2 KAP-KL PA 03 Efterlevande pension Nej Nej Ja* Ja Ja * om man tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Ersättning utgår om man är gift, ej sambo. Ersättningarna kan dock variera mellan olika avtal och beroende på om man är gift eller sambo. Alla får omställningspension och barnpension från den allmänna pensionen. Pengar som inte har någon anhörig går till kollektiva arvsvinster. När det gäller obligatorisk ersättning till anhöriga vid dödsfall är reglerna olika beroende på avtal. Om man har en obligatorisk ersättning till anhörig som icke-valsalternativ så måste man alltså aktivt välja bort den om man inte har några anhöriga eller om du tycker att dina anhöriga har tillräckligt god ekonomi. Du för högre pension själv om du avstår från efterlevandeskydd.

14 Återbetalningsskydd tjänstepension
EN FEMTEDEL AV LIVET Återbetalningsskydd tjänstepension Både under spar- och utbetalningstiden (längst 20 år efter första utbetalningstidpunkt). Förmånstagare: Make/maka, sambo, registrerad partner och/eller arvsberättigade barn i första led. Man får arvsvinster om man inte har återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd kan inte läggas till under utbetalningstiden, bara tas bort. När du tjänat in till tjänstepensionen kan du ha valt till ett återbetalningsskydd och/eller ett familjeskydd. Som pensionär kan man fundera på att ta bort återbetalningsskyddet för att den egna pensionen ska bli större. Prata med det bolag som har hand om din pension hur mycket mer det kan bli. Tar man bort återbetalningsskyddet får inte förmånstagarna något om du skulle avlida. Så det gäller att fundera på hur familjen klarar sig utan dig.

15 Hur ska jag få mer pengar i pension?
EN FEMTEDEL AV LIVET Hur ska jag få mer pengar i pension? Ta bort återbetalningsskydd Finns pensionsdelar du ännu inte tagit ut? Bostadstillägg Äldreförsörjningsstöd Hur ska jag få mer pengar? Det är en väldigt vanlig fråga. För den som redan är pensionär kan det vara svårt att tjäna extra pengar genom att jobba. Men möjligheten finns och vad det betyder för ekonomin får du veta mer om under skatteavsnittet i den här kursen. Har du tagit ut all pension? Det förekommer till exempel att pensionärer missat att ansöka om sin premiepension. Det finns också statliga stöd som kan förbättra pensionsekonomin. Bostadstillägg ger extra pengar till bostadsinkomsterna. Stödet är skattefritt och enligt Pensionsmyndighetens beräkningar är stödet underutnyttjat. Det finns många som har rätt till bostadstillägg men som av olika anledningar inte har ansökt om stödet.

16 Obligatorisk efterlevandeskydd allmän pension
EN FEMTEDEL AV LIVET Obligatorisk efterlevandeskydd allmän pension Omställningspension – ett år till den som är under 65. Barnpension – till barn under 18 år eller studerande till 20. Änkepension – håller på att fasas ut. Olika regler för olika åldersgrupper. Du behöver inte ansöka om du bor i Sverige! Det här är de automatiska efterlevandeskydden som gäller för den allmänna pensionen. Omställningspension från den allmänna pensionen är en pension som kan betalas ut till den som är efterlevande make eller maka, inte har fyllt 65 år och som bodde tillsammans med sin make eller maka vid dödsfallet. Pensionen betalas i första hand ut under ett år. Om man har vårdnaden av barn under 18 år kan man få förlängd omställningspension. Barn till den avlidne får barnpension. Det gäller dock inte för ” bonusbarn”. Omställningspensionen motsvarar 55 procent av den avlidnes antagna allmänna pension i form av inkomstpension. Exempel: Om den antagna pensionen är kronor i månaden blir omställningspensionen kronor x 0,55 = kronor Änkepensionen håller på att fasas ut. Gäller sällan för den som fyllt 65 år. Läs mer om reglerna på

17 Det kostar att tänka på efterlevande
EN FEMTEDEL AV LIVET Det kostar att tänka på efterlevande Hur mycket det blir just för dig kan det bolag som förvaltar pensionen svara på. Tar du bort återbetalningsskyddet under utbetalningstiden kan du inte ändra dig och få tillbaks det.

