Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tänka på vid val av fondtyp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tänka på vid val av fondtyp"— Presentationens avskrift:

1 Att tänka på vid val av fondtyp
Spartid/mål Risk Riskspridning Fondtyp Vad bör man då tänka på vid val av fond? Börja med att fundera på vilken typ av fond du vill ha. Hur lång placeringshorisont har du? Vilken risk är du beredd att ta? Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta för att öka möjligheterna till högre avkastning. Möjlighet till högre avkastning förutsätter att du accepterar en högre risk. Det mest kortsiktiga sparandet passar att ha på ett sparkonto eller en kort räntefond. Aktiefonder passar för sparande på längre sikt. Riskspridning är A och O när det gäller fondsparande. Vill du inte spara i så många fonder kan du välja en bred globalfond som placerar över hela världen eller en blandfond som placerar i både aktier och räntor. Tänk också på att sprida riskerna i tid genom att månadsspara!

2 Fondkollen innehåller fakta om fonder och fondsparande
Fondkollen innehåller fakta om fonder och fondsparande. Men framförallt innehåller Fondkollen tips, råd och praktiska verktyg att använda sig av när man ska utvärdera sina fonder eller välja nya. Exempel på verktyg som finns på Fondkollen.se: Kolla fonden. Skriv in din fonds namn och rätt jämförelseindex hämtas upp och du ser hur fonden står sig mot andra fonder med samma placeringsinriktning. Bygger på Morningstars Fondindex. Hitta ny fond. Klicka på en fondtyp i en världskarta (där du även hittar icke-geografiska fondtyper) och du får fram en lista över fonder i den kategorin rankade efter avkastning snitt fem år. Bygger på Morningstars Fondindex. Räknesnurra. Se grafiskt och i en sammanställning hur sparbelopp, avkastning och avgifter påverkar ditt sparande i kronor över tid. Du kan spara ett scenario och jämföra med ett annat. Fondkollen finns också som applikation till mobiltelefon (både för Iphone och Android). Med hjälp av appen kan du hålla koll på dina fonder och se hur de står sig i jämförelse med andra fonder med samma placeringsinriktning. Fondkollen finns också som fickfolder.

3 När det är dags att göra uttag!
Hur gör jag – vart vänder jag mig? Kontakta fondbolaget, banken eller fondtorget där dina fondandelar finns. Fonder kan säljas när som helst. Vad ska jag tänka på i samband med uttag? Sprid risken i tid, exempelvis genom månadsvisa uttag. Eventuell skatteeffekt vid försäljning. Fonder är i regel öppna för både köp och försäljning när som helst. Vid önskemål om uttag kontaktas fondbolaget, banken eller fondtorget (beroende på var fondandelarna finns). Försäljning görs till den kurs som gäller vid dagens slut (alternativt nästföljande dag om uttaget görs sent på eftermiddagen/kvällen) och pengarna betalas normalt ut inom tre dagar. Precis som vid insättningar är det klokt att sprida uttagen över tid och på så vis minska risken att göra uttag vid fel tillfälle (dvs när fondandelsvärdet är lågt). Man bör också vara medveten om den eventuella skattekonsekvens en försäljning kan innebära. (Forts nästa bild).

4 Skatt på vinst betalas i efterhand
Har dina fonder stigit i värde beskattas vinsten. För sparande direkt i fonder beskattas vinsten med 30 % vid försäljning (kapitalvinstskatt). * Skatten betalas dock i samband med deklarationen året efter försäljningen. Tänk därför på att avsätta en del av vinsten till detta. * Om sparandet sker i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto betalas ingen kapitalvinstskatt. Skatt på vinsten, ett exempel: Insatt kapital: kronor Värde vid försäljning: kronor (Vinst/värdeökning = kronor) Skatt = * 30 % = kronor Skatten blir alltså i detta exempel kronor som ska betalas i samband med deklarationen året efter försäljningen.

5 Bodelning och arv i kärnfamiljen
Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Inga särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt kronor Stinas bodelningslott Kvarlåtenskap efter Anders Det finns mycket att tänka på som handlar om juridiska frågor när man blir äldre. Inte minst funderar många på hur arvet kommer att fördelas efter dem. Vi ska kort gå igenom olika tänkbara scenarier och vilka konsekvenser de får. Anders och Stina har två gemensamma barn och inga särkullbarn. De har inte något testamente som säger att någon annan ska ärva och de har inte något äktenskapsförord som säger att någon del av tillgångarna är enskild egendom. Ingen av dem har heller fått arv eller gåva med villkor om enskild egendom. Stina får halva boet på grund av giftorätten och den andra halvan av boet som arv efter Anders. Stinas rätt till arv går alltså före de gemensamma barnens rätt till arv efter sin far. De får vänta till den dag Stina avlidit. En genomgång av arvsordningen kommer lite senare i presentationen.. Det som Stina får i bodelningslott får hon med ”full äganderätt”. Det hon ärver efter Anders får hon med ”fri förfoganderätt”. Fri förfoganderätt kan man säga är som en äganderätt under Stinas livstid. Återkommer strax till skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt. Stina behåller hela boet, hälften som bodelningslott och hälften som arv

