Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tryggare ekonomi på äldre dar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tryggare ekonomi på äldre dar"— Presentationens avskrift:

1 Tryggare ekonomi på äldre dar
Välkommen till en föreläsning för dig som är senior. De här två timmarna ska vi gå igenom de delar av vardagsekonomin som kan vara viktigt för just dig. Vi kommer att tala om inkomster och utgifter på äldre dar, om särskilda typer av produkter som erbjuds till äldre, t ex seniorlån och bostadstillägg. Vi kommer även att prata en del om konsumenträtt och försäljare som hör av sig på telefonen. Sist i passet går vi även igenom en del kring arvsfrågor. All information är oberoende och neutral. Här finns ingen försäljning – bara fakta. Målet med de här timmarna är att du lättare på egen hand ska hitta information som är bra för dig. Du får även en del bra verktyg som du kan använda om du vill förändra din ekonomin. En hel det av informationen finns på internet, så datorvana är bra att ha. Men det är inget måste.

2 Vad är Gilla din ekonomi?
Ingen försäljning – Bara fakta Så startade nätverket Gilla Din Ekonomi Mot bakgrund av att OECD och EU uppmanade sina medlemsländer att ta fram nationella strategier samlades under våren 2010 cirka 35 representanter för myndigheter och departement, organisationer och finansbranschen i övrigt. Vid mötet beslutades att bilda ett nätverk för att samordna sina krafter och dra största möjliga nytta av resurserna. Nätverket fick namnet Gilla Din Ekonomi (GDE). Att vara medlem i och t ex föreläsa för GDE innebär att man förbundit sig att information som kommer från nätverket är oberoende och neutral. Det är fakta och oberoende information och inte försäljning. Nätverkets syfte Nätverkets syfte är att öka kunskapen och det privatekonomiska självförtroendet inom privatekonomi, sparande och om pensioner. Gilla Din Ekonomi är en garant för att aktiviteter som sker i dessa sammanhang är oberoende och neutrala. Det står var och en fritt av medlemmarna inom GDE att starta utbildningsprojekt i samverkan med nätverksmedlemmarna.

3 Samarbetspartners - Tryggare ekonomi på äldre dar
Den här utbildningen är ett samarbete mellan Gilla Din Ekonomi och de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna. Sammanlagt handlar de tom att nå ut med information till närmare 1 miljon medlemmar.

4 En femtedel av livet… Det finns gott om pensionärer i Sverige. Ett av skälen är att vi lever allt längre. Det är inte ovanligt att vi är pensionärer uppemot 20 år av livet. När försäkringsmatematikerna räknar på hur länge vi lever som pensionärer så handlar det om en femtedel av livet. De pengar vi ska ha att leva på som pensionärer sparar vi ihop under arbetslivet. Men hur ser seniorernas ekonomi ut? Hur blir det med löneförhöjningen? Hur ska man spara smart? Hur klarar jag min ekonomi? Vad gör jag när det ringer försäljare? Hur ska jag tänka kring sjukdom och arv? Om det ska den här föreläsningen handla. Syftet är att visa att det går att klara sin seniorekonomi på egen hand. Vi tipsar om hur du gör det på bästa sätt.

5 Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär?
Privat pension Tjänstepension Allmän pension Som pensionär finns det ingen att löneförhandla med. Pensionen kommer ändå att förändras över tid och anpassas till inkomst- och prisutvecklingen i samhället. Men omräkningen ser lite olika ut för de olika delarna i pensionen. Därför är det bra att hålla reda på vad som är vad bland pensionerna. I botten finns den allmänna pensionen. I den ingår tilläggspension, inkomstpension, premiepension och garantipension. Den blå delen av pyramiden är tjänstepensionen. Det är den pension som regleras av kollektivavtal. Den som har sparat av egna pengar kan även ha en privat pension. Den kommer vi inte att prata så mycket om i den här kursen.

6 Omräkning av allmän pension
Sker varje årsskifte Inkomst- och tilläggspension följer löneutvecklingen. Här kan bromsen slå till. Premiepensionen följer värdet på dina fonder Garantipensionen följer prisutvecklingen (PBB) Den allmänna pensionen består av flera olika delar, tilläggs- eller inkomstpension, garantipension och premiepension. Tilläggs- och inkomstpensionen räknas om varje år med ett följsamhetsindex som är kopplat till inkomstutvecklingen i Sverige. Även premiepensionen räknas om vid varje årsskifte. Omräkningen sker för att pensionsbeloppet ska motsvara behållningen i valda fonder. Om man väljer traditionell försäkring när man går i pension är det tilläggsbeloppet som räknas om. Tilläggsbeloppet är den summa som betalas ut utöver det garanterade beloppet. Garantipensionens omräkning följer prisutvecklingen i Sverige. 6

7 Omräkning av tjänstepension
Förmånsbestämda tjänstepensioner har ofta en indexjustering en gång per år. Det finns också äldre tjänstepensioner som uppräknas efter särskilda beslut hos pensionsförvaltaren. Premiebestämda tjänstepensioner är beroende av hur förvaltningen gått och justeras en gång per år. När utbetalningarna startar gör bolagen antaganden om hur pensionskapitalet kommer att växa. De bolag som förvaltar dina pensionspengar skickar ut uppgifter i januari (alternativt lägger informationen på inloggade sidor) om hur stora årets pensionsutbetalningar blir. När utbetalningarna startar sker beräkningar av pensionskapitalets framtida tillväxt genom antaganden om framtida avkastningsränta (prognosränta), avgifter, skatt och dödlighet. Då får du en utbetalning enligt de antagandena. Har du en avgiftsbestämd tjänstepension, alltså en del som du haft möjlighet att placera själv, så räknas den om med värdeförändringen varje år.

8 Jobba mer på äldre dar Det går i regel bra att vara pensionär och att fortsätta att jobba ändå. A-kassan man försämras eller försvinna. Skattefördelar från det år du fyller 66 år. Det går i regel bra att ta ut pension och att fortsätta att arbeta. Om du är under 65 år ska du tänka på att: Om du blir arbetslös kan a-kassan begränsas. Vissa tjänstepensioner kan du bara ta ut i ” pensioneringssyfte”. Det innebär vissa begränsningar för hur mycket du får jobba. Har du inkomster av tjänst från året du fyller 66 år får du dubbla jobbskatteavdrag. Som egenföretagare sänks dina sociala avgifter och har du en arbetsgivare får även den längre kostnader för dig. I den allmänna pensionen tjänar du in nya pensionsrätter även efter 65-årsdagen. Det kan alltså höja din pension. I de flesta tjänstepensioner finns det däremot en 65-årsgräns då premieinbetalningarna upphör.