18 Mycket pengar blir det…
EN FEMTEDEL AV LIVET Mycket pengar blir det… Om man tar bort återbetalningsskyddet blir den egna pensionen högre. Hör med det bolag som har hand om din tjänstepension. Exempel för en privatanställd tjänsteman som har en premiebestämd lösning och tar bort återbetalningsskyddet: 40-talist procent högre pension 50-talist procent högre pension

19 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
EN FEMTEDEL AV LIVET Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Hyrd bostad Bostadsrätt Egen fastighet Annat boende, till exempel: Äldreboende/serviceboende Inneboende Husvagn Hyrd bostad Hyra = beloppen på hyresavin (Hyran samt övriga kostnader som ex reparationsfond, avgift för inglasning av balkong, TV & internet eller parkering om det finns med på hyres-avin) Om det inte ingår värme, vatten och sophämtning i hyran så lägger man till ett schablonbelopp. Om hushållsel, möbler ingår i hyran så drar vi av den kostnaden med ett schablonbelopp. Bostadsrätt Månadsavgiften och 70% av räntekostnaderna för lån med bostaden som säkerhet. Egen fastighet Fastighetsavgiften, 70 % av tomträttsavgäld, schablon för uppvärmning, vatten, avlopp, sophämtning, underhåll och försäkring och 70% av räntekostnader för lån med bostaden som säkerhet Annat boende Avgiften för boendet, ej avgift för mat och omvårdnad.

20 FLIKTEXT I VERSALER Här kan du ladda ner blanketter och starta din beräkning av BTP. Klicka på Räkna ut om du kan få bostadstillägg. Det är ett beräkningsverktyg som kan ge dig vägledning så du ser om det är någon idé att ansöka om bostadstillägg.

21 Äldreförsörjningsstöd
EN FEMTEDEL AV LIVET Äldreförsörjningsstöd Ger skälig levnadsnivå när annan pension inte räcker. Berör till exempel den som inte får full garantipension, för att man bott utomlands som vuxen exempelvis. Skiljer sig från garantipension eftersom hela stödet är behovsprövat. Villkor: måste ha prövat garantipension. måste ha prövat pensioner utomlands. Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att man först måste ta ut andra förmåner som man har rätt till. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år. Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du: - bor i Sverige och är 65 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar att stanna här minst ett år) - tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå inte når upp i skälig levnadsnivå  

22 Om du flyttar utomlands
EN FEMTEDEL AV LIVET Om du flyttar utomlands Garantipension betalas ut i EU/EES-länder. Äldreförsörjningsstöd betalas ut i ett år EU/EES-land och i tre månader i andra länder. Bostadstillägg gäller bara bostäder i Sverige. Skicka levnadsintyg varje år. Den pension som du tjänat in själv kan du ta med dig – vart du än flyttar. Men för de olika stödformerna, garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg finns det begränsningar. För den som vill flytta utomlands gäller lite olika regler. Garantipensionen betalas ut om du flyttar till ett EU/EES-land och kan även gälla i Kanada. Äldreförsörjningsstödet betalas ut i ett år i EU/EES-land och i tre månader om du flyttar till andra länder. Bostadstillägget betalas bara ut till den som varaktigt bor i Sverige. Vistas du utomlands kortare tid än sex månader påverkas inte bostadstillägget. Viktigt att du skickar in levnadsintyg varje år. Ta kontakt med ambassaden eller lokal polismyndighet där du bor.

23 Tjänstepension – vad behöver du göra?
EN FEMTEDEL AV LIVET Tjänstepension – vad behöver du göra? Tala om vilket konto du vill ha utbetalningen till. Mycket av administrationen går att sköta direkt på dina inloggade sidor hos bolaget. Vill du ha kvar återbetalningsskyddet? Vid bosättning utomlands: meddela adress, skicka levnadsintyg en gång per år.


Ladda ner ppt "En femtedel av livet…."

Liknande presentationer


Google-annonser