Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjens juridik. Gift, sambo eller särbo? FAMILJENS JURIDIK • Gift- ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt • Sambo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjens juridik. Gift, sambo eller särbo? FAMILJENS JURIDIK • Gift- ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt • Sambo."— Presentationens avskrift:

1 Familjens juridik

2 Gift, sambo eller särbo? FAMILJENS JURIDIK • Gift- ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt • Sambo - ”giftorätt” i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen underhållsskyldighet, ingen arvsrätt • Särbo- Inga lagliga skyldigheter eller rättigheter • Särkullbarn – barn till den ena makan i äktenskapet

3 Mer om äktenskap FAMILJENS JURIDIK • Giftorätt • Enskild egendom • Särskild egendom/personlig egendom

4 Så blir egendom enskild FAMILJENS JURIDIK • Äktenskapsförord – ett avtal mellan makarna, kan gälla all egendom eller viss utvald • Villkor i gåvobrev eller testamente • Förmånstagarförordnande i försäkring • Det som kommer istället för enskild egendom blir också enskild • För att avkastning av enskild egendom ska bli enskild krävs att det står uttryckligen.

5 Äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna FAMILJENS JURIDIK • Äktenskapsförord ska upprättas skriftligt, undertecknas av makarna och inregistreras hos Skatteverket. • Makar som vill ändra innehållet i ett äktenskapsförord måste skriva och inregistrera ett nytt äktenskapsförord. • Tänk på att äktenskapsförord är färskvara – särskilt äldre makar med särkullbarn i bilden bör kolla så att äktenskapsförordet fortfarande speglar hur man vill ha det.

6 Enskild egendom utanför äktenskapsförord FAMILJENS JURIDIK Enskild egendom på grund av villkor i: • Gåvobrev • Testamente • Försäkring

7 Försäkringsutbetalningar som enskild egendom FAMILJENS JURIDIK • Förmånstagare • Förmånstagarförordnande • INTE testamente

8 Särskild egendom eller personlig egendom FAMILJENS JURIDIK

9 Giftorätt är ingen äganderätt utan… FAMILJENS JURIDIK • en rätt till hälftendelning av makarnas giftorättsgods vid äktenskapets upplösning på grund av dödsfall eller skilsmässa • men det går även att göra bodelning under äktenskapet • det är nettot som delas genom bodelning, det vill säga efter att vardera maken dragit av sina skulder • i vissa situationer kan den rikare maken vid skilsmässa slippa att ge så mycket som hälften till andra maken, exempelvis om äktenskapet varat kort tid

10 Bodelning vid skilsmässa – skuldtäckning, men bara till noll kronor FAMILJENS JURIDIK Anna Sven ½ villa Bankmedel Summa./. skuld Netto ½ villa Bil Summa./. skuld Netto 1 500 000 100 000 1 600 000 1 000 000 600 000 1 500 000 200 000 1 700 000 2 000 000./. 300 000 (0 kr till bodelning) Att fördela; 600 000 kronor från Anna, 0 kronor från Sven Anna får i bodelningen ge 300 000 kronor till Sven

11 Lurigt att skilja på giftorätt och arv FAMILJENS JURIDIK • Makars egendomsförhållanden – det vill säga GIFTORÄTTEN- som regleras i Äktenskapsbalken • Makars ARV – som regleras i Ärvdabalken När en make avlider så får man tänka i två steg – först ”lösa ut” giftorätten, sedan eventuellt arv

12 Bodelning och arv i kärnfamiljen FAMILJENS JURIDIK Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Inga särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt 2 000 000 kronor Stinas bodelningslott Kvarlåtenskap efter Anders Stina behåller hela boet, hälften som bodelningslott och hälften som arv

13 Bodelning och arv när det finns särkullbarn Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Anders har två särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt 2 000 000 kronor Stinas bodelningslott Kvarlåtenskap efter Anders Stina behåller 3/4 av boet, hälften som bodelningslott och 1/4 som arv Särkullbarnens arv FAMILJENS JURIDIK