9 Kommunal inkomstskatt
Om man tjänar kr/år börjar man betala kommunal inkomstskatt. Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken kommun man var bosatt i den 1 november året innan. Den 1 nov 2012 bodde vi i Järfälla Kommun, 31,88 % kommunalskatt för hela 2013. En person som är 65 år fyllda vid årets ingång börjar betala kommunalskatt först vid inkomster överstigande kr. Personer yngre än 65 år börjar betala kommunalskatt vid inkomster överstigande kr / år. Den skattesats ni ser på bilden är inklusive avgift till Svenska Kyrkan, utan den är skattesatsen 31,19. Man betalar alltid landstingsskatt (12,10), kommunalskatt (18,98)och begravningsavgift (0,11). Beloppen inom parantes är Järfällas siffror, som ett exempel. ( OBS! Dessa siffror avser beskattningsår 2013 det vill säga beloppen kan ändras till 2014. Det finns några andra trossamfund som man kan vara medlem i och där Skatteverket sköter medlemsavgiften via slutskattsedeln. Exempel godkända trossamfund är Svenska Missionskyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Syrisk-ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige.

10 Jobbskatteavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början.
kr 20% kr kr kr + 5% kr kr Finns med i skattetabellerna. Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång. Till arbetsinkomster räknas: kontant lön + förmåner, vissa forskar stipendier, utbildningsbidrag för doktorander, bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden, inkomst av aktiv näringsverksamhet, ersättning för arbete för någon annans räkning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner. Till arbetsinkomster räknas även inkomst från utländsk arbetsgivare och utomlands bedriven aktiv näringsverksamhet under förutsättning att du beskattats i Sverige för dessa inkomster. Man får alltså inte jobbskatteavdrag för sjukpenning, pensioner, arbetsskadelivränta, sjuk och aktivitetsersättning, ersättning vid förlorad arbetsförtjänst mm. För personer som är minst 65 år är jobbskatteavdraget summan av 20 procent av arbetsinkomster upp till och med kronor och 5 procent av arbetsinkomster mellan och kronor. Om man inte fyllt 65 år vid årets ingång får man naturligtvis också jobbskatteavdrag på sina arbetsinkomster. Detta beräknas dock på ett annat sätt och är, precis som för pensionärerna inbakat i skattetabellerna.

11 Skattereduktion för rot- och rutarbete
Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden till utföraren Maximalt avdrag – kr per person och år Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten räknats ut Skattereduktionen får kvittas mot: statlig skatt kommunal skatt fastighetsavgift/-skatt Den som köper rot- och ruttjänster, får en preliminär skattereduktion direkt på fakturan genom att bara betala halva arbetskostnaden. Maximalt avdrag är kr och man måste vara 18 år. När det gäller rottjänster måste man vara ägare till småhuset eller bostadsrätten för att kunna renovera/bygga om och utnyttja rotavdraget. För ruttjänsterna måste man inte äga sin bostad utan då räcker det med att man har haft sitt hushåll där. Under beskattningsåret kan man preliminärt utnyttja kr men vad som slutligen blir skattereduktion för rot och ruttjänster baseras på hur mycket slutlig skatt som ska betalas efter det att övriga skattereduktioner är gjorda. Var observant på att rot och rutavdraget inte minskar alla skatter. Rot- eller rutavdraget räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Du kan aldrig få skattereduktion för rot- eller rutarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital. Skattereduktion för rot- eller rutarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell påförd kyrkoavgift.

12 Är du egenföretagare? Egenavgifter
Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du egenavgifter med 10,21%, istället för 28,97%. 10,21% i egenavgifter har du också om du är under 65 år men har tagit ut hel ålderspension och premiepension under hela året. Detta kan du göra från och med den månad du fyller 61 år. Om du driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag betalar du dina sociala avgifter själv. Sociala avgifter är arbetsgivaravgifter om du är anställd och då betalar ju din arbetsgivare dessa till Skatteverket. Om du är egenföretagare och är godkänd för F-skatt måste du själv betala dina sociala avgifter och då i form av egenavgifter. Både arbetsgivaravgifter och egenavgifter är olika stora beroende på den anställdes/egenföretagarens ålder. De sociala avgifterna är med och finansierar vår välfärd, som till exempel sjukvård och skola. Om du uppfyller något av följande villkor betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent: Du är född 1938–1947, du är under 65 år men har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, vilket du kan göra från och med den månad du fyller 61 år (från 2011 krävs också att du har tagit ut hel premiepension). Eftersom man måste ha tagit ut hel ålderspension under hela året betyder det i de allra flesta fall att om man uppfyller kraven betalar man 10,21% från det år man fyller 62 år. Du har haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under någon del av året. Om du inte är 65 år fyllda vid årets ingång eller tar ut hel ålderspension är egenavgifterna 28,97%.

