Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din statliga tjänstepension

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din statliga tjänstepension"— Presentationens avskrift:

1 Din statliga tjänstepension

2 Pensionen kommer från flera håll
Din pension kan komma från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten som allmän pension, dels från din arbetsgivare i form av tjänstepension. Du kan även ha ett privat frivilligt pensionssparande.

3 Din allmänna pension kommer från Pensionsmyndigheten
Den allmänna pensionen består av: Inkomstpension Premiepension Garantipension (för vissa) Om du är född kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Basen i den totala pension är den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten. Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst. Om du är född under perioden och har tjänat in pensionspoäng i det gamla ATP-systemet minst tre år, ingår tilläggspension i din allmänna pension. Förutom den allmänna pension du får i form av inkomstpension och premiepension får du också en del i form av tilläggspension.

4 Din statliga tjänstepension kommer från SPV
De flesta som arbetar har genom sin arbetsgivare också en kollektivavtalad tjänstepension. Om du arbetar statligt får du statlig tjänstepension. Många har under sitt arbetsliv även arbetat inom privat sektor, kommun eller landsting. Då kan du även få tjänstepension för den tiden, men från andra förvaltare. I din statliga anställning omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03. Avtalet har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på statliga området och Arbetsgivarverket.

5 Din totala pension www.Minpension.se
Förutom allmän pension och tjänstepension har vissa dessutom privat pensionssparande. Pensionspengarna läggs ihop och blir din totala pension. Vill du ha en prognos på hela din pension kan du få det på webbplatsen Du kan även göra en prognos på SPV:s webbplats, genom ett samarbete med Minpension.se. Genom att logga in på Dina pensionssidor kan du göra en prognos för hela din pension.

6 Så här fungerar det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03
Nu ska du få en kort och övergripande beskrivning av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03.

7 Statliga tjänstepensionsavtalet PA 03
Den statliga tjänstepensionen består av tre delar I avtalet finns även regler om sjukpension och efterlevandepension Avtalet har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på statliga området och Arbetsgivarverket och består av tre delar: individuell ålderspension, kompletterande ålderspension och förmånsbestämd ålderspension. De två första delarna är avgiftsbestämda och den tredje delen är som den heter, förmånsbestämd. I avtalet finns även regler om sjukpension och efterlevandepension.

8 Vad är avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension?
Beror bland annat på hur mycket pengar din arbetsgivare betalar in till din pension och avkastningen Inga garantier Förmånsbestämd Beror på ålder, lön och antal år som anställd Garanterar en viss procent av lönen i tjänstepension Den individuella ålderspensionen och kompletterande ålderspensionen är avgiftsbestämd. Storleken på de avgiftsbestämda delarna beror på hur mycket pengar som arbetsgivaren betalat in och hur mycket avkastning det blivit på pensionskapitalet när pensionen ska börja betalas ut. Storleken på den förmånsbestämda pensionen beror din ålder, lön och hur många år du varit anställd. Den garanterar en viss procent av lönen i tjänstepension.

9 Individuell ålderspension
2,5 procent på din utbetalda lön Från 23 års ålder Du väljer hur pengarna ska placeras och vem som ska förvalta dem Du kan ta ut den individuella delen från 61 års ålder Betalas normalt ut hela livet Den individuella ålderspensionen är avgiftsbestämd. Varje månad betalar arbetsgivaren in en premie till SPV som motsvarar 2,5 procent av din utbetalda lön. Det är du som själv väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta denna del av din statliga tjänstepension. Du kan börja tjäna in till den individuella ålderspensionen från 23 års ålder. Den betalas normalt ut hela livet. Tänk på att den individuella ålderspensionen är en del av din totala framtida pension. Därför är det viktigt att du själv bestämmer sparform och vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Du kan påverka storleken på din framtida tjänstepension!

10 Ditt individuella val Du väljer
vem som ska förvalta dina pengar traditionell livförsäkring eller fondförsäkring med eller utan återbetalningsskydd SPV förmedlar pengarna vidare till den försäkringsgivare du valt Mer information och valblankett finns på Du kan själv välja hur den individuella ålderspensionen ska förvaltas, i traditionell livförsäkring eller fondförsäkring och vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar. Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande (make, maka, sambo, barn) får dina pensionspengar om du avlider. Det innebär också att din egen tjänstepension blir lägre. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos Kåpan Pensioner, i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd. Du kan läsa mer på och i broschyren om ditt individuella val.