6 Vad är fri förfoganderätt?
Makar ärver varandra med fri förfoganderätt Fri förfoganderätt innebär att det finns en eller fler efterarvingar som ska få det som finns kvar när maken avlider Fri förfoganderätt är som en äganderätt under livstiden Make får INTE testamentera bort det som ärvts med fri förfoganderätt Make FÅR förbruka och ge bort fri förfoganderätts-egendom Den stora skillnaden mellan att make äger något med fri förfoganderätt jämfört med full äganderätt är att maken inte har rätt att testamentera bort den egendom som ärvts med fri förfoganderätt. Det som finns kvar av den ärvda egendomen vid makens bortgång ska nämligen gå vidare till den först avlidne makens efterarvingar. För makar med barn är det alltså de gemensamma barnen som har rätt att få arvet. För makar utan barn så ska efterarvet gå till den första avlidne makens föräldrar, syskon, syskonbarn osv. En vanlig missuppfattning är att en make som ärvt med fri förfoganderätt är skyldig att förvalta arvet så att det finns kvar mer eller mindre intakt att ärva för efterarvingarna. Men så är det inte alls! Den efterlevande maken kan konsumera upp varenda krona om han eller hon vill. Det är heller inget som hindrar att maken ger bort egendomen. Men här finns en regel som skyddar efterarvingarna. Har make givit bort en väsentlig del av sitt bo så kan efterarvingarna angripa gåvan när den andre maken avlidit. Antingen så att de får mer av boet och gåvotagaren (om denne är en arvinge) mindre. Eller genom att gåvotagaren får lämna tillbaka hela eller delar av gåvans värde.

7 Bodelning och arv när det finns särkullbarn
Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Anders har två särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt kronor Stinas bodelningslott Kvarlåtenskap efter Anders Makar ärver alltså varandra före de gemensamma barnen. Men om någon av föräldrarna har särkullbarn så har de rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. När nu Anders avlider och efterlämnar två gemensamma barn och två särkullbarn får man tänka sig att man delar upp kvarlåtenskapen efter Anders i fyra delar. De två delar som är de gemensamma barnens framtida farsarv går till Stina. De två kvarvara de delarna går till Anders båda särkullbarn. Särkullbarnens arv Stina behåller 3/4 av boet, hälften som bodelningslott och 1/4 som arv

8 Så fördelas arvet enligt lagen
Det finns tre arvsklasser i svensk rätt bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare föräldrar, syskon, syskonbarn, sysonbarnbarn mor/farföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar, farbröder. Makars arvsrätt är en specialregel. Efterlevande maken har ingen arvsrätt om det enbart finns särkullbarn efter den avlidne maken Om en person inte skrivit ett testamente om hur vederbörande vill att arvet efter honom/henne ska fördelas så finns det lagregler (arvsordningen) som säger hur arvet ska fördelas. Det finns tre arvklasser och vid sidan om det ligger makes arvsrätt, i de fall där makar ärver varandra. Observera att om en avliden make efterlämnar särkullbarn, men inga gemensamma barn med sin efterlevande make så har den efterlevande maken ingen arvsrätt alls. Så länge det finns någon kvar i en arvsklass så ärver den innan arvet kan gå till någon i nästa arvsklass. När någon arvsberättigad har avlidit så träder dennes eventuella barn eller barnbarn in som arvtagare. Finns det inga lagliga arvingar går arvet till Allmänna Arvsfonden.