13 Försäljning av privatbostad
Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet. 22/30 av vinsten beskattas Uppskov med beskattning av vinsten 50% av förlusten är avdragsgill I Skatteverkets broschyrer ”Försäljning av bostadsrätt” (SKV 321) och ”Försäljning av småhus“ (SKV 379) finns mer att läsa. Om du säljer ditt småhus eller din bostadsrätt och skriver på köpekontraktet ska du redovisa försäljningen i deklarationen. Enklast gör du det via internet. Deklarera småhuset på blankett K5 och försäljningen av bostadsrätt ska redovisas på blankett K6 om det är så att det är fråga om privatbostadsfastighet/privatbostadsrätt. Är det en näringsfastighet deklarerar du det i stället på blankett K7. Har du en så kallad oäkta bostadsrätt ska den deklareras på blankett K12. Läs mer på skatteverket.se under Försäljning av andel i oäkta bostadsföretag. Du kan deklarera försäljningen av småhus och bostadsrätt på internet. Du måste då ha en e-legitimation. När du har loggat in för att deklarera får du hjälp i hjälpavsnitten. I broschyren Försäljning av småhus och Försäljning av bostadsrätt hittar du också information om hur du fyller i blanketterna med många bra exempel. Säljer du en privatbostad ska 22/30 av vinsten beskattas medan 90 procent av vinsten beskattas om det är en näringsfastighet/näringsbostadsrätt. En förlust får dras av med 50 procent för en privatbostadsfastighet och med 63 procent för en näringsfastighet/näringsbostadsrätt. Med uppskov menas att hela eller delar av vinsten inte beskattas det år köpekontrakten undertecknades utan beskattas ett senare år. Man kan plocka fram delar av vinsten i samband med att man deklarerar vilket år som helst men dock senast då man säljer den nya privatbostaden man köpt. Nedan ser du de förutsättningar som krävs för att du ska kunna få uppskov. Ansöka gör du samtidigt som du deklarerar försäljning. Uppskovsbeloppet är minst kronor. Bostaden du säljer är en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt. Bostaden du säljer är en permanentbostad, normalt där du är folkbokförd. Du måste ha köpt en ny bostad och bosatt dig i din nya bostad inom en viss tid. Den gamla och/eller den nya bostaden ska vara belägen i Sverige eller i ett EES-land (EU + Island, Liechtenstein och Norge) Läs mer i broschyrerna som finns med i bilden eller på Skatteverkets webbplats.

14 Utgifter på äldre dar Vilka inkomster och utgifter har du idag?
Kan du få ytterligare inkomster? Hur ser din ekonomi ut på kort och på lång sikt? Det flesta minskar sina inkomster när de blir pensionärer. Det är inte säkert att utgiftena minskar lika mycket bara för att man slutar att jobba. Att ställa om sin ekonomi kan vara besvärligt och det är bra att vara förberedd. Ett sätt att i förväg ta reda på vad som väntar är att göra en pensionsprognos på Nästa steg är att fundera på vilka utgifter jag kommer att ha som pensionär. Fundera också på hur pensionärsekonomin kommer att se ut på lite längre sikt. Kommunenens budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare kan hjälpa dig att få koll på ekonomin som pensionär. De hjälper dig att se över utgifterna, de kan hjälpa till att omförhandla krediter och de kan även hjälpa till med skuldsanering om det behövs. Du når dem vanligtvis via kommunens växel. Du behöver boka tid för ett besök.

15 Budget och buffert Det här är en typbudget från Swedbanks Institut för Privatekonomi. Den kan vara en vägledning för att ta reda på ungefär vad som är rimliga kostnader. År 2014 kommer garantipensionären att ha omkring 100 kronor mer i månaden efter skatt. I Konsumentverkets broschyr Koll på Pengarna finns liknande budgetar, fast på mer detaljerad nivå som du kan ha hjälp av när du planerar din ekonomi. Försök att göra en översiktlig budget på kort sikt. Bra budgetmallar hittar du här: Om möjligt, se till att bygga upp en sparbuffert när du fortfarande arbetar. De oförutsedda utgifterna försvinner inte för att du blir pensionär.

16 Vilken typ av försäkringar behöver jag?
Vilken typ av försäkringar behöver jag ha som senior? På se hittar du bra och oberoende information om olika försäkringar. Har du fått ett beslut från ett försäkringsbolag och är missnöjd? På webbplatsen får du tips om hur du kan gå vidare för att få ditt beslut omprövat.

17 Viktigt att veta om försäkringar
Se regelbundet över ditt försäkringsskydd. Hemförsäkringen är basen och är en paketlösning. Dokumentera din egendom med kvitton och foton. Glöm inte reseförsäkring annars kan det bli dyrt om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall på resan. Trafikförsäkring är obligatorisk och måste gälla från dag ett. Försäkringsbeloppet och ersättningar i olycksfallsförsäkring kan sänkas från viss ålder. Livförsäkringsbeloppet kan utbetalas från flera försäkringar. Det är viktigt att du är rätt försäkrad så att du kan känna dig trygg om något händer. Hemförsäkringen är basen i ditt försäkringsskydd och där ingår också ofta ett reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och du kan även teckna andra typer av tilläggsskydd. Ett tips är att dokumentera din egendom med kvitton och foton. Har du reseskydd så tänk på att det vanligtvis inte räcker längre än 45 dagar. Är du borta längre får du komplettera med andra försäkringar. Har du bil så är trafikförsäkringen obligatorisk och måste gälla från dag 1. Har du en olycksfallsförsäkring kan ersättningsbeloppen sänkas när du blir äldre. Livförsäkringsbelopp kan utbetalas från flera olika försäkringar. Ett bra sätt att spara pengar är att regelbundet se över sitt försäkringsskydd. Kolla vad det kostar – och vad du får för pengarna.

18 Sparkonton med insättningsgaranti
Jämför aktuella räntor och villkor för sparkonton på vår webbplats. Alla konton i vår jämförelse har insättningsgaranti. Om du binder pengarna under en viss tid kan du ofta få högre ränta än om du väljer ett konto med fria uttag. På hittar du även bra jämförelser av bankkonton. Du kan ha ett sparkonto hos en bank eller hos ett kreditmarknadsbolag. För att få ta emot pengar från privatpersoner och företag för insättning på konto måste de ha tillstånd av Finansinspektionen. Sparandet på dessa sparkonton skyddas av en statlig insättningsgaranti. Det betyder att om företaget går i konkurs får du ut dina pengar från Riksgälden.

19 När “rådgivaren” hör av sig
Köp inget du inte förstår. Ställ frågor! Var tydlig med vilken risk du vill ha med ditt sparande. Är du beredd att förlora hela eller delar av din placering? Du ska få med dig skriftlig dokumentation från rådgivningen. Skriv inte under något vid sittande bord. Gå hem och läs igenom innan du tar något beslut. Många seniorer blir inbjudna till ”rådgivare” av olika slag som vill ge råd om sparande och annat. Glöm inte att det i första hand handlar om försäljning! Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. Av dokumentationen ska bland annat framgå vilken risk du är beredd att ta med dina pengar och hur länge du kan tänka dig att binda pengarna. Läs igenom dokumentationen och kontrollera att det som står där stämmer. Läs också noga igenom all annan information du får om själva produkten/placeringen innan du bestämmer dig. Ställ frågor om det är något som du inte förstår. Det är sällan bråttom att fatta ett beslut!