11 Kompletterande ålderspension
2 procent på din utbetalda lön Från 23 års ålder Placeras alltid i en traditionell livförsäkring med garanterad ränta Du kan välja återbetalningsskydd Betalas automatiskt ut från 65 års ålder och i fem år Presenteras som Kåpan Tjänste i pensionsbeskedet Extra avsättningar via lokalt avtal (Kåpan Extra) Den kompletterande ålderspensionen är också avgiftsbestämd. Varje månad betalar arbetsgivaren in en premie för den till SPV som motsvarar 2 procent av din lön. Din kompletterande ålderspension placeras alltid i en traditionell livförsäkring med garanterad ränta som förvaltas av Kåpan Pensioner. Du kan välja återbetalningsskydd som ger ersättning till dina efterlevande vid dödsfall. Du kan börja tjäna in till den från 23 års ålder. Den betalas automatiskt ut från 65 år och i fem år. På ditt pensionsbesked presenteras den som Kåpan Tjänste. Det finns även möjlighet att genom lokala kollektivavtal göra extra avsättningar till din tjänstepension. Du kan till exempel avsätta lön eller sparade semesterdagar till extra tjänstepension. På pensionsbeskedet presenteras det i så fall som Kåpan Extra.

12 Förmånsbestämd ålderspension
Storleken beror på din lön, hur många år du har varit anställd och ditt födelseår Gäller för dig som: Har ett pensionsunderlag högre än kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp 2012) Är född före 1973 – då även på pensionsunderlag upp till 7,5 inkomstbasbelopp Hel förmånsbestämd ålderspension kräver en pensions- grundande tjänstetid på minst 360 månader (30 år) Betalas normalt ut hela livet Den förmånsbestämda delen fungerar lite annorlunda än den avgiftsbestämda. Arbetsgivaren betalar varje månad in en premie som är beräknad på din lön, hur många år du har varit anställd och när du är född. Men det är inte alla som har en förmånsbestämd ålderspension: Är du född efter 1972 har du förmånsbestämd ålderspension endast på pensionsunderlag motsvarande en lön över kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp 2012). Är du född kan du ha förmånsbestämd ålderspension på pensionsunderlag under och över 7,5 inkomstbasbelopp. För att få en hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha en tjänstetid på minst 30 år, det vill säga 360 månader. Arbetar du kortare tid minskar den förmånsbestämda delen med 1/360-del för varje månad som saknas.

13 Vad är pensionsunderlag?
Pensionsunderlag är ett medeltal av de pensionsgrundande lönerna för de senaste fem åren Används vid beräkning av förmånsbestämd ålderspension Pensionsgrundande lön är: Den fasta lönen Pensionsgrundande lönetillägg Pensionsunderlag är ett medeltal av de pensionsgrundande årslönerna för de senaste fem åren före det år vi gör beräkningen. Tillsammans med tjänstetid och födelseår räknar SPV ut hur mycket premie som din arbetsgivare ska betala in. Pensionsgrundande lön är: Den fasta lönen – enligt anställningsbevis, oavsett om lönen betalats ut eller inte Pensionsgrundande lönetillägg, exempelvis: semestertillägg tjänstledighets-, vikariats- och OB-tillägg beskattningsbart traktamente, rese- och förrättningstillägg fri kost eller fri bostad

14 Hur påverkar tjänstetiden?
Icke-statlig anställning Statlig anställning Tjänstetiden påverkar storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen. För att få en hel förmånsbestämd ålderspension måste din tjänstetid vara minst 30 år, det vill säga 360 månader. Om du exempelvis arbetat i 180 månader, så blir din förmånsbestämda del av tjänstepensionen hälften så stor. All anställningstid, även deltid, räknas helt. Det enda kravet är att du har en tjänst med minst 20 procents arbetstid. När du är föräldraledig får du även tillgodoräkna dig den tiden. Om du blir sjuk och får sjukpenning för Försäkringskassan får du också räkna med den tiden, under förutsättning att du har kvar din anställning. Om du skulle bli sjuk under en längre tid och får sjukpension från SPV får du räkna tiden från sjukpensionens början fram till pensionsåldern. Skulle du bli uppsagd eller omplacerad och få pensionsersättning eller särskild pensionsersättning får du även räkna med den tiden. Om du hade en anställning med statlig pensionsrätt vid årsskiftet 2002/2003 (då PA 03 började gälla) får du även tillgodoräkna dig pensionsgrundande tjänstetid från en icke-statlig anställning som du haft före den tidpunkten. 2002/2003