14 Så fördelas arvet enligt lag FAMILJENS JURIDIK • Bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare • Föräldrar, syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn • Mor/farföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar, farbröder • Makars arvsrätt är en specialregel. • Efterlevande maken har ingen arvsrätt om det enbart finns särkullbarn efter den avlidne maken

15 Så fördelas arvet när det finns bröstarvingar FAMILJENS JURIDIK • Frånskilda Anna avlider • Anna hade två barn, Stina och Sven • Sven avled en tid före Anna. Han efterlämnade två barn. Bengt och Bertil • Så här delas arvet på 300 000 kronor efter Anna • Stina får 150 000 kronor • Svens del, 150 000 kronor, delas mellan Bengt och Bertil. De får alltså 75 000 kronor var.

16 Arvets fördelning för ogifta barnlösa FAMILJENS JURIDIK • Andra arvklassens arvingar; föräldrar och deras bröstarvingar • Barnlösa Elin avlider • Boet efter henne är värt 1 miljon kronor • Elins föräldrar är avlidna men Elin har två bröder, Per och Pålle, i livet. • De får 500 000 kronor var. mammapappa Elin PållePer

17 Arvets fördelning när en förälder avlidit FAMILJENS JURIDIK • Barnlösa Elin avlider • Pappan är död, men mamma Svea är i livet • Elin har bröderna Per och Pålle • Miljonen efter Elin fördelas mellan mamma Svea, som får 500 000 kronor, och Per och Pålle som får 250 000 kronor var.

18 Makar ärver helt, delvis eller inte alls FAMILJENS JURIDIK • Makes arvsrätt enligt arvsordningen – en specialregel • Make ärver allt - inga barn alls eller bara gemensamma • Make ärver delvis – både gemensamma barn och särkullbarn • Make ärver inte alls – bara särkullbarn

19 Vad är fri förfoganderätt? FAMILJENS JURIDIK • Makar ärver varandra med fri förfoganderätt • Fri förfoganderätt innebär att det finns en eller fler efterarvingar som ska få det som finns kvar när maken avlider • Fri förfoganderätt är som en äganderätt under livstiden • Make får INTE testamentera bort det som ärvts med fri förfoganderätt • Make FÅR förbruka och ge bort fri förfoganderätts-egendom

20 Undantagsregler för hur boet efter avliden make ska fördelas FAMILJENS JURIDIK • Fyra basbelopps-regeln • Make behåller sitt giftorättsgods (Äktenskapsbalken 12 kap 2 §) • Testamente • Enskild egendom

21 Mer om viktiga Äktenskapsbalken 12:2 FAMILJENS JURIDIK Mer om Äktenskapsbalken 12:2 § • Innebär att den rikare maken i bodelningen vid dödsfall väljer att behålla sitt giftorättsgods och alltså får mer än hälften av det sammanlagda giftorättsgodset Då är det viktigt för make att begära bodelning enligt ÄktB 12:2 • Avlidne maken har särkullbarn • Maken vill att hans/hennes egen släkt ska få mer den dag båda makarna har avlidit och släkterna ska dela arvet

22 Så blir en bodelning enligt Äktenskapsbalken 12:2 FAMILJENS JURIDIK Anna ½ Villa 1 500 000 Bankmedel 50 000 Sven ½ Villa 1 500 000 Bankmedel 100 000 Aktier/fonder 500 000 Svens bodelningslott enligt ÄktB 12:2 = 2 100 000 kr = Svens giftorättsgods Svens bodelningslott enligt huvudregeln: Makarnas sammanlagda egendom 3 650 000/2 = 1 825 000 kr Sven tjänar 275 000 kr på att välja ÄktB 12:2!!