20 Distans- och hemförsäljningslagen
Om ångerfristen Ångerfristen är 14 dagar och börjar vid - köp av en vara: då konsumenten tar emot varan, eller en väsentlig del av den. - köp av en tjänst: då avtalet ingås. Konsumenten ska få skriftlig information om ångerrätten både före och efter köp. Även om du handlar en vara på internet,telefon eller på ett så kallat ” home-party” så gäller ångerrätten. Men det finns undantag från regeln. Det gäller t ex köp av tidningar, saker som har en personlig prägel, t ex tillverkats för dig, idrottsevenemang, boende mm.

21 Konsumentköplagen Reklamationsrätt Tre års reklamationsrätt
Första sex månaderna är skyddet starkast Reklamera så snart felet upptäcks Reklamera först till säljaren ”Spara kvittot!” Om en vara är felaktig har du enligt rätt att kräva att: · varan repareras · du får en annan vara i stället · du får avdrag på priset · köpet går tillbaka Du kan inte ställa alla krav på en och samma gång. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt med ett annat alternativ. För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

22 Hur ska jag få mer pengar?
Ansök om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten. Du kan då stöd till bostadskostnaden även om du äger din bostad. Äldreförsörjningsstödet finns också som ett extra stöd för dig som inte bott i Sverige så länge. Om du har en sommarstuga - kan du hyra ut den för att öka dina inkomster? Många pensionärer med låg pension söker inte bostadstillägg fast de har rätt till det stödet. Bostadstillägget är skattefritt och ska vara ett stöd till bostadskostnaden. En del äldre kan ha möjlighet att tjäna lite extra pengar vid sidan av pensionen. Den som har en bostad eller sommarstuga kan hyra ut den. Skattereglerna är generösa. Ni kan kanske själva komma på fler sätt att förbättra ekonomin på äldre dar.

23 Klicka på Räkna ut om du kan få bostadstillägg.
En ålderspensionär med låga inkomster kan få extra stöd för bostadskostnaderna. Ansökan gör du hos Pensionsmyndigheten. Här kan du ladda ner blanketter och starta din beräkning för att se om det är någon idé för dig att söka: Klicka på Räkna ut om du kan få bostadstillägg. Det är ett beräkningsverktyg som kan ge dig vägledning så du ser om det är någon idé att ansöka om bostadstillägg. När du fått ett slutresultat finns länkar till blanketten under resultatet. Det resultat du får är en fingervisning om hur mycket pengar det skulle kunna handla om. Men du måste ansöka för att få bostadstillägget. Du måste ha fyllt 65 år och tagit ut hela din pension för att vara berättigad till stödet. 23 23

24 Mycket pengar blir det …
Om man tar bort återbetalningsskyddet blir den egna pensionen högre. Hör med det bolag som har hand om din tjänstepension. Exempel: En privatanställd tjänsteman som har en premiebestämd lösning och tar bort återbetalningsskyddet. 40-talist +16 procent högre pension 50-talist +18 procent högre pension Många som har tjänstepension har valt att ha ett återbetalningsskydd kopplat till pensionen. Det innebär att anhöriga ärver pengarna när du dör. Hur mycket det blir just för dig kan det bolag som förvaltar pensionen svara på. Den som inte har några anhöriga eller barn/make som klarar sin ekonomi bra kan fundera på att välja bort återbetalningsskyddet och på så sätt få högre pension. Tar du bort återbetalningsskyddet under utbetalningstiden kan du inte ändra dig och få tillbaks det.

25 Seniorlån Möjlighet att upprätthålla levnadsstandard,
FÖRDELAR Möjlighet att upprätthålla levnadsstandard, förverkliga drömmar (”guldkant”) Möjlighet att bo kvar i sin bostad (även som ensamstående) Kan vara svårt att få andra lån när man är äldre NACKDELAR Dyrare än ”vanliga” fastighetslån Ingen buffert kvar om man konsumerat pengarna; Svårt att överblicka framtiden och konsekvenserna; De flesta kreditinstitut marknadsför någon form av s k seniorlån (Bolån 60+, Seniorkapital, Hypotekspension etc.) Den gemensamma nämnaren är man som ägare till en obelånad eller lågt belånad fastighet eller bostadsrätt belånar denna utan att behöva betala löpande räntor och amorteringar. Dessa regleras i stället när lånet förfaller eller fastigheten säljs.

26 Att tänka på - Seniorlån
Hur mycket behöver jag låna? Läs villkoren noga och var säker på att förstå dessa. Kostnader/avgifter utöver ränta, värdering, pantbrev mm. Jämför! Låna inte för att spekulera i aktier eller andra värdepapper. Har jag pengar om fastigheten behöver repareras? Vad händer om/när lånet förfaller? Vad händer om fastighetens värde sjunker? 1. Hur mycket behöver jag låna? Lån innebär alltid en kostnad och en risk om man inte kan betala. 2. Villkoren skiftar från kreditinstitut till kreditinstitut. På konsumenternas.se finns jämförelsetabeller 3. Räkna på totala kostnaden 4.En variant på seniorlån innebär att man får lån som ska användas till försäkringar eller placeringar. Tänk noga på risken. 5. Om jag har utnyttjat låneutrymmet och behöver reparera, köpa nya vitvaror eller investera i villans värmesystem, hur löser jag det? 6. Om lånet löper på t ex 10 år, är det säkert att jag får förlänga lånet, eller måste jag sälja`? 7. Blir det några pengar över när jag löst lånet vid försäljning. Eller blir det skuld kvar. Reavinst ska betalas och kanske behöver jag till insats eller handpenning för en ny bostad. 8. Ränteavdrag i samband med deklaration får bara göras för ränta som verkligen betalats under året. Ackumulerad ränta som betalas som en engångssumma i samband med försäljning av fastigheten. Hög ackumulerad ränta under många år innebär stora belopp. Det fordrar då att man kommer upp i en inkomstskatt däer man kan utnyttja ränteavdraget..