9 Vem behöver testamente – och vem ska skyddas – partnern eller barnen?
Särkullbarn Enskild egendom för barnen Sambor Syskon/syskonbarn Testamente skriver man om man vill att egendomen ska gå till någon/några andra än vad lagen säger. Den situation där frågan om testamente oftast blir aktuell är när den ena eller båda makarna har särkullbarn. Och här kan bli svåra avvägningar mellan olika skyddsintressen för den make som har särkullbarn. Ska man skydda partnern och försöka underlätta så att denne kan behålla bostaden? Eller är det trots allt viktigast att barnen får ärva? Här finns inget rätt eller fel. Det blir ytterst en fråga om prioriteringar. Eftersom särkullbarnen under alla omständigheter har rätt till laglotten är det vanligt att make med särkullbarn väljer att testamentera hälften till partnern och häften till barnen. Även om man vill att arvet ska fördelas så som lagen säger kan man skriva testamente där man bara bestämmer att det barnen ska ärva ska vara deras enskilda egendom. Det här är ett väldigt vanligt skäl att skriva testamente och något som generellt kan rekommenderas. Genom ett sådant testamente skyddas barnets arv från bodelning om barnet lägre fram skulle vara med om en skilsmässa.

10 Demens och ekonomi Vad händer om ena maken blir dement?
Fullmakt bra, men ingen garanti Stå båda på bostaden Och/eller konto En mycket central fråga för äldre makar är vad som händer med ekonomin om den ena maken blir dement eller liknande och inte längre är i stånd att ta hand om sin ekonomi. Helt enkelt förlorar sin mentala kapacitet. Om sjukdom drabbar den make som ensam äger bostaden och ensam står som ägare för merparten av parets sparande så kan det bli problem för den friske maken, som kan behöva använda av kapitalet för sin försörjning. Eller vill sälja bostaden för att den sjuke maken har ett särskilt boende och den gemensamma bostaden är för stor/för dyr. Många väljer att skriva fullmakter för varandra när båda fortfarande är friska. På så sätt tänker man att om en blir dement så kan den friske komma åt all egendom med stöd av fullmakten. Men det kan man inte vara hundraprocentligt säker på. Det är oklart vilken giltighet en fullmakt har där den som utfärdat fullmakten inte längre är i stånd att återkalla fullmakten. Och inte heller är i stånd att själv utföra den åtgärd (som exempelvis underteckna köpehandlingar vid försäljning av huset). Därför kan man inte helt förlita sig på fullmakten. Det är mycket säkrare att stå båda som ägare till bostaden och båda som ägare till åtminstone en del av sparmedlen. Ett bankonto av typen ”och/eller-konto” där makarna var för sig har rätt att göra uttag kan vara en del av lösningen. Äger makarna bostaden ihop och den friske vill sälja så kan denne driva igenom en försäljning av hela bostaden (lagen om Samäganderätt) och komma åt hälften av pengarna från försäljningen.

11 Tänk på kolla upp eventuella testamenten, samboavtal, äktenskapsförord, förnyas? sitt inte och knåpa ihop dokument själv om du inte är expert – ta hjälp av jurist! äg bostaden tillsammans + ha något gemensamt bankkonto testamente så att barnens arv blir enskild egendom skriv gåvobrev om du lämnar gåvor till barn eller barnbarn Alla de familjerättsliga dokumenten bör du se som färskvara. Ändrade familjeförhållanden är en signal att ta fram och kolla om de dokument man skrivit fortfarande ska gälla. Och par som sedan länge har äktenskapsförord eller samboavtal kan på ålderns höst tycka att det inte längre är rättvist att ha kvar avtalen. Och ta hjälp av jurist om du inte behärskar familjejuridiken. Det kan finnas omständigheter som du inte tänker på och som påverkar hur testamenten etc ska formuleras.

12 Omställnings- barn, och änkepension
Omställningspension – ett år till den som är under 65 Barnpension – till barn under 18 år eller studerande till 20 Änkepension – håller på att fasas ut. Olika regler för olika åldersgrupper. Du behöver inte ansöka om du bor i Sverige! Omställningspension är en pension som kan betalas ut till den som är efterlevande make eller maka, inte har fyllt 65 år och som bodde tillsammans med sin make eller maka vid dödsfallet. Pensionen betalas i första hand ut under ett år. Om man har vårdnaden av barn under 18 år kan man få förlängd omställningspension. Barnpension gäller egna barn, inte ” bonusbarn”. Omställningspensionen motsvarar 55 procent av den avlidnes antagna allmänna pension i form av inkomstpension. Exempel: Om den antagna pensionen är kronor i månaden blir omställningspensionen kronor x 0,55 = kronor Änkepensionen håller på att fasas ut. Gäller sällan för den som fyllt 65 år. Läs mer om reglerna på GDE Senior