15 Pensionsbesked för din statliga tjänstepension

16 Du får ett pensionsbesked från SPV
Varje år får du ett samordnat pensionsbesked för den statliga tjänstepensionen från SPV och Kåpan Pensioner. I pensionsbeskedet får du en prognos för den förmånsbestämda delen av din statliga tjänstepension. Du får också information om hur mycket arbetsgivaren har betalat in till din framtida statliga tjänstepension. Du kan välja om du vill få ditt pensionsbesked hemskickat till din folkbokföringsadress eller om du istället vill logga in på Dina pensionssidor och läsa ditt pensionsbesked där. 16

17 Sjukpension och efterlevandepension

18 Vad händer om du blir långtidssjuk?
Om du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du få sjukpension från SPV. Om du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du få sjukpension från oss på SPV.

19 Vad kan dina efterlevande få?
Efterlevandepension Pengar från den kompletterande ålderspensionen om du hade återbetalningsskydd Pengar från den individuella ålderspensionen om du hade återbetalningsskydd Ersättning från statens tjänstegrupp- livförsäkring Efterlevandepension Efterlevandepensionen gäller för make eller sambo som du har barn tillsammans med. Även arvsberättigade barn under 20 år har rätt till efterlevandepension. Återbetalningsskydd Återbetalningsskyddet innebär att ditt pensionskapital betalas ut till din familj eller närstående om du skulle avlida. Väljer du återbetalningsskydd blir din egen tjänstepension lägre. Statens tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd i form av engångsbelopp för dina efterlevande.

20 Ersättningar vid uppsägning

21 Pensionsersättning och särskild pensionsersättning
Du kan få pensionsersättning om du har mindre än fyra år kvar till pensionsåldern när du måste lämna din anställning på grund av arbetsbrist Du kan få särskild pensionsersättning om du har fyllt 61 år och lämnar din anställning tidigast vid 55 år på grund av arbetsbrist Ersättningen betalas ut fram till pensionsåldern Bestämmelserna om pensionsersättning och särskild pensionsersättning finns i trygghetsavtalet. Avtalet gäller i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist och vid omlokalisering eller motsvarande. Ersättningen betalas ut fram till pensionsåldern. Därefter får du ålderspension enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03.

22 Delpension

23 Vad gäller för delpension?
Delpension från 61 till 65 års ålder Arbetsgivaren beslutar och står för kostnaden Minskning av arbetstid med högst 50 procent Inkomstbortfallet ersätts med 60 procent Inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen Delpension är arbetsgivarens verktyg vid ålders- och kompetensväxling. Delpensionen kan ge dig som anställd en möjlighet att successivt trappa ner inför pensionen. Delpensionen är inte pensionsgrundande inkomst inom den allmänna socialförsäkringen. Din allmänna pension kan därför minska om du får delpension.

24 Kontakt och länkar

25 Vem administrerar din pension?
Ansökan Ansök hos Allmän pension Inkomstpension Ja Pensionsmyndigheten Premiepension Garantipension Tjänstepension Individuell ålderspension Ja eller nej beroende på vald försäkringsgivare Vald försäkringsgivare Kompletterande ålderspension Ja vid annan uttagsålder är 65 år SPV Förmånsbestämd ålderspension Din totala pension kommer från flera håll. Tabellen visar den allmänna pensionen och den statliga tjänstepensionen. Har du även arbetat inom privat sektor, kommun eller landsting kan du även få tjänstepension från andra förvaltare. Om du behöver ansöka eller inte om den individuella ålderspensionen beror på vilken försäkringsgivare du valt. Den kompletterande ålderspensionen betalas ut automatiskt vid 65 år. Om du vill ta ut den vid annan tidpunkt måste du ansöka om det.

26 Kontakt med SPV:s kundservice

27

28

29

30


Ladda ner ppt "Din statliga tjänstepension"

Liknande presentationer


Google-annonser