27 forts. Vad händer om jag säljer fastigheten? Blir det pengar över till reaskatten? Blir det pengar över till att investera i en ny bostad? Hur påverkas bostadsbidrag bostadstillägg m m? Kan jag göra ränteavdrag varje år eller först när lånet ska lösas? Kan jag utnyttja ränteavdraget? Hur ska lånet betalas ut, engångsbelopp eller periodiskt (t ex månadsvis)?

28 Så sparar vi idag Bankkonto Globalfonder Sverigefonder 1% 2 3 4 5 6 7
En hel del seniorer har det ganska bra ställt och har ett sparkapital. Det kan löna sig att se över hur det är placerat. Första steget när vi nu ska börja ställa krav på pengarna är att ta reda på vad vi får ut av dem idag. Så här sparar svenskarna sina pengar idag: 1 600 mdr i räntor 500 mdr i globalfonder 500 mdr i Sverigefonder Räntan här är ungefär: Räntor: 1-3% Globalfonder 4-6% Sverigefonder 7-8% Totalt ger detta 3,5%! Är det bra? Ja, det kan vi tycka känns bra. Det växer ju. Men sanningen är att många äldre tyvärr har lägre totalränta, eftersom de har långt mer på sparkontot. Men förresten växer det verkligen? Får vi verkligen så mycket pengar som 2% av sparkontot direkt i handen? 1%

29 Balans efter 5-års-planer
Global fonder Global fonder Sverge fonder Sverge fonder 60 år Hur ska seniorer spara då? Utifrån att många seniorer har en bra bild av sin ekonomi, så kan de också planera enklare än många andra. Ett sätt är att se sin ekonomi som femårsplaner. Vilka pengar behöver vi mellan åren 65-70, mellan osv. Med det tankesättet kan vi alltid ha närmaste 5 årens pengar på ett säkert ställe. Det enklaste är ett sparkonto. Där kan du när som helst kan ta ut pengarna och där behöver att vara oriíg för att pengarna har fallit i värde. Pengarna du däremot inte ska använda närmaste 5 åren kan du låta växa vidare. Du behöver ju inte pengarna nu, så då gör det ingenting om de växer varje kvartal eller varierar lite i värde. För 60-åringen så kan pengarna som vi ska spara i näst 5- och 10-årsperioden passa i skafferiet – där enklaste valet är Globalfonder. Det gör att värdet på dessa pengar varierar lite mer, men det gör ingenting. Idén är ju att de ska växa. För pengar du ska spara säg 15 år bort i tiden så tål du ännu lite mer variation. Och du ska rimligtvis se att de växer ännu lite mer. Här i den så kallade trädgården – är den enklaste sparformen som många är vana vid just Sverigefonder. När vi sedan fyllt 65 år; flyttar vi fram hela tankesättet. Närmaste fem åren är fortfarnade på sparkontot. Pengarna som du ska använda först om 5 och 10 år, passar fortfarande bäst i globalfonder. Så får du en plan, som bygger på att du själv alltid ska ha pengar redo.

30 Välj skafferi Billiga fonder Inga kontoavgifter På ISK-konto
Ger låg skatt på sparpengar Bäst för aktiefonder och aktier Skatt 1% per år, istället för vinstskatten (30%) ISK-kontot är nytt sedan Här vill staten inspirera oss till att spara mindre på sparkontot och mer med tillväxtfokus. Den som sparar i aktiefonder eller aktier kan här räkna med lägre skatt. Skatten är på ca 1% per år istället för den gamla skatten på 30% på vinsten. Och det ger en hel del. Ett räkneexmpel. Sparar du i en Sverigefond så får du efter 10 år ut 15% mer i handen, om du väljer att spara på ett ISK-konto istället för ett traditionellt aktiefondkonto. En variant är kapitalförsäkringen, som funnits i många år. Den fungerar på ett snarlikt sätt, med låg skatt. Men där kan det ofta kontoavgifter och inlåsning på pengarna i 3-4 år. ISK-konto kan du fråga efter hos banken.

31 Olika fondtyper Risk/ Spartid Hög Branschfonder Länderfonder
Låg Hög Lång Risk/ Möjlig avkastning Spartid Branschfonder IT-fonder Länderfonder Indienfonder Regionala aktiefonder Europafonder Globala aktiefonder Blandfonder Generationsfonder Räntepapper Bland Aktier Långa räntefonder Obligationsfonder Korta räntefonder Penningmarknasfonder OLIKA FONDTYPER Även om fonder per automatik har en inbyggd riskspridning, kan du själv styra hur mycket risk du kan tänka dig att ta genom att sortera och välja bland de olika fondtyperna. Risknivån bestäms först och främst utifrån andelen räntepapper i fonden. Rena räntefonder har lägst risk, i dem kan möjligen löptiden på räntepapperen och eventuella valutarisker spela roll. Aktiefonder har generellt högst risk. Blandfonder utgörs av en blandning av räntor och aktier, varför risknivån generellt ligger mellan räntefonder och aktiefonder. Räntefonder En räntefond är en fond som enbart placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. Det finns både korta och långa räntefonder. Korta räntefonder kallas även penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder och placerar främst i värdepapper som är garanterade av staten, såsom statsskuldväxlar. Korta räntefonder har en löptid på mindre än ett år. Räntan på sådana värdepapper är relativt förutsägbar. Därför är risken liten att de värdepapper som fonden investerar i ska sjunka i värde. De långa räntefonderna kallas även för obligationsfonder och placerar i värdepapper som har en återstående löptid på mer än ett år. En ränteförändring i ekonomin får därför större effekt på en lång räntefond, och risken är således något högre än i en kort räntefond, men avsevärt mindre än i en aktiefond. Aktiefonder En fond som till största delen innehåller aktier kallas aktiefond. Aktiefonder sprider risken genom att placera i minst 16 olika aktier, men oftast innehåller fonderna betydligt fler aktier än så. Aktiefonder är mycket vanliga och kan ha en mängd olika inriktningar, exempelvis mot en viss region, ett land eller en bransch. Breda fonder som placerar i olika aktietyper (it-företag, dagligvaruhandel, läkemedel, verkstadsbolag) på flera olika marknader (till exempel Europa, USA, Asien) och med flera olika valutor inblandade anses ha en lägre risk än till exempel fonder som specialiserar sig på enskilda länder eller enskilda branscher. Ju mer specialiserad fonden är, desto högre risk antas den ha. Blandfonder En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntesparande kan variera, läs därför på om fondens uppbyggnad i fondfaktabladet. En vanlig form av blandfond är de så kallade generationsfonderna. Dessa är anpassade efter hur lång tid olika årskullar har kvar till pension. De generationsfonder som riktar sig mot dagens unga placerar det mesta av kapitalet i värdepapper med hög möjlig avkastning och hög risk. Ju närmare pensionen generationen kommer, desto mer av kapitalet investeras i räntebärande papper.   >> Kort