13 Automatiska efterlevandeskydd
SAF-LO ITP1 ITP2 KAP-KL PA 03 Efterlevande pension Nej Nej Ja* Ja Ja * om man tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Ersättning utgår om man är gift, ej sambo Ersättningarna kan dock variera mellan olika avtal och beroende på om man är gift eller sambo. Alla får omställningspension och barnpension från den allmänna pensionen. Pengar som inte har någon anhörig går till kollektiva arvsvinster Automatiska efterlevandeskydd är pengar till anhöriga vid dödsfall som man inte behöver välja i förväg eller ansöka om. En del betalas ut med automatik också. Men det kan, åtminstone när det gäller tjänstepensionerna, vara bra att höra av sig och meddela dödsfallet också. Omställningspension från den allmänna pensionen är en pension som kan betalas ut till den som är efterlevande make eller maka, inte har fyllt 65 år och som bodde tillsammans med sin make eller maka vid dödsfallet. Pensionen betalas i första hand ut under ett år. Om man har vårdnaden av barn under 18 år kan man få förlängd omställningspension. Barn till den avlidne får barnpension. Det gäller dock inte för ” bonusbarn”. När det gäller automatisk ersättning till anhöriga vid dödsfall är reglerna olika beroende på avtal. Om man har en obligatorisk ersättning till anhörig som icke-valsalternativ så måste man alltså aktivt välja bort den om man inte har några anhöriga eller om du tycker att dina anhöriga har tillräckligt god ekonomi. Du för högre pension själv om du avstår från efterlevandeskydd. TjänstepensionII

14 Ärver man skulder ? Ett dödsbo består av den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska användas till att reglera skulderna. Resterande tillgångar tillfaller arvingarna. Om tillgångarna inte räcker till alla skulder, ansvarar arvingarna inte för dessa skulder. Om arvingarna disponerar tillgångarna innan skulderna betalats, ansvarar de för skulderna intill tillgångarnas (verkliga värde). (Tips: Bevaka taxeringen för dödsfallsåret och året innan). När någon avlider uppkommer ett dödsbo. Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder. Det finns normalt en eller flera dödsbodelägare. Ett dödsbo upplöses genom att den avlidnes tillgångar delas mellan arvingarna vid ett arvskifte. Före arvskiftet ska man göra en bodelning om den avlidne var en av två makar eller sambor. Man får inte göra arvsskiftet innan man gjort en bouppteckning och betalat den avlidnes alla kända skulder. För att ett formligt arvskifte ska kunna göras krävs mer än en dödsbodelägare. Om det bara finns en dödsbodelägare (t ex efterlevande make/maka) anses dödsboet ”skiftat” när bouppteckningen registrerats. Om ett dödsbo skiftets innan skulderna betalats ska arvskiftet i princip gå tillbaka. Om egendomen som ska återgå inte längre finns kvar ska arvingen betala ut ersättning för dess värde till dödsboet. Om deklaration som ska lämnas in dödsfallsåret (avseende inkomståret innan dödsfallet) inte har gjorts, ska detta göras. Kan innebära ”kvarskatt” eller skatteåterbäring, dvs skuld eller tillgång. Även deklaration för dödsåret bör upprättas. Innebär ofta skatteåterbäring. Om dödsboet som sådant blir beskattat för t. ex. försäljning av fastigheter, värdepapper eller ränteinkomster kan delägarna bli solidariskt ansvariga för dessa skatteskulder.

15 Det skal vi tale om i dag Vad kan jag göra i internetbanken? I princip ALLT! Se saldo och konton Betala räkningar och överföra pengar Signera avtal elektroniskt Öppna konton och beställa kort Handla med värdepapper Hantera fullmakter Beställa BankID Beställa SMS-notifieringar Se kontoutdrag och annan kommunikation från banken En stor fördel med att hantera ärenden i Internet- och mobilbank är den totala översynen man har. Med de nya tjänsterna som SWISH har du inga väntetider vid överföringar mellan olika banker och du kan minimera alla väntetider vid betalningar och t.ex. värdepappersköp. Att använda sig av Internetbank och Mobilbank betyder givetvis inte att man avsäger sig personlig kontakt med banken, men det är avsevärt mycket enklare och snabbare att sköta ärendena själv och utan väntetider. Ring och besök istället banken när du stöter på problem eller när du vill få hjälp och rådgivning så sparar du mycket tid och pengar i hanteringen av din vardagsekonomi.

16 Det skal vi tale om i dag Hur kommer jag igång?
Det är enkelt att komma igång! Kontakta din bank för mer information om hur du ansluter dig till internetbanken Vill du att vi ska visa dig några exempel? Om tid (och uppkoppling) finns, visa några exempellänkar: Danske Bank (exempel på vad man kan se och göra i mobilbank) Nordea Handelsbanken SEB Swedbank


Ladda ner ppt "Att tänka på vid val av fondtyp"

Liknande presentationer


Google-annonser