23 Tänk på att makar som ärver varandra ärver även varandras enskilda egendom FAMILJENS JURIDIK • Stina har fått en stuga i gåva av sina föräldrar • Föräldrarna har bestämt i gåvobrev att stugan ska vara Stinas enskilda egendom • Föräldrarna tror att de därmed har sett till att ”stugan går vidare i släkten” till barnbarnen den dag Stina avlider • Stina är gift och hon och maken Sture har två gemensamma barn • Stina avlider • Sture ärver stugan och all annan egendom efter Stina! • Lösning; om Stina vill att hennes barn och inte Sture ska ärva stugan om hon dör först så måste hon skriva testamente

24 Bröstarvingar och arvet FAMILJENS JURIDIK • Arvslott – vad bröstarvingen har rätt att ärva om föräldern INTE skrivit något testamente • Laglott – hälften av arvslotten och vad bröstarvingen har rätt att få även om de skulle finnas testamente till förmån för någon annan • Förskott på arv – får barn en gåva från förälder är den automatiskt förskott på arv om inget annat sägs

25 Vem behöver testamente – och vem ska skyddas – partnern eller barnen? FAMILJENS JURIDIK • Särkullbarn • Enskild egendom för barnen • Sambor • Syskon/syskonbarn

26 Sambolagen är lurig FAMILJENS JURIDIK • Gemensam bostad • Gemensamt bohag • Anskaffat för gemensamt behov • Ingen arvsrätt • Bodelning • Basbeloppsregeln

27 Bodelning enligt Sambolagen FAMILJENS JURIDIK Villa 2 000 000 Fritidshus 1 000 000 Bankmedel 500 000 JuliaRomeo Aktier 200 0000

28 Bodelning och arv för makar FAMILJENS JURIDIK JuliaRomeo Villa 2 000 000 Fritidshus 1 000 000 Bankmedel 500 000 Aktier 200 0000

29 Demens och ekonomi FAMILJENS JURIDIK Vad händer om ena maken blir dement? • Fullmakt bra men ingen garanti • Stå båda på bostaden • Och/eller konto

30 Bra äga bostaden ihop, men det kan få skattekonsekvenser FAMILJENS JURIDIK Fördel att stå båda på bostaden • För att trygga andra maken om bostadsägaren blir dement eller liknande • För att kunna utnyttja ROT-avdrag för båda makarna vid renovering Överföringen görs genom • Bodelning under äktenskapet • Gåva • Tänk på att hälften av eventuella uppskov från tidigare bostadsförsäljningar måste plockas fram

31 Gåvor till barn och barnbarn FAMILJENS JURIDIK • Alla gåvor är skattefria numera • Skriv alltid gåvobrev vid större gåvor • Skriv in i gåvobrevet att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom

32 Om dödsbo FAMILJENS JURIDIK • Bouppteckning ska göras och lämnas in till Skatteverket • Lite av ett vacuum innan bouppteckningen är inregistrerad • Dödsbodelägare företräder boet tillsammans • Dödsboets skulder ska betalas med dödsboets tillgångar • OBS att dödsbodelägare/arvingar inte blir skyldiga att betala några skulder, MEN fordringsägarna har ”första tjing” till alla tillgångar i boet

33 Samhällets ekonomiska skyddsnät om du blir ensam kvar FAMILJENS JURIDIK • Änkepension • Omställningspension • Bostadstillägg för pensionärer

34 Familjerättsliga dokumenten är färskvara FAMILJENS JURIDIK • Har familjeförhållandena ändrats sedan testamentet skrevs? Det kan behöva uppdateras • Finns det äktenskapsförord som skrevs för länge sedan? Kanske inte längre aktuellt att ha det kvar • Eller ett samboavtal? Efter många år tillsammans vill man kanske att sambo ska få halva bostaden? Bra att ha koll så det inte riskerar att bli oönskade konsekvenser……..

35 Tack! FAMILJENS JURIDIK • Känner du att du behöver kolla upp, ändra eller kanske skriva nytt testamente, samboavtal, äktenskapsförord? • Sitt inte och knåpa ihop dokument själv om du inte är expert – • Ta hjälp av jurist!


Ladda ner ppt "Familjens juridik. Gift, sambo eller särbo? FAMILJENS JURIDIK • Gift- ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt • Sambo."

Liknande presentationer


Google-annonser