32 Att tänka på vid val av fondtyp
Spartid/mål Risk Riskspridning Fondtyp Vad bör man då tänka på vid val av fond? Börja med att fundera på vilken typ av fond du vill ha. Hur lång placeringshorisont har du? Vilken risk är du beredd att ta? Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta för att öka möjligheterna till högre avkastning. Möjlighet till högre avkastning förutsätter att du accepterar en högre risk. Det mest kortsiktiga sparandet passar att ha på ett sparkonto eller en kort räntefond. Aktiefonder passar för sparande på längre sikt. Riskspridning är A och O när det gäller fondsparande. Vill du inte spara i så många fonder kan du välja en bred globalfond som placerar över hela världen eller en blandfond som placerar i både aktier och räntor. Tänk också på att sprida riskerna i tid genom att månadsspara!

33 Fondkollen innehåller fakta om fonder och fondsparande
Fondkollen innehåller fakta om fonder och fondsparande. Men framförallt innehåller Fondkollen tips, råd och praktiska verktyg att använda sig av när man ska utvärdera sina fonder eller välja nya. Exempel på verktyg som finns på Fondkollen.se: Kolla fonden. Skriv in din fonds namn och rätt jämförelseindex hämtas upp och du ser hur fonden står sig mot andra fonder med samma placeringsinriktning. Bygger på Morningstars Fondindex. Hitta ny fond. Klicka på en fondtyp i en världskarta (där du även hittar icke-geografiska fondtyper) och du får fram en lista över fonder i den kategorin rankade efter avkastning snitt fem år. Bygger på Morningstars Fondindex. Räknesnurra. Se grafiskt och i en sammanställning hur sparbelopp, avkastning och avgifter påverkar ditt sparande i kronor över tid. Du kan spara ett scenario och jämföra med ett annat. Fondkollen finns också som applikation till mobiltelefon (både för Iphone och Android). Med hjälp av appen kan du hålla koll på dina fonder och se hur de står sig i jämförelse med andra fonder med samma placeringsinriktning. Fondkollen finns också som fickfolder.

34 När det är dags att göra uttag!
Hur gör jag – vart vänder jag mig? Kontakta fondbolaget, banken eller fondtorget där dina fondandelar finns. Fonder kan säljas när som helst. Vad ska jag tänka på i samband med uttag? Sprid risken i tid, exempelvis genom månadsvisa uttag. Eventuell skatteeffekt vid försäljning. Fonder är i regel öppna för både köp och försäljning när som helst. Vid önskemål om uttag kontaktas fondbolaget, banken eller fondtorget (beroende på var fondandelarna finns). Försäljning görs till den kurs som gäller vid dagens slut (alternativt nästföljande dag om uttaget görs sent på eftermiddagen/kvällen) och pengarna betalas normalt ut inom tre dagar. Precis som vid insättningar är det klokt att sprida uttagen över tid och på så vis minska risken att göra uttag vid fel tillfälle (dvs när fondandelsvärdet är lågt). Man bör också vara medveten om den eventuella skattekonsekvens en försäljning kan innebära. (Forts nästa bild).

35 Skatt på vinst betalas i efterhand
Har dina fonder stigit i värde beskattas vinsten. För sparande direkt i fonder beskattas vinsten med 30 % vid försäljning (kapitalvinstskatt). * Skatten betalas dock i samband med deklarationen året efter försäljningen. Tänk därför på att avsätta en del av vinsten till detta. * Om sparandet sker i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto betalas ingen kapitalvinstskatt. Skatt på vinsten, ett exempel: Insatt kapital: kronor Värde vid försäljning: kronor (Vinst/värdeökning = kronor) Skatt = * 30 % = kronor Skatten blir alltså i detta exempel kronor som ska betalas i samband med deklarationen året efter försäljningen.

36 Bodelning och arv i kärnfamiljen
Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Inga särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt kronor Stinas bodelningslott Det finns mycket att tänka på som handlar om juridiska frågor när man blir äldre. Inte minst funderar många på hur arvet kommer att fördelas efter dem. Vi ska kort gå igenom olika tänkbara scenarier och vilka konsekvenser de får. Anders och Stina har två gemensamma barn och inga särkullbarn. De har inte något testamente som säger att någon annan ska ärva och de har inte något äktenskapsförord som säger att någon del av tillgångarna är enskild egendom. Ingen av dem har heller fått arv eller gåva med villkor om enskild egendom. Stina får halva boet på grund av giftorätten och den andra halvan av boet som arv efter Anders. Stinas rätt till arv går alltså före de gemensamma barnens rätt till arv efter sin far. De får vänta till den dag Stina avlidit. En genomgång av arvsordningen kommer lite senare i presentationen.. Det som Stina får i bodelningslott får hon med ”full äganderätt”. Det hon ärver efter Anders får hon med ”fri förfoganderätt”. Fri förfoganderätt kan man säga är som en äganderätt under Stinas livstid. Återkommer strax till skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt. Kvarlåtenskap efter Anders Stina behåller hela boet, hälften som bodelningslott och hälften som arv

37 Vad är fri förfoganderätt?
Makar ärver varandra med fri förfoganderätt Fri förfoganderätt innebär att det finns en eller fler efterarvingar som ska få det som finns kvar när maken avlider Fri förfoganderätt är som en äganderätt under livstiden Make får inte testamentera bort det som ärvts med fri förfoganderätt Make får förbruka och ge bort fri förfoganderättsegendom Den stora skillnaden mellan att make äger något med fri förfoganderätt jämfört med full äganderätt är att maken inte har rätt att testamentera bort den egendom som ärvts med fri förfoganderätt. Det som finns kvar av den ärvda egendomen vid makens bortgång ska nämligen gå vidare till den först avlidne makens efterarvingar. För makar med barn är det alltså de gemensamma barnen som har rätt att få arvet. För makar utan barn så ska efterarvet gå till den första avlidne makens föräldrar, syskon, syskonbarn osv. En vanlig missuppfattning är att en make som ärvt med fri förfoganderätt är skyldig att förvalta arvet så att det finns kvar mer eller mindre intakt att ärva för efterarvingarna. Men så är det inte alls! Den efterlevande maken kan konsumera upp varenda krona om han eller hon vill. Det är heller inget som hindrar att maken ger bort egendomen. Men här finns en regel som skyddar efterarvingarna. Har make givit bort en väsentlig del av sitt bo så kan efterarvingarna angripa gåvan när den andre maken avlidit. Antingen så att de får mer av boet och gåvotagaren (om denne är en arvinge) mindre. Eller genom att gåvotagaren får lämna tillbaka hela eller delar av gåvans värde.

38 Bodelning och arv när det finns särkullbarn
Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Anders har två särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt kronor Stinas bodelningslott Makar ärver alltså varandra före de gemensamma barnen. Men om någon av föräldrarna har särkullbarn så har de rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. När nu Anders avlider och efterlämnar två gemensamma barn och två särkullbarn får man tänka sig att man delar upp kvarlåtenskapen efter Anders i fyra delar. De två delar som är de gemensamma barnens framtida farsarv går till Stina. De två kvarvara de delarna går till Anders båda särkullbarn. Kvarlåtenskap efter Anders Särkullbarnens arv Stina behåller 3/4 av boet, hälften som bodelningslott och 1/4 som arv

39 Så fördelas arvet enligt lagen
Det finns tre arvsklasser i svensk rätt bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare föräldrar, syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn mor/farföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar, farbröder. Makars arvsrätt är en specialregel Efterlevande maken har ingen arvsrätt om det enbart finns särkullbarn efter den avlidne maken. Om en person inte skrivit ett testamente om hur vederbörande vill att arvet efter honom/henne ska fördelas så finns det lagregler (arvsordningen) som säger hur arvet ska fördelas. Det finns tre arvklasser och vid sidan om det ligger makes arvsrätt, i de fall där makar ärver varandra. Observera att om en avliden make efterlämnar särkullbarn, men inga gemensamma barn med sin efterlevande make så har den efterlevande maken ingen arvsrätt alls. Så länge det finns någon kvar i en arvsklass så ärver den innan arvet kan gå till någon i nästa arvsklass. När någon arvsberättigad har avlidit så träder dennes eventuella barn eller barnbarn in som arvtagare. Finns det inga lagliga arvingar går arvet till Allmänna Arvsfonden.

40 Vem behöver testamente – och vem ska skyddas – partnern eller barnen?
Särkullbarn Enskild egendom för barnen Sambor Syskon/syskonbarn Testamente skriver man om man vill att egendomen ska gå till någon/några andra än vad lagen säger. Den situation där frågan om testamente oftast blir aktuell är när den ena eller båda makarna har särkullbarn. Och här kan bli svåra avvägningar mellan olika skyddsintressen för den make som har särkullbarn. Ska man skydda partnern och försöka underlätta så att denne kan behålla bostaden? Eller är det trots allt viktigast att barnen får ärva? Här finns inget rätt eller fel. Det blir ytterst en fråga om prioriteringar. Eftersom särkullbarnen under alla omständigheter har rätt till laglotten är det vanligt att make med särkullbarn väljer att testamentera hälften till partnern och häften till barnen. Även om man vill att arvet ska fördelas så som lagen säger kan man skriva testamente där man bara bestämmer att det barnen ska ärva ska vara deras enskilda egendom. Det här är ett väldigt vanligt skäl att skriva testamente och något som generellt kan rekommenderas. Genom ett sådant testamente skyddas barnets arv från bodelning om barnet lägre fram skulle vara med om en skilsmässa.

41 Demens och ekonomi Vad händer om ena maken blir dement?
Fullmakt bra, men ingen garanti Stå båda på bostaden Och/eller konto En mycket central fråga för äldre makar är vad som händer med ekonomin om den ena maken blir dement eller liknande och inte längre är i stånd att ta hand om sin ekonomi. Helt enkelt förlorar sin mentala kapacitet. Om sjukdom drabbar den make som ensam äger bostaden och ensam står som ägare för merparten av parets sparande så kan det bli problem för den friske maken, som kan behöva använda av kapitalet för sin försörjning. Eller vill sälja bostaden för att den sjuke maken har ett särskilt boende och den gemensamma bostaden är för stor/för dyr. Många väljer att skriva fullmakter för varandra när båda fortfarande är friska. På så sätt tänker man att om en blir dement så kan den friske komma åt all egendom med stöd av fullmakten. Men det kan man inte vara hundraprocentligt säker på. Det är oklart vilken giltighet en fullmakt har där den som utfärdat fullmakten inte längre är i stånd att återkalla fullmakten. Och inte heller är i stånd att själv utföra den åtgärd (som exempelvis underteckna köpehandlingar vid försäljning av huset). Därför kan man inte helt förlita sig på fullmakten. Det är mycket säkrare att stå båda som ägare till bostaden och båda som ägare till åtminstone en del av sparmedlen. Ett bankonto av typen ”och/eller-konto” där makarna var för sig har rätt att göra uttag kan vara en del av lösningen. Äger makarna bostaden ihop och den friske vill sälja så kan denne driva igenom en försäljning av hela bostaden (lagen om Samäganderätt) och komma åt hälften av pengarna från försäljningen.

42 Tänk på kolla upp eventuella testamenten, samboavtal, äktenskapsförord, förnyas? sitt inte och knåpa ihop dokument själv om du inte är expert – ta hjälp av jurist! äg bostaden tillsammans + ha något gemensamt bankkonto testamente så att barnens arv blir enskild egendom skriv gåvobrev om du lämnar gåvor till barn eller barnbarn Alla de familjerättsliga dokumenten bör du se som färskvara. Ändrade familjeförhållanden är en signal att ta fram och kolla om de dokument man skrivit fortfarande ska gälla. Och par som sedan länge har äktenskapsförord eller samboavtal kan på ålderns höst tycka att det inte längre är rättvist att ha kvar avtalen. Och ta hjälp av jurist om du inte behärskar familjejuridiken. Det kan finnas omständigheter som du inte tänker på och som påverkar hur testamenten etc ska formuleras.

43 Omställnings- barn, och änkepension
Omställningspension – ett år till den som är under 65 Barnpension – till barn under 18 år eller studerande till 20 Änkepension – håller på att fasas ut. Olika regler för olika åldersgrupper. Du behöver inte ansöka om du bor i Sverige! Omställningspension är en pension som kan betalas ut till den som är efterlevande make eller maka, inte har fyllt 65 år och som bodde tillsammans med sin make eller maka vid dödsfallet. Pensionen betalas i första hand ut under ett år. Om man har vårdnaden av barn under 18 år kan man få förlängd omställningspension. Barnpension gäller egna barn, inte ” bonusbarn”. Omställningspensionen motsvarar 55 procent av den avlidnes antagna allmänna pension i form av inkomstpension. Exempel: Om den antagna pensionen är kronor i månaden blir omställningspensionen kronor x 0,55 = kronor Änkepensionen håller på att fasas ut. Gäller sällan för den som fyllt 65 år. Läs mer om reglerna på

44 Automatiska efterlevandeskydd
SAF-LO ITP ITP KAP-KL PA 03 Efterlevande pension Nej Nej Ja* Ja Ja * om man tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Ersättning utgår om man är gift, ej sambo Ersättningarna kan dock variera mellan olika avtal och beroende på om man är gift eller sambo. Alla får omställningspension och barnpension från den allmänna pensionen. Pengar som inte har någon anhörig går till kollektiva arvsvinster Automatiska efterlevandeskydd är pengar till anhöriga vid dödsfall som man inte behöver välja i förväg eller ansöka om. En del betalas ut med automatik också. Men det kan, åtminstone när det gäller tjänstepensionerna, vara bra att höra av sig och meddela dödsfallet också. Omställningspension från den allmänna pensionen är en pension som kan betalas ut till den som är efterlevande make eller maka, inte har fyllt 65 år och som bodde tillsammans med sin make eller maka vid dödsfallet. Pensionen betalas i första hand ut under ett år. Om man har vårdnaden av barn under 18 år kan man få förlängd omställningspension. Barn till den avlidne får barnpension. Det gäller dock inte för ” bonusbarn”. När det gäller automatisk ersättning till anhöriga vid dödsfall är reglerna olika beroende på avtal. Om man har en obligatorisk ersättning till anhörig som icke-valsalternativ så måste man alltså aktivt välja bort den om man inte har några anhöriga eller om du tycker att dina anhöriga har tillräckligt god ekonomi. Du för högre pension själv om du avstår från efterlevandeskydd.

45 Ärver man skulder? Ett dödsbo består av den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska användas till att reglera skulderna. Resterande tillgångar tillfaller arvingarna. Om tillgångarna inte räcker till alla skulder, ansvarar arvingarna inte för dessa skulder. Om arvingarna disponerar tillgångarna innan skulderna betalats, ansvarar de för skulderna intill tillgångarnas verkliga värde. Tips: Bevaka taxeringen för dödsfallsåret och året innan. När någon avlider uppkommer ett dödsbo. Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder. Det finns normalt en eller flera dödsbodelägare. Ett dödsbo upplöses genom att den avlidnes tillgångar delas mellan arvingarna vid ett arvskifte. Före arvskiftet ska man göra en bodelning om den avlidne var en av två makar eller sambor. Man får inte göra arvsskiftet innan man gjort en bouppteckning och betalat den avlidnes alla kända skulder. För att ett formligt arvskifte ska kunna göras krävs mer än en dödsbodelägare. Om det bara finns en dödsbodelägare (t ex efterlevande make/maka) anses dödsboet ”skiftat” när bouppteckningen registrerats. Om ett dödsbo skiftets innan skulderna betalats ska arvskiftet i princip gå tillbaka. Om egendomen som ska återgå inte längre finns kvar ska arvingen betala ut ersättning för dess värde till dödsboet. Om deklaration som ska lämnas in dödsfallsåret (avseende inkomståret innan dödsfallet) inte har gjorts, ska detta göras. Kan innebära ”kvarskatt” eller skatteåterbäring, dvs skuld eller tillgång. Även deklaration för dödsåret bör upprättas. Innebär ofta skatteåterbäring. Om dödsboet som sådant blir beskattat för t. ex. försäljning av fastigheter, värdepapper eller ränteinkomster kan delägarna bli solidariskt ansvariga för dessa skatteskulder.

46 Vad kan jag göra i internetbanken? I princip allt!
Se saldo och konton Betala räkningar och överföra pengar Signera avtal elektroniskt Öppna konton och beställa kort Handla med värdepapper Hantera fullmakter Beställa BankID Beställa SMS-notifieringar Se kontoutdrag och annan kommunikation från banken En stor fördel med att hantera ärenden i Internet- och mobilbank är den totala översynen man har. Med de nya tjänsterna som SWISH har du inga väntetider vid överföringar mellan olika banker och du kan minimera alla väntetider vid betalningar och t.ex. värdepappersköp. Att använda sig av Internetbank och Mobilbank betyder givetvis inte att man avsäger sig personlig kontakt med banken, men det är avsevärt mycket enklare och snabbare att sköta ärendena själv och utan väntetider. Ring och besök istället banken när du stöter på problem eller när du vill få hjälp och rådgivning så sparar du mycket tid och pengar i hanteringen av din vardagsekonomi.

47 Hur kommer jag igång? Det är enkelt att komma igång! Kontakta din bank för mer information om hur du ansluter dig till internetbanken Om tid (och uppkoppling) finns, visa några exempellänkar: Danske Bank (exempel på vad man kan se och göra i mobilbank) Nordea Handelsbanken SEB Swedbank


Ladda ner ppt "Tryggare ekonomi på äldre dar"

Liknande presentationer


Google-annonser